Підручник з Біології. 9 клас. Задорожний - Нова програма

Амінокислоти, що входять до складу білків

Знайомство з підручником

Шановні дев’ятикласники, перед вами новий підручник з біології, з якого ви дізнаєтеся багато цікавого про біохімію, цитологію, генетику, екологію та еволюцію організмів.

Перш ніж розпочати навчання, ознайомтеся зі структурою підручника та основними принципами розташування матеріалу в ньому. Насамперед відкрийте зміст підручника. Зверніть увагу на те, що текст поділений на теми, які присвячені окремим галузям біології. У кінці підручника розміщено словник біологічних термінів, алгоритми виконання лабораторних досліджень, робіт і дослідницьких практикумів, а також додаток.

Відкрийте будь-який параграф. Він розташований на одному або двох розворотах. Кожний параграф розпочинається запитаннями для повторення вивченого раніше, а закінчується коротким узагальненням. Після нього ви знайдете запитання для перевірки знань. Окрім основного матеріалу, параграфи містять ілюстрації та додаткову інформацію, розміщену в рубриці «Дізнайтеся більше».

Зверніть увагу, що в кінці кожної теми запропоновано тести для самоконтролю за вивченим матеріалом. Відповіді до них ви зможете знайти в електронному додатку. Крім того, там розміщено відеоролики та додаткові матеріали до деяких параграфів, а також онлайн-завдання для самоперевірки знань.

Як працювати з електронним додатком

1. Зайдіть на сайт interactive.ranok.com.ua

2. Зареєструйтеся.

3. Знайдіть розділ «Підручники».

4. Виберіть назву підручника «Біологія. 9 клас».

5. У розділі «Електронні матеріали до підручника» виберіть потрібну тему та натисніть «Розпочати роботу».

Бажаємо вам успіхів у навчанні!

1. Біологія як наука. Рівні організації біологічних систем

У попередніх класах ви вже познайомилися з кількома галузями біології та розглянули живі організми як біологічні системи. Пригадайте характерні риси таких систем. На основі матеріалів попередніх розділів курсу поясніть, чому біологічні знання можуть мати важливе значення саме для вас або ваших рідних і знайомих.

Біологія як наука

Біологія (від давньогрец. bios — життя, logos — учення) — це наука про життя. Як і будь-яка інша наука, біологія має об’єкт, який вона вивчає, і методи, якими вона користується для його вивчення. Крім того, біологія має власний понятійний апарат — сукупність термінів і понять, які вчені-біологи використовують у своїй роботі.

Але не тільки наявність усього цього робить біологію наукою. Біологія у своїй роботі спирається не на віру, а на сумнів. Біологи постійно піддають сумніву отриману інформацію. Вони багаторазово її перевіряють, пропонують пояснення отриманих результатів і висувають гіпотези. І тільки після експериментального підтвердження гіпотеза стає науковою теорією і, нарешті, науково обґрунтованим фактом.

Інформація —> Перевірка достовірності —> Пояснення отриманих результатів —> Висування гіпотези —> Експериментальна перевірка гіпотези —> Теорія —> Науковий факт

Предмет біології, її основні галузі

Предметом біології є всі живі організми та різноманітні прояви їхньої життєдіяльності. Але живих організмів на нашій планеті багато, і вони дуже різноманітні. А ще є вимерлі організми, які також вивчає біологія. Тому сучасна біологія стала справжньою системою наук, у якій виділяють багато галузей.

Галузі біології

Галузь біології

Що вивчає

Галузь застосування знань

Зоологія

Тварин. Окремі галузі зоології вивчають певні групи тварин (ентомологія — комах, орнітологія — птахів тощо)

Сільське господарство, тваринництво, ветеринарія

Ботаніка

Рослини. Окремі галузі ботаніки вивчають певні групи рослин (бріологія — мохи, альгологія — водорості тощо)

Сільське господарство, рослинництво, медицина

Мікологія

Гриби

Сільське господарство, медицина, біотехнології

Мікробіологія

Мікроорганізми

Сільське господарство, медицина, біотехнології

Вірусологія

Віруси

Сільське господарство, медицина, біотехнології

Біохімія

Хімічні процеси, які відбуваються в живих організмах

Селекція, медицина, біотехнології

Фізіологія

Фізіологічні процеси, які відбуваються в живих організмах

Селекція, медицина, біотехнології

Цитологія

Клітини живих організмів

Медицина, біотехнології

Генетика

Спадковість і мінливість організмів

Селекція, медицина, біотехнології

Екологія

Взаємодію організмів між собою і з навколишнім середовищем

Усі сфери діяльності людини

Молекулярна біологія

Процеси збереження, зміни та реалізацію спадкової інформації на молекулярному рівні

Селекція, медицина, біотехнології

Рівні організації біологічних систем

Характерною особливістю всіх біологічних систем є наявність у них кількох рівнів організації. Кожний рівень є системою, і він є елементом наступного рівня, який є більш складною системою. Таким чином, світ живого організований у вигляді ланцюга, що складається з ланок зростаючої складності. Цей ланцюг починається з атомів. Вони є складовими наступного рівня організації — молекул. Молекули, у свою чергу, об’єднуються у клітини, які є складовими тканин і органів. І так далі. Найвищою ланкою є біосфера Землі.

Але не всі живі системи мають однакову кількість рівнів організації. Так, одноклітинні організми (амеба, інфузорія, хламідомонада) не мають тканинно-органного рівня, а у вірусів відсутній ще й клітинний рівень організації.

Рівні організації живих систем

Основні методи біологічних досліджень

Як і будь-яка наука, біологія має свої методи досліджень. Цих методів дуже багато. Деякі з них з’явилися дуже давно, а деякі стали можливими тільки з появою сучасних технологій.

Найстарішим методом біології можна назвати спостереження. Саме з нього біологія й починалася, коли наші предки спостерігали за тваринами, щоб їх потім вполювати. Спостереження є основою описового методу біології, тому що її результатом є саме опис біологічного об’єкта, процесу або явища.

Дуже давнім методом біології є також порівняння, коли об’єкт дослідження порівнюють з іншими об’єктами. Але справжньою наукою біологія стала тоді, коли біологи почали проводити експерименти. Експеримент і зараз залишається головним методом у біології. Для того щоб результати експериментів можна було правильно пояснити й порівняти між собою, проводять кількісну математичну (статистичну) обробку результатів. Вона є основою статистичного методу в біології.

У наш час дуже важливими методами біологічних досліджень стали моніторинг і моделювання. Моніторинг є цілою системою спостережень за біологічними об’єктами, які проводять з певного періодичністю. А моделювання є віртуальним експериментом, який проводять за допомогою комп’ютерів.

Біологія є системою наук, у якій виділяють багато галузей. Предметом вивчення біології е живі організми (сучасні й вимерлі), їх угруповання, процеси і прояви їхньої життєдіяльності. Біологія використовує низку методів для вивчення своїх об’єктів: описовий, порівняльний, експериментальний, моделювання тощо. Біологічні організми є біологічними системами, у яких виділяють кілька рівнів організації.

Перевірте свої знання

1. Що таке біологія? Що є об’єктом біології? 2. Які рівні організації життя можна виділити у живих організмів? 3. Наведіть приклади біологічних систем, що перебувають на різних рівнях організації. 4. На прикладі будь-якої домашньої тварини поясніть, за допомогою яких методів дослідження можна вивчити особливості її поведінки. 5. На конкретних прикладах поясніть, як біологія пов’язана з іншими природничими й гуманітарними науками. Наприклад, з математикою, хімією, фізикою, історією тощо. 6*. Складіть класифікацію галузей біології, у якій укажіть назву галузі, об’єкт і методи вивчення.

Попередня
Сторінка
Наступна
Сторінка

Зміст