ВАРІАНТ 2

Завдання 1-48 мають чотири варіанти відповіді, серед яких лише один правильний. Виберіть, на Вашу думку, правильний варіант відповіді, позначте його в бланку відповідей згідно з інструкцією.

1. Якому періодові археологічної періодизації давньої історії відповідає зображення на картині-реконструкції?

А Ранній палеоліт

Б Пізній палеоліт

В Неоліт

Г Ранній залізний вік

2. Представники якого давнього народу були першими кочовиками на українських землях, чия назва нам відома?

А Кіммерійці

Б Скіфи

В Сармати

Г Готи

3. З яким східнослов'янським племінним союзом, за свідченням літопису, сусідили поляни на північному заході?

А Деревлянами

Б Сіверянами

В Уличами

Г Тиверцями

4. Про яку подію йдеться в уривку з історичного джерела?

«Пішов Ігор на греків... І порадилися руси, і вийшли, оружившись, проти греків, і битва межи ними обома була люта, і заледве одоліли греки... Феофан, сановник Романа, зустрів їх у човнах з вогнем і став пускати вогонь трубами на човни руські. І було видно страшне диво...»

А Похід князя Ігоря проти Візантії 941 р.

Б Збирання данини князем Ігорем 945 р.

В Похід новгород-сіверського князя Ігоря Святославича проти половців 1185 р.

Г Бій Романа Мстиславича з польським князями під Завихвостом на Віслі 1205 р.

5. Коли відбулися події, про які йдеться в уривку з джерела?

«А печеніги почали йти на приступ, і зступилися вони на тім місці, де ото є нині свята Софія, митрополія руська; бо тоді це було поле поза городом. І сталася січа люта, і ледве одолів під вечір Ярослав, і побігли печеніги в різні боки, і не знали вони, куди втікати».

А 9 ст.

Б 10 ст.

В 11 ст.

Г 12 ст.

6. Яка з наведених пам'яток прикрашає місто Київ?

7. Якої історичної інформації стосуються стрілки на карті?

А Походів перших князів Київської держави для збору данини з підвладних племен

Б Напрямків походів князя Володимира Мономаха проти половців

В Першого походу монголів на українські землі

Г Напрямків просування монгольських орд хана Батия

8. У якому твердженні правильно визначено наслідки події?

А Наслідком Городельської унії було відновлення Київського та Волинського удільних князівств

Б Наслідком Кревської унії було приєднання Київщини, Чернігово-Сіверщини та Поділля до складу Литовської держави

В Унаслідок Грюнвальдської битви литовська знать на чолі з князем Вітовтом розпочала боротьбу за збереження Великого князівства Литовського як окремої незалежної держави

Г Унаслідок Городельскої унія на вищі урядові посади Великого князівства Литовського призначали тільки католиків

9. Коли відбулися події, про які йдеться в уривку з джерела?

«Хочуть... панове міщани львівські школи заснувати для навчання дітей християнських усіх станів, які би мали вчитися Письма Святого грецького й слов'янського, щоб не був їхній християнський рід неначе безсловесним через свою невченість. І також купили друкарню, потрібну для тієї школи».

А 1569 р.

Б 1585 р.

В 1596 р.

Г 1615 р.

10. Укажіть наслідки Хотинської війни 1621 р.

А Розгортання визвольної боротьби підкорених турками народів

Б Визнання польським урядом прав козацтва, розширення реєстру, визнання відновленої православної церковної ієрархії

В Втрата Османською імперією чималих територій, зокрема придунайських країн — Молдавії, Валахії

Г Припинення військових морських та суходільних походів запорозьких козаків на Крим і Туреччину

11. З якого документу наведено фрагмент?

«Оскільки козацька сваволя так розійшлася, що для приборкання її довелося рушити наші війська й битися з козаками, і розгромити їх... — тому на вічні часи позбавляємо козаків старшинства, всяких старовинних судових установ, права, доходів й інших відзнак, набутих ними за вірні послуги від наших предків і тепер унаслідок заколотів утрачених, і бажаємо тих, кого живих зберегло воєнне щастя, мати в стані простого народу, оберненого в хлопів...»

А Деулінське перемир'я 1618 р.

Б Куруківська угода 1625 р.

В Переяславська мирна угода 1630 р.

Г «Ординація Війська Запорозького реєстрового» 1638 р.

12. Коли Б.Хмельницький виголосив промову, уривок з якої наведено?

«Виб'ю з лядської неволі ввесь руський народ, а що перше я воював за шкоду і кривду свою, тепер буду воювати за нашу православну віру... За кордон на війну не піду, на турків і татар шаблі не підніму, досить маю на Україні, на Поділлі й Волині, досить вигоди, достатку й пожитку в землі та князівстві своєму, по Львів, Холм і Галич».

А У лютому 1649 р. під час переговорів з поляками

Б У вересні 1651 р. під час укладення Білоцерківського договору

В У січні 1654 р. на козацькій раді в Переяславі

Г У жовтні 1656 р., дізнавшись про Віленське московсько-польське перемир'я

13. Кому з історичних діячів належить висловлювання?

«Я йшов, щоб звільнити з облоги пана Гуляницького, неспішно, чекаючи на хана, і тільки-но той прибув, ми поквапилися і дня 29 червня, в день св. Петра й Павла, ставши біля Соснівської переправи, застали там п'ятнадцять тисяч москви, котра боронила одну переправу».

А Максимові Кривоносу

Б Богдану Хмельницькому

В Івану Виговському

Г Павлу Тетері

14. Яку назву отримали договірні статті, укладені Іваном Мазепою з царським урядом?

А Глухівські

Б Переяславські

В Конотопські

Г Коломацькі

15. Укажіть цифри, якими на картосхемі позначено Лівобережну Гетьманщину, Правобережну Гетьманщину та Запоріжжя в 60-80-ті рр. 17 ст.

А 1, 2, 5

Б 2, 3, 5

В 3, 4, 5

Г 1, 3, 5

16. У якому з тверджень ідеться про Івана Богуна?

А Провідник першого козацького повстання, під час якого впродовж осені 1591-1592 рр. козаки зайняли всю Київщину й частину Поділля.

Б Провідник козацького повстання, у ході якого об'єднав своє повстанське військо із загонами гетьмана Г. Лободи. В урочищі Солониця потрапив у полон та був страчений у Варшаві.

В Полковник, який під час Берестецької битви за відсутності Хмельницького був обраний наказним гетьманом, організував вихід козаків з оточення.

Г Полковник, а згодом гетьман гайдамацького війська під час національно-визвольного гайдамацького повстання на Правобережній Україні проти польського панування 1768 р.

17. Якої події стосується уривок з історичного джерела?

«Військо це передбачаємо утворити на Україні з людей, до козачої служби здібних і здавна відомих звичкою й охотою до неї. Воно повинно складатися з 4 полків: кожний полк з 8 ескадронів, а ескадрон з 150 козаків... Як мине в українських полках потреба, всі вони мають розпускатися по своїх домівках, але вже назавжди залишаться приналежними війську і за першою потребою повинні з'явитися на службу і скласти знову свої полки...».

А Підписання Кючук-Кайнарджійського мирного договору 1774 р.

Б Російсько-турецької війни 1806-1812 рр.

В Російсько-французької війни 1812 р.

Г Російсько-турецької війни 1828-1829 рр.

18. Якою цифрою позначено на картосхемі українські землі, які за першим поділом Речі Посполитої відійшли до Австрійської імперії?

А 1

Б 2

В 3

Г 4

19. Вкажіть діячів національного відродження в західноукраїнських землях першої половини 19 ст.

1 Іван Франко

2 Юліан Романчук

3 Маркіян Шашкевич

А 2, 4, 5

Б 1, 3, 5

В 2, 4, 6

Г 3, 5, 6

4 Юліан Бачинський

5 Іван Могильницький

6 Яків Головацький

20. Коли виникла організація, про яку йдеться у фрагменті з історичного джерела?

«...Громадівці відстоювали ідею окремішності української народності та її право на самостійний розвиток головно супроти польських претензій на українські землі та польських і московських зазіхань на українську народність. Частина громадівців вела активну роботу у сфері народньої просвіти: засновувала школи, ширила українські книжки, дехто, от-як Познанський, і просто оселялася на селі, щоб бути помічними народові своєю порадою й наукою... Вгамувавши польське повстання (на Україні — за допомогою самих українських селян, які хапали повстанців і оддавали їх до рук російської адміністрації), російське правительство взялося й за український рух...».

А На початку 60-х рр. 19 ст.

Б Наприкінці 60-х рр. 19 ст.

В На початку 70-х рр. 19 ст.

Г Наприкінці 70-х рр. 19 ст.

21. У якому рядку найбільші міста Наддніпрянської України на 1897 р. розташовано в порядку зменшення чисельності населення?

А Харків, Київ, Катеринослав, Миколаїв

Б Одеса, Київ, Харків, Катеринослав

В Київ, Одеса, Харків, Катеринослав

Г Одеса, Харків, Київ, Полтава

22. Укажіть назву політичної партії, про яку йдеться в твердженні.

Політична партія, що виникла внаслідок реорганізації Революційної української партії в грудні 1905 р., у програмі, якої було задекларовано мету: домагатися національно-територіальної автономії України в складі Російської Республіки (лідери Микола Порш, Симон Петлюра, Володимир Винниченко).

А Українська соціал-демократична робітнича партія (УСДРП)

Б Український соціал-демократичний союз — «Спілка»

В Українська демократична партія (УДП)

Г Українська демократично-радикальна партія (УДРП)

23. Які з тверджень стосуються Михайла Драгоманова?

1 Один з фундаторів Братства тарасівців. Автор фундаментальних наукових праць, перших підручників з української мови й літератури.

2 Після повернення із заслання за участь у Кирило-Мефодіївському братстві оселився в Петербурзі, розпочавши активну літературну й видавничу діяльність.

3 Один із лідерів громадівського руху, згодом засуджував аполітичне культурництво «старих» українофілів.

4 Очолював етнографічно-статистичні експедиції з вивчення України, автор віршів «Ще не вмерла України...».

5 Був прихильником соціалістичних ідей, проте виступав проти революційного екстремізму російських соціалістів.

6 15 років провів у Женеві, докладаючи зусиль для європеїзації українського визвольного руху та знайомлячи світову громадськість з проблемами українства.

А 1, 3, 5

Б 2, 4, 5

В 3, 4, 5

Г 3, 5, 6

24. Які явища та процеси характерні для України в роки революції 1905-1907 рр. у Російській імперії?

1 Поява українських періодичних видань.

2 Легалізація національних партій, відтак — пожвавлення їхньої діяльності.

3 Здійснення масових арештів та погроми прогресивних громадських організацій.

4 Заборона демократичних видань, різке звуження сфери вживання української мови.

5 Впровадження на більшій території України стану посиленої охорони.

6 Створення в українських містах і містечках осередків «Просвіти».

7 Вибори до І та II Державних дум Росії, створення української думської громади.

А 1, 2, 4, 5

Б 2, 3, 5, 6

В 3, 5, 6, 7

Г 1, 2, б, 7

25. Хто з українських художників другої половини 19 ст. автор наведених картин?

А Микола Ярошенко

Б Киріяк Костанді

В Микола Пимоненко

Г Сергій Васильківський

26. Назву якої організації пропущено у фрагменті з історичного джерела?

«Здіймається пожежа війни, в якій тріснуть кайдани, що давили поневолені народи. В сій пожежі кується будучність України. Настав слушний час, день нашого воскресіння. В сей час український народ кличе синів своїх до бою за волю України. Однодушним рішенням ____ з'єднала начальні управи всіх досі в нас існуючих стрілецьких і руханкових організацій в Українську Бойову Управу. Українська Бойова Управа стає одинокою старшиною організації українських добровольців, яка одержує назву Українських Січових Стрільців».

А Союз визволення України

Б Головна українська рада

В Головна руська рада

Г Товариство українських поступовців

27. Коли лінія фронту Першої світової війни сягнула позначених на картосхемі меж?

А Нa кінець 1914 р.

Б На кінець 1915 р.

В На середину 1916 р.

Г У другій половині 1917 р.

28. Коли відбулася подія, про яку йдеться в джерелі?

«Прибувши до Львова Вітовський зараз зорієнтувався в ситуації і зрозумів повагу хвилі. Обнявши провід військової організації, перебрав на себе всю ініціативу акції й рішив діяти негайно з повною енергією в ціли перебрання влади вже в найближчих днях. Цей дух ініціативи і негайної революційної дії запанував серед загалу членів УГВК, які не ждучи на опінію й інструкції політичного проводу розпочали серйозні підготовні заходи в ціли негайного виконання перевороту».

А Листопад 1917 р.

Б Квітень 1918 р.

В Листопад 1918 р.

Г Січень 1919 р.

29. Які вимоги висували Українській Центральній Раді учасники II Всеукраїнського військового з'їзду (червень 1917 р.)?

А Розпочати організацію державних і військових структур.

Б Утворити Генеральний Військовий Комітет (який очолив Симон Петлюра).

В Відрядити до Петербурга делегацію з метою домагатися від Тимчасового уряду автономії.

Г Організувати відсіч військам генерала Л. Корнілова, який прагнув встановити диктатуру в Росії.

30. Які твердження стосуються Третього Універсалу Центральної Ради?

1 Про необхідність скликання Всенародних Українських Установчих зборів; викладено основні вимоги УЦР до Тимчасового уряду.

2 Проголошено Українську Народну Республіку, яка зберігала федеративний зв'язок із Російською республікою.

3 Йшлося про перетворення Генерального Секретаріату на Раду Народних Міністрів, яка вповноважена продовжувати переговори з Центральними державами й укладати мирний договір.

4 Про цілковитий розпуск постійної армії та створення замість неї народної міліції; закликав уряд та громадян УНР дати відсіч більшовикам.

5 Проголошено скасування смертної кари, амністію політв'язням та національно-персональну автономію для національних меншин (росіян, поляків, євреїв).

А 1, 2

Б 2, 3

В 2, 5

Г 3, 4

31. Укажіть причини приходу до влади П. Скоропадського.

1 Ухвалення Центральною Радою Конституції УНР у формі «Статуту про державний устрій, права і вольності Української Народної Республіки».

2 Добровільне зречення Центральною Радою своїх повноважень та передача їх за згодою всіх членів.

3 Вузька соціальна база Центральної Ради через неспроможність розв'язати аграрне питання та безпорадність в економічному житті.

4 Низька боєздатність військ УНР, які протистояли добре підготовленій і озброєній армії генерала П. Скоропадського.

5 Невдоволення німецько-австрійської військової адміністрації нездатністю Центральної Ради виконати свої зобов'язання за мирним договором.

А 1, 3

Б 2, 4

В 2, 3

Г 3, 5

32. Укажіть особливості Денікінського режиму в Україні

1 Відновлення поміщицької власності на землю; стягнення з селян примусових контрибуцій.

2 Обстоювання гасла «єдиної та неділимої Росії».

3 Запровадження 8-годинного робочого дня в промисловості, зменшення кількості безробітних.

4 Сприяння діяльності Української Академії Наук, заснування нових українських та російських газет та журналів.

А 1, 2

Б 1, 3

В 2, 3

Г 3, 4

33. Які причини зумовили перехід до політики, що про неї йдеться в уривкові з резолюції конференції КП(б)У?

«1. Основним моментом нової економічної політики в промисловості є принцип зосередження сил і засобів пролетарської держави на завданнях піднесення великих підприємств, які за своїм господарським укладом найбільше відповідають формам державного капіталізму. 2. Від системи розподілу державою всіх матеріальних ресурсів ми прийшли до системи часткового розподілу лише державних ресурсів, одержуваних в порядку надходження продподатку і з виробництва підприємств, які лишилися в безпосередньому керуванні держави. Певна частина державних ресурсів і ресурси приватного господарства дістають право вільного обігу на товарному ринку за принципом купівлі-продажу...»

А Закінчення реалізації плану ГОЕЛРО

Б Вимога країн Антанти — переможниці в Першій світовій війні

В Прагнення сконцентрувати всі ресурси для перемоги в громадянській війні

Г Політична та соціально-економічна криза

34. Який міжнародно-правовий акт надавав Польщі юридичних прав на володіння Східною Галичиною?

А Брестський мир (27 січня (9 лютого) 1918 р.)

Б Сен-Жерменський договор (передмістя Парижа, 10 вересня 1919 р.)

В Тріанонський договір (Версаль, 4 червня 1920 р.)

Г Рішення Ради послів Антанти (Париж, 14 березня 1923 р.)

35. Період масових репресій 1937—1938 рр. називають

А «Хвильовизмом»

Б «Волобуєвщиною»

В «Єжовщиною»

Г «Скрипниківщиною»

36. Коли ЦВК і РНК СРСР було ухвалено постанову, про яку йдеться в уривку з історичного джерела?

«Розглянувши касаційну справу з вироком Дніпропетровського облсуду про Кліменко Настю Матвіївну, 55 років, селянку, міцну середнячку, засуджену за арт. 54 КК та за постановою ЦВК та РНК Союзу до позбавлення волі в далеких місцях ув'язнення на 10 років з конфіскацією майна, з обмеженням в правах на 5 років. За те, що вона займалася крадіжками з колгоспних ланів шляхом зрізання колосків, де її було затримано на місці крадіжки з одним лантухом колосків. Покликання касатора на зламання арт. 351 КПК уваги не заслуговує, тому то міра соцзахисту відповідає скоєному та соцнебезпеці засудженої... А тому, керуючись арт. 365-370, КПК ухвалив: касскаргу залишити без наслідків, а вирок - в силі».

А 1931 р.

Б 1932 р.

В 1933 р.

Г 1938 р.

37. У яких твердженнях ідеться про Олександра Довженка?

1 Після публікації 1943 р. уривків нового сценарію зазнав звинувачень у відкритому проголошенні сумнівів щодо колективної вини за покинуте напризволяще мирне населення України.

2 Відзначений найвищою за тих років нагородою — Сталінською премією, що, однак, не убезпечило від гострих нападів критики 1951 р., приводом до чого стала поезія «Любіть Україну».

3 Його кінофільм «Земля» на всесвітній виставці в Брюсселі в 1958 р. був визнаний одним із 12 найкращих фільмів усіх часів і народів.

4 Твором, що засвідчив про повернення письменника після тривалого мовчання до літературної праці, стала «Зенітка», опублікована в газеті «Радянська Україна» 26 лютого 1944 р.

5 Зажив письменницької слави після виходу друком повісті «Зачарована Десна».

6 Проголосив активне сприйняття радянської дійсності, завдяки чому він, єдиний з неокласиків, урятувався від сталінського терору і був залучений до когорти офіційних радянських поетів.

А 1, 3, 5

Б 2, 3, 6

В 2, 3, 5

Г 3, 5, 6

38. Про який рік Другої світової війни йдеться в джерелі?

«До останнього дня наше радіо запевняло: «Київ був, є і буде радянським! Ворог не пройде!..» І раптом, наші війська відходять. Ми з мамою вийшли на Хрещатик. По ньому сунулася колона червоноармійців, які відступали. Вигляд вони мали просто жалюгідний. Брели запилені, хто — в обмотках, хто в черевиках. Чобіт ні в кого не було. Гімнастерки, пілотки — абсолютно білі від поту, від сонця, від виснажливих боїв. Люди дивилися на них і плакали: «Сини! На кого ви нас покидаєте?» А солдати йшли опустивши голови. Жодного слова у відповідь».

А 1939 р.

Б 1941 р.

В 1942 р.

Г 1943 р.

39. Ім'я кого з історичних діячів пропущено в уривку з виступу М. Хрущова перед керівництвом західноукраїнських областей у 1945 р.?

«Удар, який ми завдали ____, виявився дуже вдалим. Необхідно підтримати ініціативну групу по переходу

до православ'я, підтримати священиків, які переходять від уніатства до православної віри... Якась кількість уніатів необхідна для того, щоб мати свою агентуру... Нам вигідно, щоб уніати перейшли в православну віру. Це політика, щоб відірвати від Риму і прилучити до православної церкви».

А Василь Липківський

Б Андрей Шептицький

В Йосип Сліпий

Г Мстислав (Скрипник)

40. Коли відбулася подія, про яку йдеться в джерелі?

«...Військо Польське провело виселення нашого населення дуже швидко, оскільки протягом чотирьох годин кожен господар мусив спакувати речі й виїхати з села. У деяких селах, наприклад у селах Криве на р. Сян, Творильчик, Творильне, Студене, Бук, Довжиця, Лішня, Полянки та Жерниця, Військо Польське давало людям на збори лише дві години. У зв'язку з таким коротким терміном часу на збори населення не мало змоги забрати з собою сільськогосподарські машини (молотилки, зерноочисні машини, січкарні, плуги, борони), предмети домашнього господарства, швейні машини, картоплю тощо. Все це забрало польське цивільне населення разом з Військом Польським до міст Балигород, Сянік, Лісько, Риманів й навіть до Кросна».

А 1939 р.

Б 1947 р.

В 1951 р.

Г 1954 р.

41. З чиїм прізвищем пов'язана доба післявоєнної України, на яку припадає згортання перспективних наукових досліджень, зокрема в біології?

А Андрій Жданов

Б Трохим Лисенко

В Олександр Палладін

Г Борис Патон

42. Укажіть характерні риси демографічної та соціально-економічної ситуації за доби «застою».

А Використання «нафтодоларів» для створення нових галузей промисловості, модернізації господарства та розвитку соціально-культурної сфери.

Б Відповідність обсягів виробництва та реалізації товарів народного споживання потребам населення.

В Зростання чисельності робітників у зв'язку з розвитком індустріальних галузей, стрімке зростання міського населення.

Г Однаковий рівень соціального забезпечення селян та мешканців міст.

43. Про кого йдеться в джерелі?

«...13 лютого 1978 року указом Президії Верховної Ради СРСР був позбавлений громадянства. Він скликав прес-конференцію і сказав, що це найсумніший день у його житті: «Мене позбавили права померти на Батьківщині». Отоді він пішов у наступ! Влада гадала, що, випустивши совєтського дисидента, позбулася клопоту: незручно було втретє ув'язнювати всесвітньо відому людину. А він виявився ще й свідомим українцем. Та ж таки «Свобода»: «От ви були російським генералом...» — «Я ніколи не був російським генералом. Я був совєтським генералом, а родом я українець. І приїхав сюди представляти Українську Гельсінкську групу»,

А Петра Григоренка

Б Левка Лук'яненка

В Миколу Руденка

Г Івана Світличного

44. Які заходи реформування освіти було ініційовано за доби «відлиги»?

1 Запровадження обов'язкової загальної одинадцятирічної освіти.

2 Політехнізація освіти — зміцнення зв'язку школи з виробництвом.

3 Право батькам учнів обирати мову навчання в школі.

4 Обов'язкове вивчення української мови в школах з російською мовою навчання.

5 Скасування вечірньої та заочної форми навчання у вищих навчальних закладах.

А 1, 2

Б 2, 3

В 2, 4

Г 4, 5

45. Укажіть поняття, яке стосується особливостей суспільно-політичного життя доби «застою».

А «Нове мислення»

Б «Розстріляне відродження»

В «Розвинений соціалізм»

Г Багатопартійна система

46. Яка з фотографій відображає події кінця 90-х років 20 ст.?

47. За якого президента України відбулася подія, про яку йдеться в джерелі?

«О 18:30 розпочалося пленарне засідання, яке відкрило знамениту «конституційну ніч» — з цієї миті майже протягом 14 годин без перерви депутати поіменно голосували по кожній окремій (зі 160) статті Конституції. Для затвердження кожної статті потрібно було не менше 300 голосів. Героєм конституційної ночі став депутат Михайло Сирота, який представляв проект Конституції, запропонований погоджувальною комісією — весь цей час він стояв на трибуні та був змушений за регламентом представляти кожну статтю, коментувати й пропоновані поправки, виголошувати стандартну фразу: «Комісія просить прийняти».

А Леоніда Кравчука

Б Леоніда Кучми

В Віктора Ющенка

Г Віктора Януковича

48. Про якого сучасного митця йдеться?

Художній керівник Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка (від 2001 р.) Зіграв понад 100 ролей у кіно та більш ніж 50 на сцені.

А Богдан Ступка

Б Михайло Резнікович

В Андрій Жолдак

Г Роман Віктюк

У завданнях 49 — 52 до кожного з чотирьох рядків інформації, позначених цифрами, виберіть, на Вашу думку, один правильний варіант, позначений буквою. Поставте позначки в таблиці бланка відповідей на перетині відповідних рядків (цифри) і колонок (букви).

49. Встановіть відповідність між твердженнями, що характеризують князів Галицько-Волинської держави, та їхніми іменами.

1 Представник литовської династії Гедиміновичів, який зміг поширити свою владу лише на Волинь. Вів тривалу боротьбу з Польщею та Угорщиною за галицькі й волинські землі.

2 Підтримував союзні відносини з Тевтонським орденом і Литвою. Оточив себе іноземцями-католиками, підтримував католицьке духівництво.

3 Об'єднав усі землі Галицько-Волинської Русі під своєю владою. Домігся утворення Галицької митрополії.

4 Приєднав Люблінську землю та частину Закарпаття з м. Мукачевим, переніс свою столицю до Львова.

А Данило Романович

Б Лев Данилович

В Юрій І Львович

Г Юрій II Болеслав

Д Любарт Гедимінович

50. Встановість відповідність між зображеннями архітектурних пам'яток та їхніми назвами й місцерозташуванням.

А Георгіївська церква Видубицького монастиря в Києві (1696-1701)

Б Троїцька соборна церква Густинського монастиря (1672 — 1676)

В Спасо-Преображенська церква у Великих Сорочинцях 1732 р.

Г Троїцька соборна церква у Новомосковську (1773-1779)

Д Собор Святого Юра у Львові (17441762)

51. Встановіть відповідність між стислими характеристиками видань української преси 19 ст. та їхніми назвами.

1 Український журнал, який виходив за фінансової підтримки Київської громади в Женеві.

2 Перший український літературно-науковий щомісячний журнал. Виходив українською та частково російською мовами в Петербурзі.

3 Друкований орган Київської громади в 1874—1875 рр.

4 Перший український тижневик, що започаткував появу української преси в Галичині.

А «Київський телеграф» Б «Громада»

В «Зоря Галицька»

Г «Основа»

Д «Київська старина»

52. Встановіть відповідність між галузями культури та іменами шістдесятників, які їх розвивали.

1 Історія

2 Поезія

3 Літературознавство

4 Образотворче мистецтво

А Василь Симоненко, Іван Драч, Ліна Костенко

Б Олена Апанович, Михайло Брайчевський, Олена Компан

В Алла Горська, Любов Семикіна, Галина Севрук, Панас Заливаха

Г Сергій Параджанов, Юрій Іллєнко, Леонід Осика

Д Іван Дзюба, Євген Сверстюк, Іван Світличний

У завданнях 53-56 розташуйте події в хронологічній послідовності. Поставте позначки в таблиці бланка відповідей на перетині відповідних рядків (цифри) і колонок (букви). Цифрі 1 має відповідати вибрана Вами перша подія, цифрі 2 - друга, цифрі 3 - третя, цифрі 4 - четверта.

53. Встановіть послідовність подій Національно-визвольної війни.

А Підписання Зборівського договору

Б Битви на Жовтих Водах і під Корсунем

В Підписання українсько-московського договору

Г Битва під Берестечком

54. Встановіть послідовність подій

А Створення в Галичині військово-патріотичного товариства «Український січовий союз»

Б Заснування «Руської трійці»

В Повстання Чернігівського полку

Г Скасування кріпацтва в підросійській Україні

55. Установіть послідовність подій, про які йдеться в уривках з джерел.

А «Події в Словаччині знайшли відразу відголос у Підкарпатської Русі; пан Волошин у свою чергу проголосив незалежність свого краю, якого ситуація здається надзвичайно складною».

Б «Для української держави цей мир, безперечно, був би з різних боків дуже корисний. Перш усього, ним українська держава визнана такими поважними суб'єктами міжнародного права, як центральні держави».

В «Самостійної України не визнаю. Петлюрівці можуть бути або нейтральні — тоді вони повинні негайно скласти зброю й розійтися по своїх домівках, або — приєднатися до нас, визнавши наші гасла. Якщо петлюрівці не виконують цих умов, то їх належить вважати за таких само противників, як і більшовиків».

Г «Що це за уряд український, що його члени зовсім не знають і не хочуть знати української мови?.. Що я за «військовий міністр», коли всі українізовані частини в Харкові мені доводиться роззброювати, бо не хочуть іти за мною на оборону радянської влади? За єдину військову підпору для нашої боротьби проти Центральної Ради ми маємо лише військо, що привів на Україну з Росії Антонов і що на все українське дивиться, як на вороже, контрреволюційне?»

56. Встановіть послідовність подій Другої світової війни.

А Оборона Одеси

Б Карпатський рейд загонів Сидора Ковпака

В Проголошення Акта про відновлення Української держави

Г Створення українського штабу партизанського руху (УШПР)

У завданнях 57-60, які мають шість варіантів відповідей, оберіть три правильні відповіді й запишіть їхні номери у клітинки.

57. У яких твердженнях ідеться про князя Василя-Костянтина Острозького?

1 Український князь, «некоронований король» Русі-України.

2 Очолював військо Великого князівства Литовського в битві під Оршею 1514 р. проти Московії.

3 Вів таємні переговори з польським королем про унію церков, разом зі своїми послідовниками скликав церковний собор у Бересті, що проголосив унію.

4 Засновник академії, ініціатор друку повної Біблії церковнослов'янською мовою.

5 Один з ініціаторів Берестейської унії, після смерті митрополита М. Рогози став греко-католицьким митрополитом.

б Від 1559 року був київським воєводою, наприкінці 16 ст. найбільший після короля землевласник Речі Посполитої.

58. Укажіть права, що здобули поміщицькі селяни за реформою 1861 р.

1 Особиста свобода, звільнення від залежності поміщиків.

2 Право отримувати без викупу у власність землі, якими володіли до реформи.

3 Право обирати та бути обраними на найвищі державні посади.

4 Перехід в інші верстви суспільства (міщан, купців та ін.)

5 Право купувати рухоме й нерухоме майно, вільно ним розпоряджатися та одержувати його за законами у спадок.

6 Право виїжджати за кордон з метою реалізації своїх національно-культурних прав.

59. Що визначало становище Західної України після «золотого вересня» 1939 р. до початку Великої Вітчизняної війни?

1 Поліпшення медичного обслуговування.

2 Активізація діяльності політичних партій.

3 Сприяння діяльності греко-католицької церкви.

4 Експропріація польських землевласників.

5 Розширення мережі українських шкіл.

6 Боротьба з УПА та оунівським підпіллям.

60. Укажіть особливості економічного розвитку УРСР у 70 — першій половині 80-х рр: 20 ст.

1 Розміщення в Україні виробництв з незавершеним циклом, що було реалізацією стратегії «загальносоюзного народногосподарського комплексу».

2 Надвисокі досягнення в сільському господарстві внаслідок реалізації програм механізації, хімізації та меліорації.

3 Неефективність системи перероблення та зберігання сільськогосподарської продукції, що зумовлювало невиправдану втрату врожаїв.

4 Помітний розвиток важкого машинобудування, що виявлялося в упровадженні нових технологій, зростанні якості продукції.

5 Інтенсифікація використання трудових ресурсів, переорієнтація структури виробництва на

високотехнологічні цикли.

6 Пріоритетне створення нових потужностей атомної електроенергетики для задоволення потреб сусідніх країн РЕВ.

Бланк відповідей А