ЗНО. Історія України. 2019-2020. Збірник тестових завдань

Тема 23

Українська СРР в умовах нової економічної політики

І. Завдання з вибором однієї правильної відповіді

1. Економічна політика більшовиків, яка проводилася в Україні в 1921—1928 рр. та базувалася на впровадженні елементів ринкової економіки, називалася

А політикою «воєнного комунізму»

Б новою економічного політикою

В «новим курсом»

Г політикою колективізації

2. З якою метою було запроваджено нову економічну політику?

А Перемога у громадянській війні

Б установлення державного контролю над сільськогосподарським виробництвом і використання його ресурсів для модернізації всього господарства

В подолання глибокої економічної та політичної кризи, спричиненої громадянською війною та політикою «воєнного комунізму»

Г переведення економіки на військові рейки

3. У який період було створено зображений агітаційний плакат?

Напис під плакатом:

«Товариші селяни! Здавайте хлібний податок. Робітники й Червона Армія ждуть хліба! Податок переможе голод — отже на допомогу всім трудящим!»

А Часи «воєнного комунізму»

Б часи нової економічної політики

В часи колективізації сільського господарства

Г період «відбудови»

4. Як називалися великі державні підприємства, що діяли на засадах госпрозрахунку в період непу?

А Синдикати

Б трести

В концесії

Г главки

5. Яке твердження стосується непу?

А Посилення державного сектору в економіці

Б укріплення адміністративно-командної системи

В продовження політики «воєнного комунізму»

Г розвиток елементів ринкової економіки

6. Яка риса характерна для політики непу?

А Розподіл продукції за зрівняльним принципом

Б заборона найманої праці

В запровадження продрозкладки

Г розвиток усіх форм кооперації

7. «Продподаток», «трест», «оренда», «концесія» — це поняття, які слід застосовувати для характеристики

А політики «воєнного комунізму»

Б нової економічної політики

В колективізації

Г індустріалізації

8. Яка подія (процес) НЕ належить до непу?

А Прямий товарообіг

Б іноземні інвестиції

В продподаток

Г використання вільнонайманої праці

9. У добу непу

А завершилася колективізація сільського господарства

Б розгорнувся стаханівський рух

В відбулося зростання господарської ініціативи, зацікавленості у результатах праці

Г було запроваджено продрозкладку

10. Яка подія в Україні проілюстрована наведеним плакатом та описана в уривку з історичного джерела?

«...Україна не зверталася по допомогу ні до Росії, ні до закордону, і різні міжнародні комітети допомоги... були допущені в Україну лише в січні... Справа в т,ому, що 80 % індивідуальних посилок надходять з Америки через Англію і призначені різним особам, які прибувають на Україну. Унаслідок чого ми допустили на Україні дії АРА...»

А Голод 1921—1923 рр.

Б реалізація плану ДЕЕЛРО

В запровадження продподатку

Г реалізація політики коренізації

11. Хто з діячів більшовицької партії 1922 р. висунув проект «автономізації» незалежних республік і передбачав їхнє включення до складу РСФРР?

А В. Ленін

Б X. Раковський

В керівництво Грузії

Г Й. Сталін

12. Якого року відбулася подія, описана в наведеному джерелі?

«Російська Соціалістична Федеративна Радянська Республіка (РСФРР), Українська Соціалістична Радянська Республіка (УСРР), Білоруська Соціалістична Радянська Республіка (БСРР) і Закавказька Соціалістична Федеративна Радянська Республіка (ЗСФРР — Грузія, Азербайджан і Вірменія) укладають цей союзний договір про об’єднання в одну союзну державу — «Союз Радянських Соціалістичних Республік».

А 1920 р.

Б 1921 р.

В 1922 р.

Г 1924 р.

13. Яке місто було столицею УСРР у роки непу?

А Київ

Б Харків

В Житомир

Г Одеса

14. «Гарт», «Плуг», «Ланка», «Молодняк», «Авангард» — це

А сільськогосподарські кооперативні об’єднання

Б революційні театри

В наукові гуртки

Г літературно-художні об’єднання

15. Установіть і вкажіть прізвище зображеної історичної постаті, співвіднісши фото з текстом історичного джерела.

«...Перед нами стоїть таке питання: на яку зі світових літератур взяти курс? У будь-якому випадку, не на російську. Від російської літератури, від її стихії українська поезія повинна втікати як можна швидше. Справа в тому, що російська література віками тяжіє над нами, як хазяїн положення, який привчив психіку до рабського наслідування...»

А М. Хвильовий

Б М. Волобуєв

В В. Липківський

Г О. Довженко

16. Яка інформація пов’язана із зображеним на фото діячем?

А «Звенигора» стала сенсацією 1928 року, але водночас це був початок особистої трагедії кінорежисера — за цю стрічку, та згодом за фільм «Земля» його будуть постійно звинувачувати у буржуазному націоналізмі.

Б 1928 року виступив зі статтею «До проблеми української економіки», у якій обґрунтував самостійність економічного комплексу України.

В Активно заявив про себе як один з організаторів літературно-художнього життя, член-засновник багатьох тогочасних літературних організацій — «Гарт», «Урбіно», «ВАПЛІТЕ».

Г Один з організаторів КП(б)У, активно боровся за встановлення радянської влади в Україні; з 1921 р. перебував на відповідальних посадах в Україні, зокрема в 1927—1933 рр. — нарком освіти УРСР.

17. Першим митрополитом Української автокефальної православної церкви (УАПЦ) було обрано

А М. Волобуєва

Б В. Липківського

В М. Семенка

Г В. Липського

18. Що з переліченого характеризувало політику більшовиків щодо релігії та церкви в роки непу?

А Створення спеціалізованих навчальних закладів для підготовки священнослужителів

Б матеріальна підтримка Української автокефальної православної церкви

В припинення арештів та переслідування духовенства та вірян

Г відверта антицерковна, войовничо-атеїстична політика

II. Завдання на встановлення відповідності

19. Установіть відповідність між прізвищами митців та сферою діяльності.

Прізвища митців

1 В. Липський, А. Кримський, Д. Граве

2 М. Зеров, Г. Косинка, М. Хвильовий

3 Г. Юра, Л. Курбас, О. Загоров

4 І. Їжакевич, Ф. Кричевський, М. Бойчук

Сфера діяльності

А література

Б музика

В живопис

Г наука

Д театр

20. Установіть відповідність між поняттям та його значенням.

Поняття

1 продподаток

2 коренізація

3 індустріалізація

4 автономізація

Значення

А надання народам СРСР можливості розвивати власні культуру й мову, готувати національні кадри

Б комплекс заходів з прискореного розвитку промисловості, вжитих ВКП(б) у період другої половини 20-х до кінця 30-х років XX ст.

В спроба перетворення формально незалежних радянських республік, які виникли після 1917 р., на автономні республіки Російської Федерації, ініційована Й. Сталіним

Г виробничі об’єднання, переважно однорідних підприємств, що переводилися на госпрозрахунок

Д фіксований натуральний податок із селянських господарств, запроваджений у роки непу

III. Завдання на встановлення хронологічної послідовності

21. Установіть хронологічну послідовність подій.

А Проголошення курсу на індустріалізацію

Б прийняття рішення на X з’їзді РКП(б) про перехід до нової економічної політики

В початок політики «коренізації» в Україні

Г входження УСРР до складу СРСР

22. Розташуйте події в хронологічній послідовності.

А Утворення Молдавської Автономної Соціалістичної Радянської Республіки у складі УРСР

Б утворення Української автокефальної православної церкви (УАПЦ)

В формування «договірної федерації» радянських соціалістичних республік

Г відкриття у Києві театру «Березіль»

IV. Завдання множинного вибору з короткою відповіддю

23. Які були основні заходи непу?

1 Заміна продрозкладки продподатком

2 запровадження продрозкладки

3 заборона оренди та найманої праці

4 об’єднання великих підприємств у трести та переведення їх на госпрозрахунок

5 запровадження загальної трудової повинності

6 випуск конвертованого червонця, вилучення старих грошових знаків

7 заборона вільної торгівлі та перехід до прямого товарообігу

24. Визначте заходи політики «коренізаціі», яка реалізовувалася в Україні в 1923 — на початку 30-х рр. XX ст.

1 Ліквідація національних традицій і мовних особливостей

2 підготовка та залучення кадрів із представників української національності до партійних і державних органів та установ

3 культурне та національне гноблення національних меншин, які мешкали в Україні

4 глибоке вивчення національної історії, відродження традицій

5 відсутність контролю з боку партійних органів у ході реалізації політики українізації

6 створення сприятливих умов для розвитку мови та культури всіх національних меншин

7 звуження сфери вживання української мови