ЗНО. Давня та середньовічна історія України

1. Давня історія України

Абориген, австралопітек, автохтони, аграрний, агресія, алфавіт, амулет (оберіг, талісман), амфора, анархія, аннали, антагонізм, античність, антропологія, аристократія, архаїка, архантроп, археологія, бог, вал, варвар, вето, вівтар, влада, вождь, гімн, гончар, горнило, городище, гроші, демос, держава, джерелознавство, дикун, дух, душа, еволюція, економіка, експансія, експлуатація, емаль, енеоліт (халколіт), епоха, ера, етап, етнологія (етнографія), етнос, жрець, зарубинецька культура, звіриний стиль, звичай, землеробство, знать, ідол (кумир), історія, кайнозойська ера, календар, капище, кераміка, колонія, кочівники, країна, кремінь, криза, кроманьйонець, культ, культура, культурна революція, курган, літочислення, магія, манускрипт, матріархат, мезоліт, метрополія, міграція, мікроліти, містика, місто, міф, мистецтво, могильник, молитва, мораль, мотика, народ, народність, неандерталець, некрополь, неоантроп, неоліт, неолітична революція, обряд, община, орієнтальний, палеоліт, палеоантроп, пантеїзм, пантеон, патріархат, первісний, період, пітекантроп, писемність, плем'я, повстання, поліс, політика, портал, правління, предок, престол (трон), природа, продуктивність, промисел, протомісто, раб, раса, революція, релігія, ремесло, республіка, рід (клан), розкопки, священик, селище, середні віки (феодалізм), серп, скальп, стадія, суверенітет, суспільство, старійшина, стоянка, табу, товар, торгівля, тотем, традиція, трипільська культура, троглодит, факторія, фетишизм, фібула, формація, хроніка, хронограф, хронологія, цивілізація, язичництво.

Файл:011 Ukraine paleolit 1.jpg

1. Позначте науку, що вивчає минуле за речовими історичними джерелами:

А) археографія

Б) археологія

В) палеографія

Г) етнологія

2. Вкажіть галузь історичної науки, що вивчає речові (матеріальні) пам’ятки та реконструює за ними давню історію суспільства:

А) джерелознавство

Б) археографія

В) геральдика

Г) археологія

3. Вкажіть галузь історичної науки, що вивчає речові (матеріальні) пам’ятки шляхом розкопок і лабораторних досліджень та реконструює за ними давню історію суспільства:

А) геральдика

Б) історіографія

В) топоніміка

Г) археологія

4. Археологія – це галузь історичної науки, що вивчає…

А) архівні документи та писемні пам’ятки з метою залучення їх до наукового обігу

Б) історичні та етнічні типи людини, пануючі в суспільстві системи образів та уявлень

В) походження різних народів, їх етнічну історію, розселення, побут і культуру

Г) речові (матеріальні) пам’ятки та реконструює за ними давню історію суспільства

5. В основу археологічної періодизації стародавньої історії України покладено:

А) антропологічний тип людини Б) заняття первісної людини В) матеріал виготовлення знарядь праці Г) природно-кліматичні умови

6. Позначте науку, що вивчає побут різних народів:

А) соціологія

Б) демографія

В) етнологія або етнографія

Г) народознавство

7. Вкажіть перший період в історії людства:

А) кайнозойська ера Б) кам’яний вік В) постіндустріальне суспільство Г) матріархат

8. Приведіть у відповідність назви періодів історії первісного суспільства і їх значення:

1) палеоліт

А) давній кам'яний вік

2) мезоліт

Б) бронзовий вік

3) неоліт

В) новий кам'яний вік

4) енеоліт

Г) середній кам'яний вік

 

Д) мідно-кам'яний вік

9. Розташуйте в хронологічній послідовності:

А) дріопітек

Б) кроманьйонець

В) неандерталець

Г) пітекантроп

10. Назвіть людину епохи раннього палеоліту:

А) архантроп

Б) неоантроп

В) палеоантроп

Г) пітекантроп

11. Приведіть у відповідність поняття та визначення:

1) австралопітек

А) людина епохи середнього палеоліту

2) неандерталець

Б) предок сучасних вищих людиноподібних

3) неоантроп

В) найдавніша викопна людина, кісткові рештки якої було знайдено на о. Ява

4) троглодит

Г) первісна печерна людина

 

Д) людина сучасного типу

12. Назвіть людину епохи середнього палеоліту:

А) архантроп

Б) кроманьйонець

В) неандерталець

Г) неоантроп

13. Розташуйте періоди стародавньої історії в хронологічній послідовності:

А) бронзовий вік

Б) залізний вік

В) кам'яний вік

Г) мідно-кам'яний вік

14. Приведіть у відповідність поняття та визначення:

1) кроманьйонець

А) найдавніша викопна людина

2) архантроп

Б) викопна людина епохи середнього палеоліту

3) палеоантроп

В) людина, яка знаходиться на ступені первісної культури

4) дикун

Г) викопна людина епохи пізнього палеоліту, людина сучасного типу

 

Д) предок сучасних вищих людиноподібних

15. Залюднення території України розпочалося в період

А) палеоліту Б) мезоліту В) неоліту Г) енеоліту

16. Первісна людина з’явилася на території сучасної України приблизно ________ років тому:

А) 300 тис.

Б) 700-800 тис.

В) 1 млн.

Г) 1,5 млн.

17. Найдавніші кісткові рештки людини, знайдені на території сучасної України, налічують приблизно _______ років:

А) 150 тис.

Б) 300 тис.

В) 500 тис.

Г) 1 млн.

18. Позначте основне знаряддя праці архантропа:

А) лук Б) ручне рубило В) скребло Г) спис

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/15/GLAM_Ice_Age_065.jpg/640px-GLAM_Ice_Age_065.jpg http://www.kunstkamera.ru/images/g/08_11.jpg http://kostenki-museum.ru/wp-content/uploads/2011/07/pik28.jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2b/Spear_and_knife_%28Mesa_Verde_National_Park%29-transparent.png http://lifeinua.com/photos/news/2011/07/1520.jpg

19. Вкажіть першу форму соціальної організації людства:

А) людське стадо Б) матріархальна община В) патріархальна община Г) плем’я

20. Вкажіть, яке житло будували первісні люди в епоху палеоліту

А) 

Б) 

В) 

Г) 

21. На зміну архантропу в мустьєрську епоху прийшов …

А) дикун Б) кроманьйонець В) неандерталець Г) презінджантроп

Файл:012 Ukraine paleolit 2.jpg

22. Вкажіть, як називають постійні колективи родичів, на які перетворилися людські стада близько 40 тис. років тому:

А) родова община

Б) моногамна сім’я

В) плем’я

Г) людське стадо

23. Вкажіть, на якому етапі розвитку первісного суспільства на українських землях уперше з’являються наскельні малюнки, різьблені прикраси на виробах, прикраси:

А) палеоліт

Б) мезоліт

В) неоліт

Г) енеоліт

24. Першооснови духовного світу людини почали закладатися в епоху:

А) середнього палеоліту Б) пізнього палеоліту В) мезоліту Г) енеоліту

25. До якого періоду відноситься стоянка Лука-Врублевецька, де археологи знайшли грубі кам'яні рубала, примітивні шкребла, гострі відщепи з каменю:

А) ранній палеоліт

Б) пізній палеоліт

В) мезоліт

Г) неоліт

26. Розставте назви колективів первісних людей в порядку їх виникнення:

А) плем'я

Б) рід

В) союз племен

Г) людське стадо

27. Приведіть у відповідність поняття та визначення:

1) тотем

А) сукупність обрядів та заклинань, які закликані чудодійно впливати на природу, людей і надприродні істоти

2) табу

Б) давній народний переказ про явища природи, легендарних героїв, богів

3) міф

В) в первісному суспільстві: божественний предок роду – представник світу природи

4) магія

Г) культ предметів неживої природи, які наділяються чудодійною силою

 

Д) категорична заборона на різні дії людей, порушення якої повинно причинити певні наслідки

28. Завершення процесу фізичного та розумового формування людини сучасного типу припадає на епоху:

А) раннього палеоліту Б) середнього палеоліту В) пізнього палеоліту Г) неоліту

29. Вкажіть, в який археологічний період людина починає приручати диких звірів та одомашнює їх:

А) палеоліт

Б) мезоліт

В) неоліт

Г) енеоліт

30. Вкажіть, до якого періоду відноситься Кирилівська стоянка, де археолог В.В.Хвойка знайшов залишки жител, вогнищ, різні знаряддя праці – шкребла, проколки, молотки, рубала, накінцівники списів:

А) неоліт

Б) мезоліт

В) пізній палеоліт

Г) ранній палеоліт

31. Дослідження Кирилівської стоянки (м. Київ) епохи пізнього палеоліту, відкриття пам’яток трипільської культури в Середньому Подніпров’ї пов’язано з іменем

А) В. Хвойки

Б) І. Забєліна

В) В. Петрова

Г) П. Толочка

32. Вкажіть епоху, коли на місці людських стоянок виникають господарсько-побутові комплекси з ділянками, де обробляли кремінь, ріг та кістку, ямами-сховищами і вогнищами за межами жител:

А) середній палеоліт Б) пізній палеоліт В) мезоліт Г) енеоліт

33. Родова община прийшла на зміну первісному стаду в епоху:

А) середнього палеоліту Б) пізнього палеоліту В) мезоліту Г) неоліту

34. Позначте форму релігійних вірувань, відповідно до якої люди поклоняються певному виду рослин чи тварин, які вважаються охоронцями роду.

А) магія

Б) фетишизм

В) анімізм

Г) тотемізм

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/ff/Ukraine_Paleolit_3.jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9b/Ukraine_Mesolit_2.jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/24/Ukraine_Mesolit_3.png

35. Із закінченням льодовикового періоду збігається початок:

А) пізнього палеоліту Б) мезоліту В) неоліту Г) бронзового віку

36. Вкажіть добу, наступну за палеолітом:

А) бронзовий вік

Б) енеоліт

В) мезоліт

Г) неоліт

37. Основний матеріал для виготовлення знарядь праці в епоху мезоліту:

А) глина

Б) дерево

В) камінь

Г) мідь

38. Назвіть перше механічне знаряддя праці:

А) шкребло

Б) спис

В) лук

Г) свердло

39. Вкажіть, яке знаряддя праці не було результатом спостережень за природою:

А) спис

Б) лук

В) колесо

Г) ручне рубало

40. Вкажіть епоху, коли було винайдено зображені мисливські знаряддя:

А) палеоліт Б) мезоліт

Б) неоліт Г) енеоліт

 

41. Що стало одним із наслідків винайдення первісною людиною лука та стріли?

А) перехід людини до осілого способу життя

Б) криза та занепад рибальства й збиральництва

В) суттєве зростання продуктивності праці мисливців

Г) утвердження відтворюючих форм господарювання

42. Центральною подію розвитку первісної техніки в добу мезоліту стало винайдення:

А) гончарства Б) лука і стріл В) мотики і рала Г) плота і човна

43. Встановіть відповідність між періодом давньої історії України та досягненням первісної людини на території України :

1)

2)

3)

4)

палеоліт А) виготовлення перших знарядь праці

мезоліт Б) винахід рибальства

неоліт В) початок обробки міді

енеоліт Г) винахід кераміки

 Д) використання залізних знарядь праці

44. Приведіть у відповідність періоди історії первісного суспільства і знаряддя праці, що використовувалися:

1) палеоліт

А) лук, кам'яна сокира

2) мезоліт

Б) гончарна піч, колесо

3) неоліт

В) ручне рубало

4) енеоліт

Г) мотика, серп

5) залізний вік

 

45. Стоянки людей кам'яного віку, за правилом, розташовувалися ...:

А) на пагорбі

Б) біля болота

В) на високому березі річки

Г) на рівнині

46. Приведіть у відповідність періоди історії первісного суспільства і досягнення первісних людей:

1) палеоліт

А) землеробство

2) мезоліт

Б) винахід колеса

3) неоліт

В) винахід лука і стріл

4) енеоліт

Г) оволодіння вогнем

5) залізний вік

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6d/034_Ukraine_Neolit_2.png

47. Поява першого керамічного посуду – це характерна риса епохи…

А) палеоліту Б) мезоліту

В) енеоліту Г) неоліту

48. Приведіть у відповідність поняття та визначення:

1) городище

А) тимчасове місце мешкання стародавніх людей

2) протомісто

Б) гігантське поселення – пам'ятник трипільської культури

3) селище

В) поселення, центр ремесла і торгівлі

4) стоянка

Г) неукріплене поселення, що розкинулося вздовж берега річки

 

Д) укріплене поселення на високому місці біля води

49. Перехід від привласнюючого господарства до відтворюючого – це риса, характерна для розвитку людського суспільства в епоху…

А) палеоліту

Б) мезоліту

В) неоліту

Г) енеоліту

50. Визначте заняття, яке відповідає привласнюючому господарству:

А) землеробство

Б) полювання

В) ремесло

Г) торгівля

51. Вкажіть, які заняття людей булі основою ведення привласнюючого господарства:

А) землеробство, скотарство, рибальство

Б) мисливство, збиральництво, рибальство

В) збиральництво, тваринництво, рибальство

Г) землеробство, збиральництво, мисливство

52. Мізинська, Кирилівська стоянки первісних людей є пам’ятками ...

А) палеоліту

Б) мезоліту

В) неоліту

Г) енеоліту

53. Позначте археологічну пам'ятку, де розташований Грот Мамонта:

А) Киїк-Коба в Криму

Б) Лука-Врублевецька, стоянка поблизу Кам'янця-Подільського

В) Мізинська стоянка на Чернігівщині

Г) Кам'яна Могила поблизу с.Терпіння на Запоріжжі

54. Встановіть відповідність між назвами палеолітичних пам'яток України та їхнім місцезнаходженням:

http://zno-ua.net/images/tests/hist-ukr/2013-demo/43.jpg1) Кирилівка 2) Киїк-Коба 3) Королево 4) Мізин

55. Вкажіть історико-археологічну добу, коли було винайдено зображені на малюнку знаряддя праці:

Описание: C:\Users\Anton\AppData\Local\Temp\FineReader10\media\image1.png

А) бронзовий вік Б) мезоліт В) неоліт Г) палеоліт

http://shkilna-istoriy.at.ua/_fr/0/7042967.jpg

56. Приведіть у відповідність назви стоянок первісних людей і їхнє місце знаходження:

1) Киїк-Коба

А) Закарпаття

2) Корольово

Б) Крим

3) Лука-Врублевецька

В) Придністров'я

4) Амвросіївка

Г) Чернігівщина

5) Мізинська

 

57. Вкажіть, чим найбільшою мірою визначається нерівномірність розвитку різних племен і народів:

А) расовими ознаками

Б) природними умовами

В) релігійними віруваннями

Г) випадковими обставинами

58. Приведіть у відповідність назви стоянок первісних людей і їхнє місцезнаходження:

1) Межиріцька

А) Закарпаття

2) Киїк-Коба

Б) Чернігівщина

3) Молодово

В) Придністров'я

4) Рокосово

Г) Канівщина

5) Мізинська

 

59. Приведіть у відповідність поняття та визначення:

1) рід

А) основна суспільна організація первісного ладу, група людей, об’єднаних кревною спорідненістю та спільним веденням господарства

2) плем’я

Б) група людей з основною сукупністю спадкових прикмет, які відрізняють її від іншої класифікаційної і приналежної до того самого роду одиниці

3) етнос

В) людська спільнота, яка утворюється в процесі розкладу племінних відносин на ґрунті єдності мови, території, економіки та культури

4) народність

Г) історична утворена людська спільнота

 

Д) соціальна та етнічна спільність родів спільного походження

60. Із збиральництва виникало землеробство, з полювання ‑ …:

А) промисли

Б) ремесло

В) скотарство

Г) торгівля

61. Приведіть у відповідність поняття та визначення:

1) промисел

А) господарська діяльність, професійне виробництво речей ручними, кустарними засобами

2) землеробство

Б) господарська діяльність з купівлі, продажу та оберту товарів

3) скотарство

В) господарська діяльність з розведення худоби

4) ремесло

Г) господарська діяльність з обробки землі та вирощування рослин

5) торгівля

62. *Позначте характерні риси неолітичної революції:

А) винайдення та поширення нових способів виготовлення знарядь праці: шліфування, пиляння, свердління каменю

Б) відокремлення скотарства від землеробства, винайдення колісного транспорту

В) винайдення зброї дистанційної дії – лука та стріли, розпад багатолюдних мисливських колективів

Г) виникнення нових видів виробництва та виготовлення штучних продуктів: керамічного посуду, тканини

Д) поява першого штучного металу – бронзи, відокремлення ремесла від землеробства

Е) перехід до осілого способу життя, формування стада свійських тварин і використання їх як тяглової сили

63. Освоєння нового матеріалу - міді, утвердження відтворюючих форм господарювання – це характерні риси розвитку людського суспільства в епоху…

А) палеоліту Б) мезоліту В) енеоліту Г) неоліту

64. Встановіть послідовність виникнення:

А) землеробство

Б) ремесло

В) скотарство

Г) торгівля

65. Вкажіть, що було однією з ознак неолітичної революції:

А) виготовлення керамічного посуду

Б) вихід торгівлі за межі окремих племен

В) відокремлення ремесла від землеробства

Г) початок виготовлення знарядь праці із заліза

66. Вкажіть історико-археологічну добу, коли було винайдено зображені на малюнку знаряддя праці:

 

 А) бронзовий вік Б) мезоліт В) неоліт Г) палеоліт

67. Визначте заняття, відповідне відтворюючому господарству:

А) землеробство

Б) полювання

В) рибальство

Г) збиральництво

68. Вкажіть у зв'язку з чим відбувся перехід від привласнюючого господарства до відтворюючого.

А) поява «людини розумної»

Б) винахід лука

В) виникнення землеробства

Г) зародження релігії

69. Вкажіть, на яку добу припав перехід від привласнюючого господарства до відтворюючого:

А) мезоліт

Б) неоліт

В) енеоліт

Г) бронзовий вік

70. Колесо винайшли …

А) землероби

Б) скотарі

В) міщани

Г) мисливці

71. Вкажіть, що зумовило перехід від родової общини до сусідської:

А) заняття ремеслом і торгівлею

Б) озброєні набіги

В) кровна спорідненість в общині

Г) зростання продуктивності праці

72. Назвіть причину розпаду первісного ладу:

А) поліпшення техніки обробки каменю, винахід лука і стріл

Б) поява «людини розумної»

В) зростання ролі рибальства

Г) поява майнової нерівності

73. Майнова і соціальна нерівність виникає ...

А) у людському стаді

Б) у родовій общині

В) у класовому суспільстві

Г) в епоху матріархату

74. *Вкажіть характерні риси неолітичної революції:

А) поява першого штучного продукту — сплаву міді та олова

Б) виникнення землеробства та скотарства

В) відокремлення скотарства від землеробства

Г) перехід до осілого способу життя

Д) винайдення свердління, шліфування та пиляння каменю

Е) відокремлення ремесла від землеробства

Ж) виникнення виробництва керамічного посуду, прядіння, ткацтва

75. Розставте заняття людей в порядку їх виникнення:

А) землеробство

Б) полювання

В) скотарство

Г) ремесло

76. Розставте заняття людей в порядку їх виникнення:

А) землеробство

Б) збиральництво

В) ремесло

Г) рибальство

77. Вкажіть, хто складав родову общину:

А) члени одного роду, зв'язані кровною спорідненістю і спільним господарством

Б) члени різних родів, пов'язані спільним господарством

В) члени різних племен, зв'язані спільним проживанням

Г) члени одного роду і сусіди

78. Вкажіть, хто складав сусідську общину:

А) члени одного роду, зв'язані кровною спорідненістю і спільним господарством

Б) члени різних родів, пов'язані спільним господарством

В) члени різних племен, зв'язані спільним проживанням

Г) члени одного роду і сусіди

79. Вкажіть, як користувалися землею в родовій общині:

А) земля була приватною власністю і об'єктом купівлі-продажу

Б) земля була спільною, оброблялася колективно

В) земля була спільною, але кожна сім'я мала свій орний наділ, а іншими угіддями користувалися спільно

Г) земля була власністю вождів, які наділяли нею воїнів

80. Вкажіть, як користувалися землею в сусідській общині:

А) земля була приватною власністю і об'єктом купівлі-продажу

Б) земля була спільною, оброблялася колективно

В) земля була спільною, але кожна сім'я мала свій орний наділ, а іншими угіддями користувалися спільно

Г) земля була власністю вождів, які наділяли нею воїнів

81. Розставте знаряддя праці в порядку їх створення:

А) гарпун

Б) рало

В) лук

Г) плуг

82. Розставте знаряддя праці в порядку їх створення:

А) проколка

Б) лук

В) плуг

Г) шкребло

83. Розставте знаряддя праці в порядку їх створення:

А) лук

Б) голка

В) спис

Г) рубало

84. Розставте знаряддя праці в порядку їх створення:

А) рало

Б) голка

В) спис

Г) рубало

85. Встановіть хронологічну послідовність, зобразивши процес зародження соціальної нерівності:

А) перехід до сусідської общини

Б) розпад первісного ладу

В) поява нерівності

Г) захоплення земель знаттю

86. Встановіть хронологічну послідовність, зобразивши процес зародження соціальної нерівності:

А) поява металевих знарядь праці

Б) перехід до сусідської общини

В) поява нерівності

Г) можливість обробки землі силами однієї сім'ї

87. Розташуйте в логічній послідовності факти, що показують причини відокремлення ремесла від землеробства:

А) селяни мали можливість обмінювати надлишки продуктів на вироби ремісників

Б) необхідні були особливі знання і трудові навички

В) з'явилися нові, складніші знаряддя праці і галузі ремесла

Г) росли врожаї і надлишки продуктів

88. Археологічна культура – це …

А) сукупність матеріальних цінностей, створених певною культурою у відповідності до рівня розвитку окремого народу чи окремого регіону

Б) пласт грунту на місці давніх поселень, в якому під час розкопок археологами виявлено предмети матеріальної культури, сліди господарювання людини

В) комплекс подібних між собою за рядом ознак археологічних пам’яток, поширених на певній території в межах певного історичного часу

Г) система археологічної періодизації культурно-історичного прогресу, послідовно фіксуюча найважливіші матеріальні зрушення в розвитку людства

89. Позначте поняття, що характеризує сукупність археологічних пам'яток, які належать до одного часу, певної території та мають певні особливості:

А) археологічна культура

Б) історичні джерела

В) історія

Г) палеоліт

90. *Розставте послідовно суспільні явища:

А) утворення держави Б) виникнення родової общини

В) поява соціальної нерівності Г) виникнення класів

Д) перехід до сусідської общини Е) поява приватної власності

http://i100rik.com.ua/wp-content/uploads/2014/05/Karta_trpilska.jpg

 

91. Вкажіть назву археологічної культури періоду енеоліту, яку досліджував В. Хвойка:

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/95/Hvoika_vp.jpg 

А) черняхівська Б) чорноліська В) трипільська Г) катакомбна

92. Якнайдавнішою землеробською культурою України була ...

А) трипільська

Б) зарубінецька

В) черняховська

Г) ямна

Файл:042 Ukraine Eneolit.png

93. Вкажіть, яка культура отримала назву «культури мальованої кераміки»:

А) стогівська

Б) трипільська

В) празька

Г) чорноліська

94. Вкажіть, до якого історико-археологічного періоду належить трипільська культура:

А) палеоліт

Б) мезоліт

В) неоліт

Г) енеоліт

95. *Визначте заняття носіїв трипільської культури:

А) землеробство, рільництво, городництво, садівництво

Б) осіле скотарство

В) кочове скотарство

Г) охота і рибальство

Д) прядіння, ткацтво, гончарство

Е) виготовлення знарядь праці з каменю і міді

Ж) виготовлення знарядь праці з бронзи

96. Реконструкція, зображена на рисунку, відображає життя та побут

А) кіммерійців Б) царських скіфів В) давніх слов’ян Г) трипільців

97. Позначте назву історичного періоду, для якого характерна ямна культура:

А) кам'яний вік

Б) неоліт

В) енеоліт

Г) залізний вік

98. *Визначте сільськогосподарські знаряддя носіїв трипільської культури:

А) зернотерка

Б) мотика

В) залізний серп

Г) кістяний або дерев'яний серп

Д) сокира

Е) рало

Ж) плуг

З) ярмо

http://i100rik.com.ua/wp-content/uploads/2014/05/Karta_bronza.jpg

99. *Позначте твердження, які характеризують діяльність населення трипільської культури:

А) користувалися мідним і залізним знаряддям праці

Б) винайшли орне землеробство

В) виготовляли багатоколірну кераміку

Г) займалися кочовим скотарством

Д) практикували культ родючості

Е) насипали на похованнях кургани

Ж) створювали сім’ї, що булі типовими для періоду зрілого матріархату й становлення патріархату

З) мешкали поселеннями, житло мало тип куреня, укритого шкурами тварин

И) споруджували протоміста, житла в яких розташовували концентричними колами

100. Вкажіть характерні риси розвитку трипільської культури:

А) орнаментація керамічного посуду

Б) здійснення грабіжницьких набігів

В) ведення кочового скотарства

Г) осілий спосіб життя

Д) виготовлення бронзових знарядь праці

Е) будівництво укріплених міст

Ж) ведення орного землеробства

101. Позначте факт, що має відношення до трипільської культури:

А) трипільська культура проіснувала 1,5 тис. років

Б) трипільці були войовничими племенами

В) кількість жителів у деяких поселеннях трипільців становила більше ніж 100 тис. осіб

Г) трипільці поклонялися лісовим богам

102. Встановіть відповідність між періодом стародавньої історії України та змінами, що відбулися в цей період в житті суспільства:

1) палеоліт

А) винайдення водного транспорту (плота, човна), приручення перших тварин

2) мезоліт

Б) перехід до осілого способу життя, приручення більшості свійських тварин

3) неоліт

В) використання перших знарядь праці, зародження мистецтва та релігійних уявлень

4) бронзовий вік

Г) витіснення каменю штучним матеріалом у виробництві знарядь праці, приручення коня

 

Д) використання плуга для обробки землі, панування кочівників у степовій частині України

http://istoryk.in.ua/wp-content/uploads/2013/01/189297210.jpg

103. Вкажіть правильне судження:

«Ранній залізний вік на українських теренах характеризується …»

1) розселенням індоєвропейців

2) технологічним проривом у виготовленні знарядь праці та зброї

3) виникненням перших державних утворень

А) всі судження вірні

Б) правильні 1-ше і 2-ге судження

В) правильні 1-ше і 3-тє судження

Г) правильні 2-ше і 3-тє судження

104. Вкажіть перший кочовий народ на українських землях ...:

А) трипільці

Б) кіммерійці

В) таври

Г) скіфи

105. Позначте назву джерела, яке містить найдавнішу згадку про кіммерійців:

А) «Історія» Геродота

Б) «Іліада» Гомера

В) «Одіссея» Гомера

Г) «Грецька історія» Ксенофонта

106. Перший народ Східної Європи, який увійшов до історії під власним ім’ям:

А) анти

Б) кіммерійці

В) скіфи

Г) таври

107. Вкажіть народ, який першим серед кочових мешканців Степу вдався до обробки заліза, започаткувавши залізний вік на наших теренах:

А) кіммерійці

Б) скіфи

В) сармати

Г) печеніги

108. Першими на території України розпочали виплавляти залізо з болотяної руди й оволоділи технікою виготовлення сталі:

А) племена трипільської культури

Б) східні слов’яни

В) кіммерійці

Г) скіфи

109. Вкажіть, яку назву мала річка Дніпро у найдавніші часи:

А) Борисфен

Б) Істр

В) Танаїс

Г) Пората

http://www.litopys.com.ua/upload/iblock/86f/86fec559746f2bcedf624615c1f5561f.jpg

110. Вкажіть, на який історико-археологічний період припадає панування скіфських племен в степах Північного Причорномор’я:

А) ранній залізний вік

Б) пізній палеоліт

В) енеоліт

Г) бронзовий вік

111. Скіфи з'явилися на сучасній території України в …

А) кінці 9ст. до н.е.

Б) 8 ст. до н.е.

В) 7 ст. до н.е.

Г) на початку 6 ст. до н.е.

112. «Батько історії» ‑ це…:

А) Арістотель

Б) Геродот

В) Сима Цянь

Г) Фукідід

113. Назвіть основне заняття скіфів:

А) землеробство

Б) полювання

В) ремесло

Г) скотарство

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/1d/0600_Skifia.png/800px-0600_Skifia.png

114. Про яке плем’я йдеться в уривку з твору давньогрецького історика:

«Жодному ворогу, що нападе на їхню країну, вони не дають врятуватися; і ніхто не зможе їх наздогнати, якщо тільки самі вони не допустять цього».

А) гунів Б) сарматів В) скіфів Г) таврів

115. Позначте народ, який завдав нищівної поразки війську перського володаря Дарія І:

А) кіммерійці

Б) скіфи

В) сармати

Г) готи

116. Позначте факт, що має відношення до скіфів:

А) панування скіфів тривало більше тисячі років

Б) давньогрецький історик Геродот поділив скіфів на чотири групи

В) Товста Могила, курган Солоха, Гайманова Могила ‑ найвідоміші скіфські кургани

Г) скіфські племена були асимільовані племенами венедів

117. Вкажіть, яку із зображених монет було викарбовано на честь скіфського царя.

А) 

Б) 

В) 

Г) 

118. Карбування скіфської монети було започатковано під час правління царя:

А) Анахарсіса Б) Атея В) Іданфірса Г) Скілура

119. На території Нижнього Подніпров’я та Степового Криму у боротьбі з сарматами утворилася держава:

А) Аварський каганат Б) Антський союз В) Боспорське царство Г) Мала Скіфія

120. Вкажіть столицю Малої Скіфії:

А) Біла Вежа Б) Борисфеніда В) Неаполь Г) Танаїс

121. Позначте, історії якого народу належить назва «Неаполь»:

А) кіммерійці

Б) скіфи

В) сармати

Г) готи

122. Позначте племена, про які римський поет Овідій писав у «Трістіях»:

«Ворог, сила якого ‑ кінь та швидка стріла, спустошує жалюгідні багатства навколишніх сіл...».

А) гуни

Б) кіммерійці

В) сармати

Г) скіфи

123. Вкажіть, у мистецтві якого народу яскраво виявився «звіриний стиль»:

А) скіфи

Б) сармати

В) анти

Г) кіммерійці

124. На карті заштриховано територію

http://zno-ua.net/images/tests/hist-ukr/2013-demo/2.jpg

А) Антського царства Б) Боспорської держави В) Великої Скифії Г) трипільської культури

125. Позначте назву металу, із якого було зроблено зображений предмет, знайдений у скіфському кургані:

А) срібло

Б) мідь

В) бронза

Г) золото

126. Вкажіть, в якому кургані було знайдено золоту пектораль:

А) Гайманова могила

Б) Солоха

В) Товста могила

Г) Чортомлик

127. *Вкажіть, що з наведеного стосується історії скіфських племен:

А) винайдення колісного транспорту

Б) витіснення на Кримський півострів сарматськими племенами

В) здійснення грабіжницьких походів проти Римської імперії

Г) налагодження торговельних зв’язків із грецькими містами-колоніями

Д) панування в образотворчому мистецтві «звіриного стилю»

Е) створення загонів важкоозброєнної піхоти

Ж) утвердження монотеїстичної релігії

128. Вкажіть, хто відібрав у скіфів панівне становище в причорноморських степах:

А) авари

Б) готи

В) кіммерійці

Г) сармати

129. Вкажіть вірне судження: «Причинами занепаду Великої Скіфії дослідники вважають …».

1) погіршення природних умов

2) занепад господарського життя Лісостепу через надмірне використання природних ресурсів

А) обидва судження правильні

Б) вірне тільки 1-ше судження

В) вірне тільки 2-ге судження

Г) обидва судження неправильні

Файл:Scythia-Parthia 100 BC.png

130. Вкажіть вірне судження: «Причинами послаблення й занепаду скіфської держави дослідники вважають …».

1) кліматичні зміни (почастішання посух)

2) вторгнення кельтів – із заходу та сарматів – зі сходу

А) обидва судження правильні

Б) вірне тільки 1-ше судження

В) вірне тільки 2-ге судження

Г) обидва судження неправильні

131. Торговим і політичним центром сарматів був…

А) Пантікапей

Б) Танаїс

В) Неаполь

Г) Херсонес

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/2e/0300_Ukraine_Sarmats.png/800px-0300_Ukraine_Sarmats.png

132. Назвіть основне заняття сарматів:

А) землеробство

Б) полювання

В) ремесло

Г) скотарство

http://i100rik.com.ua/wp-content/uploads/2014/05/Karta-skifi.jpg

133. Позначте назву представника цього іраномовного народу в перекладі звучить як «підперезаний мечем»:

А) сармати

Б) скіфи

В) торки

Г) хазари

134. Оберіть правильне твердження: «Проникнення сарматів у степи Північного Причорномор’я на межі III-ІІ ст. до н. е. супроводжувалося витісненням скіфів…».

А) у межиріччя Дону та Кубані

Б) у пониззя Дніпра та на Кримський півострів

В) у пониззя Дунаю

Г) на правий берег Дніпра

135. В III ст. до н.е. племена сарматів витіснили з причорноморських степів войовничі…:

А) авари Б) готи В) гуни Г) угри

136. Вкажіть народ, про який йдеться в уривку з історичного джерела:

«Коли вони зявляються кінними загонами, ніякий інший стрій не може чинити їм опору».

А) готи Б) гуни В) сармати Г) угри

137. *Вкажіть, що з наведеного стосується історії сарматських племен:

А) ведення осілого способу життя

Б) витіснення кіммерійців на Кримський півострів

В) грабіжницькі напади на придунайські провінції Римської імперії

Г) збереження пережитків матріархату

Д) поширення християнства серед панівної верстви суспільства

Е) створення рабовласницької держави

Ж) формування загонів важкоозброєної кінноти

138. Формування середньовічного європейського лицарства зазнало суттєвого впливу моделі важко озброєної панцирної кінноти …

А) аварів Б) готів В) сарматів Г) скіфів

139. *Визначте причини Великої грецької колонізації

А) аграрна перенаселеність Великої Греції

Б) агресія з боку Лідії і Персії

В) втеча від переслідування політичними супротивниками

Г) захоплення колоній

Д) вигнання порушників закону

Е) пошук джерел сировини і ринків збуту

Ж) прагнення оволодіти новими знаннями і уміннями кочівників

140. Найдавніший, за писемними джерелами, народ Північного Причорномор’я – це

А) гуни

Б) скіфи

В) сармати

Г) кіммерійці

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/15/Ancient_Greek_Colonies_of_N_Black_Sea.png

141. *Визначте причини Великої грецької колонізації:

А) пошук джерел сировини і ринків збуту

Б) розвиток торгівлі

В) втеча від злиднів на батьківщині

Г) перехід до кочового способу життя

Д) втеча від переслідування політичними супротивниками

Е) вигнання порушників закону

Ж) агресія з боку Лідії і Персії

142. Вкажіть причину грецької колонізації Північного Причорномор’я та Криму у VІІ-VІ ст. до н. е.:

А) демографічний вибух, перенаселення і нестача землі в метрополії

Б) занепад сільського господарства та ремесла материкової Греції

В) нестача рабів у метрополії, пошук нових ринків работоргівлі

Г) пошук нових союзників для боротьби проти могутнього Персидського царства

143. Позначте особливість розвитку грецьких полісів (міст-держав) Північного Причорномор’яя в VII – VI ст. до н.е.:

А) військова залежність від місцевих племен

Б) державно-політична незалежність від метрополій

В) карбування єдиної монети для новозаснованих колоній

Г) федеративне обєднання всіх полісів навколо Ольвії

144. Вкажіть найголовніші причини грецької колонізації Північного Причорномор’я та Криму у VІІ-VІ ст. до н. е.:

А) воєнно-стратегічні

Б) суспільно-політичні

В) культурно-ідеологічні

Г) соціально-економічні

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/53/0700_Ukraine_Antic.png/800px-0700_Ukraine_Antic.png

145. Перше еллінське поселення в Північному Причорномор’ї:

А) Борисфеніда Б) Ольвія В) Пантікапей Г) Тіра

146. Традиційна для Давньої Греції форма соціально-економічної та політичної організації суспільства:

А) колонія Б) поліс В) республіка Г) хора

147. Вкажіть, яке місто було столицею Боспорського царства:

А) Херсонес

Б) Ольвія

В) Пантікапей

Г) Тіра

148. Вкажіть, під якими номерами на карті позначено грецькі поліси Ольвія та Херсонес:

А) 2, 4

Б) 1, 3

В) 3, 5

Г) 2, 6

149. Столиця Боспорського царства ...

А) Боспор Кіммерійський

Б) Неаполь Скіфський

В) Пантікапей

Г) Херсонес

150. Вкажіть назву грецького міста-колонії, заснованого на Бузькому лимані неподалік сучасного Миколаєва:

А) Тіра

Б) Херсонес

В) Ольвія

Г) Фанагорія

151. Встановіть відповідність між назвами античних міст-колоній Північного Причорномор’я та Криму та їхнім місцем розташування:

 http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4f/Khersones_buildings.jpg

1) Пантікапей 2) Ольвія 3) Тіра 4) Херсонес

152. Приведіть у відповідність старогрецькі та сучасні географічні назви:

1) Борисфен

А) Азовське море

2) Боспор Кіммерійський

Б) Дніпро

3) Меотіда

В) Керченська протока

4) Ольвія

Г) Чорне море

5) Понт Евксинський

 

153. Приведіть у відповідність старогрецькі та сучасні географічні назви:

1) Ольвія

А) Керч

2) Пантікапей

Б) Миколаїв

3) Феодосія

В) Севастополь

4) Херсонес

Г) Феодосія

5) Керкінітіда

 

154. Вкажіть назву держави, яка виникла 480 р. до н.е. і об’єднала більш як 20 грецьких міст на Керченському півострові:

А) Боспорське царство

Б) Велика Скіфія

В) Кримська сатрапія

Г) Понтійське царство

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/bc/0300_Ukraine_Chernjahov.png

155. Зображена на фото музейна експозиція ілюструє розповідь екскурсовода про життя та побут …

А) мешканців античних міст Північного Причорномор’я

Б) вождів кіммерійських кочових племен

В) носіїв трипільської культури

Г) князів східнослов’янських племінних союзів

156. Приведіть у відповідність поняття та визначення:

1) демос

А) античне місто-держава

2) поліс

Б) панування родовитої чи фінансової верхівки або сама така суспільна група

3) аристократія

В) поселення, засноване на новому місці; залежна територія

4) олігархія

Г) привілейована частина суспільства чи верстви

 

Д) ремісники та торговці, пізніше назва поширилась на весь народ, не аристократів

157. Вкажіть, хто очолив перше відоме повстання рабів на території України в 107 р. до н.е.:

А) Діофант

Б) Мітрідат

В) Савмак

Г) Скілур

158. *Картосхема дає змогу

А) окреслити територію Антського царства

Б) указати основний шлях грецької колонізації

В) визначити межі розселення племен трипільської культури

Г) указати територію Боспорського царства

Д) окреслити територію Великої Скіфії

Е) указати напрямок походу перського царя Дарія І

Ж) визначити торговельний шлях «із варяг у греки»

159. Приведіть у відповідність назви народів і дати їх існування:

1) готи

А) IX-VII ст. до н.е.

2) гуни

Б) VII-III ст. до н.е.

3) сармати

В) III ст. до н.е. – III ст. н.е.

4) скіфи

Г) II-IV ст.

5) кіммерійці

 

http://narodna-osvita.com.ua/uploads/ist-5-pometun/ist-5-pometun-53.jpg

160. Встановіть послідовність перебування кочівників на території сучасної України:

А) гуни

Б) кіммерійці

В) сармати

Г) скіфи

161. Вкажіть регіон, що не прийнято розглядати як прабатьківщину слов’ян:

А) Карпати Б) між ріками Вісла та Одер В) Причорномор’я Г) між ріками Дніпро та Вісла

162. Яку теорію походження слов’ян започаткував літописець Нестор у «Повісті минулих літ»:

А) азійську (скіфо-сарматську) Б) вісло-дністровську В) дніпро-одерську Г) дунайську

163. Найдавнішою археологічною культурою слов’ян вважається:

А) зарубинецька Б) колочинська В) трипільська Г) черняхівська

164. Племена зарубинецької культури були витиснені з території середньої течії Дніпра…

А) аварами Б) готами В) гунами Г) сарматами

165. Вкажіть, як називали давніх слов'ян римські історики II ст.:

А) венеди

Б) слов'яни

В) трипільці

Г) черняхівці

166. Римські письмові джерела називали слов'ян ...

А) венедами

Б) скіфами

В) сакалабами

Г) склавінами

167. Поставте у відповідність імена князів і назви племен:

1) Аттіла

А) анти

2) Бож

Б) готи

3) Германаріх

В) гуни

4) Скілур

Г) поляни

 

Д) скіфи

168. Позначте, на якій території проживали анти в часи зіткнень з готами (за Прокопієм):

А) між Віслою і Дніпром

Б) між Дунаєм і Дніпром

В) між Дунаєм і Доном

Г) між Дунаєм і Сіверським Дінцем

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/uk/c/cf/Zarubynets.jpg

169. Про кого повідомляв під 375 роком хроніст Йордан, що цей князь спочатку переміг готів, але потім був страчений разом з 70 одноплемінниками:

А) Бож

Б) Кий

В) Мезамир

Г) Бравлін

170. Першим протодержавним об’єднанням слов’ян вважається:

А) Антський союз Б) Аратта В) Дулібський союз Г) Київська Русь

171. Візантійські історики іменували слов'ян венедами, склавинами і ..:

А) антами

Б) дулебами

В) росами

Г) украми

172. Легенду про заснування Києва братами Києм, Щеком, Хоривом і їх сестрою Либіддю донесла до нас

А) «Хроніка» Аноніма Галла Б) «Повість минулих літ» Б) «Війна з готами» Прокопія Кесарійського Г) Короткий Київський літопис

173. Вкажіть, як у джерелах VI ст. називаються давні слов’яни, які жили між Дунаєм і Дністром(за Йорданом)

А) авари

Б) анти

В) венеди

Г) склавіни

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d3/Slavic_peoples_6th_century_historical_map.jpg

174. *Вкажіть назви племінних об’єднань давніх слов’ян, які вживаються в працях візантійських і готських істориків:

А) алани

Б) венеди

В) роксолани

Г) анти

Д) склавини

Е) авари

Ж) укри

 

175. Вкажіть вірне судження: «Власне слов’янські археологічні культури постали …».

1) У Північно-Східній Європі та Північній Азії в VI-VII ст.

2) У лісостеповій зоні Південно-Східної Європи в V-VI ст.

А) обидва судження правильні

Б) вірне тільки 1-ше судження

В) вірне тільки 2-ге судження

Г) обидва судження неправильні

176. Приведіть у відповідність поняття та визначення:

1) поліс

А) давнє укріплене поселення

2) селище

Б) античне місто-держава

3) стоянка

В) давнє неукріплене поселення

4) городище

Г) місце поселення первісної людини

5) місто

 

http://likbez.org.ua/wp-content/uploads/2014/09/slav_map_1.jpg

177. Вкажіть вірне судження:

«Внаслідок «Великого розселення слов'ян» у V-VII ст. слов’янські племена з’являються …»

1) у Подунав'ї та на півдні Балканського півострова

2) на заході, доходячи до Ельби та Балтійського узбережжя

3) на північному сході, заселяючи верхів’я Дону і Волги

А) всі судження правильні

Б) тільки 1-ше і 2-ге судження вірні

В) тільки 2-ге і 3-тє судження вірні

Г) всі судження неправильні

178. Вкажіть вірне судження: «Історичне значення «Великого переселення народів» для слов’янського світу полягає в започаткуванні …»

1) поділу слов’ян на етнічні групи, від яких ведуть свою історію сучасні слов’янські народи

2) розселення слов’ян на території від Одри до Дніпра

А) обидва судження правильні

Б) тільки 1-ше судження вірне

В) тільки 2-ге судження вірне

Г) обидва судження неправильні

179. Позначте народ, що не приймав участі в «Великому переселенні народів» ...

А) алани

Б) готи

В) гуни

Г) скіфи

180. Вкажіть, до якого періоду відносяться події,описані візантійським істориком:

«Тепер слов’яни бушують повсюдно… Вони спустошили та спалили міста й фортеці, узяли полонених і стали панами на землі. Вони осіли на ній панами, як на своїй,, без страху… І нині вони живуть тут і перебувають у країні ромеїв… Зіслов’янилась вся наша земля і стала варварською».

А) III-IV ст.

Б) V-VIIст.

В) VIII-IX ст.

Г) IX-Xст.

181. Велике розселення слов’ян тривало впродовж ...

А) І ст. до н. е.-І ст. н. е.

Б) І-ІІ ст.

В) ІІІ-IV ст.

Г) V-VII ст.

182. Перший вид землеробства:

А) мотичне Б) орне В) переліг Г) підсічне

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/07/East_europe_5-6cc.png

183. Приведіть у відповідність способи обробки землі і заняття, що позначають їх:

1) мотичне землеробство

А) спалюється рослинність, ділянка землі обробляється декілька років до виснаження

2) орне землеробство

Б) спалюється ділянка лісу, попіл слугує добривом

3) переліг

В) вирощувані культури щороку за певним принципом змінюють на окремих ділянках

4) підсічне землеробство

Г) обробка землі за допомогою плуга і тяглих тварин

Д) обробка землі без застосування тяглої сили

184. Роль міжплемінних центрів у давніх слов’ян виконували:
А) «гради» (городища) Б) міста В) поліси Г) селища

185. Найдавніша східнослов’янська грошова одиниця:

А) гривня Б) куна В) карбованець Г) рубль

186. Вкажіть, археологічним відповідником якого слов’янського етно-племінного об’єднання є празько-корчацька культура, пам’ятки якої розташовані на території між Дунаєм і Дністром:

А) авари

Б) анти

В) венеди

Г) склавіни

187. Розташуйте народи, що проживали на території України, у хронологічній послідовності:

А) анти

Б) готи

В) сармати

Г) скіфи

188. Хто з антських вождів заявив аварам: «Чи народився на землі і чи зігрівається променями сонця людина, яка підкорить собі силу нашу? не інші нашою землею, а ми чужими володіти звикли. І в цьому ми переконані, поки існують на світі війна і мечі»:

А) Бож

Б) Бравлін

В) Мезамир

Г) Аскольд

189. *Які з перерахованих племен брали участь у «великому переселенні народів»:

А) склавіни

Б) авари

В) таври

Г) гуни

Д) готи

Е) половці

Ж) сіверяни

З) болгари

И) скіфи

К) кіммерійці

190. Установіть послідовність історичних явищ періоду Стародавньої історії України.

А) Велике розселення слов'ян Б) Велика грецька колонізація В) розпад Великої Скіфії Г) Велике переселення народів

191. Стародавні слов'яни билися з ворогами переважно:

А) на морі

Б) на рівнині

В) на пересіченій місцевості

Г) у горах

192. Позначте, коли візантійський імператор Маврикій рекомендував воювати проти слов'ян:

А) навесні

Б) влітку

В) восени

Г) взимку

193. Встановіть відповідність між датами та подіями:

1) 512 р. до н. е.

А) війни антів з аварами; розпад антського союзу

2) 107 р. до н.е.

Б) війна скіфів із персами

3) 375 р.

В) повстання в Боспорському царстві під проводом Савмака

4) кінець VI - початок VII ст.

Г) смерть вождя гунів Аттіли

Д) вбивство готським королем Вінітарієм антського вождя Божа

194. Визначте сусідів стародавніх слов'ян на заході:

А) балти

Б) булгари

В) германці

Г) хазари

195. Визначте сусідів стародавніх слов'ян на сході:

А) балти

Б) булгари

В) варяги

Г) германці

196. Визначте сусідів стародавніх слов'ян на півночі:

А) булгари

Б) варяги

В) германці

Г) печеніги

197. Визначте сусідів стародавніх слов'ян на півдні:

А) балти

Б) варяги

В) греки

Г) торки

198. Виключіть зайве:

А) авари

Б) анти

В) венеди

Г) склавіни

199. Правитель якої з сусідніх слов’янам держав носив титул кагана:

А) Візантійської

Б) Франкської

В) Хозарської

Г) Чеської

200. На карті заштриховано територію, де 

А) проживали племена дулібів та древлян у VII - УШ ст.

Б) утворилося державне об'єднання скіфських племен - Велика Скіфія

В) розселялися племена трипільської культури на початку IV - наприкінці III ст. до н. е.

Г) поширювався політичний вплив міст-колоній Північного Причорномор'я

201. Релігійні вірування стародавніх слов'ян:

А) іслам

Б) магія

В) християнство

Г) язичництво

202. *Виділіть імена божеств, яким поклонялися східні слов'яни:

А) Велес

Б) Зевс

В) Ісида

Г) Крішна

Д) Лада

Е) Мокошь

Ж) Перун

З) Сварог

И) Один

К) Стрибог

Л) Хорс

 

203. Релігією східних слов'ян в давнину було ...

А) магометанство(іслам)

Б) християнство

В) язичництво

Г) іудаїзм

204. Богом громовиці у давніх слов’ян був ...

А) Перун

Б) Велес

В) Сварог

Г) Даждьбог

205. Складовою частиною якої експозиції історичного музею є зображені пам’ятки:

А) «Дивосвіт Трипілля» Б) «Скіфо-сарматська доба»

В) «Язичництво давніх слов’ян» Г) «Ювелірні шедеври Київської Русі»

1.

б

       

2.

г

       

3.

г

       

4.

г

       

5.

в

       

6.

в

       

7.

б

       

8.

а

г

в

д

 

9.

а

г

в

б

 

10.

а

       

11.

б

а

д

г

 

12.

в

       

13.

в

г

а

б

 

14.

г

а

б

в

 

15.

а

       

16.

в

       

17.

а

       

18.

б

       

19.

а

       

20.

в

       

21.

в

       

22.

а

       

23.

а

       

24.

а

       

25.

а

       

26.

г

б

а

в

 

27.

в

д

б

а

 

28.

в

       

29.

а

       

30.

в

       

31.

а

       

32.

б

       

33.

б

       

34.

г

       

35.

б

       

36.

в

       

37.

в

       

38.

в

       

39.

в

       

40.

б

       

41.

в

       

42.

б

       

43.

а

б

г

в

 

44.

в

а

г

б

 

45.

в

       

46.

г

в

а

б

 

47.

в

       

48.

д

б

г

а

 

49.

в

       

50.

б

       

51.

б

       

52.

а

       

53.

г

       

54.

б

д

а

в

 

55.

б

       

56.

б

а

в

 

г

57.

б

       

58.

г

 

в

а

б

59.

а

д

б

в

 

60.

в

       

61.

 

г

в

а

б

62.

абге

63.

г

       

64.

а

в

б

г

 

65.

в

       

66.

в

       

67.

а

       

68.

в

       

69.

б

       

70.

б

       

71.

г

       

72.

г

       

73.

в

       

74.

бвдеж

       

75.

б

а

в

г

 

76.

б

г

а

в

 

77.

а

       

78.

г

       

79.

б

       

80.

в

       

81.

а

в

б

г

 

82.

г

а

б

в

 

83.

г

в

б

а

 

84.

г

в

б

а

 

85.

а

г

б

в

 

86.

а

г

б

в

 

87.

г

а

б

в

 

88.

в

       

89.

а

       

90.

а6 б1 в3 г5 д2 е4

91.

в

       

92.

а

       

93.

б

       

94.

г

       

95.

бгде

96.

г

       

97.

в

       

98.

абгд

99.

вджи

100.

агж

101.

а

       

102.

в

а

б

г

 

103.

а

       

104.

б

       

105.

в

       

106.

б

       

107.

а

       

108.

в

       

109.

а

       

110.

а

       

111.

в

       

112.

б

       

113.

г

       

114.

в

       

115.

б

       

116.

в

       

117.

г

       

118.

б

       

119.

г

       

120.

в

       

121.

б

       

122.

г

       

123.

а

       

124.

в

       

125.

г

       

126.

в

       

127.

бвг

128.

г

       

129.

а

       

130.

а

       

131.

б

       

132.

г

       

133.

а

       

134.

б

       

135.

б

       

136.

в

       

137.

вгж

138.

в

       

139.

абве

140.

г

       

141.

абвдж

142.

а

       

143.

б

       

144.

г

       

145.

а

       

146.

б

       

147.

в

       

148.

а

       

149.

в

       

150.

в

       

151.

д

в

б

г

 

152.

б

в

а

 

г

153.

б

а

г

в

 

154.

а

       

155.

а

       

156.

д

а

г

б

 

157.

в

       

158.

где

159.

г

 

в

б

а

160.

б

г

в

а

 

161.

в

       

162.

г

       

163.

а

       

164.

г

       

165.

а

       

166.

а

       

167.

в

а

б

д

 

168.

г

       

169.

а

       

170.

а

       

171.

а

       

172.

б

       

173.

г

       

174.

бгд

175.

в

       

176.

б

в

г

а

 

177.

б

       

178.

а

       

179.

г

       

180.

б

       

181.

г

       

182.

а

       

183.

д

г

а

б

 

184.

а

       

185.

б

       

186.

г

       

187.

г

в

б

а

 

188.

в

       

189.

абгдз

190.

б

в

г

а

 

191.

в

       

192.

г

       

193.

б

в

д

а

 

194.

в

       

195.

б

       

196.

б

       

197.

в

       

198.

а

       

199.

в

       

200.

в

       

201.

г

       

202.

адежзкл

203.

в

       

204.

а

       

205.

б

       
Попередня
Сторінка
Наступна
Сторінка

Зміст