Підручник з Хімії. 10 клас. Величко - Нова програма

§ 20. ВЗАЄМОЗВ'ЯЗОК І ВЗАЄМОПЕРЕТВОРЕННЯ ВУГЛЕВОДНІВ

Вивчаючи вуглеводні, ви переконалися в їхній різноманітності, зумовленій здатністю атомів Карбону утворювати молекули лінійної та циклічної будови, сполучатися між собою за допомогою простих і кратних зв’язків, утворювати гомологічні ряди й ізомери.

Назвіть загальні формули гомологів метану, етену, бензену.

Незначна зміна складу молекули (на групу —CH2—) спричиняє зміну фізичних властивостей гомолога, а незначна зміна порядку сполучення атомів приводить до утворення ізомеру, тобто нової сполуки з притаманними їй властивостями. У цьому виявляється дія закону залежності властивостей органічних речовин від складу й хімічної будови молекул.

Наведіть приклади цієї залежності, підтвердіть їх фізичними константами речовин та хімічними рівняннями.

За складом молекул вуглеводні різних груп різняться між собою числом атомів Гідрогену, що припадають на певне число атомів Карбону. Отже, унаслідок приєднання або відщеплення атомів Гідрогену сполуки однієї групи перетворюються на сполуки іншої групи (реакції гідрування і дегідрування).

Наведіть приклади таких реакцій.

Послідовними хімічними перетвореннями з неорганічної сполуки кальцій карбіду можна отримати етин, а з нього — бензен, останній перетворити на інші сполуки.

Складіть рівняння цих хімічних перетворень.

Наведені приклади засвідчують генетичний взаємозв’язок між вуглеводнями, а також між органічними та неорганічними речовинами. Знання цих взаємозв’язків відкриває величезні можливості для добування багатьох цінних сполук за допомогою хімічного синтезу.

Завдання для самоконтролю

1. Складіть схему генетичних зв’язків між вуглеводнями різних груп. Наведіть рівняння хімічних реакцій за цією схемою.

2. Складіть хімічні рівняння послідовних перетворень кальцій карбонату на поліетилен.

У завданнях 3—5 установіть відповідність між лівою та правою колонками таблиць.

3.

Загальна формула групи вуглеводнів

Назва групи вуглеводнів

1 СnН2n+2

А арени

2 СnН2n-2

Б алкани

3 СnН2n

В алкени

4 СnН2n-6

Г алкадієни

4.

Назва сполуки

Вид ізомерії, властивий сполуці

1 етин

А цис-, транс-

2 етилбензен

Б структурна (карбонового скелета)

3 ізопрен

В структурна (положення кратного зв’язку)

4 бут-1-ен

Г міжгрупова

5 пентан

6 циклобутан

7 1,2-дихлороетен

5.

Реакція

Формула реагента

1 полімеризація

А CH3Br

2 піроліз

Б C2H4

3 бромування (приєднання і заміщення)

В С6Н6

Г CH4

6. Установіть послідовність речовин у ланцюзі перетворення неорганічних речовин на полімер.

А етин

Б кальцій оксид

В кальцій карбід

Г етен