Підручник з Біології і екології (профільний рівень). 10 клас. Задорожній - Нова програма

§ 9. Вид як базовий таксон сучасної систематики

Поміркуйте

Такса і дог зовні досить сильно різняться між собою. Чому вони є представниками одного виду?

Згадайте

Систематична категорія

Рід

Бінарна номенклатура

Вид

Концепції виду

Базовим таксоном сучасна систематика вважає вид. Складність поділу живих істот на види полягає ще й у тому, що саме визначення поняття «вид» є доволі складним. І залежить воно від того, яка з концепцій виду використовується в певному випадку.

У більшості випадків для виду використовують таке визначення: вид — це сукупність популяцій особин, подібних між собою за будовою, функціями, місцем в угрупованнях організмів, що населяють певний ареал і вільно схрещуються між собою у природі.

Мал. 9.1. Приклади видів, особини яких значно відрізняються одна від одної за зовнішнім виглядом

Мал. 9.2. Гінкго дволопатеве (а) і щитень літній (б) — види-довгожителі, існують понад 100 млн років

Деякі поширені концепції виду

Назва концепції

Визначення виду

Особливості концепції

Типологічна

Це група особин, які є ідентичними до особини-еталону за певними ознаками

Усі особини виду порівнюються з еталонним зразком. Ця концепція дуже незручна для видів, особини яких можуть сильно відрізнятися за зовнішніми ознаками, наприклад собака домашній, коні (мал. 9.1)

Номіналістична

Це група особин, яка визнається формальною класифікацією і становить певний етап розвитку певної еволюційної лінії

Ця концепція розглядає вид як чисто теоретичне поняття, бо живі організми в природі постійно змінюються. В її межах важко пояснити дуже тривале існування гінкго або щитнів (мал. 9.2)

Біологічна

Це група особин, що здатна схрещуватися і давати плідне потомство

Концепція добре підходить для опису багатоклітинних організмів зі статевим розмноженням, але зазнає труднощів під час опису організмів, які не мають статевого розмноження, наприклад бактерій

Філогенетична

Це найменша монофілетична група, яка заслуговує на формальне визнання

Ця концепція визначає вид за його монофілетичним походженням (від однієї популяції або навіть окремої особини). Не є вдалою для визначення видів, які виникли шляхом схрещування або симбіогенезу


Критерії виду

Морфологічний: схожість зовнішньої і внутрішньої будови організмів одного виду та її відмінність у різних видів

У людини більший мозок та інші пропорції частин скелета, шимпанзе має добре розвинений волосяний покрив

Репродуктивний: схожість процесів життєдіяльності й можливість схрещування

Людина не може схрещуватися із шимпанзе

Географічний: зона поширення виду (ареал). Існують види з розірваними і дуже великими ареалами поширення

Людина заселила всі континенти, а ареал шимпанзе обмежений центральною частиною Африки

Біохімічний: можливість розрізняти види за біохімічними параметрами (будовою білків нуклеїнових кислот)

Білок FOXP2 людини, який регулює розвиток мозку, легенів і кишечника та забезпечує розвиток мовних навичок, на 2 амінокислоти відрізняється від аналогічного білка шимпанзе

Генетичний: кількість і структура хромосом виду, тобто його каріотип (кожний вид має чітко визначений набір хромосом)

У людини 23 пари хромосом, а у шимпанзе їх 24

Екологічний: умови існування виду, його місце в біоценозі, взаємовідносини з іншими видами

Людина заселила багато різних біотопів, а шимпанзе живуть тільки в тропічному лісі

Критерії виду

У природі трапляються види-двійники, які дуже подібні між собою за зовнішньою будовою. Такі види було виявлено серед комах, риб, птахів, ссавців, рептилій, амфібій тощо. В Україні види-двійники знайшли у зелених ропух, полівок, мишаків. Тому, щоб не помилитися, для визначення виду використовують не якусь одну ознаку, а цілий комплекс критеріїв виду.

Ключова ідея

Існує кілька різних біологічних концепцій виду. Але в будь-якій з них окремі види визначають за допомогою комплексу критеріїв, а не за якоюсь однією окремою ознакою.

Практична робота

Вивчення критеріїв виду на прикладі рослин і тварин, що належать до однієї родини

1. Розгляньте кілька видів рослин і тварин, що належать до однієї родини, і визначте їхні риси відмінності одне від одного за кількома критеріями (морфологічним, географічним, екологічним тощо).

2. Результати спостережень оформте у вигляді таблиці.

Приклади рослин однієї родини: яблуня, груша, шипшина.

Приклади тварин однієї родини: сорока, галка, крук.

3. Сформулюйте висновок.

Запитання та завдання

1. На конкретному прикладі поясніть, як за допомогою біохімічного критерію розрізнити два види. 2. Серед комарів існують види-двійники, деякі з яких можуть переносити малярію, а деякі — ні. За зовнішньою будовою вони не відрізняються. Запропонуйте спосіб (або способи), за допомогою якого (або яких) ці види можна розрізнити.