Тренувальний тест до теми 8

Завдання 1-27 мають чотири варіанти відповіді, серед яких лише один правильний. Виберіть правильний варіант відповіді.

1. Коли відбулися походи війська Богдана Хмельницького, позначені стрілками?

А 1648 р., 1649 р.

Б 1649 р., 1651 р.

В 1651 р., 1652 р.

Т 1652 р., 1654 р.

2. У якому році святкували 360-річницю початку Національно-визвольної війни проти польського панування під проводом Богдана Хмельницького?

А 1954 р.

Б 1991 р.

В 2008 р.

Г 2010 р.

3. Де відбувся перший бій між повстанцями й польським військом?

А на Жовтих Водах

Б під Пилявцями

В під Батогом

Г під Берестечком

4. Яка битва відкрила українській армії шлях на Галичину в 1648 р.?

А Жовтоводська

Б Пилявецька

В Берестецька

Г Батозька

5. Доповніть твердження.

Серед причин укладення угоди з кримським ханом про військову допомогу у війні з Річчю Посполитою називають прагнення Богдана Хмельницького

1 розв'язати проблему малочисельності в козацькому військові власної кінноти;

2 приспати пильність хана й найближчим часом приєднати землі Кримського ханства до України;

3 уникнути несподіваного нападу кримських орд, небажаного під час воєнних дій із Польщею;

4 передати польські землі, що будуть захоплені українцями, турецькому султанові.

А 1, 2

Б 1, 3

В 2, 3

Г 3, 4

6. Яка з подій передувала укладенню документа, уривок з якого наведено?

«Щодо кількості війська, бажаючи вигідно використати своїх підданих, усвідомлюючи їх послуги для самого себе і Речі Посполитої, дозволяє й.к.м. 40-тисячний реєстр Війська Запорізького упорядкувати гетьманові того ж війська, щоб він був складений відповідно до договору... Гетьман Війська Запорізького має з підписом своєї руки і [притисненням] військової печатки скласти поіменний реєстр всіх тих, хто буде записаний у козаки, а це для того, Щоб козаки залишилися при вільностях козацьких, а всі інші у замках й.к.м. і в шляхетських маєтках своїм панам підлягали».

А Зборівська битва

Б Перший молдавський похід Б. Хмельницького

В Жванецька облога

Г Батозька битва

7. Що спонукало українського гетьмана припинити воєнні дії у 1648 р.?

1 Перехід більшої частини українського армії наприкінці жовтня 1648 р. на бік Польщі.

2 Складне становище: боєздатного війська нараховувалося не більше 30 тисяч, гостро відчувалася нестача гармат, боєприпасів і харчів тощо.

3 Повернення татар до Криму та загроза нападу на Київщину й Чернігівщину з боку литовської армії.

4 Прагнення більшості козацьких полковників перейти під зверхність Корони Польської й повернути становище до 1648 р.

5 Наказ від московського царя припинити воєнні дії проти своєї союзниці за Полянівським мирним договором - Речі Посполитої.

А 1,2

Б 2, 3

В 3, 4

Г 4, 5

8. На якому з портретів зображено Богдана Хмельницького?

9. Доповніть твердження.

Про Пилявецьку битву відомо, що...

А вона відбулася після зняття облоги Львова й ухвали Б. Хмельницького рухатися на захід;

Б козацьке військо захопило табір двох коронних гетьманів М. Потоцькогота М. Калиновського;

В перехід кримського хана на бік короля спонукав Б. Хмельницького до переговорів з поляками;

Г сучасники-поляки оцінили її як найганебнішу за всю історію Польщі.

10. Яка назва, що її використовували сучасники, пропущена в уривку з джерела?

На початку 50-х років 17 ст. сотник Пилип Уманець писав до севського воєводи: «А тепер у нас за ласкою Божою... тут у всім краю сіверському ні воєводи, ні старости, ні писаря немає. Боже дай, здоров був пан Богдан Хмельницький, гетьман ____! А пан полковник у нас тепер за воєводу, а пан сотник за старосту, а отаман городовий за суддю».

А Гетьманщина

Б Українська козацька держава

В Військо Запорізьке

Г Малоросія

11. З якого документа часів Національно-визвольної війни наведено уривок?

«Дозволяємо і призначаємо організувати реєстрове військо в числі 20 тис. чоловік. Це військо гетьман і старшина повинні набрати і записати в реєстр, і вони мусять перебувати тільки в маєтках його королівської милості, що містяться у воєводстві Київському, не маючи нічого до воєводств Брацлавського і Чернігівського. А маєтки шляхетські мусять лишатися вільними, і в них реєстрові козаки ніде не повинні лишатись».

А Зборівський договір 1649 р.

Б Білоцерківський договір 1651 р.

В Українська-російська угода 1654 р.

Г Гадяцька угода 1658 р.

12. Який рядок містить інформацію, доречну в розповіді про Берестецьку битву?

А річка Плящівка, козацький табір, Іслам- Гірей III

Б урочище Горохова Діброва, Максим Кривоніс, коронні гетьмани

В річка Іква, Тугай-бей, польські хоругви

Г річка Стрипа, Ян II Казимир, Збаразький замок

13. Доповніть твердження

Про Батозьку битву відомо, що...

А вона призвела до захоплення поляками Лівобережжя та частини Київщини;

Б керманичів польського війська Б. Хмельницький назвав «периною», «латиною» та «дитиною»;

В вона була найбільшою битвою Національно визвольної війни за кількістю вояків;

Г вона сприяла відновленню влади гетьмана на території, передбаченій Зборівським договором.

14. На теренах яких колишніх польських воєводств було утворено Українську козацьку державу-Гетьманщину?

1 Белзьке

2 Руське

3 Брацлавське

4 Чернігівське

5 Київське

6 Подільське

А 1, 3, 6

Б 2, 3, 4

В 3, 4, 5

Г 3, 5, 6

15. Які терміни доречні в розповіді про особливості державного устрою Гетьманщини?

1 воєводства

2 генеральна старшина

3 полки

4 сейм та сенат

5 універсали

6 фільварки

А 1, 4, 6

Б 2, 3, 5

В 3, 4, 5

Г 1, 2, 6

16. З якими державами Богдан Хмельницький прагнув створити антипольську коаліцію в останні роки гетьманування?

1 Кримським ханством

2 Молдавією

3 Трансільванією

4 Швецією

5 Валахією

6 Османською імперією

А 1, 3

Б 2, 6

В 3, 4

Г 4, 5

17. Про молдавський похід українського війська в серпні - жовтні 1653 р. відомо, що...

А внаслідок його було встановлено союзні відносини між Молдавією та Гетьманщиною;

Б під час облоги Ясс Б. Хмельницький розбив більше за кількістю військо супротивника;

В проти українсько-молдавських сил виступали польські війська на чолі з М. Калиновським;

Г у фортеці Сучава козаки потрапили в облогу, під час якої загинув Тиміш Хмельницький.

18. На картосхемі про події Національно-визвольної війни заштриховано українські землі, які...

А лишалися у складі Польщі за Зборівським договором 1649 р.;

Б лишалися у складі Польщі за' Білоцерківським договором 1651 р.;

В визволені внаслідок операцій Війська Запорізького 1652 р.;

Г тимчасово визволені внаслідок російсько-українського походу 1654 р.;

19. Доповніть твердження.

Внаслідок Національно-визвольної війни проти польського панування

1 всі українські терени було звільнено з-під польської влади;

2 утворено Українську козацьку державу - Військо Запорізьке;

3 селяни і міщани здобули право вільно вступати до козацького стану;

4 влада та основні багатства сконцентровано в руках козацьких низів;

5 зросла кількість господарств із застосуванням примусової праці залежних селян;

6 на звільнених землях ліквідовано фільваркову систему господарювання.

А 1,3,4

Б 2, 3, 6

В 2, 4, 5

Г 3, 4, 5

20. Про кого йдеться в твердженні?

Активний учасник Національно-визвольної війни, під час Берестецької битви за відсутності Б. Хмельницького був обраний наказним гетьманом, організував вихід козаків з_ оточення. Виступив проти союзу з московським царем.

А Тиміш Хмельницький

Б Антон Жданович

В Іван Богун

Г Максим Кривоніс

21. Які наслідки мали молдавські походи Б. Хмельницького?

1 Було домовлено про початок війни Молдавії проти Речі Посполитої.

2 Було встановлено союзницькі стосунки між Гетьманщиною та Молдавією.

3 Досягнуто домовленості про одруження дочки молдавського господаря та Т. Хмельницького.

А тільки 1 варіант правильний

Б тільки 1 та 2 варіанти правильні

В тільки 2 та 3 варіанти правильні

Г всі варіанти правильні

22. Чим зумовлено зміну зовнішньополітичної орієнтації Б. Хмельницького за останніх років гетьманування?

1 Воєнними діями війська трансільванського князя Дєрдя II Ракоці та українських полків на чолі з А. Ждановичем проти Речі Посполитої.

2 Підписанням Віленського московсько-польського перемир'я.

А обидва варіанти правильні

Б тільки 1 варіант правильний

В тільки 2 варіант правильний

Г обидва варіанти не правильні

23. Про який документ Національно-визвольної війни йдеться?

«...Козацька угода складалася з 23 статей від імені гетьмана й Війська Запорізького. Згідно з ними гетьмана й старшину козаки мали обирати на раді. Українські адміністрація та суд лишалися самостійними. Збирання податків покладалося на український скарб. Чисельність козацького війська встановлювалась у 60 тисяч».

А Зборівський договір 1649 р.

Б Білоцерківський договір 1651 р.

В «Березневі статті» 1654 р.

Г Віленське перемир'я 1656 р.

24. На якій з ікон зображено Богдана Хмельницького?

25. Доповніть твердження.

Навесні 1654 р. українсько-російське військо...

А здійснило кампанію з визволення західноукраїнських земель;

Б розпочало похід на Білорусь та Литву;

В захищало Брацлавщину від війська поляків на чолі з С. Потоцьким;

Г перемогло поляків у Дрижипільській битві під Охматовим.

26. На яких умовах було укладено Віленське польсько- московське перемир'я?

1 Воєнні дії між Річчю Посполитою й Москвою припинялися.

2 Цар мав обиратися на польський трон.

3 Територія гетьманського врядування обмежувалася Київським воєводством.

4 Українська адміністрація та суд лишалися самостійними й не підпорядковувалися Москві.

5 Лівобережна Україна діставалася Московії, а Правобережна - Польщі.

А 1, 2

Б 2, 4

В 3, 4

Г 4, 5

27. Коли Богдан Хмельницький виголосив промову, слова з якої наведено?

«Від шведського короля я ніколи не відійду, тому що в час давня дружба, понад шість років. Шведи люди правдиві; всякої дружби й приязні додержуються, слово своє тримають; а царська величність наді мною і над усім Військом учинив немилосердя своє: помирившися з поляками, хотів було віддати нас їм у руки. Тепер слух до нас доходить, що государ послав проти нас, шведів і угорців ляхам на допомогу 20 тис. ратних людей...»

А 1648 р.

Б 1653 р.

В 1655 р.

Г 1657 р.

У завданні 28 розташуйте події в хронологічній послідовності. Поставте позначки в таблиці відповідей на перетині відповідних рядків (цифри) і колонок (букви).

28. Встановіть послідовність подій, про які йдеться в уривках із джерел.

А «...Митрополит не дозволив присягати, і отець архімандрит, і все духівництво.... Гадяцький і Брацлавський полки не хотіли зноситися з Хмельницьким, не хотіли їхати на цю присягу до Переяслава, і серед тієї України [тобто Гетьманщини] стався розкол».

Б «...Через рік після перемоги під Берестечком повністю загинуло польське військо... Того ж року господарю Василе довелося влаштовувати весілля своєї дочки Розанди з Тимошем, сином козацького гетьмана Хмеля».

В «...Уже кілька сотень років не були Польща і жоден король у таких обставинах... Але і цей день, поки існуватиме Польща, буде днем трауру і буде пам'ятний битвою, коли трупи поляків вкрили на велику милю Зборівські поля».

Г «Сам патріарх [єрусалимський, Паїсій] із тисячею вершників виїжджав до Б. Хмельницького назустріч з міста, і тутешній митрополит дав йому коло себе місце в санях з правого боку. Весь народ, вийшовши з міста, вся чернь вітали його. Академія вітала його промовами й вигуками».

У завданнях 29-31, які мають шість варіантів відповідей, оберіть три правильні відповіді й запишіть їх номери у клітинки.

29. Хто з названих діячів був сподвижником Богдана Хмельницького?

1 Миколай Потоцький

2 Данило Нечай

3 Василь Золотаренко

4 Михайло Кричевський

5 Петро Конашевич-Сагайдачний

6 Дмитро Вишневецький

30. Хто з історичних діячів брав участь у воєнних подіях 1651р.?

1 Польський король Владислав IV

2 Полковник Максим Кривоніс

3 Гетьман Богдан Хмельницький

4 Полковник Михайло Кричевський

5 Коронний гетьман Миколай Потоцький

6 Полковник Іван Богун

31. Якими були обов'язки гетьмана в козацькій державі - Гетьманщині?

1 Був головнокомандувачем збройних сил.

2 Керував Генеральною військовою канцелярією.

3 Охороняв головну корогву українського війська.

4 Зберігав державну печатку.

5 Керував дипломатичними зносинами з іншими державами.

6 Скликав Генеральну й Старшинську ради.