Підручник з Основ правознавства. 9 клас. Васильків - Нова програма

§ 15. ЗВЕРНЕННЯ ГРОМАДЯН

Практичне заняття № 3

Згадайте... — які форми державного (політичного) режиму вам відомі.

Як ви розумієте... — поняття «народовладдя»?

Чи знаєте ви, що... — петиція (лат. petitio) — це індивідуальна або колективна вимога, звернення, пропозиція, скарга, прохання, клопотання, яка подається в органи державної влади у письмовій формі?

«Найдорожче в країні — народ, потім уже — влада, а найменшу цінність має правитель». Мен-Цзи, китайський філософ

15.1. Участь громадян у житті держави та місцевої громади

«Неважливо, хто ви є, де ви живете, неважливо, за яких обставин народилися, — у будь-якому разі ви здатні поліпшити це суспільство». Вільям Хелемендеріс

Слово «демократія» дослівно означає народовладдя, тому демократичний державний режим передбачає активну участь громадян і їх реальний вплив на життя суспільства й громади, на діяльність і політику держави. Народ в Україні, як носій суверенітету і єдине джерело влади, має безумовне і пріоритетне право на здійснення її безпосередньо та через органи державної влади і місцевого самоврядування.

Які дії можна вчиняти з метою участі у політичному житті держави? Насамперед, ми впливаємо на державу і суспільство, на формування політики держави, на управління загальними справами шляхом:

— Участі у виборах. Можливість обирати представницькі органи влади — активне виборче право. Цю здатність громадяни отримують із досягненням повноліття — 18 років. Пасивне виборче право — можливість бути обраним. Така здатність настає у громадян із досягненням того віку, який визначено законодавством. Щоб стати народним депутатом, треба досягти 21 року, Президентом України — 35 років. Депутатом місцевих рад усіх рівнів можна бути з 18 років.

— Участі в референдумах. Референдум — це конституційний спосіб прийняття безпосередньо народом законів та вирішення важливих питань державного і місцевого життя шляхом всенародного голосування.

— Участі в діяльності громадських об’єднань. Право на об’єднання у політичні партії та громадські організації для здійснення і захисту своїх прав і свобод та задоволення політичних, економічних, соціальних, культурних та інших інтересів закріплено у ст. 36 Конституції України. Громадське об’єднання може бути громадською організацією (якщо його членами є фізичні особи); громадською спілкою (якщо засновниками такого об’єднання є недержавні юридичні особи, а його членами можуть бути як фізичні, так і юридичні особи); політичною партією, члени якої прагнуть реалізації конкретної програми розвитку через здобуття, формування і вираження політичної волі громадян, а також здійснення політичної влади.

— Контакту з народними депутатами, який підтримується завдяки депутатським приймальням. Законодавство передбачає, що останній тиждень кожного місяця роботи ВРУ зарезервовано для роботи народних депутатів із виборцями, і приміщення для організації приймалень надають депутатам безкоштовно.

— Участі в мітингах, демонстраціях, інших мирних зборах. Право громадян України на мирні збори гарантує ч. 1 ст. 39 Конституції України, згідно з якою вони «мають право збиратися мирно, без зброї і проводити збори, мітинги, походи і демонстрації, про проведення яких завчасно повідомляють органи виконавчої влади або органи місцевого самоврядування».

— Звернення до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів (ст. 40 Конституції України). Звернення може містити пропозиції про поліпшення їх діяльності або критику недоліків у їхній роботі, що є важливим засобом виявлення і виправлення недотримань закону, допомоги щодо їх усунення та попередження.

Поясни (поясніть) логічний ланцюжок у структурі поняття

15.2. Що таке звернення громадян?

Звернення адресуються органам державної влади або органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам, організаціям незалежно від форми власності, об’єднанням громадян або посадовим особам, до повноважень яких належить вирішення зазначених у зверненнях питань.

Звернення громадян — це викладені окремою особою (індивідуальні) або групою осіб (колективні):

— пропозиції (зауваження) — висловлюють пораду, рекомендацію щодо діяльності органів державної влади і місцевого самоврядування, депутатів усіх рівнів, посадових осіб, а також висловлюють думки щодо врегулювання суспільних відносин та умов життя громадян, вдосконалення правової основи державного і громадського життя, соціально-культурної та інших сфер діяльності держави;

— заяви — містять прохання про сприяння реалізації закріплених Конституцією та чинним законодавством прав та інтересів або повідомлення про порушення чинного законодавства чи недоліки в діяльності підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, народних депутатів України, депутатів місцевих рад, посадових осіб, а також висловлення думки щодо поліпшення їх діяльності;

— клопотання — виражають прохання про визнання за особою відповідних прав чи свобод;

— скарги — формулюють вимоги про поновлення прав і захист законних інтересів громадян, порушених діями (бездіяльністю), рішеннями державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, об’єднань громадян, посадових осіб.

Письмове звернення має відповідати встановленим вимогам. Зокрема, у ньому має бути зазначено прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання громадянина (-ки), викладено суть питання. Письмове звернення має бути підписано заявником (заявниками) із зазначенням дати. В електронному зверненні також має бути зазначено електронну поштову адресу, на яку заявникові може бути надіслано відповідь, або відомості про інші засоби зв’язку з ним.

Письмове звернення, в якому не зазначено місця проживання, яке не підписане автором (авторами), а також таке, з якого неможливо встановити авторство, визнається анонімним і розгляду не підлягає.

Звернення громадян

Усне (особисто)

Письмове (листом)

Громадянин (-ка) викладає на особистому прийомі або за допомогою засобів телефонного зв’язку через визначені контактні центри, телефонні «гарячі лінії», а посадова особа його записує (реєструє)

громадянин (-ка) надсилає поштою або передає до відповідного органу, установи особисто чи через уповноважену ним (нею) особу, повноваження якої оформлені відповідно до законодавства. Письмове звернення також може бути надіслане з використанням мережі Інтернет, засобів електронного зв’язку (електронне звернення)

Упродовж 10 днів від дня надходження вирішується питання про відповідність звернення зазначеним вимогам і, в разі їх недотримання, — звернення повертають заявникові з відповідними роз’ясненнями.

Також важливо пам’ятати, що хоча такі звернення називають зверненнями громадян, однак особи, які не є громадянами України і законно перебувають на її території, мають таке ж право на подання звернення, як і громадяни України. Звернення громадян до будь-якого суб’єкта розглядають абсолютно безоплатно.

Право, виражене в тексті закону

Закон України «Про звернення громадян» (1996, редакція від 05.10.2016, витяг)

Стаття 6. Мова звернень і рішень та відповідей на них

Громадяни мають право звертатися до органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, об’єднань громадян, посадових осіб українською чи іншою мовою, прийнятною для сторін.

Рішення щодо звернень громадян та відповіді на них оформляються відповідно до вимог законодавства про мови. Такі рішення та відповіді можуть бути викладені в перекладі мовою спілкування заявника.

Стаття 7. Заборона відмови в прийнятті та розгляді звернення

Звернення, оформлені належним чином і подані у встановленому порядку, підлягають обов’язковому прийняттю та розгляду.

Забороняється відмова в прийнятті та розгляді звернення з посиланням на політичні погляди, партійну належність, стать, вік, віросповідання, національність громадянина, незнання мови звернення.

Якщо питання, порушені в одержаному органом державної влади, місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності, об’єднаннями громадян або посадовими особами зверненні, не входять до їх повноважень, воно в термін не більше п’яти днів пересилається ними за належністю відповідному органу чи посадовій особі, про що повідомляється громадянину, який подав звернення. У разі якщо звернення не містить даних, необхідних для прийняття обґрунтованого рішення органом чи посадовою особою, воно в той же термін повертається громадянину з відповідними роз’ясненнями.

Забороняється направляти скарги громадян для розгляду тим органам або посадовим особам, дії чи рішення яких оскаржуються.

Стаття 17. Термін подання скарги

Скарга на рішення, що оскаржувалось, може бути подана до органу або посадовій особі вищого рівня протягом одного року з моменту його прийняття, але не пізніше одного місяця з часу ознайомлення громадянина з прийнятим рішенням. Скарги, подані з порушенням зазначеного терміну, не розглядаються.

Стаття 20. Термін розгляду звернень громадян

Звернення розглядаються і вирішуються у термін не більше одного місяця від дня їх надходження, а ті, які не потребують додаткового вивчення, — невідкладно, але не пізніше п’ятнадцяти днів від дня їх отримання. Якщо в місячний термін вирішити порушені у зверненні питання неможливо, керівник відповідного органу, підприємства, установи, організації або його заступник встановлюють необхідний термін для його розгляду, про що повідомляється особі, яка подала звернення. При цьому загальний термін вирішення питань, порушених у зверненні, не може перевищувати сорока п’яти днів.

Практичне завдання

Розгляньте зразок звернення до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. Дайте відповідь на запитання і виконайте завдання.

1. Яку інформацію обов’язково вказують у зверненні? 2. Продумайте випадок порушення прав людини, які можна захистити шляхом звернення до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. 3. Підготуйте звернення за цією ситуацією.

Уповноваженому Верховної Ради України з прав людини

вул. Інститутська, 21/8, м. Київ, 01008,

hotline@ombudsman.gov.ua

Прізвище, ім’я та по батькові людини, чиї права порушено

Поштовий індекс та адреса для надання відповіді, номер телефону для зворотного зв’язку людини, чиї права порушено

ЗВЕРНЕННЯ

У зверненні треба обов’язково зазначати:

1. Найменування органу державної влади, місцевого самоврядування чи посадової особи, які порушили Ваші права.

2. У чому конкретно полягає суть порушення Ваших прав.

3. Коли або в який строк допущено порушення Ваших прав.

4. Яких заходів Ви вживали для поновлення Ваших прав; до яких органів чи посадових осіб зверталися (долучити копії відповідей).

5. Чи зверталися Ви за захистом порушених прав до суду?

6. Суть Вашого прохання, звернення.

Дата Власноручний підпис, прізвище та ініціали

15.3. Що таке електронна петиція?

Особливою формою колективного звернення громадян до Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, органу місцевого самоврядування є електронна петиція, яку подають через офіційний веб-сайт органу, якому вона адресована, або веб-сайт громадського об’єднання, яке здійснює збір підписів на підтримку електронної петиції, та розглядають відповідно до законодавства.

Для створення електронної петиції її автор (ініціатор) заповнює спеціальну форму на офіційному веб-сайті органу, якому вона адресована, або веб-сайті громадського об’єднання, яке здійснює збір підписів на підтримку електронних петицій. В електронній петиції має бути викладено суть звернення, зазначено прізвище, ім’я, по батькові автора (ініціатора) електронної петиції, адресу електронної пошти і, якщо вона відповідає встановленим вимогам, протягом двох робочих днів із дня надсилання її оприлюднюють на веб-сайті відповідного органу або громадського об’єднання, що здійснює збір підписів, з обов’язковим зазначенням дати початку збору підписів та інформації щодо загальної кількості й переліку осіб, які підписали електронну петицію.

Електронна петиція не може містити заклики до повалення конституційного ладу, порушення територіальної цілісності України, пропаганду війни, насильства, жорстокості, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, заклики до вчинення терористичних актів, посягання на права і свободи людини.

Електронну петицію, адресовану Президенту України, ВРУ, КМУ, розглядають за умови збору на її підтримку не менш як 25000 підписів громадян протягом не більше трьох місяців із дня оприлюднення петиції. Кількість підписів громадян на підтримку електронної петиції до органу місцевого самоврядування та строку збору підписів визначає статут територіальної громади.

Якщо в установлений строк петиція не набрала необхідної кількості голосів на її підтримку, то після завершення строку збору підписів на її підтримку її розглядають у тому ж порядку, як звичайне звернення громадян. Якщо необхідну кількість підписів громадян було зібрано, то розгляд електронної петиції здійснюють невідкладно, але не пізніше десяти робочих днів із дня оприлюднення інформації про початок її розгляду.

Про підтримку або непідтримку електронної петиції, а також про результат її розгляду публічно повідомляють на офіційних веб-сайтах відповідних державних органів або органів місцевого самоврядування.

У разі визнання за доцільне, викладені в електронній петиції пропозиції може реалізовувати орган, якому вона адресована, шляхом прийняття з питань, віднесених до його компетенції, відповідного рішення. Президент України, Кабінет Міністрів України, народні депутати України за результатами розгляду електронної петиції можуть розробляти та вносити на розгляд Верховної Ради України законопроекти, спрямовані на вирішення порушених у петиції питань.

Практичне завдання

Розгляньте зміст наведених нижче електронних петицій, оприлюднених на веб-сайті Президента України. Дайте відповідь на запитання.

Приклади пропозицій, висловлених у електронних петиціях:

— «Презумпція згоди у галузі трансплантології (пересадка органів або тканин від донора)».

— «Запровадити громадський транспорт у місті Вишневе».

— «Позбавляти громадянства України у разі виявлення подвійного громадянства чи громадянства псевдореспублік, натомість ввести поняття «негромадянин».

— «Пропоную до голосування допускати лише тих людей, які склали іспит із правопису українських слів та одного завдання з математики. Іспит проводити на виборчій дільниці під час видачі бюлетеня для голосування».

— «Зменшити як мінімум утричі тарифи на тепло та електроенергію для населення, без нарахування субсидій».

1. Чи дотримано авторами петицій усіх вимог, установлених законодавством?

2. Чи підтримали б ви авторів цих петицій?

3. Чи знаєте ви ситуацію, яка могла би стати підставою для створення електронної петиції?

Так виглядає електронна петиція на офіційному сайті (скріншот)

Розв'яжіть юридичну ситуацію

Дайте юридичну оцінку запропонованої ситуації. Виконайте завдання в групах

Сергій С., спілкуючись зі своїм товаришем Андрієм Б., обурювався, що дуже часто нас закликають до спілкування українською мовою, до її вивчення та шанування. Але ці заклики здебільшого не дають результату. «Хіба захочеться пересічному громадянинові чи громадянці, — переконував він, — яким «і так усе зрозуміло», плекати та пестити в собі солов’їну? Ні. З дітьми ситуація ще гірша. Адже вони вже змалку звикають до суржика, росіянізмів та жаргону, які надалі дуже швидко стають їх основною мовою. І це не українська мова... Це взагалі не мова, а безіменна балаканина. І так десятиліттями, з кожним поколінням... От, скажімо, — навів приклад він, — кожна країна має дублювання телеканалів своєю мовою. Україна чомусь не має... Адже нам і так все зрозуміло, правда? — з гірким сарказмом звучали його слова. — А про те, що, переглядаючи цікаві передачі та мультики російською мовою, ми поступово витісняємо свою, не думаємо».

Андрій погодився і замислився на якийсь час, а тоді запропонував скористатися своїм правом і скласти електронну петицію щодо дублювання українською мовою популярних супутникових телеканалів.

Приятелі звернулися до вас із проханням допомогти і роз’яснити, як вони можуть реалізувати цю ідею.

1. Чи може бути така проблема підставою для створення електронної петиції?

2. Як саме і кому її потрібно адресувати? Коли її розглянуть? Порадьте Сергієві та Андрієві, що їм робити.

Перевірте себе:

1. Дайте відповіді на запитання:

— Що таке референдум?

— Які бувають види громадських об’єднань?

— Що таке звернення громадян?

— Які бувають звернення громадян?

— Впродовж якого строку розглядаються і вирішуються звернення громадян?

— Що таке електронна петиція?

— Скільки підписів громадян на підтримку електронної петиції і впродовж якого строку має бути зібрано, щоб ця петиція була розглянута?

2. Назвіть, які дії може вчинити громадянин (-ка) України, щоб взяти участь у вирішенні загальносуспільних справ.

3. Поясніть, що таке участь громадян у політичному житті держави.

Завдання для домашньої роботи:

1. Склади пам’ятку (порадник) про звернення громадян. Зверни увагу на вимоги до оформлення письмового звернення та порядок розгляду звернення.