ЗНО. Історія України. 2019-2020. Збірник тестових завдань

Тема 13

Західноукраїнські землі наприкінці XVIII — у першій половині ХІХ ст.

І. Завдання з вибором однієї правильної відповіді

1. Галичина за Першим поділом Речі Посполитої була приєднана до Австрійської імперії

А 1770 р.

Б 1772 р.

В 1774 р.

Г 1793 р.

2. Які українські території увійшли до складу Коронного краю «Королівства Галичини і Лодомерії»?

А Закарпаття, Східна Галичина

Б Буковина, Бессарабія

В Східна Галичина, Північна Буковина

Г Поділля, Хотинщина

3. Якому поняттю відповідає наведене визначення:

«Зведення різноманітних проявів життя в державі до єдиних зразків, затверджених імперською владою»?

А Уніфікація

Б бюрократизація

В денаціоналізація

Г демократизація

4. Укажіть поняття, які характеризують політику Австрійської імперії щодо українських земель наприкінці XVIII — у першій половині XIX ст.

1) Бюрократизація

2) терор

3) уніфікація

4) інтеграція

5) автономія

6) інкорпорація

А 1, 2, 4

Б 3, 5, 6

В 1, 3, 6

Г 2, 4, 5

5. Коли відбувалися події, про які йдеться у наведеному уривку: «Австрійська імператриця ... та її син ... провадили «модну» тоді серед європейських монархів політику просвітництва ... Головним напрямком їхньої політики в Галичині було ослаблення позицій польської шляхти»?

А 50—60 рр. XVIII ст.

Б 70—80 рр. XVIII ст.

В 1810—1815 рр.

Г 1848—1849 рр.

6. Доповніть твердження: «Марія-Терезія та Йосиф II провели реформи...»

А адміністративну, медичну, освітню, військову

Б аграрну, освітню, фінансову, релігійну

В релігійну, освітню, воєнну, фінансову

Г адміністративну, аграрну, релігійну, освітню

7. Перше на західноукраїнських землях просвітницьке товариство було засновано

А 1813 р.

Б 1816 р.

В 1833 р.

Г 1848 р.

8. Укажіть ім’я та прізвище діяча, пропущене в наведеному уривку.

«Під покровительством перемишльського єпископа ... зібрався гурт патріотично налаштованих греко-католицьких священиків: Іван Могильницький, Йосип Лозинський, Йосип Левицький, Іван Лаврівський».

А Маркіян Шашкевич

Б Яків Головацький

В Іван Котляревський

Г Михайло Левицький

9. До складу якого гуртка належали зображені на портретах історичні діячі?

А Перемишльський гурток греко-католицьких священиків

Б «Руська бесіда»

В «Руська трійця»

Г Народна рада

10. Гурток «Руська трійця» виник

А 1833 р.

Б 1837 р.

В 1848 р.

Г 1850 р.

11. Про наслідок якої події йдеться в історичному джерелі:

«Російська інтелігенція, яка говорила тоді польською, німецькою або церковнослов’янською мовами, теж засудила новий дух. Найсуворішим було те, що її видання викликало переслідування з боку уряду і владної ієрархії: трьох згаданих хлопців віддали ще 1838 р. під суворий поліцейський нагляд, а після закінчення греко-католицької семінарії їм відмовили в духовному сані»?

А Діяльність просвітницького гуртка в Перемишлі

Б відкриття Руського інституту при Львівському університеті

В видання першої в Галичині граматики української мови «Граматика язика славено-руського»

Г видання альманаху «Русалка Дністровая»

12. Яке значення для національного відродження на західноукраїнських землях мало друкування зображеного на фото альманаху?

А Сприяв поразці національного відродження

Б підтримав політику правлячих кіл Австрії та Польщі щодо українців

В сприяв досягненню єдності між поляками та українцями

Г став політичним маніфестом українського національного руху

13. Укажіть організацію, якій належить відозва до народу в першій половині XIX ст.

«Але тепер, коли для всіх спалахнуло сонце свободи, прокинувся і наш український лев і чудове нам передбачає майбутнє. Встаньте, брати, але не до сварки і негоди! Будьте тим, ким бути можемо, будьте — Народом!»

А Головна Руська Рада

Б «Руська трійця»

В Рада Народова

Г «Руський собор»

14. Як називалась організація, створена у Львові 2 травня 1848 року українською інтелігенцією?

А Рада народова

Б «Галицько-Руська матиця»

В Народова Рада

Г Головна Руська Рада

15. Про якого діяча йдеться в уривку з історичного джерела:

«За відомостями, які до нас надійшли, депутат рейхстагу... в деяких громадах провів нові громадські вибори, а в горах нібито він роз’яснив місцевому населенню, що ліси і полонини належать їм... та що наступного року будуть усі звільнені від податків»?

А Устим Кармелюк

Б Лук’ян Кобилиця

В Олекса Довбуш

Г Мирон Штолюк

16. У якому регіоні України відбулося повстання селян під проводом Лук’яна Кобилиці?

А На Галичині

Б на Слобожанщині

В на Поділлі

Г на Буковині

17. Укажіть головну причину «холерних бунтів» селян Закарпаття.

А Карантини, введені у зв’язку з епідемією холери

Б система існуючих земельних відносин

В вимоги селян бути обраними до сейму

Г рекрутські набори до армії

18. Визначте регіон, де рух опришків був відкритою збройною боротьбою селян.

А Слобожанщина, Буковина

Б Київщина, Волинь

В Закарпаття, Буковина

Г Поділля, Галичина

II. Завдання на встановлення відповідності

19. Установіть відповідальність між датою та подією.

Дата

1 1816 р.

2 1833—1837 рр.

3 1848 р.

4 1848—1849 рр.

Подія

А революція в Австрійській імперії

Б створення освітнього товариства галицьких священиків

В «холерні бунти»

Г селянська реформа

Д діяльність «Руської трійці»

20. Установіть відповідність між портретом історичного діяча та його ім’ям і прізвищем.

А Яків Головацький

Б Іван Могильницький

В Маркіян Шашкевич

Г Іван Вагилевич

Д Лук’ян Кобилиця

III. Завдання на встановлення хронологічної послідовності

21. Установіть хронологічну послідовність подій.

А Створення гуртка «Руська трійця»

Б реформи Марії-Терезії та Йосифа II

В початок роботи австрійського парламенту, у якому вперше були представлені депутати від українців

Г Слов’янський з’їзд у Празі

22. Установіть хронологічну послідовність подій.

А Видання першої україномовної газети «Зоря галицька»

Б створення освітнього товариства галицьких греко-католицьких священиків

В «холерні бунти» на Закарпатті

Г повстання під проводом Л. Кобилиці

IV. Завдання множинного вибору з короткою відповіддю

23. Програмними вимогами Головної Руської Ради в період революції 1848—1849 рр. були

1 поділ Галичини на Західну і Східну

2 заборона полякам обіймати державні посади

3 забезпечення для поляків і українців рівного доступу до державних посад

4 надання автономії Східній Галичини у складі Угорщини

5 зрівняння в правах греко-католицького духовенства з представниками інших віросповідань

6 створення Великого князівства Руського у складі імперії Габсбургів

7 обстоювання ідеї незалежності Польщі під зверхністю Габсбургів

24. Наслідками революції 1848—1849 рр. в Австрійській імперії є

1 Відкриття при Львівському університеті Руського інституту

2 проголошення автономії Східної Галичини у складі Австрійської імперії

3 зрівняння в правах греко-католицької церкви з католицькою та протестантською

4 залучення українців до парламентської діяльності

5 демократизація суспільного життя

6 досягнення єдності між представниками різних національних груп Західної України

7 скасування панщини, покращення соціального статусу селянства