Вступ до історії. 5 клас. Власов - Нова програма

§ 3 ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНІ ЕПОХИ, або ВІД МИТІ ДО ВІЧНОСТІ

Роздивіться фотографії. Зображення на якій фотографії засвідчують період в історії, більш віддалений від сьогодення? На підставі чого ви зробили такий висновок? Як ви думаєте, чи швидко змінюється життя людей? Що ви знаєте про життя людей в історичні епохи, засвідчені пам’ятками на фотографіях? Звідки ви це знаєте?

Гарпуни, голка, наконечники списів та леза ножів.

Фрагменти експозиції Кам’янець-Подільського державного історичного музею-заповідника.

Предмети з колекції Вінницького обласного краєзнавчого музею.

Браслети з бивня мамонта з Мізинської стоянки.

1. Що називають історико-культурною епохою і навіщо історики послуговуються цим поняттям?

Як ви довідалися на попередньому уроці, щоб орієнтуватися в розмаїтті подій минулого, історики для зручності поділяють історичний час на великі відтинки — періоди, або епохи. Зауважте, що слово «період» у цьому значенні вживають для окреслення важливого етапу в історії країн і народів, для якого характерні визначні події, явища тощо.

Історико-культурною епохою називають великий проміжок часу в історії людства, що певними спільними ознаками відрізняється від інших історичних періодів, адже культура — сукупність матеріальних і духовних цінностей, тобто все, чого досягло людство у своєму розвитку.

У ту саму культурну епоху життя людей у різних частинах Європи попри деякі відмінності мало багато спільного. Наприклад, за найдавнішого періоду в історії люди, хоч би де вони жили, користувалися схожими примітивними знаряддями праці, виготовленими спершу з каменю та дерева і тільки згодом — з металу. Схожими були найдавніші людські житла, подібними були одяг і хатнє начиння. Історики припускають, що й уявлення про світобудову в тих людей, їхні знання та досвід були однаковими.

Поясніть, як ви розумієте поняття «історико-культурна епоха». Спробуйте визначити ознаки, які притаманні сучасній культурній епосі.

Поділіться припущенням, навіщо історикам поняття історико-культурних епох.

2. Які історико-культурні епохи виокремлюють в історії європейських народів?

В історії європейських народів виокремлюють кілька історико-культурних епох.

Найдавніший період історії людства від появи пралюдей до виникнення міст, держав і появи писемності називають первісністю, або первісною добою. Це найдовший період в історії людства. Первісна доба на наших землях тривала від 1 млн років до 9—8 ст. до н. е. За цієї доби, як уже йшлося, люди навчилися виготовляти найпростіші знаряддя для мисливства й збиральництва, обробітку землі. Саме тоді виникли кам’яні сокири, дерев’яні списи, лук і стріли. Пізніше люди приручили й одомашнили тварин, навчилися вирощувати рослини, ткати, виготовляти одяг, посуд, будувати житло. Поступово виникли міста, у яких розвивалися ремесло й торгівля. Люди винайшли писемність. Згодом утворюються держави.

Інша давня епоха в історії людства — античність. Назва походить від латинського слова антікос, що означає давній. Ця епоха тривала від 9—8 ст. до н. е. до кінця 5 ст. н. е. В античну епоху на теренах Європи постали перші держави. Історію античності пов’язують із Давньою Грецією і Давнім Римом. Саме греки першими створили демократичну державу, тобто таку, де громадяни користуються політичними правами, беруть участь в управлінні державою. Принципи демократії (народовладдя) та свободи людини покладено в основу всіх вільних держав сучасного світу.

В античному світі досягли розквіту всі, без винятку, сфери культури — освіта, наука, література, мистецтво.

Середні віки — наступна історична епоха. Вона тривала тисячу років — від кінця 5 до кінця 15 ст. Назву цієї епохи пояснюють так: вона охоплює період між історією Стародавнього світу та Новою історією. У Європі Середні віки — це доба панування християнської релігії. А ще це період лицарства, могутніх володарів, які силою зброї відвойовували собі нові землі. Саме тому образ цієї епохи втілено в спорудах величних храмів та неприступних фортець — замків.

Новий час — це епоха від кінця 15 до початку 20 ст. Початком її стало відкриття європейцями невідомих їм раніше земель і морських шляхів, що прийнято називати великими географічними відкриттями. Світ одразу став майже вдесятеро більшим, що зумовило незворотні зміни в господарюванні, виробництві знарядь праці та транспортних засобів. Саме в Новий час з’явилися великі механізовані виробництва, спершу фабрики, а потім і заводи. Невпізнанно змінилося життя людей. Розросталися міста, змінилися відносини між людьми, почали розвиватися наука та технології.

1. Накресліть у зошиті лінію часу і позначте на ній історико-культурні епохи в історії європейських народів, указавши хронологічні межі кожної.

2. Заповніть таблицю «Історико-культурні епохи в історії європейських народів».

Назва епохи

Хронологічні межі

Найважливіші культурні досягнення

Поміркуйте, яку епоху відображає кожна з картин. Оберіть одну з картин і підготуйте за нею розповідь про те, яким ви уявляєте життя людей у відтворену на ній історичну епоху.

Бульвар Капуцинок у Парижі. Картина Ж. Беро.

Промова Перікла на народних зборах в Афінах. Картина Ф. Фальца.

Заняття первісних людей. Худ. реконструкція З. Буріана.

Міська процесія.

Уявлення про різні історико-культурні епохи відбивають крилаті вислови чи сталі словосполучення, широко вживані в мові. Вам, очевидно, не раз доводилося чути такі вислови: печерна людина, кам’яний вік, винайти колесо, відкривати Америку тощо. Наприклад, стале словосполучення печерна людина вживають стосовно некультурної, неосвіченої, неввічливої людини, невігласа й нечеми. А вислів відкривати Америку означає «говорити чи оголошувати про те, що всім давно відоме».

3. Яке місце історії України на лінії часу?

КИЇВСЬКА ДЕРЖАВА (КИЇВСЬКА РУСЬ-УКРАЇНА. 9—13 ст.)

988 р. Запровадження християнства як державної релігії великим князем київським Володимиром Великим

Понад тисячу років тому наші предки почали творити державу із центром у Києві, яка незабаром розпросторилася на землях від гір Карпатських на заході до річки Волги на сході, від моря Чорного на півдні до Білого моря на півночі і в період розквіту була найбільшою державою тогочасної Європи. Історики називають ту державу Київською Руссю. Проіснувала вона до середини 13 ст.

КОРОЛІВСТВО РУСЬКЕ (ГАЛИЦЬКО-ВОЛИНСЬКА ДЕРЖАВА. 13 — СЕРЕДИНА 14 ст.)

1253 р. Коронація Данила Романовича

Безпосередньою спадкоємицею Київської Русі стала Галицько-Волинська держава. Утворена 1199 р. князем Романом Мстиславовичем, вона проіснувала до 1340 р.

Добу найвищого піднесення Галицько-Волинського князівства історики пов’язують з ім’ям Романового сина — князя, згодом короля Данила.

КОЗАЦЬКА ДОБА (16—18 ст.)

1648 р. Початок Національно-визвольної війни українського народу проти польського володарювання. Її очолив Богдан Хмельницький

Протягом кількох століть — від 16 до кінця 18 ст. — тривав на нашій землі період, який називають козацьким. За Дніпровими порогами козаки заснували Запорізьку Січ. Саме там сформувалися органи законодавчої та виконавчої влади, судочинства, виробилися особливі закони, за якими жили запорожці і які поступово поширилися на українських землях.

Державотворчий досвід козацтва знайшов продовження в українській козацькій державі — Війську Запорізькому яке постало внаслідок Національно-визвольної війни українського народу під проводом гетьмана Богдана Хмельницького проти Польщі. Оскільки вища влада в цій державі належала гетьману, історики називають її ще й Гетьманщиною.

ТВОРЕННЯ НОВОЇ УКРАЇНИ, ДЕРЖАВА УКРАЇНА (19—20 ст.)

24 серпня 1991 р. було ухвалено Акт проголошення незалежності України. Тому щороку в цей день відзначається свято українського народу — День Незалежності

28 червня 1996 р. було ухвалено Конституцію України — Основний Закон нашої держави

19 ст. Україна зустрічала розділеною між Російською та Австро-Угорською імперіями. Проте й за таких обставин українці, спираючись на самобутню тисячолітню культуру й такі самі давні традиції власної держави, продовжували залишатися окремим народом.

20 ст. було трагічним для українців: поразка в Українській революції 1917—1921 рр., Голодомор 1932—1933 рр., лихоліття Другої світової війни, перебування у складі Союзу Радянських Соціалістичних Республік. У цій державі Україна перебувала до 1991 року. 24 серпня 1991 р. урочисто проголошено незалежність України.

Накресліть лінію часу. Надпишіть на ній роки найважливіших подій з кожного періоду історії України. Під лінією підпишіть події. Визначте, до якого століття та якої його половини вони належать.

На лінії часу позначено періоди історії України. Роздивіться подані нижче ілюстрації і дайте відповіді на запитання. 1. Які історичні джерела використовували художники для реконструкції минулого? 2. Де, на вашу думку, треба розташувати ілюстрації на лінії часу? 3. З яким періодом історії України співвідноситься кожна ілюстрація? Поділіться своїми висновками з класом. 4. Поміркуйте, чи відрізнялося життя людей у різні часи.

Проводи на Січ. Картина О. Сластіона.

Весна. Картина Т. Яблонської.

З'їзд руських князів. Картина П. Андрусіва.

Львів. Картина В. Жмака.

Княжий Галич. Картина М. Фіголя та Олександрівська площа в Полтаві. Картина Є. Крендовського.

У який період історії України ви хотіли б потрапити, подорожуючи машиною часу? Чому?

ОЦІНІТЬ СЕБЕ

1. Складіть розповідь за планом: 1) Що таке історико-культурна епоха? 2) На які історико-культурні епохи поділяють історію Європи? 3) Чим вирізняється кожна з них?

2. Які нові слова трапилися в тексті? Витлумачте їх значення.

3. Стисло схарактеризуйте найважливіші періоди історії України. Які події та історичні діячі уособлюють кожен з них?

Проведіть гру «Плутанка».

Хто з вас швидше розплутає «історичну плутанку», з'єднавши зображені предмети з відповідними історичними епохами.

Оберіть та виконайте одне із завдань, що зацікавило вас найбільше.

1. Укладіть хронологічну таблицю подій власного життя.

2. Складіть кросворд зі словами: хронологія, літочислення (ера), епохи (періоди), століття, первісність, античність, середньовіччя.

3. Визначте слова, які уособлюють кожен з найважливіших періодів історії України. Витлумачте їх.

4. Витлумачте сталі словосполучення:

ахіллесова п’ята;

винайти велосипед;

лицар сумного образу;

яблуко розбрату;

а все-таки вона крутиться.

Які історичні епохи в них обіграно? Про що це свідчить?

5. Розташуйте на лінії часу зображені винаходи. До якої історичної епохи належить кожен з них? (За потреби скористайтеся відповідними сайтами в Інтернеті).