Підручник з Історії України. 9 клас. Турченко - Нова програма

§ 19. Узагальнення до теми

1. Особливості розвитку культури. Розвиток культури в Україні наприкінці XVIII - у першій половині XIX ст. відбувався в суперечливих умовах. З одного боку, модернізаційні зміни стимулювали її прогрес. З іншого - у намаганнях повністю денаціоналізувати українців панівні кола як Російської, так і Австрійської імперій цілеспрямовано перешкоджали українському культурному рухові. Відійшли в минуле давні традиції підтримки народної освіти з боку державних та церковних установ. Імперська політика гальмувала і збіднювала всі сфери культурного життя. У справі асиміляції українців влада досягла певних успіхів, особливо в молодих містах, що закладалися наприкінці XVIII ст.

Але загроза втратити культурну самобутність стимулювала процес національного відродження. Його енергія була особливо помітна в літературі й мовознавстві, музиці, образотворчому мистецтві.

2. Досягнення культури першої половини XIX ст. і національне відродження. Імперські уряди Росії і Австрії намагалися перш за все знищити першооснову народу - його рідну мову. Царський уряд запровадив навчання виключно російською мовою, переслідувань зазнавали ті, хто популяризував українські пісні, звичаї, народний епос. У пом’якшеному варіанті, але така політика мала місце і на західноукраїнських землях. Усупереч цим намаганням частина української інтелігенції не без успіху боролася за збереження і подальший розвиток мови і народних традицій.

Провідна роль у відродженні й розвитку рідної мови, духовних засад народу і його культури належала Т. Шевченкові. Окрім нього, помітний внесок у збереження української мови, формування нової української літератури і театру зробили І. Котляревський, Г. Квітка-Основ’яненко, П. Гулак-Артемовський, Є. Гребінка, П. Куліш.

У музичному мистецтві традиції минулого дбайливо зберігали кобзарі, бандуристи, лірники. Серед них виділялися О. Вересай, А. Шут, І. Крюковський. Поряд з народною зароджувалася й розвивалася українська симфонічна музика. У Наддніпрянській Україні в цій царині плідно працювали Й. Витвицький та А. Єдлічка, у Галичині - М. Вербицький.

Розвиток української архітектури першої половини XIX ст. визначали загальні класичні канони й прийоми західноєвропейської архітектури. Окрасою Києва були громадські й культурні установи, пам’ятники, проекти яких розробляв А. Меленський. Світову славу здобули українські декоративно-пейзажні парки.

Інтенсивно розвивався живопис. Найвищим його досягненням стала творчість Т. Шевченка, В. Боровиковського, В. Тропініна, І. Сошенка.

Сучасна історична наука прийшла до висновку, що освіта, література, твори істориків, різні види мистецтва, матеріали етнографічних досліджень, музейні експозиції, бібліотеки та інші прояви культурного життя сприяють пробудженню національної свідомості і створюють умови для національного відродження. Саме так було тоді і в Україні.

Тематичне оцінювання

Запитання на вибір однієї правильної відповіді

1. У першій половині XIX ст. вищу освіту (у тому числі й духовну) в Україні можна було здобути в університетах

А Харкова, Києва, Львова, Одеси та Києво-Могилянській академії

Б Харкова, Києва, Львова та Київській духовній академії

В Харкова, Києва, Львова, Одеси, Чернівців та Київській духовній академії

2. Назвіть автора зображеної картини.

А В.Тропінін

Б В.Боровиковський

В І. Сошенко

Г Т. Шевченко

3. У яких містах України в першій половині XIX ст. були ліцеї?

А Києві, Харкові, Ніжині

Б Харкові, Ніжині, Кременці

В Кременці, Одесі, Ніжині

4. Декоративно-пейзажний парк «Софіївка» було створено в

А Качанівці

Б Батурині

В Умані

Г Сокиринцях

5. Професійні театральні трупи, які ставили п’єси на українську тематику, зокрема драматичні твори І. Котляревського та Г. Квітки-Основ’яненка, у першій половині XIX ст. існували в

А Києві та Харкові

Б Харкові та Полтаві

В Полтаві та Києві

6. Хто був автором серії малюнків «Живописна Україна»?

А Т. Шевченко

Б І. Сошенко

В А. Тропінін

7. А. Шут, І. Кркжовський, Ф. Гриценко (Холодний), О. Вересай - це

А Відомі в першій половині XIX ст. фольклористи

Б Відомі керівники селянського руху першої половини XIX ст.

В Відомі в першій половині XIX ст. кобзарі, бандуристи, лірники

Дайте відповіді на запитання

1. Як на розвиток науки та освіти вплинув промисловий переворот?

2. Які зміни відбувалися в театральному мистецтві України?

3. Іменами яких виконавців збагатилося кобзарське мистецтво?

4. У якому архітектурному стилі розбудовувалися українські міста?

5. Назвіть українських художників першої половини XIX ст. Які їхні картини вам відомі?

6. Визначте роль Т. Шевченка в розвитку української культури.

7. У яких умовах розвивалася українська культура в першій половині XIX ст.?

8. Які обставини сприяли, а які гальмували розвиток культури, освіти й науки?

9. Розкрийте значення понять: освіта, наука, література, фольклор, архітектура, музика, живопис, скульптура, традиційно-побутова культура.

10. Складіть у зошиті порівняльну таблицю «Освіта в Україні першої половини XIX ст. під владою Російської та Австрійської імперій».

Російська імперія

Австрійська імперія

Початкова школа

Середня школа

Вища школа

Застосування української мови

Видання навчальної літератури

11. Перелічіть найважливіші досягнення першої половини XIX ст. у наукових галузях.

12. Оцініть внесок українських учених у вітчизняну та світову науку.

13. Про заснування якого навчального закладу йдеться в уривку з історичного джерела?

«Місцем його заснування було обрано місто... де вперше засяяло й звідси розлилося по всій Давній Русі світло істинної віри. Заснований університет, названий на честь великого просвітителя Русі, удостоєний прийняттям під особливе покровительство Його імператорської величності».

14. Заповніть у зошиті таблицю «Культура України першої половини XIX ст.».

Галузі культури

Видатні діячі

Основні культурні надбання

Освіта

Наука

Література

Архітектура

Живопис

Музика

Театр

15. Які риси культурного життя свідчать про національне відродження й поступове становлення української нації?