Історія України: хронологічний і термінологічний довідник для підготовки до ЗНО

ТЕМА 12. УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ У СКЛАДІ РОСІЙСЬКО ІМПЕРІЇ НАПРИКІНЦІ XVIII - У ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ XIX СТ.

ХРОНОЛОГІЯ ОСНОВНИХ ПОДІЙ

1789- 1793 рр.

Турбаївське антифеодальне повстання на Катеринославщині

1791 р.

місія В.Капніста в Берлін (Прусське королівство) з метою організувати російсько-прусську війну та звільнити Україну з-під влади Росії. Місія провалилася

1796 р.

згідно з указом російського імператора Павла І на російських землях замість намісництв запроваджувалися губернії

1798 р.

перше видання «Енеїди» І.Котляревського

1802 р.

остаточний поділ Наддніпрянської України на 9 губерній

1806-1812 рр.

російсько-турецька війна, що закінчилася перемогою Росії та підписанням Бухарестського миру. У результаті були приєднані до Російської імперії такі українські землі як Бессарабія

1813-1835 рр.

партизанська антифеодальна селянська боротьба на Поділлі на чолі з У.Кармелюком

1812 р.

французько-російська (вітчизняна) війна. Наступ французьких військ Наполеона на Російську імперію

1817-1857 рр.

запровадження в Російській імперії військових поселень - так зване «самоутримання» війська, коли частина військових-селян одночасно виконували сільськогосподарські роботи і несли військову службу. Хлопчиків із 7 років зараховували до таких новобранців (кантоністів)

1818 р.

заснування у м. Полтава масонської ложі «Любов до істини», до якої входив І.Котляревський

заснування у Києві масонської організації «Ложа об’єднаних слов’ян»

1819 р.

повстання проти військових поселень у Чугуєві (Харківщина) заборона діяльності масонських лож в Україні

1821 р.

заснування декабристських організацій: Північне товариство (м.Петербург) та Південне товариство (м.Тульчин)

1821-1822 рр.

діяльність нелегального Малоросійського товариства на чолі з В.Лукашевичем. Товариство використовувало досвід діяльності масонських організацій. Програмний документ - «Катехізис автономіста». Головна мета товариства - досягнення незалежності України, скасування кріпацтва, ліквідація самодержавства

1822 р.

заборона масонських лож в Російській імперії

1823 р.

заснування у м. Новгород-Волинському Товариства об’єднаних слов’ян на чолі з братами П. і А. Борисовими

1825 р., 14 грудня

повстання декабристів у м. Петербурзі

1825 р., 29 грудня -1826 р., 3 січня

декабристське повстання Чернігівського полку в Україні, яке очолив С. Муравйов-Апостол. Повстання було придушене

1828-1829 рр.

російсько-турецька війна, яка закінчилася перемогою Росії та підписанням Адріанопольського миру

1828 р.

під час російсько-турецької війни 1828-1829 рр. козаки Задунайської січі на чолі із И.Гладким перейшли на бік російської армії

1830-1831 рр.

польське повстання за відновлення незалежності Речі Посполитої, яке було придушене російськими військами. Українці в переважній більшості не підтримали польське повстання

1831 р.

скасування магдебурзького права на Лівобережжі

1832 р.

формування на основі козаків Задунайської Січі Азовського козачого війська, яке повинно було охороняти узбережжя Азовського моря. У 1864 р. Азовське козацьке військо було ліквідоване

30-40-ві рр.. XIX ст.

початок промислового перевороту в Російській імперії

1841 р.

ліквідація судочинства за Литовськими статутами на Правобережжі

1846-1847 рр.

діяльність Кирило-Мефодіївського братства

1847-1848 рр.

Інвентарна реформа на Правобережжі - система заходів, проведених урядом Росії з метою впорядкування кріпосницьких відносин, тобто визначення повинностей та розмірів земельних наділів залежних селян

1855 р.

«Київська козаччина» - масовий рух селянства Київщини за повернення козацького стану

ІСТОРИЧНІ ОСОБИ

Білозерський Василь

український суспільно-політичний діяч XIX ст., журналіст. Один з організаторів Кирило-Мефодіївського братства у 1846 р. Редактор першого українського щомісячного журналу «Основа» 1861-186 рр.

Борисови, брати Андрій і Петро

декабристи, у 1823 р. у м. Новгород-Волинському заснували Товариство об’єднаних слов’ян

Гладкий Йосиф

останній кошовий отаман Задунайської Січі.

Гулак Микола

український учений, математик, природознавець, громадсько-політичний діяч XIX ст. Один із засновників Кирило-Мефодіївського братства 1846 р.

Капніст Василь

дворянин-автономіст, виступав за повернення прав Гетьманщини. Здійснив місію в Берлін (Прусське королівство) з метою організувати російсько-прусську війну та звільнити Україну з-під влади Російської імперії. Місія провалилася

Кармелюк Устим

керівник селянських антифеодальних повстань на Поділлі протягом 1813-1835 рр.

Костомаров Микола

видатний український історик XIX ст., викладач Київського університету. Один із засновників Кирило-Мефодіївського братства 1846 р., автор «Книги буття українського народу»

Котляревський Іван

український громадський діяч, письменник, автор «Енеїди» 1798 р. Засновник української класичної літератури. Організатор полтавського козачого полку під час російсько-французької війни 1812 р.

Куліш Пантелеймон

український письменник XIX ст., автор роману «Чорна рада», член Кирило-Мефодіївського братства

Лукашевич Василь

керівник Малоросійського товариства у 1821-1822 рр. Автор «Катехізису автономіста». Головна мета товариства досягнення незалежності України, скасування кріпацтва, ліквідація самодержавства

Муравйов Микита

керівник Північного товариства декабристів. Автор «Конституції» - програмного документу Північного товариства

Муравйов-Апостол Сергій

керівник декабристського повстання Чернігівського полку в Україні, що тривало з 29 грудня 1825 р. по 3 січня 1826 р. повстання було придушене

Пестель Павло

керівник Південного товариства декабристів. Автор «Руської правди» - програмного документу Південного товариства

Шевченко Тарас

відомий український поет XIX ст., громадсько-політичний діяч. Брав участь у засіданні Кирило-Мефодіївського братства

ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ

Абсолютизм (абсолютна монархія

необмежена влада правителя, яка ґрунтується на сваволі і за якої досягається високий ступінь державної влади. У Російській імперії абсолютна монархія набула форми самодержавства

Азовське козацьке військо

створене у 1832 р. за основі козаків колишньої Задунайської Січі військо задля охорони узбережжя Азовського моря. У 1864 р. Азовське козацьке військо було ліквідоване

Антифеодальний рух

суспільний рух проти панування феодальних відносин - кріпацтва

Військові поселення

«самоутримання» війська. Частина військових-селян одночасно виконували сільськогосподарські роботи і несли військову службу. Хлопчиків із 7 років зараховували до таких новобранців (кантоністів). Військові поселення в Російській імперії були протягом 1817-1857 рр.

Губернія

адміністративно-територіальна одиниця Російської імперії на чолі з губернатором

Генерал-губернаторство

велика адміністративно-територіальна одиниця Російської імперії, до складу якої входило декілька губерній. Очолював генерал-губернатор

Декабристи

представники опозиційного російського дворянства, які боролися за повалення царату (самодержавства), скасування кріпацтва та демократизацію Росії у першій чверті XIX ст.

Інвентарна реформа

система заходів, проведених урядом Росії на Правобережжі у 1847-1848 рр. з метою впорядкування кріпосницьких відносин, тобто визначення повинностей та розмірів земельних наділів залежних селян

«Катехізис автономіста»

програмний документ Малоросійського товариства складений В.Лукашевичем. Головна мета Малоросійського товариства (1821-1822 рр.) - досягнення незалежності України, скасування кріпацтва, ліквідація самодержавства тощо

«Київська козаччина»

масовий рух селянства Київщини 1855 р. за повернення козацького стану

Кирило-Мефодіївське братство

українська таємна політична організація 1846-1847 рр., яка намагалася поширювати свої ідеї культурно-просвітницькою діяльністю. Програмний документ братства - «Книга буття українського народу» М.Костомарова. Ідеї братства:

 

скасування кріпацтва, повалення самодержавства, реалізація демократичних прав та свобод, національне визволення українського народу, створення федерації вільних демократичних слов’янських держав зі столицею в Києві

«Книга буття українського народу»

програмний документ Кирило-Мефодіївського братства, автором якого був М.Костомаров

«Конституція» М.Муравйова

програмний документ Північного товариства декабристів

«Ложа об’єднаних слов’ян»

київська масонська ложа, заснована у 1818 р.

«Любов до істини»

полтавська масонська ложа, заснована у 1818 р. Одним із членів ложі був І.Котляревський

Масонство

релігійно-етичний рух, прибічники якого закликали до морального самовдосконалення й об’єднання людей за принципами Свободи, Рівності, Братерства. Хоча масони заявляли про невтручання в політику, вони відігравали помітну роль у революційних та національно-визвольних рухах. Уперше масони виникають в Англії у XVIII ст. і поширюються в інших країнах Європи. У Росію та Україну масони потрапляють наприкінці XVIII ст.

Малоросійське товариство

полтавське товариства 1821-1822 рр. на чолі з В.Лукашевичем, яке використовувало досвід діяльності масонських організацій. Програмний документ - «Катехізис автономіста». Головна мета товариства - досягнення незалежності України, скасування кріпацтва, ліквідація самодержавства

Національна ідея

ідея (сукупність ідей), яка покликана об’єднати націю задля вирішення нагальних для нації завдань

Національне відродження

пробудження національної самосвідомості народів, які не мали власної державності; фактично - процес становлення нації

Нація

історична спільність людей, що складається у процесі формування спільної території, економічних зв’язків, мови, етнічних особливостей культури й характеру (менталітету)

Опозиція

протидія, опір панівній думці влади

Південне товариство

декабристське товариство, засноване у 1821 р. в м. Тульчині на чолі з П.Пестелем. Програмний документ товариства - «Руська правда» П.Пестеля. Ідеї товариства: проголошення республіки; скасування кріпацтва; демократичні права та свободи; збереження єдиної неподільної Росії. Україна повинна була б стати однією з 10 областей Росії

Північне товариство

декабристське товариство, засноване у 1821 р. в м. Петербурзі на чолі з М.Муравйовим. Програмний документ товариства - «Конституція» М.Муравйова. Ідеї товариства: проголошення Конституційної монархії, скасування кріпацтва; демократичні права та свободи; перетворення Росії на федерацію, але без урахування етнічних кордонів. Україна мала бути поділена на Чорноморську державу (з центром у м. Києві) та Українську державу (з центром у м. Харкові)

Промисловий переворот

перехід від ручної праці до машинної, від мануфактур до фабрик і заводів

«Руська правда» П.Пестеля

програмний документ Південного товариства декабристів

Самодержавство

форма абсолютизму в Російській імперії

Суспільно-політичний рух

рух, учасники якого пропонують різноманітні ідеї вдосконалення життя суспільства

Товариство об’єднаних слов’ян

Декабристська організація, заснована братами А. і П. Борисовими у м. Новгород-Волинському у 1823 р. Товариство об’єдналося з Південним товариством у 1825 р.

Цензура

система державного нагляду за змістом та розповсюдженням інформації

Шпіцрутен

довга тонка і гнучка палиця або прут, яким били засуджених у царській армії, проганяючи їх через шеренгу солдатів