Історія України. Комплексна підготовка до ЗНО і ДПА

Передмова

Пропонований посібник спрямований на забезпечення комплексної підготовки до складання державної підсумкової атестації та зовнішнього незалежного оцінювання, адже в 2020 році результати зовнішнього незалежного оцінювання з історії України (період XX - початку XXI століття) зараховуватимуться як оцінки за державну підсумкову атестацію.

Тести, до яких в узагальненому вигляді подано необхідні теоретичні відомості, укладено відповідно до чинної програми з історії України для закладів загальної середньої освіти та чинної програми ЗНО й угруповано за темами. У кожній темі представлено тестові завдання різних типів: завдання, у яких слід вибрати з кількох одну правильну відповідь, завдання з вибором трьох правильних відповідей із семи, завдання на встановлення відповідності та послідовності подій, завдання, пов’язані зі знанням карти, розпізнавання портретних рис персоналы, а також пам’яток архітектури й образотворчого мистецтва. Основну увагу акцентовано на темах з історії XX - початку XXI ст. Виконанню тестових завдань повинно передувати ґрунтовне повторення теоретичного матеріалу. З метою полегшення перевірки знань та вмінь учнів, випускників та абітурієнтів наприкінці кожного розділу посібника подано відповіді до тестів.

Щоб допомогти випускникам та абітурієнтам у швидкому та якісному вивченні історичних фактів, пов’язаних із минулим України, у додатках до кожної теми вміщено хронологічний довідник. Представлені в ньому події відтворюють власне фактографічну основу історії України. У багатьох випадках подано не лише саму суть подій, а й короткий коментар до них, зазначено їх причини і наслідки, наведено прив’язки до місця, де вони відбулися. Звичайно, неможливо передати весь загал фактичного матеріалу, тому дібрано лише найважливіші з погляду історії події. Перевагу надано фактам, які віддзеркалюють історію Українського державотворення: докладно відтворено події часів Київської держави, періоду Б. Хмельницького, епохи Української революції 1917-1921 рр., сучасної незалежної України. Більше уваги приділено політичним подіям, але відображено також і соціально-економічне та культурне життя.

У словнику персоналы, поданому до кожної теми (крім перших двох), висвітлено діяльність представників різних політичних і соціальних таборів та ідеологічних напрямів крізь призму сьогодення. Наведено також інформацію про відвертих ворогів України, про представників інших народів, які мають стосунок до нашої історії. Чималу увагу приділено діячам культури, їхній творчості. За допомогою життєписів політичних, військових, господарських і культурних діячів можна простежити найголовніші віхи історії нашого народу від найдавніших часів до наших днів, успіхи та досягнення, поразки і невдачі, боротьбу за національне й соціальне визволення.

Як свідчить практика, система освіти України відчуває брак посібників, зокрема довідкової літератури, пов’язаної з історичними термінами, визначенням і тлумаченням найважливіших понять. Саме вони допомагають зрозуміти ті чи інші події, засвоїти й узагальнити найголовніші історичні факти. Тому в посібнику також уміщено (до кожної теми) термінологічний словник, покликаний допомогти абітурієнтам подолати труднощі, які постають під час засвоєння навчального матеріалу. Тематика словника охоплює основні поняття, що стосуються історії України від найдавніших часів до наших днів. У ньому враховано нові підходи, що з’явилися за останні десятиліття в історичній літературі. Головним принципом викладу матеріалу є якнайширше охоплення і стисле розкриття понять і термінів, їх змісту і значень, використовуваних сучасною наукою, на матеріалах і прикладах з історії України.

Окремо наведено демонстраційні варіанти повної сертифікаційної роботи з історії України з відповідями до них, а також завдання та відповіді сертифікаційної роботи 2019 року, щоб майбутні випускники та абітурієнти мали змогу випробувати свої сили у розв’язанні типових комплектів тестових завдань.

Пропоновані матеріали дають змогу майбутнім випускникам та абітурієнтам поглиблити, систематизувати, перевірити свої знання з історії України та зробити об’єктивний висновок про їх загальний рівень, а отже — ґрунтовно підготуватися до зовнішнього незалежного оцінювання. Старанно опрацювавши всі запропоновані теоретичні та словниково-довідкові відомості й варіанти тестових завдань, вони зможуть успішно скласти ДПА та ЗНО і вступити до обраного вишу.

Посібник має універсальний характер, тому його можуть використовувати і вчителі — для поурочної роботи та складання варіантів завдань до узагальнення вивченого, а також учні закладів загальної середньої освіти — для повторення програмового матеріалу та поглиблення знань, умінь і навичок з цього предмета.

Успіху вам, шановні випускники, абітурієнти, вчителі та учні!

Основні скорочення

Австр. — австрійський

Адмін. — адміністративний

AM — Академія мистецтв

АН — Академія наук

Англ. — англійський

АРК — Автономна Республіка Крим

Б-ба — боротьба

Бл. — близько

Бурж. — буржуазний

ВАПЛІТЕ — Вільна академія пролетарської літератури

ВАСГНІЛ — Всесоюзна академія сільськогосподарських наук імені Леніна Вел. — великий

Визв. — визвольний

Військ. — військовий

ВКП(б) — Всесоюзна комуністична партія (більшовиків)

Внутр. — внутрішній

ВР — Верховна Рада

ВУАН — Всеукраїнська академія наук

ВЦВК — Всеросійський центральний виконавчий комітет

Галревком — Галицький революційний комітет

Ген. — генеральний

Гол. — головний

Госп. — господарський

Гр. — грецький

Гром. — громадський

Губ. — губернія, губернський

ГУР — Головна українська рада

Дем. — демократичний

Держ. — державний

Дів. — дівоче (прізвище)

Драм. — драматичний

Екон. — економічний

ЕОМ — електронно-обчислювальна машина

Європ. — європейський

Заг. — загальний

Засл. — заслужений

Заст. — заступник

Зах. — Західний

Зб. — збірка

Зем. — земельний

Зовн. — зовнішній

ЗУНР — Західноукраїнська Народна Республіка

ЗУР — Загальна українська рада

ЗЧ ОУН — Закордонні частини Організації українських націоналістів

Ін. — інший

Ін-т — інститут

Ім. — імені

Іст. — історичний

Іт. — італійський

КДБ (КГБ) — Комітет державної (государственной) безпеки

Ком. — комуністичний

Кооп. — кооперативний

КП(б)У — Комуністична партія (більшовиків) України

КПУ — Комуністична партія України

К-ра — культура

Крит. — критичний

КТМ — Клуб творчої молоді

Культ. — культурний

Лат. — латинський

Літ. — літературний

Л-ра — література

М. — місто

МВС (МВД) — міністерство внутрішніх справ (дєл)

Мед. — медичний

Моск. — московський

Муз. — музичний

НАНУ — Національна академія наук України

Нар. — народний

Наук. — науковий

Нац. — національний

Нім. — німецький

НКВС (НКВД) — народний комісаріат внутрішніх справ (дєл)

НРУ — Народний рух України

НТШ — Наукове товариство імені Т. Шевченка

Обл. — область, обласний

ОДНУ (ОГПУ) — Об’єднане державне (рос. — государственное) політичне управління

Осв. — освітній

Осн. — основний

Ост. — останній

ОУН — Організація українських націоналістів

ОУН (Р) — Організація українських націоналістів, ОУН (Б) — Організація українських націоналістів (бандерівців)

О-ція — організація

Парт. — партійний

Пд. — Південний

Пед. — педагогічний

Пн. — Північний

Побл. — поблизу

Пов. — повіт

Поет. — поетичний

Політ. — політичний

Поч. — початок

Прив. — приватний

Прод. — продовольчий

Пром. — промисловий

Проф. — професор

Псевд. — псевдонім

Публіц. — публіцистичний

Рад. — радянський

Рев. — революційний

Реліг. — релігійний

Респ. — республіканський

РМ — Рада Міністрів

Р-н — район

РНК — Рада Народних Комісарів

Рос. — російський

Рр. — роки

РСДРП — Російська соціал-демократична робітнича партія

Рум. — румунський

РУП — Революційна українська партія

РФ — Російська Федерація

С. — село

Св. — світовий

СВУ — Союз визволення України, «СВУ» — «Спілка визволення України»

Сел. — селянський

Смт — селище міського типу

Соц. — соціалістичний

СПУ — Спілка письменників України; Соціалістична партія України

Суд. — судовий

Сусп. — суспільний

Суч. — сучасний

Сх. — Східний

США — Сполучені Штата Америки

Тт. — томи

Т-во — товариство

Театр. — театральний

Терит. — територіальний

Техн. — технічний

Тур. — турецький

ТУП — Товариство українських поступовців

УАН — Українська академія наук

УВАН — Українська вільна академія наук

УВУ — Український вільний університет

УГА — Українська Галицька армія

УГГ — Українська Гельсінська група

УГКЦ — Українська греко-католицька церква

УГС — Українська Гельсінська спілка

УДХП — Українська демократична хліборобська партія

УКП — Українська комуністична партія

Укр. — український

УНДО — Українське національно-демократичне об’єднання

УНДП — Українська національно-демократична партія

УНП — Українська народна партія

УHP — Українська Народна Республіка

УНЦ — Український національний центр

Ун-т — університет

УПА — Українська повстанська армія

УПСФ — Українська партія соціалістів-федералістів

УРДП — Українська радикально-демократична партія

УРП — Українська радикальна партія (до 1931); Українська республіканська партія (з 1990)

УРСР — Українська Радянська Соціалістична Республіка

УСДП — Українська соціал-демократична партія

УСДРП — Українська соціал-демократична робітнича партія

УСДС — Українська соціал-демократична спілка

УСС — Українські січові стрільці

УЦР — Українська Центральна Рада

Феод. — феодальний

Філол. — філологічний

Філос. — філософський

Фін. — фінансовий

Фр. — французький

Ф-т — факультет

Худ. — художній

Центр. — центральний

Церк. — церковний

ЦК — центральний комітет

ЧК — рос. Чрєзвичайная (Надзвичайна) комісія

Юрид. — юридичний

Попередня
Сторінка
Наступна
Сторінка

Зміст