Крок до ВНЗ. Світова література. Довідник

Варіант II

Завдання 1—50 мають по п’ять варіантів відповідей, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильну відповідь і позначте її у бланку згідно з інструкцією.

1. Країни, культурні надбання яких вважають колискою європейської культури, — це

А Давня Греція та Давній Рим

Б Франція та Англія

В Німеччина та Франція

Г Англія та Німеччина

Д Давня Греція та Іспанія

2. На відміну від казки міф

А не застосовує фантастику

Б не має серед героїв простих людей

В не показує конфліктів між героями

Г не показує різницю між добром і злом

Д описує перебіг подій у реальних місцях

3. Прислів’я та приказки

А залишаються сталими протягом століть

Б втрачають із часом окремі слова

В деякі замінюються більш актуальними

Г втрачають архаїзми у своєму складі

Д стають взаємозамінними

4. Герой фольклорної казки про тварин

А змінюється протягом казкового часу

Б має лише одну домінуючу рису

В поєднує в собі протилежні риси характеру

Г поводиться у залежності від обставин

Д є носієм авторської позиції

5. Літературна казка

А переказує фольклорну літературною мовою

Б використовує художній потенціал фольклору

В існує як у письмовій, так і в усній формі

Г має декілька варіантів

Д передбачає безпосередній контакт між тим, хто відтворює текст, і тим, хто його сприймає

6. Билина належить до

А лірики

Б драми (трагедія)

В епосу

Г ліро-епосу

Д драми (комедія)

7. Баладі характерні такі риси

А безсюжетність, елементи загадкового, містичного, «магічна музичність»

Б великий обсяг, багато героїв, драматичний напружений сюжет, що динамічно розвивається

В драматичний напружений сюжет, що динамічно розвивається, в основі якого історичні або надзвичайні події, народна легенда, переказ тощо

Г сюжет, в основі якого історичні або надзвичайні події, народна легенда, переказ, герой — богатир, народний улюбленець, розповідь має багато повторів, що уповільнюють її

Д драматичний напружений сюжет, елементи загадкового, містичного, алегоричність, дидактичність

8. У кінці кожної строфи «Балади прикмет» Ф. Війона повторюються рядки «Я знаю все й не знаю лиш себе». Цей прийом має назву

А алітерація

Б анафора

В алюзія

Г рефрен

Д епіфора

9. Рядок з байки І. Крилова «Вовк і ягня»: «У сильного безсилий винен завсігди» (переклад М. Терещенка) є

А алегорією

Б метафорою

В зачином

Г експозицією

Д мораллю

10. В епічних поемах «Іліада» та «Одіссея» Гомер

А опрацьовує твори про Троянську війну, створені його попередниками

Б дотримується міфологічної версії початку Троянської війни

В спирається на історичні факти

Г об’єднує пісні аедів про Троянську війну в цикл

Д створює власну версію початку Троянської війни

11. Давньогрецький трагік Есхіл створив «вічний образ»

А Влади

Б Прометея

В Зевса

Г Сили

Д Океана

12. Ім’я меча Роланда

А Альтеклер

Б Дюрандаль

В Дуріндана

Г Ескалібур

Д Оліфант

13. Визначте жанр наведених рядків Рудакі:

«Знання — це скарб, йому й ціни не зложиш.

Визбируй же його, де тільки можеш!»

А газель

Б рубаї

В танка

Г бейт

Д хоку

14. Автором вірша «Печаль на яшмовому ганку» є

А Мацуо Басьо

Б Лі Бо

В Омар Хайям

Г Ду Фу

Д Рудакі

15. Поет, у творчості якого відбилася історична панорама правління династії Тан, це

А Мацуо Басьо

Б Лі Бо

В Омар Хайям

Г Ду Фу

Д Рудакі

16. Беатріче в «Божественній комедії» Данте є втіленням

А душі

Б розуму

В найвищої мудрості

Г любові

Д шляху до спасіння

17. Строфа «Божественної комедії» Данте —

А катрен

Б терцет

В двовірш

Г терцина

Д октава

18. Дон Кіхот і Санчо Панса є втіленням

А суперечності людської натури

Б іспанського національного характеру

В надії на порозуміння представників різних верств населення середньовічної Іспанії

Г віри письменника у перемогу добра

Д переходу до світогляду Відродження

19. Новими художніми принципами, які приніс у драму Шекспір, були

А герої наділені рисами духовно багатої, живої особистості, показані у розвитку

Б герої, які залишалися носіями однієї домінуючої риси, їх характери змінювалися, розвивалися протягом сценічного часу

В герої, носії певної домінуючої риси, створюють антагоністичні пари

Г герої діють у залежності від домінуючої риси характеру, яка залишається незмінною протягом сценічного часу

Д всі герої творів Шекспіра перебувають у стані внутрішнього конфлікту

20. Складна метафоричність, контрасти, пишний, барвистий стиль, «химерність» є рисами

А класицизму

Б бароко

В романтизму

Г сентименталізму

Д рококо

21. Історична особа, яка зробила літературу частиною державної ідеології і сприяла формуванню класицизму

А Ришельє

Б Мольєр

В Буало

Г Расін

Д Корнель

22. Франческо Петрарка створив ідеал жіночої краси, який зберігся до наших часів, — це

А смаглява леді з густою чорною косою, жорсткою, мов із дроту

Б незіпсовано-чиста та насмішкувато-беззлобна дівчина з рум’яними щоками та багряними губами

В жінка з блакитними очима та світлим волоссям

Г дівчина, свіжіша від тюльпана, що всміхається

Д жінка з очима, мов комети

23. Ідейним постулатом п’єси П. Кальдерона «Життя — це сон» є

А людина — творець своєї долі

Б людина не владна впливати на свою долю, бо все в руках Божих

В доля визначається для слабкодухих, але сила волі й наполегливість, віра людини в себе і свої сили можуть долю змінити

Г людина в усьому повинна покладатися лише на себе

Д людина в усьому повинна покладатися на Бога

24. Основним прийомом створення комічного в комедії Мольєра «Міщанин-шляхтич» є

А відтворювання ламаного мовлення іноземців

Б вживання описових зворотів зі значенням невизначеної причини

В прийом певної невідповідності

Г ненормативне вживання вульгаризмів персонажами

Д зіткнення високої й низької лексики

25. Жанром доби Просвітництва є

А сонет

Б роман-щоденник

В філософська повість

Г утопія

Д ода

26. Особливістю композиційної побудови «Фауста» Гете є

А використання прийому обрамлення

Б ділення твору на три великі за обсягом частини

В великий епілог із трьох частин

Г вступна частина, яка складається з трьох окремих сцен, що є зав’язкою всіх подальших сюжетних ліній

Д дзеркальна композиція

27. Романтизм і реалізм у літературі XIX ст.

А існують паралельно

Б вступають у протиріччя

В витісняють інші літературні напрями

Г взаємодіють

Д трансформуються в різновиди напряму

28. «Нова драма» з’являється

А в останній третині XIX ст.

Б на межі ХІХ—ХХ століть

В на початку XX ст.

Г 80-90-ті рр. XIX ст.

Д після Першої світової війни

29. Філософським підґрунтям ідеології романтизму є

А німецька ідеалістична філософія І. Канта, А. Шлегеля, Ф. Шеллінга та суб’єктивний ідеалізм І. Фіхте

Б роботи французьких енциклопедистів

В вчення ордена єзуїтів

Г вчення античних філософів

Д філософія позитивізму

30. Філістери за Гофманом — це

А мешканці казкового світу

Б люди творчих професій

В аристократи

Г звичайні обивателі

Д міщани

31. Байронічний герой — це

А борець проти соціальної несправедливості

Б ліричний герой, що палко закоханий

В розчарований бунтівний індивідуаліст

Г «надлюдина»

Д борець за національне визволення

32. Роман О. С. Пушкіна «Євгеній Онєгін» називають

А «всесвітом в алфавітному порядку»

Б «енциклопедією російського життя»

В книгою, з якої читач виносить «дивні перли»

Г найкращим зразком соціально-психологічного роману

Д досконалим наслідуванням романів у віршах Байрона

33. Натуралізм — літературний напрям, який характеризується

А прагненням змальовувати типові характери у типових обставинах

Б прагненням до гранично індивідуалістичного відтворення дійсності, прагненням змальовувати надзвичайні обставини

В прагненням до фотографічного й безпристрасного відтворення дійсності й фатальною біологічною і соціальною зумовленістю людської долі й поведінки

Г прагненням змальовувати виняткові характери у надзвичайних обставинах

Д прагненням зображувати світ крізь призму власної інтуїції

34. «Правда, гірка правда» — це епіграф до роману

А «Червоне і чорне» Ф. Стендаля

Б «Злочин і кара» Ф. Достоєвського

В «Батько Горіо» О. де Бальзака

Г «Пригоди Олівера Твіста» Ч. Діккенса

Д «Портрет Доріана Грея» О. Уайльда

35. В. Вітмен називав прийом, що покладено в основу створення його віршів

А какологія

Б контраст

В каліграма

Г каталоги

Д каламбур

36. Визначте автора наведених рядків:

«А чорне, біле Е, червоне І, зелене

У, синє О, — про вас я нині б розповів:

А — чорний мух корсет, довкола смітників

Кружляння їх прудке, дзижчання тороплене».

(Переклад Г. Кочура)

А Ш. Бодлер

Б П. Верлен

В А. Рембо

Г В. Вітмен

Д Р. М. Рільке

37. Модернізму характерні такі риси

А у творах затверджується перевага форми над змістом, письменник спирається на факт

Б новизна та антитрадиціоналізм, опора на німецьку ідеалістичну філософію

В індивідуалізм, зосередження на «Я» автора, героя, читача, використання символу як засобу пізнання і відтворення світу

Г естетизм, зображення конфлікту між ідеалом та дійсністю

Д психологізм, пильна увага до позасвідомих сфер психіки, до. внутрішньої боротьби роздвоєного людського «Я», пошук зв’язків між вчинками, психологією персонажа та його оточенням

38. До раннього модернізму в літературі XIX ст. належать течії

А символізм, імпресіонізм, неоромантизм

Б екзистенціалізм, символізм, імпресіонізм

В імпресіонізм, сюрреалізм, кубізм

Г символізм, експресіонізм, імажинізм

Д футуризм, натуралізм, неоромантизм

39. Літературні напрями «срібної доби» російської поезії — це

А символізм, кубізм, футуризм, експресіонізм

Б символізм, акмеїзм, футуризм, імажинізм

В сюрреалізм, символізм, імпресіонізм, імажинізм

Г символізм, акмеїзм, футуризм, дадаїзм

Д символізм, імпресіонізм, імажинізм, неореалізм

40. Г. Ібсен — творець

А епічного театру

Б аналітичної драми

В інтелектуальної драми (драми ідей)

Г театру абсурду

Д драми-феєрії

41. У романі М. Булгакова не має двійника

А Майстер

Б Маргарита

В Левій Матвєй

Г Іуда із Кіріафа

Д Іван Бездомний

42. Риси поширеного в літературі XX ст. роману-міфу втілилися у романі

А «Чума» А. Камю

Б «На західному фронті без змін» Е. М. Ремарка

В «Прощавай, зброє!» Е. Хемінгуея

Г «Майстер і Маргарита» М. Булгакова

Д «1984» Дж. Оруела

43. Б. Пастернак до того, як знайшов свій шлях у мистецтві, відчув вплив

А футуризму та символізму

Б акмеїзму

В імажинізму

Г імпресіонізму

Д сюрреалізму

44. Прийом «матеріалізації почуттів» характерний поезії

А Б. Пастернаку

Б А. Ахматової

В О. Блока

Г Ф. Г. Лорки

Д Г. Аполлінера

45. Найяскравіші зразки прийому «потік свідомості» наявні у творах

А М. Булгакова

Б А. Камю

В Джеймса Джойса

Г Е. Хемінгуея

Д Ф. Кафки

46. Роль глядача в епічному театрі Б. Брехта

А пасивно спостерігати за дією

Б прийняти рішення, визначити власну позицію після вистави

В критикувати виставу

Г активно реагувати на події на сцені

Д підказувати автору нові ідеї для подальшого покращення п’єси

47. Роман-притча — це

А роман, в основі якого лежить біблійна притча

Б роман, який створює символічну модель існування людини та людства

В філософсько-алегоричний твір із моралізаторською тенденцією

Г роман, який розкриває головні проблеми людського буття, створює цілісну картину світу

Д роман, в якому відбивається внутрішній та зовнішній світ

48. «Магічний реалізм» є особливістю творчого методу

А Е. Хемінгуея

Б Д. Джойса

В Кавабата Ясунарі

Г М. Павича

Д Ф. Кафки

49. «Лествиця», тобто «драбина», в оповіданні М. Павича «Дасамкин» символ

А важкої праці будівничого

Б шляху до мети

В етапів пізнання життя молодою людиною

Г відповідальності будівничого, який будує собор

Д важкого духовного сходження

50. Авангардизму характерне

А безапеляційне заперечення традиції, опора на факт

Б створення твору за певними чіткими правилами, зображення відчуженості, абсурдності буття

В багатошаровість твору, точне відтворення реальності

Г безапеляційне заперечення традиції, афішування епатажу

Д використання релігійних образів, заперечення експериментів із формою та мовою твору

Завдання 51—56 мають на мсті встановлення відповідності між рядками. До кожного рядка, позначеного цифрою, доберіть відповідник, позначений буквою, і впишіть у таблицю. Потім послідовність букв перенесіть до бланка відповідей.

51. Установіть відповідність між автором і твором.

1 Ясунарі Кавабата

2 О. Блок

3 Е. Хемінгуей

4 П. Кальдерон

А «Життя — це сон»

Б «Життя Галілея»

В «Скіфи»

Г «Старий і море»

Д «Тисяча журавлів»

52. Установіть відповідність між літературним напрямом або течією та автором.

1 футуризм

2 романтизм

3 сюрреалізм

4 акмеїзм

А А. Ахматова

Б Дж. Байрон

В Г. Аполлінер

Г Ш. Бодлер

Д Б. Пастернак

53. Установіть відповідність між жанром і персонажем твору.

1 байка

2 повість

3 епічна поема

4 роман у віршах

А Гобсек

Б Ахілл

В Ягня

Г Мазепа

Д Ольга

54. Установіть відповідність між жанром і твором.

1 інтелектуальний роман

2 повість

3 філософська драма

4 соціально-психологічний роман

А «Шинель», М. Гоголь

Б «Червоне і чорне», Ф. Стендаль

В «Портрет Доріана Грея», О. Уайльд

Г «Міщанин-шляхтич», Ж. Б. Мольєр

Д «Життя — це сон», П. Кальдерон

55. Установіть відповідність між цитатою і тропом, що використано в наведених рядках.

1 «Хлопчин-мізинчик»

2 «Любов сплива як та вода бігуча Любов сплива» Г. Аполлінер (Переклад М. Лукаша)

3 «Квіти зла» Ш. Бодлер

4 «Добрий молодець Ілля Муромець», «Ілля Муромець та Соловей Розбійник»

А літота

Б метафора

В постійний епітет

Г порівняння

Д іронія

56. Установіть відповідність між датою та знаковою подією у світі літератури.

1 1823-1831 рр.

2 кінець XX ст.

3 приблизно VIII ст. до н. е.

4 кінець XVIII ст. Німеччина

А приблизний час написання трагедій Есхіла

Б роки роботи О. С. Пушкіна над романом «Євгеній Онєгін»

В час виникнення романтизму

Г час життя Гомера

Д розвиток постмодернізму

У завданнях 57—60 розмістіть події у правильній послідовності. Запишіть літери, якими позначено події, у таблицю, причому перша подія повинна відповідати цифрі 1, друга — цифрі 2 і т. д.

57. Установіть хронологічну послідовність літературно-історичних діб.

А Античність

Б Бароко

В Середньовіччя

Г Відродження

58. Установіть хронологічну послідовність написання творів.

А «Дамаскін», М. Павич

Б «Міщанин-шляхтич», Ж. Б. Мольєр

В «Крихітка Цахес на призвістко Циннобер», Е. Т. А. Гофман

Г «Життя Галілея», Б. Брехт

59. Установіть правильну послідовність окремих частин оповідання М. Павича «Дамаскін».

А «Перше перехрестя»

Б «Друге перехрестя»

В «Обід»

Г «Будівничі»

60. Установіть хронологічну послідовність подій у повісті-притчі Е. Хемінгуея «Старий і море».

А старому сняться леви

Б герой згадує свою перемогу в змаганні з армрестлінгу

В старий перемагає велику рибу

Г акули знищують здобич старого