Тренувальні тести в форматі ЗНО

ВАРІАНТ 1

Завдання 1-48 мають чотири варіанти відповіді, серед яких лише один правильний. Виберіть, на Вашу думку, правильний варіант відповіді, позначте його в бланку відповідей згідно з інструкцією.

1. Назву якого етноплемінного об'єднання давніх слов'ян слід позначити на місці дуги-пропуску на картосхемі?

А венеди

Б анти

В склавини

Г сіверяни

2. Назву якого народу пропущено в уривку з праці Геродота?

«...Дарій побажав помститися на ____ за те, що вони колись удерлися до Мідії, перемогли тих, хто намагався їх затримати, і так вони перші розпочали воєнні дії... Царі ____, ледве почули слово неволя, страшенно розлютилися. ...Вирішили вже не змушувати персів пересуватися туди й сюди, наказали нападати на персів, коли ті сідали, щоб поїсти. Кіннота постійно змушувала тікати кінноту ворогів, а перські вершники, тікаючи, натрапляли на піхоту, і піхота приходила їм на допомогу... Нарешті Дарій опинився у великій скруті. царі довідалися про це і послали вісника з дарами до Дарія: птаха, мишу, жабу і п'ять стріл...»

А Кіммерійці

Б Скіфи

В Сармати

Г Готи

3. Укажіть внутрішньо- та зовнішньополітичні заходи Ярослава Мудрого.

1 Походи проти Візантії та особисті зустрічі з імператором.

2 Карбування перших руських монет зі срібла та золота.

3 Сприяння династичним шлюбам власних дітей.

4 Заснування перших шкіл на Русі для «дітей нарочитих мужів».

5 Укладення першого збірника законів «Руська правда»

А 1, 2

Б 2, 4

В 3, 5

Г 4, 5

4. Яку з пам'яток уважають найдавнішою (з відомих), оригінальною українською іконою?

5. Укажіть цифру, якою позначено Чернігівське князівство за доби роздробленості.

А 1

Б 2

В 3

Г 4

6. Коли відбулися події, про які йдеться в уривку з джерела?

«У той же час прислав папа послів достойних, що принесли Данилові вінець, і скіпетр, і корону, які означають королівський сан, кажучи: «Сину! Прийми од нас вінець королівства»... Опізо, посол папський, прийшов, несучи вінець і обіцяючи: «Ти матимеш поміч од папи».

А На початку 12 ст.

Б Наприкінці 12 ст.

В У середині 13 ст.

Г На початку 14 ст.

7. У яких твердженнях ідеться про князя Костянтина Івановича Острозького?

1 Перебував на найвищих державних посадах у Великому князівстві Литовському: був гетьманом, каштеляном Віленського та Трокайського замків.

2 Був четвертою за статками людиною в державі, маючи близько 60 тис. підданих.

3 Виступав проти політики Вітовта щодо ліквідації уділів (карбував власну монету, титулувався великим князем, відбудовував київські укріплення, провадив власну політику).

4 Титулувався «князем Подолії і воєводою Мукачева», мав за столицю Мукаче- во, поблизу якого заснував монастир з бібліотекою.

5 Очолював війська Великого князівства Литовського в битві під Оршею проти Московії.

А 1, 3, 4

Б 2, 4, 5

В 2, 3, 6

Г 1, 2, 5

8. Яка з пам'яток засвідчила появу нового мистецького явища — книжкової гравюри?

9. Укажіть особливості становища українських земель після Люблінської унії 1569 р.

1 Боротьба українських князів та шляхти за розширення своїх повноважень в управлінні українськими землями — аж до створення незалежних князівств.

2 Поширення на українських землях фільваркової системи господарювання, що супроводжувалася закріпаченням селян.

3 Пожвавлення культурного життя, важливою подією якого стало створення Острозької академії.

4 Перехід православної церкви з усіма вірянами під зверхність папи римського — глави католицької церкви.

5 Офіційне визнання польським урядом Запорізької Січі, свідченням чого стало утворення реєстрового козацтва.

А 1, 2

Б 2, 3

В 3, 4

Г 4, 5

10. Де було розташовано найбільший невільницький ринок у Криму, куди спрямував козаків гетьман П. Конашевич-Сагайдачний 1616 р.?

А Хотин

Б Кафа

В Ясси

Г Кодак

11. Коли відбулися події, які описав білоруський шляхтич Пилип Обухович у своєму щоденнику?

«...Непокірний козак, на ім'я Сулима, підступно й таємно прокравшись з 800 козаками з моря до Дніпра, насмілився напасти на фортецю, яку його милість король Владислав звелів на кошти Речі Посполитої збудувати на першому дніпровському порозі й оточити валами проти розбещеної сваволі козаків, щоб вони на море в човнах більше не ходили та турка не дратували. Сулима, напавши вночі на цю фортецю й перебивши сторожу,... фортецю в кількох місцях зруйнував».

А 1621 р.

Б 1625 р.

В 1630 р.

Г 1635 р.

12. З якими державами встановив дипломатичні стосунки гетьманський уряд протягом 1648-1657 років?

1 Венецією та Швецією

2 Іспанією та Францією

3 Московією та Молдавією

4 Голландією, Бранденбургом

5 Австрією та Ватиканом

6 Валахією та Трансільванією

7 Османською імперією та Кримським ханством

А 1, 2, 4, 6

Б 2, 3, 4, 5

В 4, 5, 6, 7

Г 1, 3, 6, 7

13. Про кого з історичних діячів доби Руїни йдеться в уривку з історичного джерела?

«Страшний був орді, бо був досвідченим у воєнних виправах і відважним кавалером. Татари цілком серйозно вважали його шайтаном і навіть своїх дітей, коли вони плакали і їх не могли заспокоїти, лякали. Він не любив марнувати час або упадати коло жіноцтва, постійно бився з татарами, проти яких мав природну й невблаганну ненависть. На обличчі він мав природний знак, ніби шмат пурпуру».

А Петро Дорошенко

Б Юрій Хмельницький

В Іван Сірко

Г Іван Брюховецький

14. Якої історичної інформації стосуються стрілки на картосхемі?

А Походу козацького війська на чолі з Б. Хмельницьким у 1648 р.

Б Походів турецьких військ на чолі з султаном Мегмедом IV 1672-1678 рр.

В Першого Кримського походу 1687 р.

Г Походу шведського війська на чолі з Карлом XII в Україну 1708-1709 рр.

15. Між якими державами було підписано Бучацький мирний договір 1672 р.?

А Московією та Османською імперією

Б Польщею та Османською імперією

В Московією та Польщею

Г Молдовою та Польщею

16. Якої події стосується уривок з документа?

«Й.к.м. зобов'язується обороняти Україну і прилучені до країни козаків землі й негайно вислати туди задля цього помічні війська, коли вимагатиме того потреба і коли помочі цієї проситимуть князь і Стани. Іван Мазепа, законний князь України, жодним способом не може бути нарушений у володінні цим князівством. Нічого не зміниться в тому, що досі зазначено, щодо герба й титулу князя України»

А Віленського московсько-польського перемир'я 1656 р.

Б «Вічного миру» між Московією та Польщею 1686 р.

В Бахчисарайського мирного договіру 1681 р.

Г Договору між Україною й Швецією 1708 р.

17. Коли території, заштриховані на карті «Українські землі у 18 ст.», опинилися під владою Російської імперії?

А 1772 р.

Б 1775 р.

В 1793 р.

Г 1795 р.

18. Укажіть умови підписання Кючук-Кайнарджійського мирного договору 1774 р.

1 Перехід до Росії території між Південним Бугом і Дністром.

2 Приєднання до Австрії Північної Буковини.

3 Приєднання до Росії Бессарабії, у трьох повітах якої проживали українці.

4 Проголошення Кримського ханства незалежним від підпорядкування султанській Туреччині.

5 Право вільного торгового судноплавства Росії у Чорному морі.

А 1, 5

Б 2, 3

В 4, 5

Г 1

19. Укажіть діячів українського національного відродження в Наддніпрянщині першої половини 19 ст.

1 Іван Франко

2 Іван Котляревський

3 Андрей Шептицький

4 Михайло Драгоманов

5 Петро Гулак-Артемовський

6 Григорій Квітка-Основ'яненко

А 2, 4, 6

Б 1, 2, 3

В 3, 4, 5

Г 2, 5, 6

20. Яка з пам'яток є зразком українського архітектурного модерну?

21. Представники якого суспільно-політичного руху на західноукраїнських землях від початку 60-х рр. 19 ст. обстоювали ідею самобутності українського народу?

А Москвофіли

Б Народовці

В Народники

Г Хлопомани

22. Вкажіть назву політичної партії, про яку йдеться у фрагменті спогадів Северина Даниловича.

«Довгий час велася широка дискусія про те, на якій ідейній основі має бути збудована програма нової партії. Всі були за тим, що діяльність нової партії має бути обмеженою лише на український народ, замешканий в австрійській державі... Суперечки точилися лише про те, яку позицію має обстоювати партія щодо суспільного питання. Я доводив, що наша програма мусить бути іншою, бо наш народ — це маса дрібних малоземельних рільників і мусить мати передовсім на увазі те, що треба для їх суспільного й культурного піднесення... Ту мою думку підтримали Франко і Павлик. Остаточно збори згодилися на таку будову партійної програми, щоб у ній було зазначене наше прагнення до здійснення ідей соціалізму, якою наш український мужик, дрібний власник землі, має доходити до тої остаточної цілі вселюдського розвитку...»

А Революційна українська партія (РУП)

Б Українська національно-демократична партія (УНДП)

В Українська соціал-демократична партія (УСДП)

Г Русько-українська радикальна партія (РУРП)

23. У яких уривках з джерел ідеться про модернізаційні процеси в економіці підросійської України в 60-80 рр. 19 ст.?

1 За підтримки уряду був створений перший в Україні цукровий синдикат, який об'єднав 171 завод з 219 (78 % усіх цукрових заводів). Синдикат став монополістом у цукропромисловій сфері, який регулював ціни на цукор на внутрішньому ринку й здійснював експортну політику. Внаслідок концентрації та модернізації виробництва обсяг цукрового виробництва збільшується.

2 Яхненки-Симиренки збудували Млієвський цукровий завод як найпотужніший і наймодерніший у галузі, розрахований на 400 тис. пудів рафінаду щорічно. За технічним оснащенням завод був найкращим у Російській імперії і не поступався рафінадним заводам Франції та Європи.

3 Уряд приділяв особливу увагу розвитку залізничного будівництва, яке розпочалося в державним коштом. Першою на території України була збудована залізниця «Одеса—Балта». Другою великою залізничною магістраллю стала Курсько-Київська залізниця.

А 1, 2

Б 1, 3

В 2, 3

Г 1, 2, 3

24. Вкажіть, що передбачала судова реформа в Російській імперії 1864 р.

1 Запровадження станового суду, підпорядкованого безпосередньо владі губернатора.

2 Дотримання суперництва сторін з одночасною забороною присутності представників преси.

3 Суд ставав незалежний від органів адміністративного управління.

4 Обов'язковою стала участь у судових засіданнях присяжних засідателів.

5 Ліквідація права захисту, яке здійснювалося через адвокатів.

А 1, 2, 4

Б 2, 3

В 3, 4

Г 2, 5

25. Коли в Наддніпрянській Україні виникли організації, про які йдеться у фрагментів історичного джерела?

«Вони по своїх статутах мають — ширити самосвідомість серед українського люду, нести освіту в народ по найдальших кутках, де живе він, а для того — видавати і ширити дешеві, корисні для людей книжки, заводити книгозбірні, влаштовувати читання й таке інше. Товариства ці повинні зробити те велике діло для свого народу тепер, що колись випало було на долю церковним братствам. Хоч обставини життя тепер і не ті, але праця їх однаково свята й велика».

А 60-ті pp. 19 ст.

Б 80-рр. 19 ст.

В 90-ті рр. 19 ст.

Г 1905—1907 рр.

26. Коли відбулася подія, про яку йдеться в джерелі?

«Тоді обійшли москалі наші позицій почалася страшна битва. Вже по окруженню нас із бригади ішла депеша за депешею, аби триматися до посліднього чоловіка... Своєю обороною врятували стрільці Бережани, а через це завдячує нам управа військова, що тепер аж в Карпатах... Але що нам з того, коли ми стратили свій полк...».

А 1914 р.

Б 1915 р.

В 1916 р.

Г 1917 р.

27. Яка з подій відбулася за часів першої війни радянської Росії проти УНР (грудень 1917 — травень 1918 рр.)?

А Проголошення Третього Універсалу УЦР

Б Проведення Першого Всеукраїнського військового з'їзду

В Проведення Першого з'їзду Рад у Харкові

Г Перший «Зимовий похід» військ УНР

28. У чому суть та значення Другого Універсалу Української Центральної Ради (УЦР)?

1 Уперше в історії України XX ст. було утворено державне утворення під назвою УНР.

2 Закріплено за українською мовою статус державної, ухвалено державну символіку.

3 Задекларовано компромісу стосунках між УЦР і Тимчасовим урядом.

4 Уряд Росії визнав легітимність влади УЦР-ГС та автономний статус України.

5 Чітко окреслено територію Української держави, консолідовано український народ.

А 1, 3

Б 2, 4

В 3, 4

Г 3, 5

28. Хто автор наведеного фрагмента джерела?

«...Після двох коротких промов — фон Кюльмана й моєї — приступлено урочисто до підписування договору. З представників Центральних Держав перший підписав фон Кюльман. Перший на першому міжнародному акті Незалежної України підписав я, після мене М. Любинський і М. Левитський. Я глянув на годинник. Була друга година 9-го лютого. Церемонія підписів, накладання печаток тощо тривала довший час. 15 делегатів мусили підписати кожний 5 грамот, — отже всього 75 підписів... Нарешті, всі формальності полагоджені. У ясну, зоряну ніч верталися ми до нашої хати з першими грамотами нашої держави...»

А Симон Петлюра

Б Володимир Винниченко

В Олександр Севрюк

Г Михайло Грушевський

30. У якому твердженні йдеться про Юрія Тютюника?

А Провідник повсталого революційного селянства Півдня України в роки революції та громадянської війни.

Б У січні 1919 р. очолив український радянський уряд. Вимагав від більшовицького центру «реального» суверенітету УСРР, виступав проти плану «автономізації» республік.

В Член УЦР, восени 1917 р. організував у Звенігороді Кіш вільного козацтва, став його отаманом, очільник Другого «Зимового походу» армії УНР.

Г Голова Центрального військового комітету у Львові, від листопада 1918 р. — отаман, командувач збройних сил ЗУНР, згодом — державний секретар військових справ ЗУНР.

31. Яких видів мистецтва за НЕПу стосуються об'єднання з назвами: «Плуг», «Гарт», ВАПЛІТЕ?

А Література

Б Театр

В Живопис

Г Кіно

32. Що визначало нову економічну політику (НЕП) в сільському господарстві України?

1 Розвиток усіх форм кооперації.

2 Націоналізацію землі, скасування приватної власності.

3 Заборону оренди землі й використання вільнонайманої праці.

4 Дозвіл на вільну торгівлю надлишками сільськогосподарської продукції.

5 Запровадження продрозкладки як одного з елементів продовольчої диктатури.

А 1, 4

Б 2, 3

В 3, 4

Г 4, 5

33. Яка з подій періоду сталінських репресій збіглася в часі з голодомором в Україні?

А «Шахтинська справа»

Б Ліквідація Української автокефальної православної церкви В Цькування М. Скрипника та боротьба з «націонал-ухильниками»

Г Судовий процес над «Спілкою визволення України»

34. З якими подіями першої половини 20 ст. пов'язана територія, заштрихована на картосхемі?

А Із включенням до складу Польщі за Ризьким договором 1921 р.

Б З утворенням Станіславівського воєводства Польщі

В Із включенням до складу Румунії за Сен-Жерменським мирним договором 1919 р.

Г З окупацією Угорщиною в листопаді 1938 — березні 1939 рр.

35. Яка з фотографій свідчить про події та явища в Україні наприкінці 30-х рр. 20 ст.?

36. У яких твердженнях ідеться про Степана Бандеру?

1 Працював в уряді П. Скоропадського, ініціював створення (разом з В. Липинським, В. Шеметом) Партії хліборобів-демократів.

2 У червні 1934 р. заарештований, згодом засуджений за організацію терористичних актів; у вересні 1939 р. звільнений з тюрми.

3 У 1929 р. на першому конгресі українських націоналістів у Відні був обраний головою проводу тільки-но створеної Організації українських націоналістів.

4 Після звільнення з нацистського концтабору у 1944 р. через постійну загрозу арешту був змушений змінювати місцеперебування. Вбитий у Мюнхені агентом КДБ.

5 Після відмови скасувати акт відновлення Української держави, проголошеного у Львові, ув'язнений у концтаборі Заксенгаузен.

6 Від осені 1943 р. очолив УПА. У липні 1944 р. на підпільному І Великому зборі УГВР обраний Головою Генерального секретаріату Української Головної Визвольної Ради (УГВР).

А 1, 3, 6

Б 2, 4, 5

В 2, 5, 6

Г 3, 4, 5

37. Про яке явище йдеться в уривку з історичного джерела?

«Так прийшла весна 1942 р. Прийшов наказ набирати робочу силу до Німеччини. Старості, коменданту та його прибічникам ніколи, треба знайти ворогів, щоб не залишити нікого в селі. Були складені списки і розіслані повідомлення, в яких говорилося: «Ви повинні виїхати до Німеччини на побудову нової Європи». На село ніби хмара насунула. Великий жах найшов на людей... Втечеш ти — сім'я постраждає. Та ось почали бігати поліцаї і силоміць загонити до старостату. Плачучи, ішли дівчата, хлопці. Тужили, ніби за мертвими, матері, сестри, рідні»

А Осадництво

Б Остарбайтерство

В Пацифікація

Г Депопуляція

38. Коли відбулася подія, про яку йдеться в уривку з указу Президії Верховної Ради СРСР?

«Враховуючи спільність економіки, територіальну близькість і тісні господарські і культурні зв'язки між Кримською областю і Українською PCP, Президія Верховної Ради Союзу Радянських Соціалістичних Республік постановляє: затвердити спільне подання Президії Верховної Ради РРФСР і Президії Верховної Ради УРСР про передачу Кримській області із складу Російської Радянської Федеративної Соціалістичної Республіки до складу Української Радянської Соціалістичної Республіки...»

А 1939 р.

Б 1945 р.

В 1954 р.

Г 1991 р.

39. У яких твердженнях ідеться про особливості розвитку культури та науки в Україні в першому повоєнному десятилітті?

1 Визначальна роль творчості О. Олеся, М. Вороного, Г. Косинки, В. Чумака в розвиткові літературного процесу.

2 Ідеологічна кампанія проти «безродних космополітів».

3 Розвиток нових напрямків науки, зокрема генетики, ініційований академіком Т. Лисенком.

4 Створення урядом сприятливих умов для розвитку літератури та мистецтва, свобода творчості.

5 Здійснено пуск першого атомного реактора, створено електронно-обчислювальну машину.

А 1, 3

Б 2, 5

В 3, 4

Г 4, 5

40. Про яку кіноповість О. Довженка йдеться в уривкові з історичного джерела?

«...Насамперед дуже дивно те, що в кіноповісті Довженка... яка мала б показати повне торжество ленінізму, під прапором якого Червона Армія успішно визволяє нині Україну від німецьких загарбників, немає жодного слова про нашого вчителя — великого Леніна... Кіноповість є антирадянською, яскравим виявом націоналізму, вузької національної обмеженості».

А «Земля»

Б «Звенигора»

В «Україна в огні»

Г «Зачарована Десна»

41. Хто очолював українську делегацію на міжнародній конференції у Сан-Франциско (1945 р.), на якій було урочисто підписано Декларацію про створення ООН?

А Микита Хрущов

Б Лазар Каганович

В Дмитро Мануїльський

Г Леонід Мельников

42. У якому місті вперше в Україні було започатковано випуск легкових автомобілів?

А Києві

Б Львові

В Запоріжжі

Г Донецьку

43. У яких твердженнях ідеться про Володимира Щербицького?

1 Автор книги «Україно наша радянська».

2 Став першим секретарем ЦК КПУ у 1963 р.

3 Володіючи українською мовою, майже завжди користувався російською у своїх офіційних виступах.

4 Прихильник суворої підпорядкованості республік центру, орієнтації економіки УРСР на союзний народногосподарський комплекс.

5 Ініціював введення військ країн-членів Варшавського Договору до Чехословаччини для придушення «Празької весни».

А 1, 3

Б 1, 4

В 3, 4

Г 2, 5

44. Яка з фотографій свідчить про суспільне життя в Україні в середині 80-х років 20 ст.?

45. Унаслідок якої події відбулася відставка Голови Ради Міністрів УРСР Віталія Масола 1990 р.?

А Заборони діяльності Комуністичної партії

Б Утворення ДКНС (ГКЧП)

В Масового студентського голодування в Києві

Г У зв'язку з перевиборами Верховної Ради

46. З якого документа наведено уривок?

«...Виходячи із смертельної небезпеки, яка нависла була над Україною в зв'язку з державним переворотом в СРСР..., продовжуючи тисячолітню традицію державотворення на Україні, виходячи з права на самовизначення, передбаченого Статутом ООН та іншими міжнародно-правовими документами... Верховна Рада Української Радянської Соціалістичної Республіки урочисто проголошує незалежність України та створення самостійної української держави — УКРАЇНИ».

А Конституція України 1996 р.

Б Конституція УРСР 1978 р.

В Декларація про державний суверенітет України

Г Акт проголошення незалежності України

47. У якому рядку вказано роки обрання Президентів України?

А 1991, 1994, 1999, 2004, 2010

Б 1990, 1994, 1999, 2005, 2011

В 1991, 1993, 1998, 2004, 2010

Г 1990, 1994, 1998, 2005, 2010

48. Яка з олімпійських чемпіонок уславилася в плаванні?

А Катерина Серебрянська

Б Яна Клочкова

В Оксана Баюл

Г Ірині Мерлені

У завданнях 49 - 52 до кожного з чотирьох рядків інформації, позначених цифрами, виберіть, на Вашу думку, один правильний варіант, позначений буквою. Поставте позначки в таблиці бланка відповідей на перетині відповідних рядків (цифри) і колонок (букви).

49. Встановіть відповідність між подіями та датами

1 Похід новгород-сіверського князя Ігоря проти половців, невдовзі оспіваний у поемі «Слово о полку Ігоревім».

2 Поразка руських дружин Ярославичів на р. Альті від половців. Виступ киян проти князя Ізяслава.

3 Найдавніша згадка назви Україна в Київському літописі.

4 Битва Ярослава Мудрого зі Святополком на р. Альті

А 1019 р.

Б 1054 р.

В 1068 р.

Г 1185 р.

Д 1187 р.

50. Встановіть відповідність між іменами історичних діячів та стислими характеристиками.

1 Павло Тетеря

2 Дем'ян Многогрішний

3 Петро Дорошенко

4 Павло Полуботок

А Гетьман Правобережної Гетьманщини, прагнув вибороти незалежність козацькій України у спілці з Османською імперією та Кримським ханством.

Б Здобув гетьманську булаву після зречення з гетьманства Юрася Хмельницького. Спирався на підтримку Польщі.

В Обраний гетьманом з наказу Петра І. Під час його гетьманування московський уряд запровадив у Гетьманщині Малоросійську колегію

Г Гетьман Лівобережної України, який уклав Глухівські статті. Домагався виведення московських воєвод з українських міст.

Д Виконував обов'язки наказного гетьмана під час візиту гетьмана Скоропадського до Москви протягом першої половини 1722 р., а після його смерті очолив рух за відновлення державних прав України.

51. Встановіть відповідність між стислими характеристиками та назвами організацій національного спрямування.

1 Напівлегальні організації української інтелігенції, що діяли в другій половині 19 ст. в Наддніпрянській Україні.

2 Перша легальна українська громадсько-політична організація, що виборювала крайову автономію для українців у Габсбурзькій монархії.

3 Гурток української студентської молоді, що діяв у Львові в 30-х роках 19 ст.

4 Українське громадсько-політичне об'єднання, створене 1897 р. з ініціативи В. Антоновича та О. Кониського, що ставило за мету згуртування всіх українських діячів в одній організації.

А «Руська трійця»

Б Головна руська рада

В Загальна українська безпартійна організація

Г Південно-Західний відділ Російського географічного товариства

Д Громади

52. Встановіть відповідність між датами та воєнним операціями Червоної армії з визволення України від нацистів.

1 Грудень 1943 — січень 1944 р.

2 Січень — лютий 1944 р.

3 Березень — квітень 1944 р.

4 Квітень — травень 1944 р.

А Нікопольсько-Криворізька

Б Кримська

В Одеська

Г Житомирсько-Бердичевська

Д Яссько-Кишинівська

У завданнях 53 - 56 розташуйте події в хронологічній послідовності. Поставте позначки в таблиці бланка відповідей на перетині відповідних рядків (цифри) і колонок (букви). Цифрі 1 має відповідати вибрана Вами перша подія, цифрі 2 - друга, цифрі 3 - третя, цифрі 4 - четверта.

53. Встановіть послідовність подій.

А Обрання гетьманом Війська Запорізького Івана Виговського

Б Похід козацьких полків під проводом Тимоша Хмельницького в Молдавію

В Укладення угоди про військовий союз між Військом Запорізьким і Трансільванією

Г Конотопська битва московсько-української війни

54. Встановіть послідовність подій.

А Заснування університету в Києві

Б Створення першого українського стаціонарного професійного театру

В Проведення у Львові першого з'їзду діячів української науки, освіти та культури

Г Урочисте відзначення в Україні 100-річного ювілею Тараса Шевченка

55. Установіть послідовність подій, про які йдеться у свідченнях очевидців.

А «Багато людей критикують мій крок і злим оком дивляться на встановлення гетьманства. Зовсім зрозуміло, чому так ставляться до цього факту вороги української державності. Але тим, що звуть себе українцями, мені хочеться поки що сказати лише одне: пам'ятайте, що коли б не було мого виступу, німці, кілька днів пізніше, завели б на Україні звичайне генерал-губернаторство... Тим самим не було б Української держави, яка реально появилась на світовій арені хоч в цьому короткому періоді Гетьманства».

Б «Рішучі заяви диктатора ЗОУНР п. Петрушевича позволили Урядові мати надію, що напрям політики Уряду Галицького не піде в розріз з політикою Уряду УНР... Диктатор мимо врочистих запевнень вів хибку та неясну політику, наслідком якої є факт зради ген. Тарнавським, який без відома Уряду, уклав з командою добровольчих військ договір».

В «... Пам'ятаю сиву голову професора М. С. Грушевського, який сидів у центрі за столом президії... Досить було йому піднести руку з квіткою білої гвоздики, що прикрашала стіл, і зала вмовкала... Центральну українську раду було обрано... Головою ради одностайно обрали професора М. С. Грушевського... Українські діячі виявили в цю епоху велику енергію, спромігшись у короткий час створити розгалужену, міцну організацію...»

Г «...Сталась правительственна криза: В. Винниченко, а за ним і інші міністри, українські соціал-демократи, уступились з уряду. Головою Ради Народних Міністрів став В. Голубович (укр. соц.-рев.), який сформував новий, з есерівською більшістю кабінет. Цей кабінет і переніс на своїх плечах весь тягар розпочатої правительством В. Винниченка війни з Совітською Росією, а також довів до кінця справу миру з Центральними Державами».

56. Встановіть хронологічну послідовність подій.

А Виступ М. Хрущова «Про культ особи та його наслідки» на XX з'їзді КПРС

Б Суд у Львові над членами УРСС Л. Лук'яненком, І. Кандибою та ін.

В Обрання О. Кириченка першим секретарем ЦК Компартії України

Г Вихід перших шести випусків «самвидавського» журналу «Український вісник»

У завданнях 57-60, які мають шість варіантів відповідей, оберіть три правильні відповіді й запишіть їхні номери у клітинки.

57. Які поняття та терміни стосуються соціокультурного розвитку Київської Русі в 11-12 ст.?

1 монастирі

2 друковані книжки

3 селяни-смерди

4 думи, історичні пісні

5 кріпацтво

6 літописи

58. Які з тверджень стосуються Кирила Розумовського?

1 Гетьманською булавою був наділений, коли мав 22 роки.

2 Найдовше тримав гетьманську булаву — 22 роки.

3 Був останнім українським козацьким гетьманом.

4 Був фаворитом імператриці Єлизавети Петрівни.

5 Виходець із простих козаків, проте мав графський титул.

6 Сучасник Івана Скоропадського.

59. Вкажіть особливості культурно-освітнього життя Української Держави Павла Скоропадського.

1 Розроблено план українізації школи та реорганізовано всі типи шкіл у єдину загальноосвітню трудову семирічну школу.

2 Засновано мережу загальнокультурних закладів та установ, зокрема Національний архів України, Національну бібліотеку України.

3 Націоналізовано й підпорядковано державним установам кінематографи, театри, бібліотеки, музеї.

4 Створено мобільні засоби політичної агітації — агітпоїзди, агітмайданчики, агітпароплави.

5 Створено Українську академію наук, засновано два державних українських університети — у Києві та Кам'янці-Подільському.

6 Ухвалено закон про обов'язкове вивчення української мови та літератури, а також історії та географії України в середній школі.

60. Укажіть характерні риси демографічних процесів та рівня життя населення України за доби «застою».

1 Зменшення кількості росіян, збільшення - українців.

2 Високі ціни на житло та комунальні послуги.

3 Зростання чисельності інтелігенції.

4 Однаковий рівень соціального забезпечення села та міста.

5 Посилення тенденцій до старіння населення.

6 Недостатній обсяг виробництва споживчих товарів.

Бланк відповідей А