ЗНО. Історія України. 2019-2020. Збірник тестових завдань

Тема 1

Стародавня історія України

І. Завдання з вибором однієї правильної відповіді

1. Укажіть період стародавньої історії людства, якому відповідає зображення на малюнку.

А Палеоліт

Б бронзовий вік

В неоліт

Г мезоліт

2. Суть неолітичної революції полягає

А у переході від колективного полювання до індивідуального

Б у переході від привласнювальних до відтворювальних форм господарства

В у переході до використання металів

Г в опануванні людиною вогню

3. Укажіть поняття, якому відповідає наведене визначення.

Об’єднання кількох родів, які проживають на певній території і мають спільні органи влади, духовну та матеріальну культуру.

А Родова община

Б первісне людське стадо

В плем’я

Г сусідська община

4. Коли на території України мешкали племена трипільської культури?

А VII—III ст. до н.е.

Б VI—IV тис. до н.е.

В IV — середина III тис. до н.е.

Г І тис. до н. е. — початок І тис. н.е.

5. З носіями якої археологічної культури пов’язане виготовлення пам’яток, зображених на малюнках?

А Середньостогівська

Б трипільська

В катакомбна

Г зрубна

6. Основними заняттями трипільців були

А землеробство та приселищне скотарство

Б полювання і кочове скотарство

В залізообробне ремесло й посередницька торгівля

Г збиральництво та рибальство

7. Про який народ, що мешкав на території сучасної України, йдеться у наведеному уривку:

«...Звуться вони кочовиками, бо в них немає хат, а живуть вони в кибитках, із яких найменші бувають чотириколісні, а решта — шестиколісні; вони скрізь закриті повстю і зроблені подібно до будинків: одні — з двома, інші — з трьома відділами; вони непроникні ні для води (дощової), ні для снігу, ні для вітрів... У таких кибитках перебувають жінки, а чоловіки їздять верхи на конях; за ними йдуть їхні отари овець...»?

А Трипільці

Б слов’яни

В греки

Г скіфи

8. Про перебування якого народу на території сучасної України свідчать наведені речові пам’ятки?

А Трипільців

Б кіммерійців

В скіфів

Г готів

9. За якого царя відбувся розквіт Великої Скіфії?

А Атея

Б Аттили

В Германаріха

Г Мітрідата VI Євпатора

10. Укажіть автора та писемне джерело, яке є основним для вивчення історії скіфів.

А Гомер «Іліада»

Б Геродот «Історія»

В Прокопій Кесарійський «Історія війни»

Г Йордан «Про походження та діяння гетів»

11. Укажіть одну з причин грецької колонізації Північного Причорномор’я та Криму.

А Нестача землі в метрополії та пошук нових джерел сировини

Б напади скіфів та персів на прикордонні райони Греції

В пошук скарбів і золота

Г виверження вулкана Везувій

12. Про перебування якого народу на теренах сучасної України свідчать наведені ілюстрації?

А Трипільців

Б готів

В греків

Г кіммерійців

13. Який народ витіснив сарматів із Північного Причорномор’я?

А Греки

Б кіммерійці

В скіфи

Г готи

14. Хронологічні межі V—VII ст. стосуються періоду

А Великого розселення слов’ян

Б Великої грецької колонізації

В розквіту Великої Скіфії

Г панування у Північному Причорномор’ї кіммерійців

15. Під якими назвами слов’яни вперше згадані у писемних джерелах?

А Готи, гуни, авари

Б венеди, анти, скіфи

В венеди, склавіни, анти

Г кіммерійці, скіфи, сармати

16. Найбільш розвинутими ремеслами у давніх слов’ян були

А склоробство

Б ливарна справа і ковальство

В ковальство та килимарство

Г килимарство

17. Богом блискавки та грому, покровителем князівської влади у давніх слов’ян був

А Сварог

Б Даждьбог

В Велес

Г Перун

18. Боротьба із якими кочовими племенами призвела до загибелі Антського племінного союзу?

А Гунами

Б хозарами

В аварами

Г скіфами

II. Завдання на встановлення відповідності

19. Установіть відповідність між історичним періодом та його характерною рисою.

Історичний період

1 палеоліт

2 мезоліт

3 неоліт

4 енеоліт

Характерна риса

А виникнення скотарства та землеробства

Б опанування вогню

В опанування першого металу — міді

Г винайдення першого сплаву — бронзи

Д винайдення човнів і вдосконалення знарядь рибальства

20. Установіть відповідність між назвою античного міста Північного Причорномор’я та місцем його сучасного розташування.

1 Ольвія

2 Херсонес

3 Пантікапей

4 Тіра

А Євпаторія

Б Білгород-Дністровський

В Поблизу Миколаєва

Г Керч

Д Севастополь

III. Завдання на встановлення хронологічної послідовності

21. Розташуйте у хронологічній послідовності періоди давньої історії людства.

А Енеоліт

Б палеоліт

В неоліт

Г мезоліт

22. Розташуйте у хронологічній послідовності появу кочових народів на території України.

А Сармати

Б гуни

В скіфи

Г кіммерійці

IV. Завдання множинного вибору з короткою відповіддю

23. Укажіть характерні риси періоду мезоліту.

1 Перехід від збиральництва до землеробства

2 танення льодовика

3 поява неандертальців

4 виникнення прядіння та ткацтва

5 винайдення лука і стріл

6 поява кераміки

7 приручення перших тварин

24. Укажіть факти, які стосуються кіммерійців.

1 Згадка у поемі Гомера «Одіссея»

2 основне заняття — землеробство

3 основне заняття — конярство

4 значні пережитки матріархату

5 початок виготовлення на території Україні знарядь праці із заліза

6 витіснення їх із Північного Причорномор’я сарматами

7 утворення перших протоміст на території сучасної України