Підручник з Історії України. 9 клас. Сорочинська - Нова програма

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ №7.

ВПЛИВ ГРЕКО-КАТОЛИЦЬКОЇ ЦЕРКВИ НА ПІДНЕСЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ СВІДОМОСТІ НАСЕЛЕННЯ ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ

1. У яких регіонах України була поширена греко-католицька церква на початку XX ст.? 2. Яку роль відіграла греко-католицька церква у національному відродженні на західноукраїнських землях?

Мета: ознайомитися з постаттю митрополита А. Шептицького, визначити зміну ролі греко-католицької церкви в українському русі на західноукраїнських землях.

Хід заняття

1. Опрацюйте представлений матеріал і дайте відповіді на запитання.

На початку XX ст. греко-католицька церква, як і в попередньому столітті, відігравала важливу роль у житті українців Галичини й Закарпаття. Багато зробила вона для українського національного відродження, захисту прав та інтересів українців. Проте наприкінці XIX ст., коли український рух став набувати переважно світського характеру, відносини між греко-католицькою церквою та його провідниками загострилися. Ситуація змінилася, коли Галицьку греко-католицьку митрополію очолив Андрей Шептицький (1901-1944 рр.).

Андрей Шептицький (1865-1944)

Посівши митрополичий престол у 36-річному віці, Андрей Шептицький сприяв тому, що греко-католицька церква остаточно відмовилася від союзу з москвофілами, перейшла на народовські позиції і як впливова сила приєдналася до українського національного руху в Галичині. Впродовж свого життя А. Шептицький послідовно боровся за ідею незалежної України. Митрополит став засновником Українського національного музею у Львові (1905 р.). Був ініціатором створення та засновником Земельного банку у Львові (1910 р.), підтримував діяльність українських культурно-просвітніх товариств «Просвіта», «Рідна школа», «Сільський господар».

Із промови митрополита Андрея Шептицького на 100-му ювілеї Маркіяна Шашкевича (1911 р.)

«Всі маємо це поняття, що народ — це наша сила, що праця для нього — наше завдання, що його добро — наша будучність... Нам сьогодні легко зрозуміти, що віддалитися від народу — це значить приректи себе на смерть...»

Новий митрополит поставив участь греко-католицького духівництва в українському русі в залежність від дотримання ним християнської моралі. Замість старої ролі національного провідника церква відтоді повинна була виступати духовним і моральним авторитетом українства в краї. Наполегливість, з якою митрополит проводив свою лінію, та його виступи на захист українства, урешті-решт сприяли відновленню єдності українського руху з греко-католицькою церквою, яка його освячувала. У церковних справах А. Шептицький був прибічником ідеї об’єднання християнських церков. У цих справах він двічі відвідував Росію, Білорусію й таємно подорожував Наддніпрянською Україною.

У чому, на ваш погляд, головна сила українського руху в Галичині?

Юлій Фірцак

За наполяганням єпископа Юлія Фірцака, занепокоєного занепадом господарства й бідуванням селянства в краї, у 1897-1901 рр. угорська влада здійснила на Закарпатті низку реформ, що дістали назву «Рутенська акція» («Верховинська господарська акція»). Єпископ також став ініціатором створення учительської семінарії для дівчат в Ужгороді в 1902 р. Однак загалом греко-католицька церква на Закарпатті відійшла від участі в національній боротьбі русинів й дедалі більше перетворювалася на речника мадяризації. Реакцією на це стало збільшення серед вірян прибічників православ’я.

ЗАКРІПИМО ЗНАННЯ

1. Чому греко-католицька церква втратила наприкінці XIX ст. свій вплив на український рух?

2. Яку нову роль церкви визначив А. Шептицький в українському русі?

3. Які особисті якості митрополита сприяли перетворенню церкви на моральний авторитет в українському русі?

2. Зробіть висновки відповідно до мети заняття.

УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗНАНЬ ЗА ТЕМОЮ

«ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ У СКЛАДІ АВСТРО-УГОРСЬКОЇ ІМПЕРІЇ НА ПОЧАТКУ XX ст.»

1. Складіть перелік подій з історії західноукраїнських земель початку XX ст., які ви вважаєте найважливішими. Обґрунтуйте свій вибір.

2. Поясніть значення понять і термінів «селянський страйк», «народні віча», «монополія», «кооператив», «сепаратизм», «український П’ємонт».

3. Виконайте завдання за історичною картою:

а) визначте державну приналежність українських земель на початку XX ст. Покажіть, які регіони України у складі яких держав перебували;

б) покажіть регіон нафтових промислів;

в) покажіть на карті мережу товариств «Просвіта», «Сокіл», «Січ»;

г) покажіть регіони переважання православної та греко-католицької церков серед парафіян у цей період в регіоні.

4. Назвіть видатних історичних діячів цієї доби. У чому ви вбачаєте їхній внесок в історію України на початку XX ст.?

5. Порівняйте процеси індустріалізації і модернізації суспільного життя у Наддніпрянській та Західній Україні між собою, а також з аналогічними західноєвропейськими та світовими процесами.

6. Наведіть факти політизації тогочасного українського суспільства і національно-визвольного руху.

7. Визначте та схарактеризуйте особливості, прояви та здобутки українського національного руху на західноукраїнських землях на початку XX ст.