«Підготовка до ЗНО» з всесвітньої історії

Тема 21. Російська імперія в другій половині XIX ст. Культура країн Європи та Америки XVIII–XIX ст.

I. Завдання цієї форми складаються зі вступного запитання та чотирьох варіантів відповідей, серед яких потрібно вибрати один правильний.

1. Форма залежності селян у Російській імперії у ХІХ ст., за якою вони прикріплюються до землі та підпорядковуються адміністративній і судовій владі феодала:

а рабство;

Б кріпацтво;

В оброк;

Г панщина.

2. Ідейний і художній напрямок у духовній культурі, що сформувався наприкінці XVIII — в першій половині ХІХ ст., який протиставив утилітаризму та нівелюванню особистості прагнення свободи та «безмежного», жагу досконалості та оновлення, пафос особистості та громадянської незалежності:

а класицизм;

Б імпресіонізм;

В романтизм;

Г модернізм.

3. Як називалися виборні органи місцевого самоврядування в Російській імперії за реформою 1864 р.?

а Управи;

Б земства;

В ради;

Г думи.

4. Як називається ідейний та художній напрям у духовному житті, покликаний відбивати правду життя засобами мистецтва в поєднанні з високістю та здійсненням авторського ідеалу?

а Символізм;

Б реалізм;

В акмеїзм;

Г неоромантизм.

5. Скасування кріпосного права в Російській імперії відбулося у:

а листопаді 1860 р.;

Б лютому 1861 р.;

В серпні 1862 р.;

Г квітні 1863 р.

6. Паризький мирний договір був укладений:

а 1853 р.;

Б 1855 р.;

В 1856 р.;

Г 1878 р.

7. Коли внаслідок замаху народників був убитий російський імператор Олександр ІІ?

а 1864 р.;

Б 1881 р.;

В 1879 р.;

Г 1875 р.

8. Коли розпочалося поширення народницького руху в Росії?

а 60-ті рр. ХІХ ст.;

Б 70-ті рр. ХІХ ст.;

В 80-ті рр. ХІХ ст.;

Г 90-ті рр. ХІХ ст.

9. З якою державою почалося зближення Російської імперії наприкінці XIX ст.?

а Туреччиною;

Б Німецькою імперією;

В Францією.

Г Австро-Угорською імперією;

10. У 1873 р. до Російської імперії було приєднано:

а Хівінське ханство;

Б Туркменістан;

В Кокандське ханство.

Г Бухарське ханство.

11. У 1877 р. імператор Олександр ІІ підписав маніфест про війну з:

а Боснією і Герцеговиною;

Б Австро-Угорщиною;

В Сербією і Чорногорією;

Г Османською імперією;

12. У якій країні в 1825 р. відбулося відкриття Ері-каналу, що поєднував протоки Великих озер із Нью-Йорком?

а Канада;

Б США;

В Англія;

Г Іспанія.

13. Під час правління якого російського імператора було скасовано кріпосне право?

а Павла І;

Б Олександра І;

В Олександра ІІ;

Г Миколи І.

14. Хто з відомих англійських учених ХІХ ст. був автором книги «Теорія еволюції тваринного і рослинного світу»?

а Л. Пастернак;

Б Т. Шванн;

В Ч. Дарвін;

Г К. Лінней.

15. Назвіть прізвище російського віце-адмірала, який у Кримській війні керував підготовкою оборони Севастополя з суходолу:

а П. Нахімов;

Б В. Істомін;

В М. Пирогов;

Г В. Корнілов.

16. Хто з відомих російських математиків у 1826 р. висунув і розвинув систему неевклідової геометрії?

а В. Буняковський;

Б М. Остроградський;

В П. Чебишев;

Г М. Лобачевський;

17. Яка з воєн середини — другої половини ХІХ ст. була найбільш невдалою для Росії?

а Кримська;

Б російсько-турецька 1877–1878 рр.;

В середньоазіатська;

Г фінська.

18. З яким винаходом пов’язано прізвище англійського винахідника Д. Стефенсона?

а Літаком;

Б пароплавом;

В паровозом;

Г велосипедом.

19. Паризький мирний трактат 1856 р. передбачав:

а заборону ведення війни з країнами Балканського півострова;

Б обмежував зовнішньополітичний вплив Росії та її військовий потенціал;

В посилював вплив Росії на Балканському півострові;

Г не стосувався Росії.

20. Яким із своїх творінь уславився російський архітектор А. Вороніхін?

а Тріумфальною аркою в Парижі;

Б Казанським собором у Петербурзі;

В Ейфелевою вежею в Парижі;

Г Ісакіївським собором у Петербурзі.

21. Створення телеграфного коду С. Морзе (абетка Морзе) мала значення для:

а винайдення першого телефону;

Б розвитку всесвітньої системи засобів зв’язку, передачі інформації на великі відстані;

В створення радіо;

Г виникнення першого телевізора.

22. Наслідком Берлінського конгресу стало:

а визначення кордонів Росії між балтійськими країнами;

Б обмеження претензій європейських держав до Росії по закінченні Кримської війни;

В визначення кордонів Росії в Середній Азії;

Г коригування рішень Сан-Стефанського договору на користь Туреччини.

23. Що передбачала військова реформа, проведена в Російській імперії у 1864–1883 рр.?

а Загальну військову повинність та обмежений строк військової служби;

Б добровільність військової служби на контрактній основі;

В створення спеціальних військ особливого призначення;

Г рекрутську повинність за жеребкуванням і пожиттєву службу.

24. Результатом розроблення практики воєнно-польової хірургії М. Пирогова стало:

а винайдення нових ліків, які втамовують біль та швидко лікують відкриті рани, отримані на полі бою;

Б використання наркозу на полі бою, нерухомої гіпсової пов’язки;

В застосування нових видів хірургічних інструментів, що дали змогу більш ефективно проводити операції;

Г ніяк не вплинула, лише негативно впливала на стан здоров’я постраждалих після хірургічних втручань.

II. Завдання цієї форми складаються зі спільного вступного запитання та чотирьох завдань, позначених буквами, до кожного з яких потрібно підібрати один варіант відповіді, позначений цифрою.

25. Співвіднесіть поняття з їхніми визначеннями:

а абсолютизм

Б агресія

В анексія

Г антагонізм

Д апартеїд

тип суперечності, за якого тенденції, сторони, між якими відбувається зіткнення, мають непримиренний характер;

насильницьке захоплення однією державою частини або всієї території, що належить іншій державі;

застосування збройної сили однією державою (групою держав) проти суверенітету, територіальної цілісності, політичної незалежності іншої держави;

абсолютна самодержавна монархія — форма державного правління, за якої верховна влада цілком належить монархові (царю, імператору, королю).

26. Співвіднесіть дати з подіями:

а

1843–1850 рр.

1

російсько-турецька війна;

Б

1853–1856 рр.

2

початок оформлення франко-російського союзу;

В

1877–1878 рр.

3

англійський фізик Джеймс Джоуль експериментально обґрунтував закон збереження енергії і довів, що тепло може бути отримане за рахунок механічної роботи;

Г

1891–1892 рр.

4

Кримська війна.

Д

1904–1905 рр.

 

 

27. Співвіднесіть країни та території, які були приєднані до них після Берлінського конгресу у червні 1878 р.:

а

Туреччина

1

гирло Дунаю, Ардаган, Карс, Батум;

Б

Росія

2

острів Кіпр;

В

Австро-Угорщина

3

Македонія, Чорногорія, Сербія;

Г

Англія

4

Боснія, Герцеговина.

Д

Франція

 

 

28. Співвіднесіть прізвища з описом особистості:

а

П. Нахімов

1

французький зоолог створив теорію про еволюції («ламаркізм»). Увів термін «біологія»;

Б

Ж. Ламарк

2

американський винахідник, який спроектував шестизарядний револьвер з обертовим барабаном;

В

С. Кольт

3

шотландський письменник, запровадив у літературі принцип історизму, написав низку блискучих історичних романів;

Г

В. Скотт

4

російський адмірал, під час Кримської війни командуючий ескадрою, переміг у Синопській битві.

Д

У. Томсон

 

 

29. Установіть відповідність між роками та історичними фактами:

а

березень 1854 р.

1

битва при Альмі;

Б

вересень 1854 р.

2

облога фортеці Сілітрія поблизу Дунаю;

В

грудень 1859 р.

3

здобуто місто Ардаган на Кавказі Росією;

Г

травень 1868 р.

4

російські війська оволоділи Самаркандом і наблизились до Бухари;

Д

травень 1877 р.

 

 

30. Установіть відповідність між прізвищами митців літератури та їх творами:

а

Стендаль (Анрі Марія Бейль)

1

«Ревізор»;

Б

В. Гюго

2

«Червоне і чорне»;

В

О. Пушкін

3

«Собор Паризької Богоматері»;

Г

М. Гоголь

4

«Капітанська дочка»;

 

 

5

«Мцирі».

III. Завдання цієї форми складаються з інструкції та чотирьох подій, які треба розташувати в правильній послідовності.

31. Розташуйте в хронологічній послідовності такі події:

а поява першого паротяга;

Б укладення Сан-Стефанського договору;

В проведення фінансової реформи;

Г відкриття явища електромагнітної індукції.

32. Розташуйте в логічній послідовності реформи, проведені в Росії протягом 60–70-х рр. ХІХ ст.:

а судова;

Б військова;

В земська;

Г міська.

33. Розташуйте в хронологічній послідовності основні винаходи та відкриття кінця XVIII — першої половини ХІХ ст.:

а німецький винахідник Карл фон Зауербронн створив велосипед;

Б американський винахідник Роберт Фултон побудував і випробував перший пароплав;

В німецький астроном Йоганн Готфрид Галле відкрив планету Нептун;

Г російський винахідник Павло Шилінг продемонстрував роботу першого електромагнітного телеграфу.

34. Позначте варіант, де вміщено правильний перелік прізвищ, які безпосередньо стосуються живопису кінця XVIII — початку ХІХ ст.:

а 2, 3, 4, 5;

Б 2, 3, 5, 8;

В 3, 5, 7, 8;

Г 1, 2, 4, 6.

К. Коро;

В. Тернер;

К. Леду;

Е. Делакруа;

П. Фонтен;

К. Фрідріх.

Ч. Барі;

Д. Жидарді.

Відповіді до теми 21. Російська імперія в другій половині XIX ст. Культура країн Європи та америки XVIII–XIX ст.

Завдання I типу

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Б

В

Б

Б

Б

В

Б

А

В

А

В

Б

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

В

В

Г

Г

А

В

А

Б

Б

Г

А

Б

Завдання II–III типу

 

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

а

4

3

3

4

2

2

1

2

2

 

Б

3

4

1

1

1

3

4

4

1

 

В

2

1

4

2

 

4

3

1

4

+

Г

1

2

2

3

4

1

2

3

3

 

Д

 

 

 

 

3