Тренувальний тест до теми 28

Завдання 1-17 мають чотири варіанти відповіді, серед яких лише один правильний. Виберіть правильний варіант відповіді.

1. Коли відбувся судовий процес над організацією, про яку йдеться у фрагменті джерела?

«Головним її ідеологом і засновником був Левко Лук'яненко, який народився на Чернігівщині, закінчив юридичний факультет Московського університету і працював у Львівській області в Радехівському райкомі КПУ. Вони разом із партійним працівником Степаном Віруном на початку 1959 року вирішують створити організацію, метою якої буде сприяння виходу України зі складу СРСР».

А 1959 р.

Б 1960 р.

В 1961 р.

Г 1962 р.

2. Якими цифрами на картосхемі позначено області, що з'явилися на картах адміністративно-територіального устрою УРСР у 1954 р.?

А 1, 5

Б 2, 5

В 2, 3

Г 3, 4

3. Хто з шістдесятників творив у жанрі літератури?

1 Іван Дзюба, Євген Сверстюк, Іван Світличний

2 Олена Апанович, Михайло Брайчевський, Олена Компан

3 Алла Горська, Галина Севрук, Панас Заливаха

4 Сергій Параджанов, Юрій Іллєнко, Леонід Осика

5 Василь Симоненко, Іван Драч, Ліна Костенко

А 1, 3

Б 1, 5

В 2, 3

Г 4, 5

4. Які явища економічного життя УРСР відбулися за доби «відлиги»?

1 Введення в експлуатацію газопроводу Дашава-Київ.

2 Започаткування легкового автомобілебудування.

3 Випуск найбільших у світі суховантажних суден та риболовецьких траулерів.

4 Будівництво перших атомних електростанцій.

5 Широке впровадження електронно-обчислювальних машин у промисловість.

6 Випуск перших у СРСР турбореактивних пасажирських літаків.

А 1, 4, 5

Б 2, 3, 6

В 3, 4, 6

Г 1, 3, 5

5. Які з тверджень стосуються реформ у соціальній сфері за доби «відлиги»?

1 Робітники не мали права змінювати місце роботи без згоди адміністрації підприємства.

2 Скорочення тривалості робочого дня на дві години у передвихідні та передсвяткові дні.

3 Збільшення тривалості відпусток за вагітністю і пологами - з 77 до 112 календарних днів.

4 Впроваджено плату за навчання у старших класах середніх шкіл та у вищих навчальних закладах.

5 Перехід підприємств, організацій та установ на п'ятиденний робочий тиждень при семигодинному робочому дні.

А 1, 3

Б 2, 3

В 2, 4

Г 4, 5

6. Укажіть особливості сільського господарства за доби «відлиги».

1 Збільшення кількості селян порівняно з кількістю мешканцями міст.

2 Викуп техніки у МТС, що стало непосильним тягарем для колгоспів.

3 Кампанія з «вилучення» у селян корів та іншої худоби.

4 Сприяння держави зростанню продуктивності індивідуальних присадибних господарств селян.

5 Неможливість селян вільно пересуватися в межах держави через відсутність у них паспортів.

6 Запровадження грошової оплати праці в колгоспах.

7 Розв'язання проблеми забезпечення тваринництва кормами засівом мільйонів гектарів землі кукурудзою.

А 1, 3,5

Б 2, 3, 6

В 3, 4, 7

Г 1, 5, 6

7. Укажіть особливості розвитку промисловості та соціальної сфери УРСР за доби «відлиги».

1 Скорочення масштабів будівництва державного житла.

2 Неефективність соціальної політики через брак достатніх фінансових ресурсів.

3 Залучення додаткових асигнувань на розвиток хімічної промисловості.

4 Переорієнтація господарського механізму управління промисловістю з директивного на ринковий.

5 Децентралізація управління промисловістю через створення раднаргоспів.

6 Уповільнення розвитку електроенергетики.

7 Створення нових галузей промисловості: ракетної тощо.

А 1, 3, 4

Б 2, 5, 6

В 3, 4, 6

Г 3, 5, 7

8. Які з тверджень стосуються пенсійної реформи за доби «відлиги»?

1 Робітники однакових професій, але різних міністерств та відомств отримували різні за розмірами пенсії.

2 Середній розмір пенсій зріс майже на 80 % при скороченні розриву між пенсійним забезпеченням різних категорій громадян.

3 Істотно розширювалося коло осіб, які мали право на державну пенсію.

4 Встановлювався однаковий для всіх категорій пенсіонерів, окрім колгоспників, пенсійний вік: для чоловіків - 65 років, для жінок - 60 років.

5 Одержання пенсій за відсутності повного стажу роботи за віком було неможливим.

А 1, 4

Б 2, 3

В 2, 5

Г 4, 5

9. Які явища та процеси характерні для сільського господарства України в період «відлиги»?

1 Багатократне зниження державою закупівельних цін на сільськогосподарську продукцію.

2 Надання колгоспам можливості вільно планувати своє виробництво.

3 Необґрунтоване розширення посівів кукурудзи.

4 Обмеження щодо присадибного господарства, утримання худоби.

5 Реорганізація МТС в РТС, продаж їхньої техніки колгоспам.

6 Україна як житниця СРСР стала одним з головних світових експортерів хліба.

7 Інтенсифікація сільськогосподарського виробництва за рахунок поставок високопродуктивної техніки.

А 1, 3, 7

Б 2, 5, 6

В 2, 4, 7

Г 3, 4, 5

10. Які заходи реформування освіти було ініційовано за доби «відлиги»?

1 Запровадження обов'язкової загальної одинадцятирічної освіти.

2 Політехнізація освіти - зміцнення зв'язку школи з виробництвом.

3 Право батьків учнів обирати мову навчання в школі.

4 Обов'язкове вивчення української мови в школах з російською мовою навчання.

5 Скасування вечірньої та заочної форми навчання у вищих навчальних закладах.

6 Встановлення плати за навчання в старших класах середніх шкіл та ВНЗ.

А 1, 5

Б 2, 3

В 3, 6

Г 4, 5

11. Які твердження характеризують явища та процеси соціально-економічного життя УРСР за доби «відлиги»?

1 Втрата значення особистого господарства через зростання обсягів виробництва сільськогосподарської продукції в колгоспах.

2 Відтік молоді з села позитивно позначився на темпах зростання промислового виробництва, але підривав сільське господарство.

3 Великі присадибні ділянки і наявність великої рогатої худоби у робітників та службовців радгоспів були перешкодою розвитку радгоспного виробництва.

4 Встановлення державної системи пенсійного забезпечення колгоспників: право на пенсію чоловіки одержували у віці - 60 років, а жінки - 55.

5 Влада не наважилася поширити паспортну систему на все населення сільської місцевості, проте істотно послабила паспортний режим.

6 Зменшення матеріальної зацікавленості колгоспників, скорочення державних асигнувань на потреби села.

А 1, 3, 6

Б 2, 4, 5

В 2, 3, 5

Г 3, 4, 6

12. Про засідання якої дисидентської організації йдеться?

Іван Кандиба згадує: «Виступив Лук'яненко спочатку. Потім я. Я сказав приблизно такі фрази, що викликали тоді навіть між нами непогодження: «Проект програми взагалі я схвалюю. Але мені не подобається те, що на базі марксизму-ленінізму вона побудована». А тоді Вірун мені зразу таку репліку каже: «Без марксизму-ленінізму дальше, як до Києва, не дійдеш». Ну, такий собі конфлікт. І якраз Левко тоді записував свого роду нотатки. Вони так і називаються: «Нотатки на зборах шостого листопада». Потім у справі фігурували... Значить, вирішили все-таки замінити цю програму... І доручили знов- таки Лук'яненку в іншій формі це подати. У новому варіанті програми УРСС головним завданням організації була ненасильницька боротьба за громадські права в Україні, за національні та культурні права, за економічні права тощо. Другим етапом боротьби мала бути боротьба за самостійність України».

А Українську загальнонародну організацію (УЗНО)

Б Український національний фронт (УНФ).

В Українську робітничо-селянську спілку (УРСС)

Г Об'єднану партію визволення України (ОПВУ)

13. Коли відбулися події, про які йдеться в уривку з указу Президії Верховної Ради СРСР?

«Враховуючи спільність економіки, територіальну близькість і тісні господарські і культурні зв'язки між Кримською областю і Українською PCP, Президія Верховної Ради Союзу Радянських Соціалістичних Республік постановляє: затвердити спільне подання Президії Верховної Ради РРФСР і Президії Верховної Ради УРСР про передачу Кримській області зі складу Російської Радянської Федеративної Соціалістичної Республіки до складу Української Радянської Соціалістичної Республіки...»

А 1946 р.

Б 1953 р.

В 1954 р.

Г 1956 р.

14. Який художній фільм режисера Сергія Параджанова знятий у 1964 р. на Київській кіностудії ім. О. Довженка?

А «Камінний хрест»

Б «Білий птах з чорною ознакою»

В «В бій ідуть тільки «старики»

Г «Тіні забутих предків»

15. Хто очолив Академію наук УРСР в 1962 р.?

А Олександр Палладін

Б Борис Патон

В Іван Білодід

Г Ігор Курчатов

16. Доповніть твердження.

Українські вчені впродовж 1953 - 1964 рр.

А розробили технологію виробництва штучних алмазів;

Б застосовували автоматичне зварювання під флюсом для виробництва танків;

В створили першу електронно-обчислювальну машина («МЕОМ»);

Г запустили перший атомний реактор.

17. У якій галузі науки уславився Микола Боголюбов?

А Квантова теорії поля та статична фізика

Б Електрозварювання

В Хірургічне лікування серцевих захворювань

Г Електронно-обчислювальні машини

У завданні 18-19 до кожного з чотирьох рядків інформації, позначених цифрами, доберіть один правильний варіант, позначений буквою. Поставте позначки в таблиці на перетині відповідних рядків (цифри) і колонок (букви).

18. Встановіть відповідність між портретами історичних діячів та їхніми іменами.

А Василь Симоненко

Б Левко Лук'яненко

В Євген Сверстюк

Г Іван Дзюба

Д Іван Світличний

19. Встановіть відповідність між іменами митців та видами мистецтва, що їх вони розвивали за доби «відлиги».

1 Борис Лятошинський, Георгій Майборода, Лев Ревуцький

2 Амвросій Бучма, Наталія Ужвій, Гнат Юра

3 Тетяна Яблонська, Катерина Білокур, Марія Приймаченко

4 Максим Рильський, Михайло Стельмах, Григорій Тютюнник

А музика

Б образотворче мистецтво

В театральне мистецтво

Г кінорежисура

Д література

У завданні 20-21 розташуйте події в хронологічній послідовності. Поставте позначки в таблиці відповідей на перетині відповідних рядків (цифри) і колонок (букви).

20. Установіть послідовність подій.

А Введення в експлуатацію першої лінії метрополітену в Києві.

Б Космічний політ за участю першого українського космонавта П. Поповича.

В Ухвалення указу про передачу Кримської області зі складу РРФСР до складу УРСР.

Г Виступ М. Хрущова «Про культ особи та його наслідки» на XX з'їзді КПРС.

21. Установіть хронологічну послідовність перебування діячів на посаді керівників Компартії України.

А Петро Шелест

Б Олексій Кириченко

В Леонід Мельников

Г Микола Підгорний

У завданнях 22-24, які мають шість варіантів відповідей, оберіть три правильні відповіді й запишіть їх номери у клітинки.

22. Доповніть твердження.

Розвиток економіки УРСР за «відлиги» розвивався в умовах...

1 припливу матеріальних та людських ресурсів унаслідок хрущовських «надпрограм»;

2 державного централізованого планування та розподілу ресурсів;

3 переведення частини земель колгоспів в особисті господарства селян;

4 істотного експорту промислової продукції в країни Європи;

5 реформування системи управління промисловістю;

6 пріоритетного впровадження досягнень НТР на підприємствах ВПК.

23. Що визначало соціальну політику радянського уряду за доби «відлиги»?

1 Розширення кола осіб, які мають право на державну пенсію.

2 Поступова паспортизація жителів сіл, передусім приміських.

3 Розбудова «агроміст» у сільській місцевості.

4 Скорочення масштабів спорудження державного житла.

5 Поступовий перехід на п'ятиденний робочий тиждень при 8-годинному робочому дні.

6 Скорочення державних асигнувань на охорону здоров'я та освіту.

24. Що було характерним для економіки України в умовах політичної та економічної лібералізації суспільства (1953-1964 рр.)?

1 Експорт зернових в Канаду та США.

2 Зміна масштабу цін та всіх виплат і зарплат у співвідношенні 10:1, впровадження нових зразків грошей.

3 Поступове роздержавлення державної власності, перехід підприємств на оренду.

4 Зміцнення матеріально-технічної бази сільського господарства.

5 Посилення матеріального зацікавлення колгоспників у суспільному виробництві.

6 Посилення централізованості управління промисловістю внаслідок утворення раднаргоспів.