Тренувальний тест до теми 4

Завдання 1-29 мають чотири варіанти відповіді, серед яких лише один правильний. Виберіть правильний варіант відповіді.

1. Хто з князів є автором твору, у якому подано приклад взірцевого правителя і який навчає гідної цього високого звання поведінки та способу життя?

А Всеволод Ярославич

Б Володимир Мономах

В Мстислав Володимирович

Г Ярослав Осмомисл

2. Що з переліченого характеризує політичне життя Русі в першій половині 11 ст.?

А Врегулювання міжкнязівських відносин в тогочасних законах.

Б Зростання впливу місцевої родоплемінної знаті.

В Усталення принципу успадкування великокнязівського столу, .

Г Зміцнення монархічної влади династії Рюриковичів.

3. У якому рядку верстви та станові групи Київської Русі перелічено відповідно до щаблів соціальної піраміди?

А Купці, бояри, князі, смерди.

Б Закупи, князі, дружинники, смерди.

В Холопи, челядь, смерди, бояри, князі.

Г Бояри, холопи, князі, смерди.

4. Доповніть твердження.

У першій половині 11 ст. баяри

А формувалися як стан внаслідок запровадження християнства;

Б були найчисельнішою групою тогочасного суспільства;

В мали землю, вели власне господарство та платили князеві данину;

Г отримували від князів земельні маєтки за військову службу.

5. Хто такі смерди?

А Залежні, але особисто вільні люди, які мали власне господарство, землю, мешкали в князівських селах і платили князеві данину. Б Залежні люди, здебільшого полонені, яких можна було продавати, дарувати, передавати в спадщину.

В Люди, які з різних причин випадали зі свого звичного середовища, втрачали з ним зв'язок.

Г Селяни, які працювали «за купу» в господарстві пана.

6. Виберіть характеристику верстви, представника якої зображено на малюнку-реконструкції.

А Належачи до панівних верств, вони не лише брали участь у воєнних походах, а й обіймали певні урядові посади. За службу отримували грошову винагороду, а також землю, що ставала їхнім умовним володінням.

Б Була найбільш закритим станом, до якого можна було належати тільки за народженням. Цій верстві належала найбільша влада в державі.

В Найчисленніша група тогочасного населення, представники якої були особисто вільними, мали власне господарство, землю, мешкали в князівських-селах і платили князеві данину.

Г Найосвіченіша верства тогочасного суспільства, її становище було зумовлене роллю, що її відігравала за тих часів церква,

7. Коли в літописі вперше згадується назва Україна?

А 1132 р.

Б 1187 р.

В 1199 р.

Г 1240 р.

8. За чийого князювання з'явилася перша школа для навчання дітей знаті?

А за княгині Ольги

Б за князя Володимира Святославича

В за князя Ярослава Мудрого

Г за князя Володимира Мономаха

9. Укажіть пропущений термін.

За правління Ярослава виникло багато шкіл; свідченням поширення письменності з-поміж різних верств тогочасного Києва є написи, видряпані на стінах та архітектурних деталях давніх будівель, посудинах тощо.

А фрески

Б мініатюри

В графіті

Г чернь

10. Доповніть твердження.

Жанрами оригінальної літератури часів Київської Русі є

А кирилиця, глаголиця;

Б літописи, проповіді, житія;

В фреска, мозаїка;

Г чернь, скань.

11. Доповніть твердження.

Про Галицько-Волинський літопис відомо, що

А його перша частина є життєписом Лева Даниловича та його сина Юрія І;

Б створено його як цілісну оповідь без дотримання суворої хронологічної послідовності;

В його писали сучасники подій - ченці Києво-Печерського монастиря;

Г попри світський характер, він містить багато мініатюр із зображенням Ісуса Христа.

12. У якому столітті відбуваються події, про які йдеться в уривку з літературного твору?

«Ігор сей, славен князь, міццю розум оперезав, мужністю сердечною нагострив, ратного духу виповнився та й повів полки свої хоробрі на землю Половецьку, за землю Руську!»

А друга половина 11 ст.

Б перша половина 12 ст.

В друга половина 12 ст.

Г перша половина 13 ст.

13. Укажіть, з якого літературного твору наведено уривок.

«Тож, Бога ради, не лінуйтеся, я благаю вас. Усього ж паче - убогих не забувайте, але, наскільки є змога, по силі годуйте і подавайте сироті, і за вдовицю вступайтеся самі, а не давайте-сильним погубити людину,-Ні правого, ні винного не вбивайте і не повелівайте вбити його; не погубляйте ніякої душі християнської. Лінощі ж - усякому лихому мати: що людина вміє — те забуде, а чого ж не вміє - то того не вчиться».

А «Слово про закон і благодать» митрополита Іларіона

Б «Слово о полку Ігоревім»

В «Ізборник Святослава»

Г «Повчання дітям» Володимира Мономаха

14. До якого князя звертається автор «Слово о полку Ігоревім»: «Високо сидиш ти на своїм золотокованім престолі, підперши гори угорські своїми залізними полками...»?

А новгород-сіверського князя Ігоря Святославича

Б волинського князя Романа Мстиславича

В галицького князя Ярослава Осмомисла

Г переяславського Володимира Глібовича

15. Доповніть твердження.

Про «Єлово о полку Ігоревім» відомо, що твір

А створено Володимиром Мономахом за свіжими слідами події, десь 1187 р.;

Б присвячено боротьбі князя Ігоря Святославича за новгород-сіверський стіл;

В закликає князів до припинення чвар, збереження єдності Русі;

Г створено за візантійськими книжними традиціями.

16. У якому рядку названо історико-літературні пам'ятки, уривки з яких наведено?

«Що то шумить, що то дзвенить перед зорею ранньою? Ігор полки свої повертає, жаль йому брата любого Всеволода. Бились день та бились і другий, а на третій, в південну годину, похилились Ігореві стяги!»

«..Прийшов Батий до Києва з великою силою, многим- множеством сили своєї, і окружив город. І не було чути нічого од звуків скрипіння теліг його, ревіння безлічі верблюдів його, і од звуків іржання стад коней його, і сповнена була земля Руськая ворогами...»

А «Слово о полку Ігоревім» та Галицько- Волинський літопис

Б «Повість минулих літ» та Галицько-Волинський літопис

В Київський літопис та «Повість минулих літ»

Г «Слово о полку Ігоревім» та «Повість минулих літ»

17. У якій іконописній майстерні було створено зображену пам'ятку?

А Києво-Печерського монастиря Б Софійського собору в Києві В Успенського собору в Галичі Г Успенського собору у Володимирі

18. Хто такий Агапіт?

А найвідоміший лікар кінця 11 ст.

Б київський іконописець кінця 11 ст.

В відомий літописець початку 12 ст.

Г перший з русичів митрополит середини 11 ст.

19. Які пам'ятки монументального живопису створено на початку 12 ст.?

А мозаїки Софійського собору в Києві

Б мозаїки Михайлівського Золотоверхого собору в Києві

В фрески Кирилівської церкви в Києві

Г фрески Успенського собору Києво-Печерського монастиря

20. Доповніть твердження.

Про Реймське євангеліє відомо, що книга

А має сторінкові мініатюри з зображенням євангелістів Іоанна, Марка й Луки;

Б призначалася для особистого користування однієї з дочок Ярослава Мудрого;

В переписана 1056-1057 рр. в Києві з староболгарського оригіналу;

Г зберігається в Україні й на ній складають присягу новообрані президенти нашої держави.

21. Родину якого великого князя київського зображено на сторінці «Ізборника» 1073 р. .

А Володимира Великого

Б Ярослава Мудрого

В Святослава Ярославича

Г Володимира Мономаха

22. Коли було створено Остромирове Євангеліє?

А 1056-1057 рр.

Б 1185-1187 pp.

В 1113-1125 рр.

Г 1125-1132 pp:

23. Доповніть твердження.

Про ікону Холмської Богородиці відомо, що вона

А створена малярами іконописної школи Києво-Печерського монастиря;

Б прикрашала Софійський собор в Києві;

В певний час перебувала в столиці Галицько-Волинської держави;

Г була вивезена Андрієм Боголюбським з Вишгорода до Владимира-на-Клязьмі.

24. Доповніть твердження.

Про Ікону Вишгородської Богоматері відомо, що

А вона була створена малярами галицько- волинської іконописної школи;

Б Андрій Боголюбський у 1155 р. вивіз її до Владимира-на-Клязьмі;

В вона врятувала, за легендою, місто Холм від захоплення монголами;

Г її було знайдено й реставровано наприкінці 20 ст. у м. Луцьку.

25. Яку рукописну книгу ілюструє зображена книжкова мініатюра?

А Реймське Євангеліє

Б Остромирове Євангеліє

В «Ізборник Святослава»

Г Мстиславове Євангеліє

26. Яке місто прикрашають зображені пам'ятки архітектури?

А Київ

Б Галич

В Переяслав

Г Чернігів

27. Доповніть твердження.

Для архітектури галицьких земель другої половини 12 ст. - першої половини 14 ст. характерне

А використання здобутків романської архітектури;

Б будівництво храмових споруд винятково з каменю;

В завезення цегли для кам'яного будівництва з Візантії;

Г переорієнтація з будівництва фортифікацій на замки- резиденції князів;

28. Доповніть твердження.

Спасо-Преображенський собор у Чернігові

А перший християнський кам'яний храм Київської Русі;

Б збудований братом Ярослава - Мстиславом Володимировичем;

В став місцем поховання Ярослава Мудрого;

Г головний митрополичий храм Русі,

29. Про спорудження якого храму йдеться у фрагменті з джерела?

«Заснована ж була сія божественна церква Богородична в літо 1073. У дні благовірного князя Святослава, сина Ярославового, який своїми руками почав рів копати, стала будуватися церква ця».

А Успенський собор Києво-Печерського монастиря

Б Кирилівська церква в Києві В Михайлівський собор Видубицького монастиря в Києві Г Спасо-Преображенський собор в Чернігові

У завданнях 30-33 до ножного з чотирьох рядків інформації, позначених цифрами, доберіть один правильний варіант, позначений буквою. Поставте позначки в таблиці на перетині відповідних рядків (цифри) і колонок (букви).

30. Встановіть відповідність між тлумаченнями та поняттями.

1 Зображення Ісуса Христа, Богоматері, святих, подій святого Письма, створення яких відбувалося за певними правилами - канонами, які не можна було змінювати.

2 Техніка прикрашення підлоги та стін, за якою на цементну основу у визначеному порядку викладають невеликі кольорові шматочки каменя або скла - смальти.

3 Картина, намальована спеціальними фарбами на сирому тиньку.

4 Написи та малюнки, видряпані на стінах давніх будівель, посудинах та інших предметах, що їх знаходять під час археологічних розкопок.

А ікони

Б фреска В мозаїка

Г графіті

Д книжкова мініатюра

31. Встановіть відповідність між зображенням храмів та їхніми назвами.

А Софійський собор у Києві

Б Спасо-Преображенський собор у Чернігові

В Успенська соборна церква Києво- Печерського монастиря

Г Успенський собор у Володимирі

Д Церква святого Пантелеймона в Галичі

32. Встановіть відповідність між зображенням ікон та їхніми назвами.

А Холмська ікона Богородиці

Б Дорогобузька ікона Богородиці

В Богородиця Оранта у вівтарі Софійського собору в Києві

Г Вишгородська ікона Богородиці (візантійська традиція)

Д Свенська ікона Богородиці зі святими Антонієм та Феодосієм Печорськими

33. Встановіть відповідність між тлумаченнями та поняттями.

1 Служитель культу православної церкви, за саном після диякона.

2 Віруюча людина, яка зреклася звичайного світського (мирського) життя на користь служінню Богові.

3 Другий після патріарха сан. Стоїть на чолі митрополії.

4 Найвищий керівник церковного життя єпархії - адміністративно-територіального округу - у християнських церквах.

А священик

Б єпископ

В чернець

Г митрополит

Д патріарх

У завданні 34 розташуйте події в хронологічній послідовності. Поставте позначки в таблиці відповідей на перетині відповідних рядків (цифри) і колонок (букви).

34. Встановіть хронологічну послідовність подій.

А Заснування Печерського монастиря в Києві.

Б Спорудження Софійського собору в Києві.

В Створення «Слова о полку Ігоревім».

Г Укладення першої редакції «Повісті минулих літ».

У завданнях 35-36, які мають шість варіантів відповідей, оберіть три правильні відповіді й запишіть їх номери у клітинки.

35. Які з пам'яток архітектури було створено в 11 ст.?

1 П'ятницька церква в Чернігові

2 Софійський собор у Києві

3 Спасо-Преображенський собор у Чернігові.

4 Успенська соборна церква Києво-Печерського монастиря

5 Успенський собор у Володимирі

6 Церква святого Пантелеймона в Галичі

36. Які терміни стосуються мистецтва рукописної книги?

1 Билини

2 Мініатюра

3 Дитинець

4 Фібула

5 Буквиця

6 Заставки