Підручник по Всесвітній історії. Новітній період (1939–2011 рр.). 11 клас. Щупак

ДОДАТКИ

СЛОВНИК ТЕРМІНІВ І ПОНЯТЬ

Громадянська війна - організована збройна боротьба за державну владу між різними соціальними групами і політичними угрупованнями всередині країни.

Експансіонізм - агресивна політика з метою захоплення чужих територій і ринків збуту.

Імперія (від лат. imperium - влада) - 1) монархічна держава, глава якої, як правило, має титул імператора. 2) держава, що прагне панувати в регіоні або світі, проводить агресивну зовнішню політику, прагне встановити контроль над іншими державами.

Консервативна політика - прихильність до традиційних цінностей, установок, стабільності, неприйняття нового, недовіра до проектів реформістів.

«Масова культура» - культура, що є популярною й переважає серед широких верств населення в конкретному суспільстві.

Метрополія - держава, що володіє колонією.

Неоконсерватизм - сучасна політична течія, що пристосовує традиційні цінності консерватизму до реалій постіндустріального суспільства і визначає в певний період (коли неоконсерватори знаходяться при владі) урядову політику і політичний курс провідних країн Заходу. Неоконсерватизм виник у процесі перегляду цінностей консерватизму і лібералізму, фактично є їхнім синтезом. Основними його принципами є: вільна економіка, конкуренція, значне послаблення державного регулювання економіки, індивідуалізм, самостійність і відповідальність громадян за свою долю.

Політична партія - добровільна політична організація, що представляє інтереси частини громадян держави, має політичну програму, в якій сформульовані ідеї та політичні цілі партії, та ставить за мету здобуття влади або участь у ній для реалізації своєї програми.

Протекціонізм - економічна політика держави, спрямована на захист національної економіки від іноземної конкуренції.

Радикал - 1) прихильник докорінних, рішучих заходів або крайніх поглядів, дій; 2) член радикальної політичної партії, що виступає за проведення докорінних реформ.

Расова дискримінація - обмеження, систематичне порушення прав людини та будь-яке їхнє обмеження за ознаками раси, кольору шкіри або етнічного походження в політичній, економічній, соціальній, культурній та інших галузях громадського життя. Расова дискримінація є проявом на практиці расистських теорій, які обґрунтовують нерівність рас, перевагу однієї раси над іншою.

Революція (від лат. revolution - переворот) - якісний стрибок, докорінна зміна в розвитку яких-небудь явищ природи, суспільства або пізнання.

Сегрегація (від пізньолат. segregatio - відокремлення) - політика примусового відокремлення якої-небудь групи населення за расовою чи етнічною ознакою; одна з форм расової дискримінації.

Попередня
Сторінка
Наступна
Сторінка

Зміст