Хімія. 8 клас. Ярошенко

§ 49. Виконання комбінованих завдань

Шановні восьмикласники!

Тема 4 «Основні класи неорганічних сполук» є завершальною темою з хімії у 8 класі. Тому знання формул та властивостей найважливіших представників оксидів, основ, кислот, солей дають можливість повторити й застосувати знання та вміння, сформовані в попередніх темах.

Якщо вам під силу самостійне виконання запропонованих завдань і вправ, то вас можна привітати з високим рівнем навчальних досягнень, зі сформованістю предметної компетентності в хімії, що стосується:

 • періодичного закону та будови атома;
 • хімічного зв'язку та будови речовин;
 • кількості речовини та пов'язаних із нею понять;
 • розрахунків за хімічними формулами та хімічними рівняннями реакцій;
 • складу, будови, властивостей, добування та застосування неорганічних речовин основних класів.

Завдання 1. Вищий оксид хімічного елемента IV групи має відносну молекулярну масу 60. Назвіть хімічний елемент і виконайте такі дії:

 • а) складіть формули його оксиду й гідрату оксиду;
 • б) спрогнозуйте хімічні властивості його оксиду й гідрату оксиду;
 • в) складіть рівняння реакцій, що підтверджують хімічні властивості сполук цього елемента.

Завдання 2. Напишіть і порівняйте електронні формули атомів Нітрогену та Фосфору. Поясніть, що в них спільного та відмінного.

Завдання 3. Яка частинка — атом Магнію, катіон Магнію чи аніон Хлору — має більше протонів, ніж електронів?

Завдання 4. Зазначте хімічний зв'язок у таких речовинах: калій хлорид, кисень, вода. Поясніть його утворення.

Завдання 5. Нітроген(IV) оксид є оксидом двох кислот.

NO2 + H2O → HNO3 + HNO2

За поданою схемою реакції напишіть хімічне рівняння, визначте ступені окиснення елементів у кожній формулі.

Завдання 6. Як можна з ферум(ІІІ) гідроксиду, хлоридної кислоти, магнію й гідроген пероксиду добути 4 складні й 2 прості речовини? Напишіть рівняння реакцій, зазначте їх типи, назвіть продукти реакції.

Завдання 7. Складіть план проведення експерименту з розпізнавання зовні однакових розчинів натрій хлориду, натрій карбонату, натрій сульфату, що містяться в колбах без етикеток.

Завдання 8*. Напишіть рівняння реакцій добування магній сульфату з:

 • а) металу;
 • б) оксиду неметалічного елемента;
 • в) гідрату оксиду неметалічного елемента;
 • г) солі.

Яка з написаних вами реакцій є реакцією нейтралізації?

Завдання 9. Як за допомогою індикаторів розпізнати: воду, калій гідроксид, нітратну кислоту?

Завдання 10*. За нормальних умов суміш азоту та вуглекислого газу об'ємом 8,96 л має масу 16 г. Визначте масові частки компонентів у суміші.

Завдання 11. Який об'єм карбон(IV) оксиду пропустили через надлишок розчину натрій гідроксиду масою 200 г з масовою часткою розчиненої речовини 10 % та добули середню сіль?