Підручник з Хімії. 10 клас. Величко - Нова програма

До учнів

У 10 класі триватиме вивчення органічної хімії.

Ви вже знаєте, що серед сполук різних елементів окрему групу становлять ті, що утворені Карбоном, — так звані органічні сполуки. З найважливішими з них ви ознайомилися в попередніх класах, а докладно вивчити органічні речовини в усій їхній багатоманітності зможете в окремому розділі органічної хімії. Цей підручник відкриє багато нового, досі невідомого про природні й синтетичні сполуки, із яких виготовлено ваш одяг, які ви вживаєте в їжу, які вас обігрівають і лікують, з яких, зрештою, побудовано ваш організм.

Зміст кожної наступної теми і кожного наступного параграфа підручника ґрунтується на змісті попередніх. Намагайтеся зрозуміти логіку органічної хімії — і ви легко засвоїте навіть найскладніший матеріал. А знання залежності властивостей органічних речовин від їхніх складу та будови дадуть вам змогу не лише пояснювати ці властивості, а й передбачати їх.

У вивченні хімії вам допоможе структура підручника. Фактичний матеріал про органічні сполуки викладається в рубриках: Склад і будова молекул, Фізичні властивості, Хімічні властивості, Застосування, Добування. Матеріал про хімічні властивості як найважливіший подано в зручному вигляді: рівняння хімічних реакцій речовин згруповано в одному місці, а пояснення цих реакцій наведено паралельно.

Кожна тема закінчується висновками, в яких узагальнено основний, найважливіший матеріал. Наприкінці параграфів наведено завдання, за допомогою яких ви можете перевірити свої знання і розуміння вивченого. Не лінуйтеся робити це систематично — і успіх у навчанні забезпечений. Не нехтуйте також запитаннями, уміщеними в тексті параграфів.

Навички експериментування ви зможете розвинути, виконуючи різноманітні хімічні досліди. Прописи лабораторних робіт наведено в тексті параграфів, а практичних робіт — наприкінці підручника.

Сподіваємося, що вивчення органічної хімії буде для вас цікавим і корисним.

Успіхів вам!

Авторка

ОРГАНІЧНА ХІМІЯ

§ 1. ПОВТОРЕННЯ ОСНОВНИХ ВІДОМОСТЕЙ ПРО ОРГАНІЧНІ СПОЛУКИ

Поновіть свої знання про органічні речовини та виконайте завдання.

• Органічна хімія вивчає сполуки Карбону.

1. Наведіть приклади (формули, назви) органічних речовин.

2. Які інші елементи можуть входити до складу органічних речовин? Наведіть приклади (формули, назви) таких речовин.

• Атоми Карбону здатні сполучатися між собою в ланцюги й утворювати молекули різноманітної форми.

3. Чому, на вашу думку, кількість органічних речовин значно перевищує кількість неорганічних речовин? Відповідь поясніть.

• Характерні ознаки органічних речовин: ковалентні зв’язки, молекулярні кристалічні ґратки, низька термостійкість, горючість, погана розчинність у воді.

4. Поясніть, чим різняться між собою органічні й неорганічні речовини.

5. Складіть порівняльну таблицю неорганічних і органічних речовин за відомими вам ознаками.

• Органічні сполуки становлять основу рослинних і тваринних організмів, із них виробляють харчові продукти, папір, тканини, барвники, ліки, косметичні засоби, пластмаси, пальне тощо.

6. Укажіть перелік продуктів лише органічного походження.

А капрон, метан, сірка, цемент

Б каучук, капрон, поліетилен, соняшникова олія

В вовна, целюлоза, гас, амоніак

Г ацетилен (етин), нафтален, вольфрам, оцтова кислота

7. Укажіть предмети, що їх виготовлено з матеріалів органічного походження.

А книжка

Б грифель олівця

В кулька кулькової ручки

Г хімічний стакан

Д підошва кросівок

Е джинси

Є водопровідний кран

8. Назвіть інші предмети, які, на вашу думку, виготовлено з органічних речовин.

9. Поміркуйте, як змінилася б ваша класна кімната (кабінет хімії), якби зникли всі матеріали органічного походження.

10. Установіть відповідність між речовиною та її застосуванням:

Назва речовини

Застосування речовини

1 етилен (етен)

А добавка до пального

2 гліцерин (гліцерол)

Б зварювання металу

3 етиловий спирт (етанол)

В ароматизатор мила

4 етиловий естер етанової кислоти (етилетаноат)

Г засіб пом’якшення пряжі та шкіри

Д сировина для виробництва полімеру

• Органічні речовини добувають із природної сировини, а також шляхом синтезу з інших органічних і неорганічних речовин.

11. Наведіть приклади природних і синтетичних органічних речовин.

12. Наведіть приклади взаємних перетворень органічних речовин.

• Поділ на органічні й неорганічні речовини є умовним.

13. Поясніть відносність поділу речовин на органічні й неорганічні, а також умовність терміна «органічна хімія».

14. Наведіть приклади колообігу хімічних елементів у природі. Який висновок можна зробити щодо взаємозв’язку неорганічних і органічних речовин?

15. Наведіть власний приклад взаємозв’язку неорганічних і органічних речовин.

• Метан — найпростіша органічна сполука.

16. Складіть молекулярні й структурні формули метану та його хлоропохідних.

17. Що означає риска у структурній формулі?

18. Складіть розповідь про застосування метану та його хлоропохідних.

• Гомологи метану належать до групи насичених вуглеводнів.

19. Що таке гомологи? Наведіть приклади (формули, назви) гомологів метану.

20. Укажіть пропущені слова: бутан, пентан, ..., ..., октан.

А нонан, декан

Б пропан, гексан

В гексан, гептан

Г гексан, пропан

21. Укажіть спільні ознаки гомологів метану.

А якісний склад

Б кількісний склад

В фізичні властивості

Г хімічні властивості

22. Укажіть відмінну ознаку гомологів метану.

А наявність у молекулах атомів Карбону й Гідрогену

Б температури плавлення

В ковалентні зв’язки між атомами

Г хімічні властивості

23. Укажіть характеристику, що стосується гомологів метану.

А молекулярна будова

Б розчинність у воді

В негорючість

Г мало поширені в природі

• У результаті повного окиснення органічних сполук утворюються вуглекислий газ і вода.

24. Складіть рівняння реакцій горіння метану й етину (ацетилену). Де використовують ці реакції?

• Як насичений вуглеводень метан вступає в реакцію заміщення з хлором.

25. Складіть рівняння послідовного заміщення атомів Гідрогену в метані на атоми Хлору.

• Як ненасичені вуглеводні етен і етин вступають у реакції приєднання з воднем і бромом.

26. Складіть рівняння реакцій приєднання водню і брому до етину й етену.

• Молекули спиртів можуть містити одну, дві, три й більше гідроксильних груп.

27. Наведіть приклади (формули, назви) відомих вам спиртів.

• Етанова (оцтова) кислота за деякими хімічними властивостями подібна до неорганічних кислот.

28. Складіть рівняння реакцій, що підтверджують це.

• Крохмаль, целюлоза, білки — природні полімери.

29. Схарактеризуйте біологічне значення цих сполук.

• Поліетилен — синтетичний полімер.

30. Розкажіть про використання поліетилену.

31. Установіть відповідність між змістом лівої і правої колонок.

Характеристика речовини

1 природний полімер

2 продукт згоряння

3 найпростіша органічна сполука

4 продукт білкового обміну

Назва речовини

А вуглекислий газ

Б метан

В сечовина

Г білок

Д глюкоза

Попередня
Сторінка
Наступна
Сторінка

Зміст