ЗНО. Історія України. 2019-2020. Збірник тестових завдань

Тема 19

Західноукраїнські землі на початку XX ст.

І. Завдання з вибором однієї правильної відповіді

1. У чому полягає особливість політичного розвитку західноукраїнських земель на початку XX ст.?

А У забороні діяльності політичних партій в умовах назрівання Першої світової війни

Б у значному впливі російських політичних партій на розвиток національного життя

В у нелегальній діяльності політичних партій в умовах абсолютної монархії та домінуванні ідеї автономії України

Г у легальній діяльності політичних партій в умовах конституційної монархії та домінуванні ідеї політичної незалежності України

2. Який український регіон на початку XX ст. називали «українським П’ємонтом»?

А Північну Буковину

Б Закарпаття

В Східну Галичину

Г Наддніпрянщину

3. Які політичні партії діяли на західноукраїнських землях на початку XX ст.?

А Революційна українська партія (РУП), Українська народна партія (УНП), Українська соціал-демократична робітнича партія (УСДРП)

Б Русько-Українська радикальна партія (РУРП), Українська соціал-демократична партія (УСДП), Українська національно-демократична партія (УНДП)

В Русько-Українська радикальна партія (РУРП), Українська демократично-радикальна партія (УДРП), Українська народна партія (УНП)

Г Революційна українська партія (РУП), Українська національно-демократична партія (УНДП), Українська соціал-демократична робітнича партія (УСДРП)

4. Укажіть правильне твердження.

А Австрійський уряд на початку XX ст. сприяв промисловому піднесенню західноукраїнських земель шляхом виділення великих державних інвестицій.

Б Найрозвинутішими галузями західноукраїнської економіки на початку XX ст. були машинобудування та сталеваріння.

В Іноземний капітал відігравав незначну роль у розвитку промисловості західноукраїнських земель.

Г Розвиток промисловості західноукраїнських земель на початку XX ст. характеризувався повільним розвитком у зв’язку з тим, що австрійський уряд був не зацікавлений в економічному піднесенні цього регіону.

5. Яка галузь (галузі) економіки була провідною в західноукраїнських землях на початку XX ст.?

А Нафтовидобувна, лісопильна

Б вугільна, металургійна

В залізорудна

Г марганцева

6. Укажіть, чи правильні твердження.

1) На початку XX ст, відбулися принципові зміни в соціально-економічному становищі західноукраїнських земель, які дозволили регіону подолати економічне відставання від більш розвинених районів Австро-Угорської імперії.

2) На початку XX ст. західноукраїнські землі залишалися внутрішньою колонією Австро-Угорщини і розглядалися нею як хліборобський край, який постачав дешеві харчові продукти й деревину і був вигідним ринком збуту промислової продукції, виробленої в імперії.

А Обидва твердження правильні

Б тільки перше твердження правильне

В тільки друге твердження правильне

Г обидва твердження неправильні

7. Якому поняттю відповідає наведене визначення:

«Форма організації економічної діяльності людей і організацій для спільного досягнення загальних цілей або задоволення потреб»?

А Монополізація

Б націоналізація

В кооперація

Г колективізація

8. Яке твердження відображає стан розвитку сільського господарства у західноукраїнських землях на початку XX ст.?

А Темпи розвитку сільського господарства західноукраїнських земель значно випереджали інші регіони імперії Габсбургів

Б характерною рисою розвитку аграрних відносин на західноукраїнських землях було поширення сезонної міграції селянства

В землеробство на західноукраїнських землях мало інтенсивний характер

Г сільське господарство західноукраїнських земель ґрунтувалося на кріпосницьких відносинах

9. Укажіть головну особливість розвитку сільського господарства західноукраїнських земель на початку XX ст.

А Висока продуктивність селянських господарств

Б аграрне перенаселення, повільний розвиток капіталістичних відносин у сільському господарстві

В здійснення аграрної реформи на користь селянства

Г використання найсучаснішої сільськогосподарської техніки та технологій обробки землі

10. Хто був лідером і натхненником кооперативного руху на початку XX ст. на західноукраїнських землях?

А М. Павлик

Б П. Столипін

В М. Левитський

Г В. Нагірний

11. Чим була спричинена масова еміграція західноукраїнського населення до Канади, США, Аргентини, Бразилії та інших країн на початку XX ст.?

А Проблемою аграрного перенаселення

Б політичними утисками з боку австрійської влади

В проведенням столипінської аграрної реформи

Г наданням країнами, до яких виїжджали українці, значної фінансової підтримки українським емігрантам

12. Які явища визначали розвиток національного руху на західноукраїнських землях на початку XX ст.?

А Стрімке зростання національної свідомості українського населення; боротьба за загальне виборче право

Б створення перших політичних партій; домінування в українському суспільстві ідеї автономії України

В діяльність М. Міхновського — основоположника, ідеолога й лідера самостійницької течії українського руху

Г розгортання діячами українського національного руху терористичної боротьби проти імперії Габсбургів; крайній націоналізм українських політичних партій

13. Результатом боротьби за загальне виборче право на західноукраїнських землях на початку XX ст. стало

А зменшення українського представництва в австрійському парламенті та галицькому сеймі

Б поширення загального виборчого права на жінок

В збільшення українського представництва в австрійському парламенті та галицькому сеймі

Г заборона діяльності українських політичних партій та організацій

14. Якого року австрійський уряд проголосив нове положення про вибори до імперського парламенту, умови якого забезпечували більш справедливу систему виборів до австрійського законодавчого органу влади?

А 1900 р.

Б 1905 р.

В 1907 р.

Г 1912 р.

15. Яка подія спричинила трагедію, описану в джерелі?

«...Страшна хвиля... Академік Адам Коцко, симпатик нашої партії, що стояв на самім переді української молодіжи, поцілений кулею браунінга, повалився на землю. Стрілів впало з обох сторін около 50. Між українською молодіжею ранено кількох тяжко (один в голову, а один в коліно), а кільканадцять легко...»

А Боротьба за загальне виборче право

Б боротьба за український університет діяльності А. Шептицьким

В зародження січового руху

Г розгортання просвітницької

16. Яка подія пов’язана із зображеним діячем?

А Об’єднання зусиль греко-католицьких священиків і світської інтелігенції в боротьбі за національне визволення українців

Б зародження січового руху

В розгортання боротьби за загальне виборче право

Г розгортання боротьби за український університет

17. Укажіть правильне твердження.

А На початку XX ст. на західноукраїнських землях відбувалося послаблення українського національного руху через заборону діяльності провідних українських політичних партій.

Б Митрополитом Української греко-католицької церкви 1900 р. став К. Трильовський.

В На початку XX ст. на західноукраїнських землях була проведена столипінська аграрна реформа.

Г На початку XX ст. на західноукраїнських землях відбувалося піднесення українського національного руху.

18. Про яку організацію йдеться в тексті?

Українська фізкультурно-спортивна організація на західноукраїнських землях, заснована К. Трильовським у травні 1900 р.

А «Січ»

Б «Сокіл»

В «Пласт»

Г «Український січовий союз»

II. Завдання на встановлення відповідності

19. Установіть відповідність між прізвищем історичного діяча та його характеристикою.

Прізвище історичного діяча

1 А. Шептицький

2 І. Боберський

3 К. Трильовський

4 В. Нагірний

Характеристика

А засновник мережі фізкультурно-спортивного товариства «Сокіл»

Б засновник першої на українських землях політичної партії

В «батько» кооперативного руху на західноукраїнських землях

Г засновник січового руху на західноукраїнських землях

Д митрополит Української греко-католицької церкви

20. Установіть відповідність між ім’ям та прізвищем історичного діяча та його характеристикою.

Прізвище історичного діяча

1 Михайло Грушевський

2 Адам Коцко

3 Франц Йосип

4 Іван Франко

Характеристика

А український студент, який загинув у ході боротьби за український університет у Львові

Б засновник та ідеолог першої української політичної партії — РУРП

В автор брошури «Самостійна Україна»

Г керівник Наукового товариства імені Т. Шевченка

Д імператор Австро-Угорської імперії

III. Завдання на встановлення хронологічної послідовності

21. Установіть хронологічну послідовність подій.

А Заснування Русько-Української Радикальної партії (РУРП)

Б убивство українського студента Адама Коцка

В початок митрополичого правління А. Шептицького

Г поширення на мешканців Галичини виборчого права, яке збільшило українське представництво в австрійському парламенті

22. Розташуйте в хронологічній послідовності виникнення спортивно-фізкультурних організацій.

А «Пласт»

Б Український січовий союз

В «Сокіл»

Г «Січ»

IV. Завдання множинного вибору з короткою відповіддю

23. Які українські землі перебували у складі Австро-Угорщини на початку XX ст.?

1 Північна Буковина

2 Волинь

3 Східна Галичина

4 Поділля

5 Київщина

6 Переяславщина

7 Закарпаття

24. Визначте особливості економічного розвитку західноукраїнських земель на початку XX ст.

1 Монополізація, концентрація виробництва

2 переважання дрібних підприємств кустарно-ремісничого характеру

3 створення австрійським урядом сприятливих умов для розвитку української економіки, виділення державних субсидій на її підтримку

4 перерозподіл поміщицьких земель на користь малоземельних і безземельних селян

5 еміграція селян до Сибіру та на Далекий Схід

6 гальмування австрійським урядом економічного розвитку

7 зосередження основного масиву землі в руках поміщиків; аграрне перенаселення регіону