ЗНО. Давня та середньовічна історія України

2.3. Роздробленість Київської Русі. Монгольська навала. Галицько-Волинська держава

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/94/Rus-1113-1194.png

1. Основу економічного розвитку Київської Русі становили …

А) землеробство та скотарство

Б) торгівля та промисли

В) землеробство та чорна металургія

Г) ремесло та промисли

2. *Вкажіть, які процеси характеризують натуральне господарство:

А) розвиток торгівлі

Б) все необхідне виробляється в господарстві

В) купівля-продаж різноманітних товарів

Г) майже нічого не продається і не купується

Д) купують тільки сіль і залізо

Е) розповсюдження грошей

Ж) встановлення обміну між різними країнами

3. Вкажіть, чому в середні віки мляво розвивалася торгівля:

А) через природні й кліматичні умови

Б) через віддаленість населених пунктів один від одного

В) селяни не хотіли продавати продукти свого господарювання

Г) врожаї були низькими, надлишків майже не було

4. *Вкажіть, де виникали середньовічні українські міста:

А) поблизу родовищ корисних копалини

Б) у центрах розвитку землеробства і скотарства

В) на перехрестях торгових шляхів

Г) поблизу монастирів і замків

Д) на місті давньоримських військових таборів

Е) на переправах через ріки

Ж) біля морських гаваней

5. Вкажіть, який з указаних факторів не вплинув на процес виникнення міст на Русі:

А) розвиток торгівлі, наявність мережі міжнародних торгівельних шляхів.

Б) формування племінних центрів – городищ – у давніх слов’ян.

В) безперервність традицій та досвід міського життя з античних часів.

Г) будівництво східнослов’янською знаттю замків-фортець

6. Зміна торгівельної кон’юнктури наприкінці XI ст., занепад Києва як головного торгівельного центру зумовили…:

А) втрату Київською Руссю державної незалежності
Б) 
занепад сільського господарства та ремесла Київської Русі
В) 
політичну роздробленість Київської Русі
Г) 
посилення залежності Київської Русі від Візантійської імперії

7. Вкажіть, які були причини занепаду Київської Русі:

А) стихійні лиха

Б) селянські повстання

В) набіги кочівників

Г) панування натурального господарства і зміцнення феодального землеволодіння

8. Вкажіть, якій добі притаманне явище, описане в уривку:

«Перестали князі невірних воювати, стали один одному казати: се моє, а се теж моє, брате! Стали вони діла дрібні вважати за великі, на себе самих підіймати чвари, ‑ а невірні з усіх сторін находили, землю Руську долали…».

А) велике розселення слов’ян

Б) розквіт Київської держави

В) роздробленість Київської держави

Г) золотоординське панування на Русі

9. Позначте явище, про яке йдеться в уривку з давньоруського літопису:

«Посланці прийшли до Давида і сказали йому: «Це … мовлять брати: «Ми не дамо тобі стола володимирського, бо ти кинув ножа в нас, а сього не було в Руській землі»…

А) розподіл полюддя Б) наділення помістями бояр В) боротьбу князів за уділи Г) надання містам магдебурзького права

10. У 1097 році на з'їзді князів у Любечі ...

А) була закріплена система ротації влади, встановлена Ярославом Мудрим

Б) переміг принцип отчини

В) було ухвалено рішення про передачу влади по прямій лінії від отця – до сина

Г) затверджено принцип передачі влади старшому в родині Рюриковичів

11. Вкажіть правильне судження:

«З проведенням Любецького з’їзду князів 1097 р. пов’язують…».

1) початок боротьби за київський стіл між Ярославичами

2) запровадження принципу князівської вотчини

А) обидва судження вірні

Б) правильне 1-ше судження

В) правильне 2-ге судження

Г) обидва судження невірні

12. Вкажіть, які твердження щодо Любецького з’їзду князів є правильними:

1) на з’їзді було прийнято новий звід руських законів – «Правду Ярославичів»

2) з’їзд відбувся в 1097 р. за ініціативи Володимира Мономаха

3) рішення з’їзду остаточно поклали край князівським усобицям

4) з’їзд ухвалив принцип – «...кожен хай держить отчину свою»

А) 1, 3

Б) 1, 4

В) 2, 3

Г) 2, 4

13. Що було однією з причин домовленості, досягнутої між онуками Ярослава Мудрого: «Віднині з’єднаймося в одне серце і обережімо Руську землю…»:

А) загроза завоювання хозарами Б) часті напади половців В) численні набіги печенігів Г) вторгнення монголів

14. Вкажіть правильне судження: «З проведенням Любецького з’їзду князів 1097 р. пов’язують…».

1) встановлення чіткого порядку престолонаслідування

2) закріплення вотчинних земель за певними гілками князівського роду з правом спадкування дітей і онуків

А) обидва судження вірні

Б) правильне 1-ше судження

В) правильне 2-ге судження

Г) обидва судження невірні

15. *Визначте причини феодальної роздробленості Київської Русі:

А) княжі усобиці

Б) розквіт культури

В) зростання міст

Г) напади кочівників

Д) зміцнення феодального землеволодіння

16. *Виділіть причини феодальної роздробленості Київської Русі:

А) набіги кочівників

Б) відділення князівств

В) військові походи князів

Г) зміцнення феодального землеволодіння

Д) феодальні усобиці

Е) ослаблення влади великого князя

Ж) панування натурального господарства

З) народні повстання

17. Позначте одну з причин роздробленості Київської Русі:

А) створення місцевого апарату влади

Б) занепад ремесла й торгівлі

В) зменшення кількості вотчин

Г) маленька територія Київської Русі

18. Сутність політичної роздробленості Київської Русі полягала в …

А) занепаді країни в умовах безперервних князівських міжусобиць

Б) зміні ранньої імперії на федерацію споріднених монархій

В) утраті суверенітету, заміні загальноруського законодавства удільним

Г) цілковитій руйнації держави, розпаді внутрішніх зв’язків

19. Однією із причин політичної роздробленості Київської Русі є ...

А) відсутність чіткого механізму спадкоємності великокнязівської влади

Б) розпад державного адміністративного апарату

В) занепад сільського господарства й торгівлі

Г) падіння Візантійської імперії

20. Однією із причин політичної роздробленості Київської Русі є …

А) зростання великого феодального землеволодіння

Б) розпад державного адміністративного апарату

В) занепад сільського господарства й торгівлі

Г) падіння Візантійської імперії

21. Яку земельну власність князі, бояри та інші представники панівної верхівки в Київській Русі могли передавати в спадок, продавати, дарувати, обмінювати?

А) посад Б) наділ В) помістя Г) вотчину

22. Позначте причини політичної роздробленості Київської Русі:

А) відсутність чіткого механізму спадкоємності великокнязівської влади
Б) 
етнічна неоднорідність населення держави
В) 
занепад сільського господарства і торгівлі
Г) 
зміцнення вотчинного землеволодіння
Д) 
падіння Візантійської імперії
Е) 
утвердження в Києві нової династії – Гедиміновичів

23. Позначте чинники, які спричинили роздробленість Київської Русі:

1. Великі простори держави, етнічна неоднорідність її населення

2. Чіткий, незмінний механізм спадковості великокнязівської влади

3. Зміцнення вотчинної форми феодального землеволодіння

4. Навала монгольських орд хана Батия

А) 1, 3

Б) 1, 4

В) 2, 3

Г) 2, 4

24. У другій половині XII ст. Київ остаточно втратив роль єдиного політичного центру Київської Русі внаслідок

А) зміцнення самостійності удільних князівств у ході князівських міжусобиць

Б) загострення кризи Візантійської імперії та ослаблення її впливу

В) смерті великого київського князя Ярослава Мудрого

Г) захоплення та зруйнування Києва половцями

25. Зміни в політичному устрої Київської Русі в XI-XIII ст. були пов’язані з …

А) занепадом і зникненням віча – органу громадського та державного управління

Б) обмеженням влади великого київського князя лише судовими функціями

В) перетворенням боярської ради з дорадчого органу при князі на урядовий орган

Г) появою та функціонуванням інституту загальноруських князівських з’їздів

26. Виникнення самостійних політичних центрів на Русі в XII  на початку XIII ст. було наслідком:

А) господарського занепаду Києва Б) монгольської навали В) політичної роздробленості Г) розпаду тріумвірату Ярославичів

27. Встановіть відповідність між назвами періодів історії України та поняттями й термінами, які потрібно використовувати, характеризуючи їх.

1) стародавня історія України

А) християнізація, «тесть Європи», «Руська правда»

2) Київська Русь за перших князів

Б) привласнююче господарство, археологічна культура, осілий спосіб життя, Велике розселення слов’ян

3) розквіт Київської Русі

В) князівські усобиці, федеративна монархія, з’їзди князів

4) Київська Русь за часів правління Ярославичів

Г) язичництво, полюддя, уроки, погости

Д) фільваркове господарство, покозачення, магнат, шляхта

28. Встановіть послідовність подій:

А) Любецький з’їзд князів

Б) заснування Києво-Печерського монастиря

В) кінець співправління Ярослава Мудрого з братом Мстиславом

Г) поразка руських князів від половців на р.Альті

29. Вкажіть час початку феодальної роздробленості в Київській Русі:

А) початок X століття

Б) середина XI століття

В) середина XII століття

Г) початок XIII століття

30. Вкажіть ім’я князя, що не претендував на київський престол в XIII столітті:

А) Андрій Боголюбський

Б) Данило Галицький

В) Роман Мстиславич

Г) Рюрик Ростиславич

31. Чому в XII-XIII століттях на Русі церкви почали будувати переважно менших розмірів, ніж раніше?

А) виросла майстерність будівельників, почалося застосування нових будівельних матеріалів

Б) відбулася зміна художнього стилю, готика витісняла романські будови

В) зі зменшенням загрози з боку кочовиків відпала необхідність використовувати храми в якості оборонних споруд

Г) удільні князі не мали в своєму розпорядженні таких коштів і ресурсів, як великі князі київські в часи розквіту держави

32. Встановіть відповідність між назвами давньоруських удільних князівств у період політичної роздробленості та їхніми теренами, позначеними на карті:

1) Волинське

2 Галицьке

3) Київське

4) Чернігівське

33. Встановіть відповідність між пронумерованими на карті теренами давньоруських удільних князівств у період політичної роздробленості та їхніми назвами:

 

А) Київське Б) Галицьке В) Волинське Г) Чернігівське Д) Переяславське

34. Розставте події в хронологічній послідовності:

А) хрещення Русі

Б) Любецький з'їзд князів

В) «Руська Правда»

Г) «Повість минулих літ»

35. Позначте, звідки взято ці слова:

«... бо сказав брат братові: « Це моє і те моє ж… І стали князі на мале «це велике» мовити, а самі на себе крамолу кувати. А погані з усіх боків приходили з перемогами на землю Руську».

А) «Повість минулих літ»

Б) «Повчання дітям»

В) «Слово о полку Ігоревім»

Г) Галицько-Волинський літопис

36. Назвіть князівство Київської держави, територія якого простерлася правим берегом Дніпра і на півдні межувала з половецькими степами:

А) Галицьке

Б) Київське

В) Переяславське

Г) Чернігівське

37. Назвіть автора «Слова о полку Ігоревім»:

А) Іларіон

Б) Данило Заточник

В) Клим Смолятич

Г) невідомий

38. Вкажіть, проти якого кочового племені був здійснений похід, описаний в «Слові о полку Ігоревім»:

А) печеніги

Б) торки

В) половці

Г) хазари

39. Вкажіть, коли відбувались описувані події:

«Узятий же був Київ місяця березня у дванадцятий день, у середу другої неділі посту. І грабували вони два дні увесь город – Поділля, і Гору, і монастирі, і Софію, і Десятинну Богородицю. І не було помилування анікому і нізвідки: церкви горіли, християн убивали, а других в’язали, жінок вели в полон, силоміць розлучаючи з мужами їхніми, діти ридали, дивлячись на матерів своїх. І взяли вони майна безліч, і церкви оголили од ікон, і книг, і риз, і дзвони познімали всі… і всі святині було забрано. Запалений був навіть монастир Печерський… І був у Києві серед усіх людей стогін, і туга, і скорбота невтишима, і сльози безперестанні. Се ж усе вдіялося за гріхи наші».

А) 1113 рік

Б) 1169 рік

В) 1185 рік

Г) 1240 рік

40. Позначте ікону, вивезену Андрієм Боголюбським після погрому Києва до своєї столиці, де вона й отримала теперішню назву:

А) Описание: http://znohist.ucoz.ru/_ph/1/2/536421632.jpg

Б) Описание: Дорогобузька ікона Богородиці

В) Описание: http://znohist.ucoz.ru/_ph/2/2/260193978.jpg

Г) Описание: Холмська.jpg 

А) Вишгородська Б) Дорогобузька В) Свенська Г) Холмська

41. На фото зображено

http://zno.osvita.ua/doc/images/znotest/69/6980/8_16.jpg

А) ікону Успіння Богородиці маляра О. Горошковича Б) Дорогобузьку ікону Богородиці В) Вишгородську ікону Богородиці Г) Холмську ікону Богородиці

42. *Вкажіть риси, притаманні розвитку Київського князівства в другій половині XII – на початку XIII ст.:

А) встановлення золотоординського панування

Б) господарство розорено постійними набігами половців

В) політична нестабільність

Г) центр релігійного життя Русі

Д) один з найбільш розвинених та густонаселених регіонів Русі

Е) домінування в політичному житті родового боярства

Ж) постійні династичні зазіхання Польщі та Угорщини

43. Встановіть події в хронологічній послідовності:

А) перша згадка в літописі слова «Україна»

Б) похід новгород-сіверського князя Ігоря Святославича на половців

В) розорення Києва Андрієм Боголюбським

Г) Любецький з'їзд князів

44. Позначте рік, з яким деякі історики повязують написання твору, наведеного в уривку:

 « … І сказав йому буй-тур Всеволод: «Один брат, один світ світлий – ти, Ігорю! Обидва ми Святославичі!» … «Хочу-бо, - сказав Ігор, - списа переломити кінець поля половецького; з вами, русичі, хочу голову свою положити або напитися шоломом з Дону!...»

А) 1054 р. Б) 1187 р. В) 1205 р. Г) 1240 р.

45. У «Слові о полку Ігоревім» ідеться про

Аодин із походів руських князів на половців Бмонгольську навалу на руські князівства Врозгром Хозарського каганату Гнабіги печенігів на руські землі.

46. Вкажіть, похід якого князя проти половців описує «Слово о полку Ігоревім»:

А) Київського

Б) Новгород-Сіверського

В) Чернігівського

Г) Волинського

47. Вкажіть, в якому уривку з історичного джерела йдеться про події походу новгород-сіверського князя Ігоря Святославича 1185 р.:

А) «Сказала дружина Ігореві: «...Піди-но, княже, з нами по данину, хай і ти добудеш, і ми»... І послухав їх Ігор, пішов у Деревляни по данину...»

Б) «Що то шумить, що то дзвенить перед зорею ранньою? Ігор полки свої повертає... Бились день та бились і другий, а на третій, в південну годину, похилились Ігореві стяги!»

В) «Пощо ми губимо Руську землю, самі проти себе зваду маючи? ... Відтепер з’єднаймося в одне серце і обережімо Руську землю. Кожен хай держить отчину свою…»

Г) «Пішов Ігор на Греків... І порадилися руси, і вийшли, проти греків, і битва межи ними обома була люта, і заледве одоліли греки».

48. Запишіть назви творів давньоруської літератури в порядку їх створення:

А) «Повчання дітям»

Б) «Слово про закон і благодать»

В) «Слово о полку Ігоревім»

Г) «Моленіє Данила Заточника»

49. Встановіть послідовність створення давньоруських літературних пам’яток:

А) «Ізборник Святослава» Б) Остромирове Євангеліє В) «Слово о полку Ігоревім» Г) «Повість минулих літ» (перша редакція ченця Нестора)

50. Розставте події культурного життя Київської Русі в хронологічній послідовності:

А) укладення «Повісті минулих літ» Нестора

Б) написання «Слова о полку Ігоревім»

В) побудова Золотих Воріт у Києві

Г) побудова Борисоглібського собору у Чернігові

51. Яким роком позначено в літописі подію, описану в уривку:

«У тім же поході … Володимир Глебович … скончався. І принесли його в город його Переяслав … був же він князь доблесний і сильний у бою, і мужністю кріпкою відзначався, і всякими доброчесностями … За ним же Україна багато потужила»:

А) 1054 р. Б) 1187 р. В) 1205 р. Г) 1264 р.

52. Позначте назву князівства, що розташовувалося на території сучасної України:

А) Рязанське

Б) Володимиро-Суздальське

В) Переяславське

Г) Турово-Пінське

53. Вкажіть, коли і в якому літописі вперше з'являється назва «Україна»:

А) 1113 рік

Б) 1187 рік

В) 1223 рік

Г) 1237 рік

А) «Повість минулих літ»

Б) Короткий Київський літопис

В) Галицько-Волинський літопис

Г) Київський літопис

54. Вкажіть князівство Київської держави, територія якого простерлася лівим берегом Дніпра:

А) Волинське

Б) Галицьке

В) Київське

Г) Переяславське

55. Визначте, яке із зазначених князівств найбільше потерпало від набігів половців у другій половині XII ‑ на початку XIII ст.:

А) Переяславське

Б) Київське

В) Чернігівське

Г) Волинське

56. Встановіть відповідність між назвами періодів історії України та поняттями й термінами, які потрібно використовувати, характеризуючи їх:

1) стародавня історія України

А) християнізація, «Змієві вали», «тесть Європи», «Руська правда»

2) Київська Русь за перших князів

Б) привласнююче господарство, археологічна культура, осілий спосіб життя, Велике розселення слов’ян

3) розквіт Київської Русі

В) князівські усобиці, удільні землі, федеративна монархія, «Правда Ярославичів»

4) Київська Русь за часів роздробленості

Г) язичництво, полюддя, уроки, погости

Д) фільваркове господарство, покозачення, магнат, шляхта

57. Встановіть відповідність між історичними творами та пов’язаними з ними датами:

1) «Повчання дітям» Володимира Мономаха

А) 1039 р.

2) «Правда Ярославичів»

Б) 1072 р.

3) «Слово о полку Ігоревім»

В) 1073 р.

4) «Слово про закон і благодать» Іларіона

Г) 1113 р.

 

Д) 1187 р.

58. Вкажіть князівство Київської держави, яке в XII ст. мало на заході кордони з Польським та Угорським королівствами:

А) Волинське

Б) Галицьке

В) Київське

Г) Переяславське

59. Вкажіть, яке з князівств доби феодальної роздробленості Русі почасти давало зразки олігархічного правління:

А) Волинське

Б) Галицьке

В) Київське

Г) Переяславське

60. Вкажіть, яке з руських князівств було розташоване в східному передгір’ї Карпат, у верхів’ях річок Дністер та Прут:

А) Київське

Б) Переяславське

В) Галицьке

Г) Волинське

61. Позначте назву міста, в якому розташована споруда, зображена на ілюстрації:

А) Київ

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/77/AX_Chernigiv_Pyatnitska_Church.jpg/180px-AX_Chernigiv_Pyatnitska_Church.jpg

Б) Чернігів

В) Переяслав

Г) Галич

62. Зображені на фото шедеври давньоруського зодчества є пам’ятками архітектури…

А) Києва Б) Переяслава В) Чернігова Г) Галича

63. Вкажіть правильне твердження: «Складна політична ситуація в Галицькому князівстві за часів Ярослава Осмомисла була спричинена …»

1) сваволею численної і могутньої боярської верхівки

2) тимчасовим припиненням князівських усобиць

А) обидва твердження вірні

Б) правильне 1-ше твердження

В) правильне 2-ге твердження

Г) обидва твердження невірні

64. Позначте ім’я галицького князя, про кого автор «Слова о полку Ігоревім» писав:

«Високо сидиш ти на своїм златокованім престолі, підперши гори Угорські своїми залізними військами, заступивши королеві дорогу, зачинивши ворота на Дунаї...».

А) Данило Галицький

Б) Іван Ростиславич

В) Роман Мстиславич

Г) Ярослав Володимирович

65. Вкажіть, до кого звернено слова автора «Слова о полку Ігоревім»:

«Високо сидиш ти на своєму златокованому столі, підпираєш гори Угорські своїми полками залізними, королеві перегороджуєш шлях, зачиняєш Дунаю ворота, мости кидаєш крізь хмари, кораблі споряджаєш до Дунаю»:

А) Ігоря Святославича

Б) Ярослава Володимировича

В) Романа Мстиславича

Г) Володимирка

66. Вкажіть, про кого з галицьких князів розповідає «Слово о полку Ігоревім»:

А) Романа Мстиславича

Б) Юрія II Болеслава

В) Ярослава Мудрого

Г) Ярослава Осмомисла

67. Вкажіть, хто першим об’єднав князівства Галицької землі:

А) Ярослав Осмомисл

Б) Володимирко Володаревич

В) Ростислав Володимирович

Г) Іван Берладник

68. Встановіть відповідність між ім’ям князя і подією (фактом), з ним пов’язаною:

1) Всеслав

А) видання «Ізборників» 1073 року і 1076 року

2) Святослав Ярославович

Б) зосередження в руках трьох чвертей руських земель

3)Володимирко Володаревич

В) повстання 1068 року в Києві

Г) перенесення столиці Галицького князівства із Перемишля до Галича

4) Ярослав Осмомисл

Д) встановлення добрих союзницьких відносини з Угорщиною

69. Вкажіть князя, за часів правління якого Галицьке князівство досягло найвищої могутності:

А) Володимирко Володаревич

Б) Роман Мстиславич

В) Ярослав Мудрий

Г) Ярослав Осмомисл

70. Позначте назву міста, в якому розташована споруда, зображена на ілюстрації:

Описание: http://znohist.ucoz.ru/_ph/2/695925520.jpg

А) Володимир Б) Галич В) Львів Г) Переяслав

71. Вкажіть пам’ятку архітектури, зображену на фото:

А) церква св. Пантелеймона під Галичем Б) Іллінська церква в Суботові

В) Покровська церква в Києві Г) П’ятницька церква в Чернігові

72. Позначте рік, коли об’єдналися в єдину державу Галицьке та Волинське князівства:

А) 1171 рік

Б) 1185 рік

В) 1199 рік

Г) 1205 рік

73. Об’єднання Галича і Волині під владою князя Романа Мстиславича відбулося у _______ році:

А) 1185 році

Б) 1187 році

В) 1199 році

Г) 1223 році

74. Утворення князем Романом Мстиславовичем Галицько-Волинської держави відбулося наприкінці

АХ ст. БХІ ст. ВХІІ ст. ГХІІІ ст.

75. Позначте ім’я князя, якого літописець називав «царем на Русі», «самодержцем всія Русі».

А) Роман Мстиславич

Б) Данило Романович

В) Ярослав Осмомисл

Г) Андрій Боголюбський

76. Вкажіть, в якому уривку з історичного джерела йдеться про засновника Галицько-Волинської держави князя Романа Мстиславовича:

А) «Був він самодержцем всієї Руської зелі, … кидався був на поганих, як той лев, … і переходив землю їх, як той орел, а хоробрий був, як той тур, бо він ревно наслідував предка свого Мономаха»

Б) «І почав посилати забирати дітей у нарочитих мужів своїх і віддавати їх на навчання книжне»

В) «Сам був хоробрий і легкий, ходячи, яко пардус, багато воєн він чинив. …І посилав він до інших земель послів, кажучи: «Хочу на вас іти».

Г) «Ти, княже, чужої землі шукаєш і дбаєш про неї, а свою полишив…»

77. 1199-1205 рр. – це період в історії Галицько-Волинського князівства, який вирізняється:

А) відновленням державної єдності, намаганням створити антимонгольську коаліцію

Б) ослабленням золотоординської залежності, боротьбою проти Польщі й Литви за Люблінську та Берестейську землі

В) розпадом єдиної держави, зростанням самостійності бояр, втручанням у внутрішні справи сусідніх держав

Г) утворенням та становленням єдиної держави, поширенням влади князя на Київ і Київську землю

78. Літопис називає галицько-волинського князя Романа Мстиславича...

А) великим

Б) рівноапостольним

В) самодержцем всієї Русі

Г) святим

79. На картосхемі позначено Галицько-Волинську державу та князівства, залежні від неї, за правління

http://zno.osvita.ua/doc/images/znotest/69/6978/6_15.jpg 

Roman of Halych.jpg

А) Ярослава Осмомисла Б) Романа Мстиславовича В) Лева Даниловича Г) Юрія ІІ Болеслава

80. Вкажіть, коли відбулися описані події:

«… По смерті ж великого князя Романа, вікопомного самодержця всієї Русі, який одолів усі поганські народи, мудрістю ума додержуючи заповідей Божих… велика смута постала в землі Руській. Зосталися ж два сини його, один, Данило, чотирьох літ, а другий, Василько, двох літ».

А) початок XII ст.

Б) кінець XII ст.

В) початок XIII ст.

Г) кінець XIII ст.

81. Позначте назву міста, в якому була розташована споруда, зображена на ілюстрації:

Описание: http://znohist.ucoz.ru/_ph/2/868787339.jpg 

А) Володимир Б) Галич В) Новгород-Сіверський Г) Чернігів

82. Встановіть відповідність між датами та подіями:

1) 1097 рік

А) захоплення Києва дружинами коаліції, створеної князем Андрієм Боголюбським

2) 1113 рік

Б) утворення єдиної Галицько-Волинської держави

3) 1169 рік

В) повстання в Києві, запрошення на київський престол Володимира Мономаха

4) 1199 рік

Г) Любецький з’їзд князів

5) 1205 рік

 

83. Передумовою тимчасової втрати державної єдності Галицько-Волинського князівства в 1205 р. була …

А) агресія Угорського та Польського королівств

Б) монгольська навала на землі Південно-Західної Русі

В) загибель князя Романа Мстиславича у битві під Завихвостом

Г) змова галицьких бояр на чолі з боярином В.Кормильчичем

84. Встановіть відповідність між подіями давньоруської історії та роками:

1) запровадження християнства як державної релігії Київської Русі

А) 882 р.

2) укладення ченцем Нестором першої редакції «Повісті минулих літ»

Б) 988 р.

3) утворення Галицько-Волинського князівства

В) 1113 р.

4) перша літописна згадка назви «Україна»

Г) 1187 р.

 

Д) 1199 р.

85. Вкажіть період, який деякі історики вважають «громадянською війною» в Галицько-Волинській державі:

А) 1153-1187 рр. Б) 1199-1205 рр. В) 1205-1245 рр. Г) 1238-1264 рр.

86. Запишіть події в хронологічній послідовності:

А) правління Данила Галицького

Б) оформлення «Правди Ярославичів»

В) будівництво Софійського собору в Києві

Г) правління Володимира Мономаха

87. Встановіть відповідність між датами та подіями:

1) 988 рік

А) «Повість минулих літ»

2) 1113 рік

Б) битва під Дорогичином

3) 1223 рік

В) битва на річці Калці

4) 1238 рік

Г) хрещення Русі

 

Д) «Руська Правда»

88. Вкажіть, в якому столітті правив Данило Галицький:

А) XI ст.

Б) XII ст.

В) XIII ст.

Г) XIV ст.

89. *Вкажіть князівства, що знаходилися в межах сучасної території України:

А) Галицько-Волинське

Б) Володимиро-Суздальське

В) Переяславське

Г) Полоцьке

Д) Новгород-Сіверське

 

90. Данило Галицький був сином ...

А) Володимира Мономаха

Б) Мстислава Удалого

В) Романа Мстиславича

Г) Ярослава Осмомисла

http://litopys.org.ua/litop/pics/map_1240.jpg

91. Позначте рік, коли відбулися події, описані літописцем:

«На річці Калці татари встріли їх, війська половецькі й руські... Кріпко вони бились, але інші полки татарські зітнулися з ними, і за гріхи наші руські полки було переможено».

А) 1116 рік

Б) 1185 рік

В) 1223 рік

Г) 1240 рік

92. Зображену картосхему потрібно використовувати, характеризуючи боротьбу руських князів з …:

А) хозарами Б) печенігами В) монголами Г) половцями

93. Битва на р. Калка відбулася ...

А) 1185 рік

Б) 1199 рік

В) 1223 рік

Г) 1238 рік

94. Встановіть хронологічну послідовність подій, описаних літописцем:

А) «Володимир Мономах сів у Києві в неділю. Зустріли ж його митрополит Никифор з єпископами і з усіма киянами з честю великою. І сів він на столі отця свойого і предків своїх, і всі люди раді були, а заколот улігся».

Б) «...і вчинив мир із братом своїм Мстиславом коло Городця. І розділили вони по Дніпру Руську землю: Ярослав узяв сю сторону, а Мстислав – ту. ...і перестали усобиця й заколот, і була тиша велика в землі Руській».

В) «На ріці Калці татари встріли їх, війська половецькі і руські. Коли зітнулися війська між собою, то сталася січа люта. І сталася побіда над усіма князями руськими, якої ото не бувало ніколи».

Г) «...і зібралися в городі... щоб уладнати мир. І говорили вони один одному: «Пощо ми губимо Руськую землю, самі проти себе зваду маючи? ...Відтепер з’єднаймося в одне серце й обережімо Руськую землю. Кожен хай держить отчину свою...»

95. Вкажіть князівство, правителі якого в першій половині XIII ст. об’єднували під своєю владою землі Південно-Західної Русі:

А) Волинське Б) Київське В) Переяславське Г) Чернігівське

96. Вкажіть, хто з полководців першим завдав поразки хрестоносцям Тевтонського ордена:

А) Володимир Мономах

Б) Данило Романович

В) Ізяслав Ярославич

Г) Ігор Святославич

97. Вкажіть ім’я історичного діяча, пропущене в уривку:

«На ріці Калці татари встріли їх, війська половецькі і руські… _______________ поранений був у груди. Але через молодість і одвагу, він не чув ран, що були на тілі його… Був бо він сміливий і хоробрий, од голови до ніг його не було на нім вади… Кріпко вони билися, але інші полки татарські зітнулися з ними, і за гріхи наші руські полки було переможено».

А) Володимир Мономах

Б) Данило Романович

В) Ізяслав Ярославич

Г) Ігор Святославич

98. Встановіть відповідність між роками та подіями:

1) 1097 р.

А) перша літописна згадка назви «Україна»

2) 1113 р.

Б) з’їзд князів у Любечі

3) 1187 р.

В) перемога Данила Галицького під Дорогичином

4) 1199 р.

Г) укладення ченцем Нестором «Повісті минулих літ»

 

Д) утворення Галицько-Волинського князівства

99. Вкажіть правильне судження:

«Битва під Дорогичином 1238 р. поклала край …»

1) зазіханням німецьких лицарів-хрестоносців на галицько-волинські землі

2) опору галицьких бояр княжій владі та зазіханням Угорського королівства на галицько-волинські землі

А) обидва судження вірні

Б) правильне 1-ше судження

В) правильне 2-ге судження

Г) обидва судження невірні

100. У 1238 р. під Дорогичином військо князя Данила Галицького завдало поразки:

А) монголам Б) полякам В) угорцям Г) хрестоносцям

101. Вкажіть назву території, яка стала політичним ядром об'єднання українських земель у першій половині ХIII століття:

А) Галицько-Волинська держава

Б) Переяславське князівство

В) Чернігівське князівство

Г) Київське князівство

102. Вкажіть, коли монголи захопили Київ:

А) 1223 рік

Б) 1237 рік

В) 1240 рік

Г) 1245 рік

103. Вкажіть ім’я історичного діяча, пропущене в уривку:

«Прийшов… _________ до Києва з великою силою многим-множеством сили своєї і окружив город. І обступила Київ сила татарська, і був город в облозі великій. І пробував … _________ коло города, а вої його облягали город. І не було чути нічого од звуків скрипіння возів його, ревіння безлічі верблюдів його, і од звуків іржання стад коней його, і сповнена була земля Руськая ворогами».

А) печенізький хан Куря

Б) монгольський хан Чингісхан

KIEV1240.jpg

В) монгольський хан Бату

YuanEmperorAlbumGenghisPortrait.jpg Batu khan.png

Г) татарський хан Менглі-Гірей

104. Вкажіть ім'я монгольського полководця, який здійснив похід на Русь у 1237 р.:

А) Чингісхан

Б) Мамай

В) Батий

Г) Бурундай

105. Вкажіть, коли відбулися описані в уривку події:

«У той же рік прийшов до Києва з великою силою многим-множеством сили своєї і окружив город. І обступила Київ сила татарська, і був город в облозі великій. І пробував Батий коло города, а вої його облягали город. І не було чути нічого од звуків скрипіння возів його, ревіння безлічі верблюдів його, і од звуків іржання стад коней його, і сповнена була земля Руськая ворогами».

А) 1169 рік

Б) 1223 рік

В) 1240 рік

Г) 1245 рік

106. Вкажіть, який хан очолював монгольську армію, що в 1237 р. рушила на завоювання руських князівств:

А) Чингісхан

Б) Батий

В) Джебе

Г) Субедей

107. Вкажіть, хто і в якому напрямку здійснював позначені на карті походи

А) київський князь Володимир Великий на Червенські міста

Б) литовський князь Ольгерд на землі Західної Русі та Польщі

В) монгольський хан Бату на землі Південно-Західної Русі

Г) переяславський князь Володимир Мономах проти половців

108. Встановіть відповідність між століттями та описаними подіями, які відбулись в той час:

1) IX ст.

А) «Заложив він в городі Києві ворота Золоті, … також церкву святої Софії, Премудрості Божої, а потім церкву на Золотих воротах, кам’яну…»

2) X ст.

Б) «І тоді єпископ корсунський з попами охрестили Володимира. Охрестився ж він у церкві святої Софії. А стоїть татцерква на високому місці посеред города…»

3) XI ст.

В) «У той же рік прийшов Батий до Києва з многим-множеством сили своєї, і окружив город. І обступила Київ сила татарська, і був город в облозі великій…»

4) XII ст.

Г) «Рушив Аскольд і Дір на Греків, і прийшов туди… Цесарград двомастами кораблів оточили. …знялася буря з вітром і кораблі русів розметало і побило…»

5) XIII ст.

109. Встановіть послідовність описаних літописцем подій:

А) «...і зібралися в Любечі, щоб уладнати мир. І говорили один одному: «Пощо ми губимо Руськую землю? А половці землю нашу розносять і раді є, що межи нами війна донині...»

Б) «Хозари вийшли супроти нього з каганом своїм. І зступилися війська битися, і сталася битва межи ними, і одолів він хозар і город їхній столицю Ітіль, і город Білу Вежу взяв...»

В) «У той же рік прийшов Батий до Києва з многим-множеством сили своєї, і окружив город. І обступила Київ сила татарська, і був город в облозі...і сповнена була земля Руськая ворогами...»

Г) «А було ж печенігів без числа. Виступив він із города, приготував до бою дружину. Зійшлися вони на місці, де ото нині свята Соф

Г)я стоїть. І сталася січа люта, і ледве одолів він печенігів під вечір...»

110. Встановіть послідовність подій давньоруської історії XII - XIV ст.

А) захоплення Києва монголами

Б) створення Галицької митрополії

В) коронація Данила Романовича

Г) утворення Галицько-Волинського князівства

111. Встановіть відповідність між описаними подіями та часом (століттями), коли вони відбулися.

1) «Охрестився ж він у церкві Святої Софії… у городі Корсуні. По хрещенні ж привів Володимир цесарицю на обручення.. Коли ж охрестили його… передали йому віру християнську…»

А) IX ст.

2) «Аскольд же і Дір прийшли. І вискочили всі інші вої з човнів, і мовив Олег Аскольдові й Дірові: «Ви оба не є князі, ні роду княжого. А я єсмь роду княжого. – І тут винесли Ігоря. А се – син Рюриків».

Б) X ст.

3) «І заложив князь город – великий Київ, а в города сього ворота є Золоті… Спорудив [церкву] Благовіщення. Після цього він звів монастир святого Гергія Побідоносця…»

В) XI ст.

4) «І взяли татари місто Київ, місяця грудня в 6 день: а Дмитра воєводу привели пораненого до Батия, і не велів Батий убивати його ради його мужності…»

Г) XII ст..

Д) XIII ст.

112. Позначте рік, в якому відбулися події, описані істориком О.Субтельним:

«Хоча місцевий князь Михайло втік, городяни на чолі з воєводою Дмитром, що його послав Данило Галицький, вирішили оборонятися від нападників. Облога міста була тривалою й жорстокою... бої точилися за кожну вулицю й за кожний будинок».

А) 1239 рік

Б) 1240 рік

В) 1241 рік

Г) 1242 рік

113. Установіть послідовність подій, описаних в уривках з історичних джерел.

А«У той же час поїхав був Данило в Угри до короля (Бели), бо він іще не чув про прихід татар на Київ. А коли Батий узяв Київ і почув він про Данила, що той в Уграх є, то рушив сам до (города) Володимира…»

Б«І говорили (половці) руським князям: «Якщо ви не поможете нам, (то) ми нині порубані були, а ви завтра порубані будете…» І вирішили князі: «Лучче б нам зустріти їх на чужий землі, аніж на своїй»…»

В«Прибули Святополк (Ізяславич), і Володимир (Всеволодович), і Давид Ігоревич, і Василько Ростиславич, і Давид Святославич, і брат його Олег, і зібралися в (городі) Любечі, щоб уладнати мир…»

Г«Прийшли іноплемінники на Руську землю, половці многі. А Ізяслав, і Святослав, і Всеволод вийшли супроти них на р. Альту. І коли настала ніч, рушили вони одні проти одних. …і побігли руські князі, і перемогли половці…»

114. Біля якого міста, збудованого Данилом Галицьким і перетвореного ним на свою столицю, знаходилась вежа у селі Стовпє:

Описание: Руїни вежі у Столп'єму

А) Володимир Б) Галич В) Кременець Г) Холм

115. Яке місто Данило Галицький перетворив на столицю своєї держави:

А) Володимир Б) Галич В) Данилов Г) Холм

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/82/Chelm_bazylika.jpg/1024px-Chelm_bazylika.jpg Герб COA of Halych.svg Vo vol s.png 

116. Основне завдання зовнішньої політики Данила Галицького в другій половині 40-60-х рр. XIII ст. полягало у …

А) розширенні території Галицько-Волинського князівства за рахунок сусідніх держав

Б) укладанні союзу з Польщею для відсічі агресії Тевтонського ордену

В) створенні коаліції європейських держав для боротьби з Золотою Ордою

Г) зміцненні власного авторитету та отриманні королівської корони

117. Основне завдання зовнішньої політики князя Данила Галицького в другій половині 40-60-х рр. XIII ст. полягало у …

А) розширенні території держави за рахунок володінь Угорщини

Б) отриманні великокнязівського столу у Литві для свого сина Лева

В) укладанні союзу з Польщею для відсічі агресії Тевтонського ордену

Г) створенні коаліції європейських держав для боротьби з Золотою Ордою

118. Внаслідок Ярославської битви (1245 р.) князь Данило Романович …

А) зламав опір галицького боярства та остаточно утвердився при владі

Б) зупинив просування тевтонських лицарів-хрестоносців на руські землі

В) позбувся політичної залежності від ханів Золотої Орди

Г) поширив свою владу на Волинь і відновив єдність держави свого батька

http://sumy.net.ua/History/map/map8.jpg

119. В результаті битви під Ярославом (1245 р.) Данило Галицький:

А) відновив єдність Галицько-Волинської держави Б) отримав королівську корону В) поклав край агресії хрестоносців Г) потрапив у залежність від Золотої Орди

120. Вкажіть суспільну верству, на яку не міг спертися Данило Галицький у боротьбі проти боярського свавілля:

А) іноземні колоністи Б) міщани В) селяни Г) удільні князі

121. Кому з князів літописець приписав вислови:

«Не личить держати нашу батьківщину крижевникам (хрестоносцям)», «Не дам півотчини своєї, поїду до Батия сам».

А) Данилу Галицькому Б) Роману Мстиславовичу В) Юрію Львовичу Г) Ярославу Осмомислу

122. Позначте подію, про яку йдеться в уривку:

«Батий покликав його до себе, і, на Данилову втіху, його не примушували робити нічого такого, що скидалося б на служіння ідолам… Батий послав йому вина зі словами: «Не звикли ви пити кумис, пий вино.» Данило пробув 25 днів у Орді, й відпустили його милостиво.»

А) коронація Данила Галицького

Б) переговори щодо утворення коаліції проти Тевтонського ордену

В) підготовка спільного походу проти литовських князів

Г) поїздка Данила Галицького в Орду за ярликом на княжіння

123. Встановіть відповідність між термінами та їхніми визначеннями.

1) орда

А) данина на користь монгольського хана

2) баскак

Б) столиця Золотої Орди

3) ясак

В) грамота монгольського хана на князювання

4) ярлик

Г) намісник золотоординського хана в руських землях для збирання данини

 

Д) військо монголо-татар

124. Вкажіть, про яку подію йдеться в уривку з історичного джерела:

«… О, лихіша від лиха честь татарська! Данило Романович, що був князем великим, володів із братом своїм Руською землею, Києвом, і Володимиром, і Галичем, і іншими краями, нині сидить на колінах і холопом себе називає!»

А) битва на річці Калці, 1223 р.

Б) оборона Києва від монголів, 1240 р.

В) поїздка Данила Романовича в Орду, 1245 р.

Г) коронацію Данила Романовича, 1253 р.

125. Вкажіть правильне судження:

А) слава реформатора законодавства має належати Володимирові Великому, адже за часів його правління було укладено писану збірку руських законів

Б) візит галицько-волинського князя Данила Романовича в Орду 1245 р. закінчився стратою князя за відмову виконати язичницькі обряди

В) результатом правління Ізяслава Ярославича (1054-1073 рр.) стало об’єднання під його владою всієї території Руської держави і припинення князівських усобиць

Г) ікону Богородиці з Успенської церкви в Дорогобужі на Волині, датовану останньою третиною XIII ст., вважають найвидатнішою пам’яткою малярської культури княжої України

126. Процес об'єднання східнослов'янських племен в єдину державу завершився за князювання

А) Святослава Ігоревича

Б) Володимира Великого

В) Володимира Мономаха

Г) Данила Галицького

127. Папа Римський Інокентій IV обіцяв надати допомогу князеві Данилу Галицькому у боротьбі з

А) Великим князівством Литовським Б) Золотою ордою В) королівством Польським Г) Тевтонським орденом

128. Вкажіть, коли відбулися описані в уривку події:

«У той же час прислав папа послів достойних, що принесли Данилові вінець, і скіпетр, і корону, які означають королівський сан, кажучи: «Сину! Прийми од нас вінець королівства»… Опізо, посол папський, прийшов, несучи вінець і обіцяючи: «Ти матимеш поміч від папи».

А) 1199 рік

Б) 1223 рік

В) 1253 рік

Г) 1264 рік

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/uk/1/1b/Kyivan_Rus-8.png

129. Встановіть хронологічну послідовність подій, описаних літописцем:

А) «І прибули Олег та Ігор до гір київських, і довідався Олег, що тут Аскольд і Дір удвох княжать. ...І вбили вони Аскольда й Діра, а Олег став князем у Києві...»

Б) «У той же рік прийшов Батий до Києва з великою силою, многим-множеством сили своєї, і окружив город. І обступила Київ сила татарська, і був город в облозі великій...»

В) «І зібрав він писців многих, і перекладали вони з грецької на слов’янську мову і Письмо Святе, і списали багато книг. ...сей великий князь ...засіяв книжними словами серця віруючих людей...»

Г) «У той час прислав папа послів достойних, які принесли Данилові вінець, і скіпетр, і корону, кажучи: «Сину! Прийми од нас вінець королівства...»

130. У 1246 р. Данило здійснив поїздку до монгольського хана, метою якої було ...

А) прийняти віру монголо-татар

Б) отримати підтримку від монголо-татар у боротьбі з боярами

В) отримати ярлик на княжіння

Г) установити торгові відносини з монголо-татарами

131. Позначте рік коронування Данила Галицького першим українським королем.

А) 1245 рік

Б) 1251 рік

В) 1253 рік

Г) 1257 рік

132. Вкажіть, яка з дат пов’язана з боротьбою Данила Галицького проти монголо-татар:

А) 1230 рік

Б) 1238 рік

В) 1245 рік

Г) 1254 рік

133. Позначте ім'я князя Галицько-Волинської держави, про якого літописець залишив такі слова: «Книжник великий і філософ, якого не було перед цим у цілій землі й по ньому не буде».

А) Данило Романович

Б) Лев Данилович

В) Володимир Василькович

Г) Юрій Левович

134. Вкажіть полководця, орди якого у 1259 р. розорили землі Галицько-Волинського князівства:

А) Батий

Б) Бурундай

В) Куремса

Г) Джанибек

135. Встановіть події в хронологічній послідовності:

А) оборона Києва від монголо-татар

Б) перша згадка про Львів

В) перша згадка слова «Україна» в літописі

Г) монгольське вторгнення на Південно-Західну Русь

136. Встановіть відповідність між подіями культурного життя та іменами князів, причетних до них:

1) відкриття першої школи для дітей знаті

2) заснування першої бібліотеки

3) створення «Ізборника» - одного з перших

4) укладання Галицько-Волинського літопису

А) Володимир Великий

Б) Ярослав Мудрий при Софіївському соборі в Києві

В) Святослав Ярославиченциклопедичних збірників Київської Русі

Г) Володимир Мономах

Д) Данило Галицький

137. Встановіть відповідність між подіями та іменами князів:

1) створення перших осередків центральної князівської влади на місцях – «погостів»

А) князь Данило Галицький

2) запровадження християнства як державної релігії

Б) князь Володимир Мономах

3) укладення першої писаної збірки руських законів

В) княгиня Ольга

Г) князь Ярослав Мудрий

4) організація з’їзду князів у Любечі

Д) князь Володимир Великий

138. Встановіть відповідність між іменами князів і фактами їхньої біографії.

1) Святослав Ігоревич

А) запровадив християнство державною релігією Київської Русі

2) Володимир Святославич

Б) прийняв королівську корону від Папи Римського Інокентія IV

3) Роман Мстиславич

В) уклав першу писану збірку норм давньоруського права

4) Данило Романович

Г) об'єднав Галицьке та Волинське князівства в єдину державу

 

Д) розгромив Хозарський каганат

139. Вкажіть, кого з князів вперше було визнано королем Русі:

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b3/Monument_to_Daniel_of_Galicia_in_Lviv.jpg/250px-Monument_to_Daniel_of_Galicia_in_Lviv.jpghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/uk/thumb/e/e2/Mytra_Danylo.jpg/250px-Mytra_Danylo.jpg

А) Романа Мстиславича

Б) Данила Романовича

В) Лева Даниловича

Г) Юрія I Львовича

140. За часів правління якого князя хроністи починають згадувати Руське королівство:

А) Ярослава Володимировича

Б) Данила Романовича

В) Юрія II Болеслава

Г) Романа Мстиславича

141. Столицю Галицько-Волинської держави князь Лев Данилович переніс до:

А) Галича Б) Львова В) Теребовля Г) Холма

142. Галицьку православну митрополію було створено за ініціативи князя ...

А) Ярослава Мудрого

Б) Данила Галицького

В) Лева Даниловича

Г) Юрія І Львовича

143. Позначте ім’я правителя Галицько-Волинської держави, який (так само, як Данило Галицький) мав королівський титул.

А) Лев І

Б) Лев II

В) Роман Мстиславич

Г) Юрій І

144. Вкажіть, коли відбулися описані події:

«… З поданого до нас прохання короля Казимира III ми недавно довідались, що коли схизматицький народ русинів за допомогою отрути вбив Болеслава, князя Русі і двоюрідного родича згаданого короля, тоді король, вражений цим злочином і прагнучи помститися за кривду християнської віри, напав своїм військом на Руську землю, щоб завоювати цей народ, який і йому самому завдав багато шкоди».

А) друга половина XII ст.

Б) друга половина XIII ст.

В) середина XIV ст.

Г) середина XV ст.

145. Встановіть відповідність між подіями та іменами князів, причетними до них:

1) «І поставив він кумири на пагорбі, поза двором теремним: Перуна дерев’яного, – а голова його була срібна, а вус – золотий, – і Хорса, і Дажбога, і Стрибога, і Сімаргла...»

А) Святослав Ігоревич

2) «На ріці Калці татари встріли їх, війська половецькі і руські. І сталася побіда над усіма князями руськими, якої ото не бувало ніколи. Татари ж, перемігши, пішли далі...»

Б) Володимир Великий

3) «Хозари вийшли супроти нього з каганом, князем своїм. І сталася битва межи ними, і одолів він хозар і город їхній столицю Ітіль, і город Білу Вежу взяв...»

В) Ярослав Мудрий

4) «Заложив він город – великий Київ, а в города сього ворота Золоті. Заложив він також церкву святої Софії, премудрості божої, а потім церкву на Золотих воротах, кам’яну...»

Г) Володимир Мономах

Д) Данило Галицький

146. Вкажіть, яким було друге ім'я князя Любарта:

А) Лев

Б) Юрій

В) Дмитро

Г) Володимир

147. Вкажіть ім'я Галицько-Волинського князя, що був отруєний у результаті змови бояр:

А) Андрій

Б) Лев II

В) Юрій І

Г) Юрій II –Болеслав

148. Позначте замок, що 1327 р. перейшов до Юрія II-Болеслава, потім належав Любарту (Дмитру), Казиміру Великому…:

19

А) Олеський Б) Острозький В) Підгорецький Г) Свірзький

149. Розташуйте події в хронологічній послідовності:

А) заснування міста Львова

Б) оборона Києва від монголо-татар

В) отруєння Юрія II

Г) об’єднання Галицького і Волинського князівств Данилом Романовичем

150. Встановіть відповідність між іменами князів та періодами їхнього правління:

1) Володимир Великий

2) Данило Галицький

3) Олег

4) Ярослав Мудрий

А) 882-912 рр.

Б) 980-1015 рр.

В) 1019-1054 рр.

Г) 1113-1125 рр.

Д) 1238-1264 рр.

151. Позначте пропущене на схемі ім’я галицько-волинського князя:

А) Володимирко

Б) Данило

В) Юрій

Г) Ярослав

152. Вкажіть ім’я особи, яку галицькі бояри обрали в якості «управителя та старости Руської землі»:

А) Володислав Кормильчич Б) Дмитро Детько В) Семен Олелькович Г) Юрій Коріатович

153. Позначте рік припинення існування Галицько-Волинського князівства як єдиної держави.

А) 1303 рік

Б) 1340 рік

В) 1349 рік

Г) 1387 рік

154. Позначте рік, коли Галицько-Волинська держава втратила незалежність:

А) 1340 рік

Б) 1349 рік

В) 1352 рік

Г) 1387 рік

155. Позначте рік, коли Польща та Литва підписали угоду про розділ земель Руського королівства (Казимир III отримав Галичину, а Любарт-Дмитро – Волинь):

А) 1340 рік

Б) 1349 рік

В) 1352 рік

Г) 1385 рік

156. Позначте рік припинення існування Галицько-Волинської держави:

А) 1199 рік

Б) 1349 рік

В) 1387 рік

Г) 1435 рік

157. Розташуйте події в хронологічній послідовності:

А) битва під Ярославом Б) заснування Галицької митрополії

В) коронація Данила Галицького Г) правління Любарта-Дмитра на Волині

158. Які держави були головними суперниками в боротьбі за галицько-волинську спадщину в ХІV-ХV ст.?

А) Велике князівство Литовське Б) Королівство Польща В) Велике князівство Московське

Г) Золота Орда Д) Кримське ханство Е) Королівство Угорщина Ж) Османська імперія

159. Вкажіть, які були причини занепаду Галицько-Волинського князівства:

А) нашестя монголо-татар

Б) селянські повстання

В) феодальна роздробленість

Г) релігійний розкол

160. *Вкажіть, що дозволяє вважати Галицько-Волинську державу правонаступницею Київської Русі:

А) правління династії Рюриковичів

Б) єдність віри

В) об’єднання всіх земель Київської Русі

Г) збереження культурних традицій

Д) збереження монархії як форми державного правління

Е) здійснення судочинства за «Руською Правдою»

Ж) припинення міжусобиць та встановлення сильної князівської влади

1.

а

       

2.

бгд

3.

г

       

4.

бвге

5.

в

       

6.

в

       

7.

г

       

8.

в

       

9.

в

       

10.

б

       

11.

в

       

12.

г

       

13.

б

       

14.

в

       

15.

ад

16.

бгдежз

17.

а

       

18.

б

       

19.

а

       

20.

а

       

21.

г

       

22.

абг

23.

а

       

24.

а

       

25.

г

       

26.

в

       

27.

б

г

а

в

 

28.

в

б

г

а

 

29.

б

       

30.

а

       

31.

г

       

32.

а

д

г

б

 

33.

б

в

а

г

 

34.

а

в

б

г

 

35.

а

       

36.

б

       

37.

г

       

38.

в

       

39.

б

       

40.

а

       

41.

в

       

42.

вгд

43.

г

в

б

а

 

44.

б

       

45.

а

       

46.

б

       

47.

б

       

48.

б

а

в

г

 

49.

б

а

г

в

 

50.

в

а

г

б

 

51.

б

       

52.

в

       

53.

 

б

 

г

 

54.

г

       

55.

а

       

56.

б

г

а

в

 

57.

г

б

д

а

 

58.

б

       

59.

б

       

60.

в

       

61.

б

       

62.

в

       

63.

б

       

64.

г

       

65.

б

       

66.

г

       

67.

б

       

68.

в

а

г

д

 

69.

г

       

70.

б

       

71.

а

       

72.

в

       

73.

в

       

74.

в

       

75.

а

       

76.

а

       

77.

г

       

78.

в

       

79.

б

       

80.

в

       

81.

а

       

82.

г

в

а

б

 

83.

в

       

84.

б

в

д

г

 

85.

в

       

86.

в

б

г

а

 

87.

г

а

в

б

 

88.

в

       

89.

авд

90.

в

       

91.

в

       

92.

в

       

93.

в

       

94.

б

г

а

в

 

95.

а

       

96.

б

       

97.

б

       

98.

б

г

а

д

 

99.

б

       

100.

г

       

101.

а

       

102.

в

       

103.

в

       

104.

в

       

105.

в

       

106.

б

       

107.

в

       

108.

г

б

а

 

в

109.

б

г

а

в

 

110.

г

а

в

б

 

111.

б

а

в

д

 

112.

б

       

113.

г

в

б

а

 

114.

г

       

115.

г

       

116.

в

       

117.

г

       

118.

а

       

119.

а

       

120.

г

       

121.

а

       

122.

г

       

123.

д

г

а

в

 

124.

в

       

125.

г

       

126.

б

       

127.

б

       

128.

в

       

129.

а

в

б

г

 

130.

в

       

131.

в

       

132.

г

       

133.

в

       

134.

б

       

135.

в

г

а

б

 

136.

а

б

в

д

 

137.

в

д

г

б

 

138.

д

а

г

б

 

139.

б

       

140.

б

       

141.

б

       

142.

г

       

143.

г

       

144.

в

       

145.

б

д

а

в

 

146.

в

       

147.

г

       

148.

а

       

149.

г

б

а

в

 

150.

б

д

а

в

 

151.

б

       

152.

б

       

153.

б

       

154.

б

       

155.

в

       

156.

в

       

157.

а

в

б

г

 

158.

абе

159.

в

       

160.

агде

161.

         

162.

         

163.

         

164.

         

165.

         

166.

         

167.

         

168.

         

169.

         

170.

         

171.

         

172.

         

173.

         

174.

         

175.

         

176.

         

177.

         

178.

         

179.

         

180.

         

181.

         

182.

         

183.

         

184.

         

185.

         

186.

         

187.

         

188.

         

189.

         

190.

         

191.

         

192.

         

193.

         

194.

         

195.

         

196.

         

197.

         

198.

         

199.

         

200.

         

201.

         

202.

         

203.

         

204.

         

205.

         

206.

         

207.

         

208.

         

209.

         

210.

         

211.

         

212.

         

213.

         

214.

         

215.

         

216.

         

217.

         

218.

         

219.

         

220.

         

221.

         

222.

         

223.

         

224.

         

225.

         

226.

         

227.

         

228.

         

229.

         

230.

         

231.

         

232.

         

233.

         

234.

         

235.

         

236.

         

237.