Тренувальний тест до теми 25

Завдання 1-15 мають чотири варіанти відповіді, серед яких лише один правильний. Виберіть правильний варіант відповіді.

1. У якому рядку цифри відповідають назвам держав, у складі яких перебували західноукраїнські землі в міжвоєнний період?

А 1) Польща; 2) Чехо-Словаччина; 3) Румунія

Б 1) Чехо-Словаччина; 2) Польща; 3) Румунія

В 1) Румунія; 2) Польща; 3) Чехо-Словаччина

Г 1) Румунія; 2) Чехо-Словаччина; 3) Польща

2. Внаслідок якої події столицю Карпатської України було перенесено з Ужгорода до Хуста?

А Віденського арбітражу (2 листопада 1938 р.).

Б Виборів до Сейму Карпатської України [12 лютого 1939 р.).

В Проголошення самостійності Карпатсь- кої України (14 березня 1939 р.).

Г Окупації угорською армією М. Хорті з санкції Гітлера території Закарпаття.

3. Яка з подій стосується перебування українських земель у складі Румунії в міжвоєнний період?

А Татарбунарське повстання.

Б Утворення Української військової організації (УВО) на чолі з Є. Коновальцем.

В Утворення Молдавської Автономної Соціалістичної Радянської Республіки.

Г Створення концтабору для політв'язнів в Березі Картузькій.

4. Поняття «осадництво» вживають для позначення...

А політики врегулювання українсько-польських відносин, здійснюваної шляхом порозуміння між проводом УНДО і польським урядом у 1935-1938 рр.;

Б репресивних заходів польської влади із застосуванням поліції та армії проти українського цивільного населення Галичини у відповідь на «саботажну акцію» ОУН;

В політики заселення поляками українських земель з наданням їм у власність земельних наділів;

Г виїзду громадян зі своєї країни в іншу на постійне місце проживання, зумовленого різними причинами (економічними, політичними, релігійними).

5. Доповніть твердження.

Українське національно-демократичне об'єднання (УНДО) прагнуло

1 відродити гасло «Україна для українців» та здійснити національну революцію;

2 об'єднатися як з право-, так і з ліворадикальними політичними силами;

3 поширити вплив на українські культурно-освітні та господарські товариства й установи;

4 унормувати українсько-польські взаємини в Польщі;

5 використати конфлікт між Німеччиною та СРСР задля створення соборної України.

А 1, 2

Б 2, 4

В 3, 4

Г 4, 5

б. Яке з тверджень стосується діяльності УНДО?

1 Постала з ініціативи Євгена Коновальця в 1920 р.

2 Вимагала територіальної автономії у складі Польщі.

3 Обстоювала ідеологію українського інтегрального націоналізму.

4 Легальним прикриттям було об'єднання «Сельроб».

5 Мала найбільше представництво в польському сеймі.

А 1, 2

Б 2, 3

В 2, 5

Г 4, 5

7. Доповніть твердження.

Організація українських націоналістів (ОУН) боролася за

1 визволення України використовуючи терор;

2 нормалізацію стосунків з польським урядом;

3 добросусідське співіснування народів;

4 возз'єднання з радянською Україною;

5 самостійну соборну Українську державу.

А 1, 2

Б 1, 5

В 3, 4

Г 4, 5

8. Про яке явище в західноукраїнських землях ідеться в уривках з історичних джерел?

«У Великих Хлібовичах на волосній раді командир карального загону заявив: «Уряд прислав нас до вас як караючу руку, як кулак, щоб покарати вас за те, що ви погано ставились до держави й до уряду. Як не направитесь,то за кілька днів знову вернемось на пару днів, а як і то не поможе, то прийдемо втретє на кілька тижнів...». «На нашу думку, центр ваги справи треба пересунути... на профілактичну площину. Треба ґрунтовано перевітрити атмосферу, де родяться кандидати до УВО, треба знищити ті умови, в яких постає отой симптоматичний культ злочину, спрямований проти держави».

А репатріація

Б розкуркулення

В осадництво

Г пацифікація

9. З історією яких українських земель пов'язана діяльність історичного діяча, зображеного на фотографії?

А Закарпаття

Б Східної Галичини

В Північної Буковини

Г Північної Бессарабії

10. Укажіть особливості становища Закарпатської України в міжвоєнний період.

1 Уряд дозволяв діяльність національних навчальних закладів.

2 На відміну від інших західноукраїнських земель, адміністративно-керівні посади всіх рівнів обіймали українці.

3 Уряд розгорнув програму будівництва доріг, здійснив електрифікацію краю, провів земельну реформу.

4 Провідні національні партії в краї домагалися від уряду об'єднання з радянською Україною.

5 Уряд вкладав кошти в розвиток промисловості, що дало змогу істотно збільшити кількість великих підприємств.

А 1, 2

Б 1, 3

В 3, 5

Г 4, 5

11. Укажіть особливості соціально-економічного та політичного життя Закарпатської України в 1921-1937 рр.

1 Закарпатські українці мали свій крайовий сейм, який самостійно розв'язував питання мови, освіти, релігії.

2 Уряд стримував економічний (особливо промисловий) розвиток регіону.

3 Відбувалася спланована колонізація українських земель військовими й цивільними осадниками.

4 Можливість вільної діяльності політичних і громадських організацій, якщо вона не суперечила загальнодержавній конституції.

5 Створення концтабору в Березі Картузькій для утримання політв'язнів.

А 1, 2

Б 2, 4

В 3, 5

Г 4, 5

12. Який з агітплакатів стосується подій, про які йдеться в уривку з історичного джерела?

«...Коли перший Віденський арбітраж задовільнив апетити угорських фашистів тільки частково і гітлерівці не тільки самі, але разом з італійськими фашистами виявили протест проти спроб хортистів діяти самостійно, будапештські правителі зробили для себе висновок за необхідне підпорядкуватися Німеччині, з тим, щоб у майбутньому ціною поступок німецьким агресорам оволодіти Закарпатською Україною».

13. Коли Сойм Карпатської України ухвалив закон, уривок з якого наведено?

«§ 1. Карпатська Україна є незалежна Держава. § 2. Назва Держави є: КАРПАТСЬКА УКРАЇНА. § 3. Карпатська Україна є республіка з президентом, ви браним Соймом КУ, на чолі. Державна мова Карпатської України є українська мова. Барва державного прапора Карпатської України є синя і жовта, причому барва синя є горішня, а жовта є долішня... § 7. Державний гімн Карпатської України є: «Ще не вмерла Україна».

А 1938 р.

Б 1939 р.

В 1940 р.

Г 1941 р.

14. Кому належить висловлювання, наведене в уривку з інтерв'ю для чеської газети?

«...Будуємо нову Карпатську Україну та її головне місто, яким правдоподібно буде Хуст. Ведемо вже переговори про побудовання біля ста помешкань для державних службовців... Побудуємо палац уряду, університет, катедралю, домівки для студентів, музей, український народний театр. Буде це модерна дільниця з широкими вулицями. У наступному році з весни розпочнемо будувати залізничну лінію впродовж Карпатської України через Перечин, Сваляву до Хуста. Рахуємо при тому на чеський

капітал і чеські технічні сили. Правда, зголошується й чужий капітал. Будемо підпирати туристичний рух, а це нас ще більше зближить з заходом і з Чехією. Український народ є релігійний і будемо його виховувати у вірі в Бога».

А Андрею Щептицькому

Б Василю Мудрому

В Августину Волошину

Г Дмитру Левицькому

У завданні 15-19 до кожного з чотирьох рядків інформації, позначених цифрами, доберіть один правильний варіант, позначений буквою. Поставте позначки в таблиці на перетині відповідних рядків (цифри) і колонок (букви).

15. Встановіть відповідність між портретами історичних діячів та їхніми іменами.

А Євген Коновалець

Б В'ячеслав Липинський

В Степан Бандера

Г Августин Волошин

Д Дмитро Донцов

16. Встановіть відповідність між державами та назвами історико-географічних регіонів, у складі яких перебували українські землі в міжвоєнний період.

1 СРСР

2 Чехо-Словаччина

3 Румунія

4 Польща

А Наддніпрянська Україна

Б Східна Галичина, Західна Волинь, Західне Полісся, Холмщина

В Закарпаття

Г Північна Буковина, Хотинщина та Південна Бессарабія

17. Встановіть відповідність між назвами політичних таборів Підкарпатської Русі в міжвоєнний період та твердженнями, що їх стосуються.

1 українофіли

2 русофіли

3 комуністи

4 мадярони

А Мали за мету приєднання Закарпаття до Угорщини з наданням їй автономії.

Б Колишні москвофіли, мали підтримку місцевої адміністрації.

В Пропагували ідею єдності закарпатців з усім українським народом, мали підтримку більшості населення.

Г Закликали до зміцнення зв'язків з радянською Україною і в майбутньому - до возз'єднання з нею.

Д Вбачали в карпатоукраїнцях окремий народ, відмінний від українців та росіян, прагнули незалежності Закарпаття в майбутньому.

18. Встановіть відповідність між міжнародно-правовими актами та назвами історико-географічних регіонів України, за якими вони ввійшли до складу різних держав.

1 Сен-Жерменський (1919 р.), Тріанонський (1920 р.) договори санкціонували включення до складу Чехо-Словаччини.

2 Увійшла до складу Польщі згідно з умовами Ризького миру. Рада послів Антанти 14 березня 1923 р. визнала частиною Польщі.

3 У 1920 р. в Парижі країни Антанти спеціальним протоколом затвердили фактичне загарбання Румунією.

4 За умовами Сен-Жерменського, згодом Севрського мирного договору 1920 р. передано Румунії.

А Східне Поділля

Б Бессарабія

В Закарпаття

Г Східна Галичина

Д Північна Буковина

19. Встановіть відповідність між історичними діячами та їхніми стислими характеристиками.

1 Євген Коновалець

2 Дмитро Донцов

3 Степан Бандера

4 Андрій Мельник

А Член ОУН, згодом один з її керівників. У червні 1934 р. заарештований, згодом засуджений за організацію терористичних актів; у вересні 1939 р. звільнений з тюрми.

Б Ініціатор створення Української військової організації та Організації українських націоналістів, перший голова її Проводу. Вбитий агентом НКВС.

В Ідейний натхненник українських націоналістів міжвоєнних часів. Від 1939 р. перебував в еміграції.

Г Один з засновників Українського союзу хліборобів-державників. Опублікував «Листи до братів-хліборобів», де виклав програмні засади українського консерватизму.

Д Слівзасновник Української військової організації. У 1938 р. став головою проводу ОУН, на початку 1940 р., після розколу ОУН, очолив одну з фракцій організації.

У завданні 20 розташуйте події в хронологічній послідовності. Поставте позначки в таблиці відповідей на перетині відповідних рядків (цифри) і колонок (букви).

20. Встановіть хронологічну послідовність подій.

А Заснування у Львові Українського національно-демократичного об'єднання (УНДО).

Б Терористичний акт у Роттердамі, організований чекістами проти керівника ОУН Є. Коновальця.

В Окупація угорськими військами Карпатської України.

Г Проведення польською владою політики «пацифікації».

У завданні 21, яке має шість варіантів відповідей, оберіть три правильні відповіді й запишіть їх номери у клітинки.

21. Які з тверджень характеризують суспільно-політичне становище в українських землях у складі Польщі в міжвоєнний період?

1 ОУН прагнула демократичним шляхом домогтися незалежності та соборності України.

2 Польський уряд гальмував розвиток народної освіти, перетворював українськомовні школи в «утраквістичні» (двомовні).

3 КПЗУ виступала ініціатором консолідації всіх національних сил.

4 Підтримка основною частиною населення центристської політичної сили - УНДО.

5 Легальність політичних партій, діяльність яких не суперечила польському законодавству.

6 Отримання українцями широких національно-культурних прав та високих адміністративних посад в державних органах влади.