Підручник з Біології. 9 клас. Задорожний - Нова програма

Узагальнюючі завдання до теми «Еволюція органічного світу»

У завданнях 1—12 оберіть одну правильну відповідь.

1. Загальна кількість особин на певній території, які належать до однієї популяції, — це:

а) структура

б) ареал

в) щільність

г) чисельність

2. Середня кількість особин на одиницю площі чи об’єму на певній території, які належать до однієї популяції, — це:

а) структура

б) ареал

в) щільність

г) чисельність

3. Коливання чисельності природних популяцій, яке відбувається постійно внаслідок кліматичних, біологічних або інших факторів, — це:

а) мутації

б) популяційні хвилі

в) дрейф генів

г) природний добір

4. Переміщення особин з однієї популяції в іншу або на нові території — це:

а) природний добір

б) ізоляція

в) міграція

г) дрейф генів

5. Утворення великого червоного гребінця у самців курей є прикладом добору:

а) стабілізуючого

б) статевого

в) дизруптивного

г) рушійного

6. Утворення двох видів птахів, які мали спільного предка, на сусідніх островах є прикладом видоутворення:

а) алопатричного

б) симпатричного

в) шляхом схрещування

г) шляхом поліплоїдії

7. Критерій виду, який характеризує схожість зовнішньої і внутрішньої будови організмів одного виду:

а) екологічний

б) біохімічний

в) морфологічний

г) генетичний

8. Критерій виду, який характеризує кількість і структуру хромосом виду, його каріотип:

а) екологічний

б) біохімічний

в) морфологічний

г) генетичний

9. Пристосування живих організмів до певних умов середовища існування — це:

а) адаптація

б) конвергенція

в) дивергенція

г) паралелізм

10. 7 млн років тому в Африці жили:

а) ардіпітеки

б) парантропи

в) сахельантропи

г) неандертальці

11. 100 тисяч років тому в Європі жили:

а) ардіпітеки

б) парантропи

в) сахельантропи

г) неандертальці

12. Теорія, прихильники якої вважають, що життя було занесене на Землю з космосу:

а) креаціонізму

б) панспермії

в) абіогенезу

г) стаціонарного стану

13. Напишіть назви представників родини Люди, які зображені на малюнках:

14. Установіть відповідність між ознаками та умовами життя живих організмів, до яких вони адаптувалися за допомогою цих ознак.

Ознаки

1 листки, перетворені на колючки

2 щільний шкіряний покрив, укритий роговими щитками

3 широкі листки з отворами на листовій пластинці

4 волога шкіра багата на залози

Умови життя

а) піщана пустеля

з жарким кліматом

б) тропічний дощовий ліс

15. Порівняйте екологічне й географічне видоутворення.

16. Поясніть, яку роль відігравали соціальні фактори в еволюції людини.

Перевірте свої знання з теми «Еволюція органічного світу».