Тренувальний тест до тем 18-19

Завдання 1-16 мають чотири варіанти відповіді, серед яких лише один правильний, Виберіть правильний варіант відповіді.

1. У якому рядку цифри відповідають назвам заштрихованих на картосхемі українських губерній у складі Російської імперії напередодні Першої світової війни?

А 1) Волинська, 2) Харківська, 3) Херсонська

Б 1) Подільська, 2) Харківська, 3) Катеринославська

В 1) Волинська, 2) Полтавська, 3) Катеринославська

Г 1) Подільська, 2) Харківська, 3) Херсонська

2. Хто був видавцем зображеної на ілюстрації єдиної щоденної українськомовної громадсько-політичної газети в підросійській Україні (1906— 1914 рр.)?

А Борис Грінченко

Б Євген Чикаленко

В Володимир Винниченко

Г Симон Петлюра

3. Суть аграрної реформи П. Столипіна полягала в

1 поверненні селянам відрізків;

2 конфіскації частини земель поміщиків для роздачі селянам;

3 наданні селянам права на вихід з Общини з наділом;

4 поверненні селянам викупних платежів;

5 проведенні переселенської політики.

А 1, 2

Б 2, 3

В 3, 4

Г 3, 5

4. Вкажіть особливості становища селян напередодні Першої світової війни.

1 Селяни обмежені у своєму праві залишати общину.

2 Посилення соціального розшарування селян.

3 Розвиток хуторського господарства.

4 Збереження зобов'язань перед колишніми поміщиками.

А 1, 2

Б 1, 4

В 2, 3

Г 3, 5

5. Що характеризувало економічне життя підросійської України напередодні Першої світової війни?

1 Ліквідація поміщицького землеволодіння.

2 Поліпшення соціально-економічного становища робітників та селян.

3 Розширення посівних площ і збільшення валових зборів сільськогосподарської продукції.

Відсутність монополій в промисловості.

5 Участь іноземного капіталу в розвитку промисловості.

5 Високий рівень концентрації виробництва й робітників на великих підприємствах.

А 1, 2, 5

Б 2, 3, 6

В 2, 4, 5

Г 3, 5, 6

5. Яке твердження розкриває суть соціальних процесів у підросійській Україні на початку 20 ст.?

А Найшвидшими темпами пролетаріат формувався в північних та західних регіонах.

Б У вугільній і залізорудній промисловості переважали українськомовні робітники.

В Українська інтелігенція як соціальна група формувалася здебільшого із робітництва.

Г Частка малоземельних і безземельних селян щороку збільшувалася.

7. Яке поняття пропущено в уривку з джерела?

У 1902 р. виник ____ «Продамет» - товариство для реалізації виробів металургійних заводів, ядром якого були підприємства Півдня Росії. «Продамет» реалізовував 75 % листового заліза імперії.

А синдикат

Б картель

В трест

Г корпорація

8. Про брошуру, обкладинку якої зображено, відомо, що

А її надруковано 1905 р. в Києві;

Б її автором був Дмитро Донцов;

В вона була першим програмовим документом РУПу;

Г у ній ішлося про устрій самостійної України.

9. Характерною рисою суспільно-політичного життя західноукраїнських земель початку 20 ст. був рух українців за

1 створення національного університету у Львові;

2 об'єднання греко-католицької церкви з православною;

3 проведення виборчої реформи;

4 поширення польської мови в Богослужінні;

5. національно-територіальну автономію українських земель.

А 1, 2, 4

Б 1, 3, 5

В 2, 4, 5

Г 3, 4, 5

10. Кого з історичних діячів зображено?

А Андрея Шептицького

Б Августина Волошина

В Іллю Шрага

Г Сергія Єфремова

11. Лідерами Української соціал-демократичної робітничої партії (УСДРП) були

1 Микола Порш

2 Євген Чикаленко

3 Борис Грінченко

4 Володимир Винниченко

5 Симон Петлюра

6 Мар'ян Меленевський

7 Олександр Скоропис-Йолтуховський

А 1, 3, 7

Б 1, 4, 5

В 2, 4, б

Г 3, 5, 7

12. Укажіть три події, що відбулися в Україні в 1905 р.

1 «Кривава неділя».

2 Повстання матросів крейсера «Очакова» на чолі з лейтенантом Петром Шмідтом.

3 Створення в Києві «Клуба русских националистов».

4 Повстання на панцернику «Потьомкін».

5 Виступ селян у Великих Сорочинцях на Полтавщині.

6 Відзначення 100-річчя від дня народження Тараса Шевченка.

7 Справа Бейліса.

А 1, 2, б

Б 2, 3, 7

В 2, 4, 5

Г 3, 5, 7

13. Про кого з історичних діячів ідеться в уривку зі спогадів Юрія Колларда?

«... Людина значної ерудиції й гарячий патріот, він помагав у заснуванні РУП, а коли того вимагали обставини, став основоположником Української Народної Партії. Українську молодь, якого б вона напрямку в питаннях соціально-економічних не була, він від себе не відштовхував і скрізь одверто висловлював свої думки глибокого національного змісту».

А Симон Петлюра

Б Микола Міхновський

В Дмитро Донцов

Г Євген Чикаленко

14. Який рік пропущено у фрагменті зі спогадів Юрія Колларда?

«...Повернувся Д. Антонович до Харкова з Києва на початку року. Якось він зайшов до Боніфатія Камінського, якому розвинув намічений план заснування партії. Б. Камінський дуже цим захопився й вони вирішили зараз же обміркувати це в тіснішому колі активних членів «Української Студентської Громади». Намітили вони, крім себе, для цього ще М. Русова, Л. Мацієвича, О. Коваленка, Б. Мартоса і мене... Таким чином вирішено потребу заснування революційної партії під гаслами українських політичних домагань засобами революційними».

А 1890 р.

Б 1899 р.

В 1900 р.

Г 1905 р..

15. Як називається організація, про яку йдеться в спогадах Є. Чикаленка?

«Після довгих нарад, обмірковувань вирішили ми 1908 року відновити давню безпартійну загальну організацію, що існувала від 1897 до 1904 року, але тепер уже під назвою ____ без усякої програми, лиш на платформі федеративного устрою Росії та автономії України, у яке увійшли ті самі громади, що входили в Демократично- радикальну партію, і яке дожило до революції 1917 року».

А «Просвіта»

Б Товариство Українських Поступовців (ТУП)

В Наукове товариство імені Т. Шевченка (НТШ)

Г Український соціал-демократичний союз - «Спілка»

16. З програми якої української партії початку 20 ст. наведено уривок?

«Партія домагається:

1. Демократичної республіки...2. Автономії України з окремим представничим зібранням (соймом)... 6. Права кожної нації на культурне й політичне самовизначення...8. Необмеженої волі слова, друку, совісти, зібраннів, спілок і страйків... 11. Знищення всяких привілеїв класів, сословій, походження, полувіри й націй... 12. Рівноправності всіх мов у школах, судах, місцевих громадських і урядових установах. 16. Безплатного обов'язкового світського, загального й фахового навчання для всіх дітей до 16 років. Харчів, одежі і підручників безплатно для дітей бідних. Передачі всієї народньої освіти на Україні до завідування завідування Українського Сойму».

А Русько-української радикальної партії (РУРП)

Б Української національно-демократичної партії (УНДП)

В Української соціал-демократичної робітничої партії (УСДРП)

Г Української народної партії (УНП)

У завданнях 17-19 до кожного з чотирьох рядків інформації, позначених цифрами, доберіть один правильний варіант, позначений буквою. Поставте позначки в таблиці на перетині відповідних рядків (цифри) і колонок (букви).

17. Установіть відповідність між портретами історичних діячів та їхніми іменами.

А Кирило Трильовський

Б Іван Боберський

В Євген Чикаленко

Г Микола Міхновський

Д Августин Волошин

18. Установіть відповідність між іменами історичних діячів та словосполученнями, які їх стосуються.

1 Іван Боберський

2 Андрей Шептицький

3 Ілля Шраг

4 Кирило Трильовський

А Український національний музей у Львові; греко-католицька церква.

Б Фізкультурно-спортивне товариство «Сокіл»; перші підручники гімнастичних вправ і спортивних ігор.

В Фізкультурно-спортивна організація - «Січ»; Українська бойова управа, Палата послів австрійської Державної ради.

Г Українська парламентська громада в І Державній думі Росії; Товариство українських поступовців.

Д Русько-українська радикальна партія; кілька тисяч наукових, літературних праць.

19. Установіть відповідність між стислими характеристиками та назвами перших політичних партій в Україні.

1 Партія Наддніпрянської України, яка основну мету своєї діяльності вбачала в досягненні самостійності України. Створена за ініціативи Миколи Міхновського

2 Партія, створена на основі Загальної української безпартійної організації (ЗУБО). Досягнення автономії України пов'язувала з установленням у Росії конституційної монархії.

3 Перша легальна українська політична партія. У своїй діяльності прагнула обстоювати соціальні інтереси селян Галичини й водночас захищати національні права українців.

4 Перша політична партія в Наддніпрянській Україні, створена в Харкові групою студентської молоді.

А Русько-українська радикальна партія (РУРП)

Б Українська національно-демократична партія (УНДП)

В Українська демократична партія (УДП)

Г Революційна українська партія (РУП)

Д Українська народна партія (УНП)

У завданнях 20-21 розташуйте події в хронологічній послідовності. Поставте позначки в таблиці відповідей на перетині відповідних рядків (цифри) і колонок (букви).

20. Встановіть послідовність утворення політичних партій в Україні.

А Русько-українська радикальна партія (РУРП).

Б Українська соціал-демократична робітнича партія (УСДРП).

В Українська національно-демократична партія (УНДП).

Г Українська народна партія (УНП).

21. Встановіть послідовність подій.

А Ухвалення циркуляра П. Столипіна із забороною реєструвати будь-які «инородческие» товариства й видавництва.

Б Справа Бейліса.

В Ухвалення указу про проведення столипінської аграрної реформи.

Г Виникнення парамілітарної організації «Січ» у Східній Галичині.

У завданнях 22-24, які мають шість варіантів відповідей, оберіть три правильні відповіді й запишіть їх номери у клітинки.

22. Які програмні положення мала українська трудова громада в II Державній Думі?

1 «Ми-хочемо: «Єдиної, нероздільної, самостійної України від гір Карпатських аж по Кубань річку».

2 «Здобуття народові землі, которою користувалися б тільки ті, що прикладають до неї свою працю...».

3 «Будемо вимагати восьмигодинного робочого дня, оборони праці жінок та дітей, страховки на старість та на випадок знесилення».

4 «Користуючись сим поземельним наділом, селяни за се зобов'язані виконувати на користь поміщиків визначені в «Положеннях» повинності... Селяни іменуються тимчасовозобов'язаними».

5 «Переробка державного урядування на національну і територіальну (краєву) автономію країн Російської імперії».

6 «Україна для українців, і доки хоч один ворог-чужинець на нашій території, ми не маємо права покласти оружжя».

23. Що з переліченого стосується України в роки революції 1905-1907 рр.?

1 Поява українських періодичних видань.

2 Масові арешти очільників політичних партій.

3 Звуження сфери вживання української мови.

4 Впровадження на території України стану посиленої охорони.

5 Створення в містах і містечках осередків «Просвіти».

6 Вибори до І та II Державних дум Росії.

24. Які проблеми прагнув розв'язати Петро Столипін, запроваджуючи аграрну реформу?

1 Підвищити ефективність сільськогосподарського виробництва.

2 Передати поміщицькі землі у власність селян.

3 Пришвидшити збір із селян викупних платежів за наділені землі.

4 Розв'язати проблему аграрного перенаселення.

5 Зміцнити соціальну опору політичного режиму на селі.

6 Надати селянам право особистої свободи, ліквідувавши їхню Залежність від поміщика.