Тренувальний тест до теми 29

Завдання 1-16 мають чотири варіанти відповіді, серед яких лише один правильний. Виберіть правильний варіант відповіді.

1. Які явища та процеси характерні для УРСР у другій половині 60-х - першій половині 80-х років?

1 Надання права союзним республікам самостійно розв'язувати питання внутрішньої політики.

2 Посилення утисків та репресій щодо інакодумців.

3 Юридичне оформлення монополії КПРС на політичну владу.

4 Відмова від директивного планування економіки країни.

5 Офіційна заборона використання української мови в державних установах.

А 1, 3

Б 2, 3

В 2, 5

Г 3, 4

2. У яких твердженнях ідеться про Петра Шелеста?

1 Організатор і видавець нелегального журналу «Український вісник».

2 Став першим секретарем ЦК Компартії України за часів перебування Л. Брежнєва на посаді першого секретаря ЦК КПРС.

3 Сприяв українізації закладів освіти і засобів масової інформації в УРСР.

4 Розкритикований на політбюро ЦК КПРС за «недоліки в справі інтернаціонального виховання трудящих».

5 Засуджений за звинуваченням в «антирадянській агітації й пропаганді».

А 1, 5

Б 2, 3

В 2, 4

Г 3, 4

3. Що було характерним для України в період загострення кризи радянської системи (середина 60-х - початок 80-х рр.)?

1 Подолання відмінностей між умовами життя в селі та місті.

2 Істотне зменшення масштабів житлового будівництва.

3 Підвищення цін на ряд товарів та послуг, дефіцит товарів.

4 Раціональне розташування виробничих потужностей.

5 Низькі ціни на харчові продукти та квартплату.

А 1, 3

Б 2, 3

В 2, 4

Г 3, 5

4. Укажіть особливості економічного розвитку УРСР у 70-х - першій половині 80-х рр.

1 Істотне зменшення капіталовкладень у сільське господарство республіки.

2 Збереження за Україною ролі однієї з паливно-енергетичних, машинобудівних і металургійних баз СРСР.

3 Активне залучення іноземних інвестицій у підприємства ВПК.

4 Створення умов для експорту зернових унаслідок інтенсифікації сільськогосподарського виробництва.

5 Орієнтація важкої промисловості на першочергове обслуговування підприємств ВПК.

А 1, 3

Б 2, 3

В 2, 5

Г 3, 4

5. Укажіть особливості економічного розвитку УРСР у 70-х-першій половині 80-хрр.

1 Промисловість України була частиною єдиного загальносоюзного народногосподдрського комплексу.

2 Високі досягнення в сільському господарстві внаслідок реалізації програм механізації, хімізації та меліорації.

3 Упровадження нових технологій, зростання якості продукції важкого машинобудування, яка перевищувала світові стандарти.

4 Створення нових потужностей в атомній електроенергетиці для задоволення потреб сусідніх країн РЕВ.

5 Інтенсифікація використання трудових ресурсів, переорієнтація структури виробництва на високотехнологічні цикли.

А 1, 4

Б 2, 3

В 2, 5

Г 3, 4

6. Які з тверджень характеризують соціально-економічний розвиток УРСР наприкінці 60-х - на початку 80-х рр.?

1 Ефективне, раціональне використання людських ресурсів та інтелектуального потенціалу.

2 Хронічний дефіцит товарів повсякденного попиту на споживчому ринку.

3 Динаміка вікового складу змінювалася за лінією омолодження населення України.

4 Масова міграція населення з села в місто.

5 Подолано відставання від країн Заходу за рівнем споживання продовольчих та промислових товарів на душу населення.

6 Зближення оплати праці робітників та інженерно- технічних працівників.

А 1, 3, 6

Б 2, 3, 5

В 2, 4, 6

Г 3, 4, 5

7. Які з тверджень характеризують розвиток культури УРСР у другій половині 60-х - першій половині 70-х рр.?

1 Офіційна популяризація надбань історичної школи М. Грушевського.

2 Вихід на екрани художніх фільмів нового напрямку в українській кінематографії - «поетичного кіно».

3 Заохочення владою використання української мови в театральних виставах та кінофільмах.

4 Перетворення теми героїзму народу у війні та розбудови народного господарства на провідну в образотворчому мистецтві.

5 Критика владою творів українських письменників, створених за канонами соціалістичного реалізму.

А 1, 3

Б 2, 3

В 2, 4

Г 4, 5

8. У якому з тверджень ідеться про Володимира Івасюка?

А Композитор, автор пісень «Червона рута», «Водограй», «Я піду в далекі гори».

Б Керівник етнографічного хорового ансамблю «Гомін».

В Письменник, твори якого перекладені 40 мовами народів світу.

Г Скульптор, зібрав колекцію унікальних етнографічних експонатів, які склали основу колекції його Будинку- музею.

9. Яке з тверджень стосуються Миколи Руденка?

А Філолог та письменник, у 1983 р. за літературну й правозахисну діяльність був удруге заарештований і засуджений до 15 років.

Б Сільський учитель і письменник, автор «Роздумів про українську мову і культуру в Донецькій області», двічі засуджений, в останнє - як співзасновник УГГ.

В Письменник, поет, учасник Другої світової війни, наприкінці 60-х вийшли 3 збірки його поезій, поема про Голодомор 1933 р., запроторений у психіатричну лікарню, згодом очолив УГГ, ув'язнений в 1977 р.

Г Один з кращих літературних критиків 60-х рр. Через 10 років після другого арешту 7 сенаторів і 96 конгресменів США звернулися до Л. Брежнєва із закликом звільнити його.

10. Ім'я якого історичного діяча пропущено в уривку з джерела?

«13 лютого 1978 року указом Президії Верховної Ради СРСР був позбавлений громадянства. Він скликав прес-конференцію і сказав, що це найсумніший день у його житті: «Мене позбавили права померти на Батьківщині». Отоді він пішов у наступ! Влада гадала, що, випустивши совєтського дисидента, позбулася клопоту: незручно було втретє ув'язнювати всесвітньо відому людину. А він виявився ще й свідомим українцем. Та ж таки «Свобода»: «От ви були російським генералом...». - «Я ніколи не був російським генералом. Я був совєтським генералом, а родом я українець. І приїхав сюди представляти Українську Гельсінську групу».

А Петро Григоренко

Б Левко Лук'яненко

В Микола Руденко

Г Валентин Мороз

11. Коли відбулися події, про які йдеться у фрагменті зі спогадів І. Жиленко?

«...У кінотеатрі «Україна» під час перегляду «Тіней забутих предків»... зібралося в кінозалі все, що було чесного на той час у Києві. Після перегляду Іван Дзюба вийшов на сцену, подякував групі і повідомив про арешти інтелігенції. Стус закликав не допустити 37-го року в Україні і запропонував на знак протесту - встати. Як це було страшно! Дрижаки пробігли спинами. Обивательська маса кинулась до «запасного виходу», як під час пожежі. Побіг перешепт, що кінотеатр оточено і будуть «брати» всіх. І все-таки більшість у залі - встала».

А 1965 р.

Б 1967 р.

В 1972 р.

Г 1976 р.

12. У якому році було створено організацію, про яку йдеться?

«УГГ ставить також своїм завданням знайомити громадян України з Декларацією прав людини ООН, домагатися від влади здійснення права на вільний обмін інформацією та ідеями, акредитування в Україні представників закордонної преси,-утворення незалежних пресових агентств, безпосереднього контакту України з ін. країнами... Заарештовано й засуджено (ст. 62 Кримінального кодексу УРСР - «антирадянська агітація та пропаганда») від 7 до 10 рр. ув'язнення і 5 рр. заслання членів-засновників УГГ: М. Руденка, О. Тихого, Л. Лук'яненка, М. Мариновича, М. Матусевича».

А 1965 р.

Б 1967 р.

В 1972 р.

Г 1976 р.

13. Яка з фотографій свідчить про події та явища доби «застою»?

14. Укажіть автора твору, про який ідеться в уривкові з листа творчої молоді Дніпропетровська у ЦК КПУ (1968 р.)?

«Спочатку обласні газети «Зоря» й «Прапор юності», марганецька міська газета виступили зі схвальними рецензіями на цей твір. А вже через місяць на одній із нарад, де були присутніми секретарі низових партійних організацій Дніпропетровщини, відповідальні працівники преси, секретар обкому КП України т. Ватченко затаврував ганьбою всі ці рецензії й дав команду пресі довести читачам, що «рабочий класс Днепропетровщини не принимает «Собора». Відразу ж газети області зарясніли, як май грушами, «мнениями рабочих о «Соборе»... Всіх, хто в будь-якій мірі й формі висловлював незгоду з кампанійщиною чи бодай випадково «взяв не ту ноту», якої вона вимагала, - всіх суворо карали. Недарма ж завідуючий ідеологічним відділом обкому т. Васильєв заявив на семінарі працівників області: «Роман «Собор» - это такой коловорот, вокруг которого группируется все идейно вредное, враждебное нашей действительности».

А Іван Дзюба

Б Василь Стус

В Олесь Гончар

Г Іван Гончар

15. Назву якого твору пропущено в уривку з постанови ЦК КП України?

«Політична шкідливість, класово ворожа суть цієї «праці» полягає в тому, що в ній зводиться наклеп на ленінську національну політику КПРС, робиться спроба довести пригнічене становище України в складі СРСР і дискредитувати Союз РСР, як нову, вищу форму об'єднання суверенних союзних республік, послабити дружбу, розпалити недовір'я і ворожнечу між українським і російським народами, дезорієнтувати наш народ і світову громадськість про справжній стан культурного розвитку Радянської України. З цією метою Дзюба вдається до спотворення і перекручення положень ленінської національної політики та змісту творів класиків марксизму-ленінізму з національного питання, обгрунтовує свою «теоретичну» платформу, яка виражає погляди українського буржуазного націоналізму, повторює і намагається «аргументувати» основні твердження буржуазної та націоналістичної пропаганди... Вона широко використовується нашими ворогами в ідеологічній боротьби проти соціалізму і комунізму, а поширення її «самвидавом» сприяє посиленню впливу буржуазної і націоналістичної пропаганда».

А «Репортаж із заповідника ім. Берії»

Б «Правосуддя чи рецидиви терору»

В «Собор у риштуванні»

Г «Інтернаціоналізм чи русифікація?»

16. Укажіть імена історичних діячів, що їх пропущено в уривку з доповідної В. Щербицького від 1973 р.?

«Інспіраторами націоналістичних проявів виступала... група українських націоналістів з числа інтелігенції - т. зв. «шістдесятники»: ____, Сверстюк, З. Франко, Шумук, і ін. - у м. Києві; ____, Осадчий, Гель, чоловік жінка Калинці - у м. Львові; Строката - у м. Одесі й інші, що мали спільників у деяких інших містах республіки. Деякі з них раніше вже притягалися до відповідальності за антирадянську діяльність. Перераховані особи проводили активну націоналістичну обробку свого оточення, головним чином молоді, займалися виготовленням, поширенням у республіці й передачею за рубіж документів ворожого змісту. З метою згуртування однодумців налагодили випуск нелегального антирадянського журналу «Український вісник». В 1970 - 1972 р. виготовили шість номерів цього журналу, з яких п'ять - видані за кордоном».

1 Іван Дзюба

2 Павло Тичина

3 Володимир Сосюра

4 Іван Світличний

5 Борис Олійник

6 В'ячеслав Чорновіл

7 Василь Стус

8 Максим Рильський

А 1, 3, 4, 7

Б 2, 4, 5, 6

В 3, 5, 7, 8

Г 1, 4, б, 7

У завданні 17-20 до кожного з чотирьох рядків інформації, позначених цифрами, доберіть один правильний варіант, позначений буквою. Поставте позначки в таблиці на перетині відповідних рядків (цифри) і колонок (букви).

17. Установіть відповідність між портретами історичних діячів та їхніми іменами.

А Сергій Параджанов

Б Василь Стус

В Микола Руденко

Г Іван Світличний

Д В'ячеслав Чорновіл

18. Установіть відповідність між портретами історичних діячів та їхніми іменами.

А Леонід Брежнєв

Б Микита Хрущов

В Володимир Щербицький

Г Петро Шелест

Д Микола Підгорний

19. Встановіть відповідність між видами мистецтва та іменами митців, які їх розвивали за доби «застою».

1 література

2 драматичний театр та кіно

3 музика

4 оперне мистецтво

А Микола Вінграновський, Євген Гуцало, Павло Загребельний

Б Наталя Ужвій, Іван Миколайчук, Ада Роговцева В Степан Хмара, Олекса Тихий, Олесь Бердник

Г Дмитро Гнатюк, Євгенія Мірошниченко, Анатолій Солов'яненко

Д Георгій та Платон Майбороди, Олександр Білаш, Ігор Шамо

20. Встановіть відповідність між назвами фільмів та іменами режисерів, які їх зняли?

А Леонід Осика

Б Сергій Параджанов

В Іван Миколайчук

Г Леонід Биков

Д Юрій Іллєнко

У завданнях 21-23, які мають шість варіантів відповідей, оберіть три правильні відповіді й запишіть їх номери у клітинки.

21. Вкажіть поняття й терміни, які стосуються доби «застою»

1 лібералізація

2 «розвинутий соціалізм»

3 десталінізація

4 «розстріляне відродження»

5 «маланчуківщина»

6 самвидав

22. Укажіть характерні риси демографічної та соціально-економічної ситуації за доби «застою».

1 Використання «нафтодоларів» для створення нових галузей промисловості, модернізації господарства та розвитку соціально-культурної сфери.

2 Панування колгоспно-радгоспної системи в сільському господарстві.

3 Нарощування обсягів виробництва товарів народного споживання відповідно до потреб населення.

4 Швидке зростання міського населення у зв'язку з розвитком індустріальних галузей.

5 Турбота держави про забезпечення однакового рівня соціального забезпечення селян та мешканців міст.

6 Залишковий принцип фінансування сфери охорони здоров'я.

23. Які з тверджень характеризують соціально-економічний розвиток України в період загострення кризи радянської системи (сер. 1960 - початок 1980-х рр.)?

1 Помітна тенденція до омолодження населення України.

2 Хронічний дефіцит різноманітних товарів на споживчому ринку.

3 Низькі квартплата та ціни на харчові продукти.

4 Орієнтація важкої промисловості на першочергове обслуговування підприємств ВПК.

5 Різке зменшення масштабів житлового будівництва.

6 Україна як житниця СРСР стала одним з головних світових експортерів хліба.