Підручник з Хімії. 10 клас. Величко - Нова програма

§ 18. ХІМІЧНІ ЗАСОБИ ЗАХИСТУ РОСЛИН

Однією з важливих галузей застосування похідних бензену є сільське господарство. Тут використовують речовини, що захищають рослини від комах, паразитичних грибів, бур’янів — так звані пестициди (від лат. pestis — зараза і caedo — вбиваю). Ознайомимося з найпростішими з них.

З’ясуйте за словником значення термінів: гербіциди, зооциди, фунгіциди, інсектициди.

Якщо суміш бензену й хлору освітити УФ-промінням, то атоми Хлору приєднаються до бензенового ядра з утворенням сполуки гексахлороциклогексану С6Н6Сl6, що має промислову назву гексахлоран:

Цю сполуку протягом тривалого часу використовували проти бавовникового довгоносика, але нині через токсичність її використання скорочують.

Продукт заміщення шести атомів Гідрогену на атоми Хлору — гексахлоробензен С6Cl6 — використовують для протруювання (знезараження) насіння зернових культур перед висіванням у ґрунт:

Серед засобів захисту рослин є речовини, що належать до різних класів органічних сполук. Наприклад, для знищення бур’янів у посівах зернових культур використовують натрієві солі: трихлороетанової (трихлорооцтової) кислоти CCl3COONa, 2,2-дихлоропропанової кислоти CH3CCl2COONa та 2,4-дихлорофеноксіетанової кислоти (технічна назва 2,4-Д):

Для знезараження зерносховищ і проти шкідника винограду філоксери використовують хлоропохідну сполуку 1,2-дихлороетан: Cl—CH2—CH2—Cl.

Як пестицид, зокрема, використовують гексахлоробутадієн Сl2С=ССl—ССl=ССl2.

Хлороетилтриметиламонійхлорид (технічна назва хлорохолінхлорид) використовують проти полягання зернових культур:

Ефективними засобами боротьби з комахами є фосфорорганічні сполуки, тобто такі, що містять зв’язок Карбон — Фосфор. До них належить відомий інсектицид тіофос — діетил-(n-нітрофеніл) тіофосфат:

Побічними продуктами виробництва хлоровмісних гербіцидів є вкрай токсичні речовини — діоксини, до яких належить ціла група речовин. Наприклад:

Діоксини утворюються під час вибілювання хлором целюлози, у результаті спалювання хлоровмісних пластмас.

Хлоровмісні органічні сполуки, що містяться у продуктах і відходах металургійної, хімічної промисловості, енергетики, становлять потенційну небезпеку для довкілля й організму людини. Вони належать до стійких органічних забруднювачів, оскільки не розкладаються у природних умовах, здатні мігрувати крізь ґрунтові води, у земній корі та атмосфері. Потрапивши до організму людини, вони накопичуються, знижують імунітет, спричинюють онкологічні захворювання, мутації.

Щоб запобігти отруєнню довкілля діоксинами та іншими стійкими органічними забруднювачами, важливо контролювати процеси виробництва хлорорганічних сполук й утилізації відходів.

Олександр Васильович Кірсанов (1902—1992)

Український хімік-органік, академік. Працював у Дніпропетровському металургійному інституті, очолював Інститут органічної хімії АН України. Основні наукові праці стосуються хімії фосфор- та сульфурорганічних сполук. Низку добутих під його керівництвом речовин використовують у сільському господарстві як пестициди.

Наша держава приєдналася до Стокгольмської конвенції про стійкі органічні забруднювачі (2001 р.) й виконує всі вимоги щодо її реалізації на теренах України.

До хімічних засобів захисту рослин існують жорсткі вимоги щодо їх безпечності для людини, тварин і загалом для довкілля. Ці сполуки мають легко розкладатися на нешкідливі речовини, щоб після закінчення терміну їхньої дії вони не забруднювали ґрунт і водойми, не потрапляли в їжу. Використання речовин як пестицидів можливе лише з дозволу державних органів нагляду.

Завдання для самоконтролю

1. Яких правил безпеки слід дотримуватися в разі використання різних хімічних засобів у побуті?

2. Чому, на вашу думку, не можна використовувати на присадибних ділянках несертифіковані хімічні засоби захисту рослин?

3. Як, на вашу думку, реагуватиме гексахлорoбутадієн із воднем? Напишіть відповідне рівняння реакції.

4. Схарактеризуйте значення хімічних засобів захисту рослин для сільського господарства. Які речовини використовують з цією метою у вашій місцевості?

Додаткові завдання

5. Стокгольмська конвенція про стійкі органічні забруднювачі стосується державної політики щодо виробництва, використання й утилізації цих продуктів. Чи пов’язано це зі стратегією сталого розвитку суспільства? Наведіть власні аргументи.

6. Поцікавтеся складом тютюнового диму. Чи можна віднести його до стійких органічних забруднювачів? Зробіть висновок.