Підручник з Історії України. 9 клас. Пометун - Нова програма

§ 29 ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ. ІДЕЇ АВТОНОМІЇ ТА САМОСТІЙНОСТІ В ПРОГРАМАХ УКРАЇНСЬКИХ ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЙ НАДДНІПРЯНЩИНИ

1. Різноманітність українських політичних течій Наддніпрянщини на початку ХХ ст.

Проаналізуйте текст і схему та визначте співвідношення між політичними течіями Європи й України на початку ХХ ст.

Сучасний британський історик Норман Дейвіс про головні політичні течії Європи на початку ХХ ст.

Лібералізм. Оборонці лібералізму наголошували передусім на пануванні закону, індивідуальній свободі, конституційних процедурах, релігійній толерантності та на загальних правах людини... Економічний лібералізм зосереджувався на концепції вільної торгівлі...

Націоналізм — сукупність ідей, пов’язаних із нацією, чиї інтереси вважалися за найвище добро...

Соціалізм, як і націоналізм, — колективна віра. Він виступає проти експлуататорів і власників задля захисту не просто індивіда, а суспільства в цілому... Соціалізм вважає, що знедоленим, кволим та пригнобленим життя буде гарантованим тільки тоді, коли будуть об’єднані ресурси, порівну поділені багатства...

Яка ідея щодо самовизначення України (самостійницька чи автономістська) переважала в програмах українських політичних партій Наддніпрянщини? Чому?

Сучасний український історик Ірина Ковальська-Павелко про течії в українському визвольному русі

За концептуальними підходами щодо вирішення національного питання і визначення перспектив державності України програми українських політичних угруповань, а отже і самі партії, сучасні історики умовно поділили на дві групи. Одну з них становили партії, що відстоювали ідею автономії України в складі демократизованої Росії (РУП з 1903 р., УСДРП, УДП, УРП, УДРП), а іншу — партії, що своє програмне завдання вбачали в досягненні самостійної української держави (РУП до 1903 р., УСП, УНП)... теза автономного статусу України в складі Росії була більш поширеною і стала орієнтиром у програмах соціал-демократичних і ліберально-демократичних партій... Національно-радикальні партії першість віддавали досягненню українством державної незалежності як найважливішої передумови здійснення соціалістичних перетворень.

2. Програмні документи українських самостійників

Найбільш суперечливим документом сучасники й нащадки М. Міхновського вважали «10 заповідей УНП». Які ідеали із цих заповідей проголошуються як обов’язкові для українців? Чи всі пункти, на вашу думку, були прийнятні для тогочасного українського суспільства? Чому? З якими з них погоджуєтесь ви особисто, а з якими — ні?

Десять заповідей УНП Миколи Міхновського (1903 р.)

1. Одна, єдина, нероздільна від Карпатів аж до Кавказу, самостійна, вільна, демократична Україна — республіка робочих людей — оце національний всеукраїнський ідеал. Нехай кожна українська дитина тямить, що вона народилася на світ на те, щоб здійснити цей ідеал.

2. Усі люди — твої брати, але москалі, ляхи, угри, румуни та жиди суть вороги нашого народу, аж поки вони панують над нами і гноблять нас.

3. Україна для українців. Отже, вигоняй звідусіль з України чужинців-гнобителів.

4. Усюди і завжди вживай української мови. Хай ні дружина твоя, ні діти твої не поганять твого дому мовою чужинців-гнобителів.

5. Шануй діячів рідного краю, ненавидь його ворогів, зневажай перевертнів-відступників, і добре буде цілому твоєму народові і тобі.

6. Не вбивай Україну своєю байдужістю до всенародних інтересів.

7. Не зробись перевертнем-відступником.

8. Не обкрадай власного свого народу, працюючи на ворогів України.

9. Допомагай своєму землякові наперед усіх. Держись купи.

10. Не бери собі дружини з чужинців, бо твої діти будуть тобі ворогами, не приятелюй з ворогами нашого народу, бо ти додаси їм сили і відваги.

Витяг із програми української народної партії (1906 р.)

Українська Народня Партія єсть партія Українського міського і сільського пролетаріату...

Українська Народня Партія визнає соціалістичний ідеал як єдиний, котрий може остаточно задовольнити український та інші народи...

Головні завдання Української Народної Партії — просвітити, освідомити українців-робітників і хліборобів з боку розуміння їх національних і класових інтересів... Необорна спільна сила з’єднаних українців-робітників і селян учинить захват політичної власті на Україні, знищить визиск, насилля, нерівність і утворить непідлеглу Україну.

Самостійна Україна буде республікою вільних людей, свободних від гніту і експлуатації, республікою людей свободної праці.

У чому вбачає дослідник значення самостійницького руху початку ХХ ст.?

Сучасний український дослідник Олександр Шишко про самостійницьку течію в українському русі

Представники самостійницької течії не займали поважного місця у визвольному русі, їх організації були нечисленними і невпливовими як через неприйняття основної вимоги самостійників, методів її досягнення, так і через експресивність поведінки лідерів цієї течії. Однак заслугою самостійницького руху була стабілізація ідеї самостійної Української держави, реалізація якої і стала головною метою української нації в ХХ ст.

3. Погляди українських автономістів

У чому полягали погляди автономістів? Які вимоги висували різні партії? Чому ці ідеї були більш поширені порівняно із самостійницькими?

Микола Порш, провідний діяч РУП та УСДРП, про ідею автономізації

Такий лад, коли якийсь край чи народ в державі має право самостійно влаштовувати своє життя по своїх місцевих законах, називається автономією... Коли якийсь край дуже вже одріжняється своєю історією та своїм хазяйством од інших частин держави, коли через це він має у себе багато потреб й інтересів, не однакових з потребами та інтересами інших країв, — тоді такому краєві, звичайно після довгої боротьби, державна влада дає автономію.

Витяг із програми української соціал-демократичної робітничої партії (грудень 1905 р.)

Українська с.-д. партія перш за все і головним чином вимагає:

1) демократичної республіки — в якій найвища державна влада у всіх міжнародних і тих внутрішніх ділах, що стосуються всієї Російської держави, належить виключно одному виборному законодавчому зібранню народних представників;

2) автономії України з окремою державною інституцією (сеймом), якому належить право законодавства у внутрішніх справах населення тільки на території України;

3) загального, рівного, прямого виборчого права з таємним голосуванням для кожного громадянина старше 20 років; права кожного виборця бути обраним у всяку представницьку інституцію; пропорціонального представництва; плати (удержання) депутатам дворічного парламенту;

6) права кожної нації на культурне і політичне самоопреділення;

7) широкого самоврядування (автономії) місцевого і крайового для всього населення держави...

Сучасний український історик О. Висоцький про причини поширення ідей автономізації

Автономістські, на відміну від самостійницьких, переконання українських соціал-демократів випливали, у першу чергу, з їх соціально-культурного буття. Виховані у російській школі і на російській літературі, будучи двомовними і часто використовуючи, як службовці, російську мову, українські наддніпрянські інтелігенти соціал-демократичних переконань були споріднені з Росією, тобто, за висловом І. Лисяка-Рудницького, вони «однією ногою стояли у всеросійському світі». Крім того, агітація за відокремлення України від Росії не знаходила відгуку навіть серед сільської, найбільш української, частини населення Наддніпрянщини. Але основною причиною висування автономістських, а не самостійницьких завдань, були стратегічні міркування українських соціал-демократів... що національне визволення щільно пов’язане з поваленням самодержавства і демократизацією Росії зусиллями всеросійського революційного руху...

ПЕРЕВІРТЕ СЕБЕ

1. Узагальнюючи матеріали уроку, складіть у зошитах таблицю за зразком.

Назва

Рік

Лідери

Програмні положення щодо державності України

РУП

     

УСП

     

УНП

     

«Спілка»

     

УСДРП

     

УДРП

     

2. Уявіть себе одним із засновників політичної партії початку ХХ ст. Використовуючи знання про політичне становище та соціально-економічні проблеми в українських землях початку ХХ ст., підготуйте та захистить проект програми своєї партії.