Всесвітня історія. 6—11 кл. Документи. Матеріали

РОЗДІЛ VI. КРАЇНИ СХОДУ ТА ЛАТИНСЬКОЇ АМЕРИКИ

НАСТАНОВА М. ГАНДІ СЕЛЯНСТВУ

1. Ми не повинні нікому заподіювати шкоду. Ми не повинні проти будь-кого використовувати ціпки й коси.

2. Ми зобов’язані підкорити серця наших супротивників дружбою та покорою, а не тим, що ушкоджуємо іригацію та відмовляємося сплачувати ренту або нести перед поміщиком певні повинності.

3. Ми не повинні грабувати земиндарські маєтки. Ми не повинні забирати чужу землю.

4. Ми й надалі зобов’язані сплачувати ренту й податки.

5. Ми маємо пам’ятати, що поміщики — наші кращі друзі. [77, с. 750]

1) Що вам відомо про автора джерела? Використовуючи текст джерела та додаткову літературу, складіть його історичний портрет.

2) Які методи боротьби він пропонував використовувати селянам?

3) Поміркуйте, наскільки традиції вплинули на вибір ненасильницького опору в Індії.

4) Що вас приваблює в поглядах М. Ганді, а з чим ви не згодні?

5) У чому, на вашу думку, полягають заслуги М. Ганді перед індійським народом?

ІЗ ДЕКЛАРАЦІЇ II З’ЇЗДУ КОМУНІСТИЧНОЇ ПАРТІЇ КИТАЮ

Комуністична партія Китаю — це політична партія китайського робітничого класу. Її мета полягає в тому, щоб організувати пролетаріат і, використовуючи методи класової боротьби, встановити диктатуру робітників і селян, скасувати приватновласницькі порядки й поступово перейти до комуністичного суспільства. <...>

У цьому єдиному фронті бойовими цілями Комуністичної партії Китаю в інтересах робітників і бідних селян є:

1) ліквідація внутрішніх війн, скинення мілітаристів, встановлення миру в країні;

2) припинення гноблення міжнародного імперіалізму, досягнення повної незалежності китайських націй;

3) об’єднання основної частини Китаю (включав три східні провінції) у справжньо демократичну республіку;

4) Монголія, Тибет і Синьцзян повинні здійснювати автономію й стати демократичними автономними одиницями;

5) об’єднання основної частини Китаю, Монголії, Тибету, Синьцзяна на принципах вільного союзу і створення Китайської федеративної республіки;

6) робітники і селяни (як чоловіки, так і жінки) повинні мати необмежене право виборів у міські та інші представницькі збори всіх щаблів, а також необмежену свободу слова, друку, зборів, організацій і страйків;

7) здійснення нижчеподаного законодавства про робітників, селян і жінок:

а) щодо поліпшення ставлення до робітників — ліквідація системи підрядників, дотримання 8-годинного робочого дня, створення лікарень та інших медичних установ для робітників, охорона праці на підприємствах, охорона праці жінок і дітей, забезпечення безробітних тощо;

б) скасування подушного та інших обтяжних податків, уведення для всіх сіл і міст країни земельного податку. <...>

г) уведення законодавства про обмеження орендної плати за землю;

д) скасування всіх законів, що обмежують жінок: жінки повинні користуватися рівними із чоловіками правами в суспільній, політичній, економічній та освітній сферах;

е) поліпшення системи освіти, запровадження загальної освіти. [77, с. 604—605]

ІЗ МАНІФЕСТУ І КОНГРЕСУ ГОМІНДАНУ

Зовнішня політика

1) Усі нерівноправні договори про оренду китайських територій іноземними державами. <...> Замість них мають бути укладені нові договори на основі взаємної рівноправності та взаємоповаги суверенітету.

2) Держави, які за власного ініціативою скасують усі особливі права й добровільно відмовляться від договорів, що підривають суверенітет Китаю, будуть розглядатися як найсприятливіші. <...>

4) Іноземні позики Китаю мають бути забезпечувані та оплачувані без економічного й політичного збитку для нього.

5) Китайський народ не оплачуватиме іноземні позики, отримані безвідповідальними урядами на кшталт теперішнього пекінського уряду. <...>

6) Має бути скликана нарада ділових організацій усіх провінцій <...> і громадських організацій <...> із метою пошуку засобів оплати іноземних позик. <...>

Внутрішня політика

1) Розмежування компетенції центральної та місцевої влади, для того щоб усі справи загальнодержавного значення перебували у віданні центру, а справи місцевого значення — у віденні місцевої влади. <...>

2) Населення кожної провінції має саме встановлювати свою конституцію та обирати губернатора, але при цьому провінційні конституції не повинні суперечити загальнодержавній конституції. <...>

3) Основною одиницею самоврядування має бути повіт. Населення повіту із самоврядуванням повинно мати право обирати й звільняти посадових осіб, а також право законодавчої ініціативи й референдуму.

Прибутки від надходження земельного податку, зростання цін на землю, використання державних земель, лісів, водоймищ, гідроенергетичних ресурсів і гірничорудних розробок повинні становити власність місцевих урядів і використовуватися для розвитку місцевого виробництва, виховання дітей, забезпечення людей похилого віку, надання допомоги біднякам і потерпілим від стихійних лих, для охорони здоров’я та інших суспільних потреб місцевого населення. <...> Надходження від повітів у державну скарбницю не повинні бути нижчі 10 % і вищі 50 % прибутку кожного повіту. <...>

6) Здійснення повної свободи зборів, союзів, слова, друку, місця проживання й віросповідання для народу.

7) Поступовий перехід від теперішньої системи найманої армії до обов’язкової військової служби. <...>

8) Уряд має вжити заходів для припинення бандитизму й бродяжництва для того, щоб усі займалися суспільно корисною працею. <...>

9) Чітке визначення кількості земельних та інших податків, скасування всіх додаткових поборів. <...>

10) Точний облік кількості населення, упорядкування оброблюваних земель і контроль над виробництвом і збутом зерна для того, щоб повністю задовольняти потреби населення у продовольстві.

11) Реформа сільської організації та поліпшення життя селян.

12) Видання закону про працю, поліпшення життєвих умов робітників, охорону робітничих організацій і сприяння їхньому розвитку. <...>

14) Забезпечення загальної освіти, всебічний розвиток шкільної освіти, збільшення витрат на неї й забезпечення її незалежності.

15) Видання державою законів про землю, користування землею, земельний податок і податок із ціни землі. Землевласники повинні повідомляти владу, у скільки вони оцінюють свою землю; держава стягуватиме податок із зазначеної ними ціни землі та у випадку потреби скуповувати землю за цією ціною.

16) Підприємства монополістичного характеру, наприклад залізниці, повітряний транспорт тощо, не можуть бути приватною власністю і мають бути передані під управління держави. [77, с. 609—612]

1) Коли була створена КПК?

2) Які завдання вона ставила перед собою?

3) Що у програмі КПК приваблювало населення Китаю?

4) Дайте визначення поняття «Гоміндан». Коли він був створений?

5) Проаналізуйте програмні вимоги Гоміндану.

6) Використовуючи наведені джерела, визначте, у чому полягали основні відмінності програмних цілей КПК та Гоміндану. Що в них було спільного?

7) Поміркуйте, які існували можливі шляхи об’єднання Китаю.

8) Які уроки можна винести сучасним політикам із протистояння КПК та Гоміндану в 20-ті рр. XX ст.?

9) Дайте власну оцінку діяльності КПК та Гоміндану.

ІЗ МЕМОРАНДУМУ ТАНАКА ГІЇТІ

Якщо в майбутньому ми захочемо встановити контроль над Китаєм, нам слід було б розгромити Сполучені Штати, тобто вчинити з ними так, як ми вчинили в російсько-японській війні.

...Для того щоб завоювати світ, ми повинні спочатку завоювати Китай. Якщо нам вдасться завоювати Китай, то всі інші азійські країни, Індія, а також країни Південних морів нас боятимуться й капітулюють. Світ тоді зрозуміє, що Східна Азія наша, і не насмілиться заперечувати наші права. Таким є план, який заповів нам імператор Мейдзі, і успіх його має важливе значення для існування нашої Японської імперії. <...> Для того щоб завоювати справжні права в Маньчжурії й Монголії, ми повинні використати цей район як базу для проникнення в Китай під приводом розвитку нашої торгівлі. Озброєні забезпеченими правами, ми захопимо ресурси всієї країни. Опанувавши всіма ресурсами Китаю, ми перейдемо до завоювання Індії, країн Південних морів, а потім до завоювання Малої Азії, Центральної Азії й, нарешті, Європи. [77, с. 732—733]

1) Що вам відомо про автора джерела? Використовуючи додаткову літературу, підготуйте історичну довідку про цю постать.

2) Дайте визначення поняття «меморандум».

3) Коли був підписаний наведений документ?

4) Про що йшлося в меморандумі Танака?

5) Визначте основні принципи політики Японії стосовно Китаю. Що мала на меті Японія в цій країні?

6) Чому Танака надавав вирішальну роль Китаю у прагненні Японії завоювати увесь світ?

7) Інтересам яких країн у першу чергу загрожував меморандум Танака? Спрогнозуйте реакцію цих країн на наведений документ.

ЗАКОН ПРО СКАСУВАННЯ АШАРУ1 ТА ЗАПРОВАДЖЕННЯ ЗАМІСТЬ НЬОГО НОВОГО ПОЗЕМЕЛЬНОГО ПОДАТКУ В ТУРЕЧЧИНІ

Стаття 1. Система ашару скасовується. Починаючи від бюджетного 1341 (1925) р. самі землі або продукти землеробства обкладають податком на підставі чинного закону.

Стаття 2. Продукти землеробства, а також борошно, кирма і булгур, що підлягали дотепер податку ашару, підлягають оплаті податком у розмірі 10-відсоткової вартості цих продуктів у порту або на станції, куди вони доставлені для відправлення в інше місце. Продукти, що прибувають у порти або на станції, які розміщені на відстані понад 60 км від місця відправлення, підлягають оплаті податком у місці свого походження. <...>

Стаття 3. Нижчезазначені продукти землеробства підлягають оплаті податком у розмірі 8-відсоткової їхньої вартості: ізюм, інжир, горіхи, опіум, шовк, тютюн, бавовна, маслинова олія, рис, сорго, кунжут. [77, с. 836]

1 Ашар — натуральний податок із продукції сільського господарства в Туреччині.

1) Яке значення мало ухвалення наведеного закону для модернізації Туреччини?

2) Доведіть, що цей закон мав прогресивний характер.

3) Використовуючи підручник, назвіть інші складові модернізаційних процесів у Туреччині у 20-ті рр. XX ст. Визначте їх історичне значення.

ДЕКЛАРАЦІЯ БАЛЬФУРА

Міністерство закордонних справ

2 листопада 1917 р.

Шановний лорде Ротшильде!

Маю честь передати Вам від імені уряду Його Величності декларацію, в якій висловлюється співчуття сіоністським спрямуванням євреїв, представлену на розгляд кабінету міністрів та ним схвалену:

«Уряд Його Величності зі схваленням розглядає питання про створення у Палестині національного осередку для єврейського народу і докладе всіх зусиль, щоб сприяти досягненню цієї мети; при цьому зауважується про недопустимість жодних дій, які могли б порушити цивільні та релігійні права існуючих неєврейських громад у Палестині або ж права і політичний статус, якими користуються євреї в будь-якій іншій країні».

Я був би Вам щиро вдячний, якби Ви ознайомили із цією Декларацією Сіоністську федерацію.

Щиро Ваш, Артур Джеймс Бальфур

[29]

1) Дайте визначення поняття «сіонізм».

2) У чому полягали витоки Палестинської проблеми?

3) З’ясуйте подальший розвиток подій у Палестині.