Підручник з Біології і екології (профільний рівень). 10 клас. Царик

§ 48. Екомережі як новітній напрямок ефективного природокористування

• Україна як активний учасник міжнародної діяльності в галузі охорони природи. Зі здобуттям незалежності Україна активно долучилася до міжнародної діяльності в галузі охорони природи. Прийняті конференцією ООН з навколишнього середовища і розвитку (1992) документи є визначальними для подальшої розбудови світового господарства. Порядок денний на XXI ст., Конвенція про біотичне різноманіття сформували базову основу невиснажливого природокористування і сталого росту. Прийнята у Софії (1995) Всеєвропейська стратегія ландшафтного і біотичного різноманіття реалізовує ідеї сталого розвитку на теренах Європи. Україна долучилась до участі у цій європейській природоохоронній програмі і на законодавчому рівні підтвердила це. Прийняття Закону України «Про загальнодержавну програму формування національної екомережі на 2000-2015 роки» зумовило розробку теоретичних засад і реалізацію прикладних аспектів розбудови цього проекту (див форзац; мал. 76). В рамках програми в Україні створено Черемський природний заповідник і сім національних природних парків, запроектовано до створення десятки заповідних категорій вищих рангів.

• Природоохоронна сутність і структурні елементи екомережі. Принциповою відмінністю екомережі від заповідної мережі є те, що заповідна мережа є складовою частиною екомережі. На відміну від заповідної мережі екомережа буде цілісною природоохоронною системою взаємопов’язаних і взаємозумовлених у своєму розвитку компонентів.

Складовими компонентами екомережі (див. форзац) є такі:

• природні ядра, ядра біорізноманіття або ключові природні території;

• екокоридори або сполучні території;

• буферні зони або захисні території;

• відновлювані території або зони ренатуралізації.

Роль природних ядер полягає у збереженні та відновленні біорізноманіття, і ці функції виконуватимуть біосферні та природні заповідники, заповідні зони національних природних і регіональних ландшафтних парків, а також ті заказники, пам’ятки природи, заповідні урочища, які відповідають критеріям відбору даних структурних елементів екомережі.

Сполучні території надають екомережі рис цілісної структури, оскільки вони з’єднують територіально розрізнені природні ядра і створюють умови для надійних міграційних потоків живих організмів. Роль екокоридорів виконуватимуть річкові системи, гірські хребти, горбогірні кряжі, ареали збереженої природної рослинності тощо.

Буферні зони встановлюються довкола природних ядер і вздовж сполучних коридорів з метою захисту їх від антропогенного впливу. Їх основу складають антопогенізовані угіддя (луки, пасовища, сіножаті, частково орні землі, рекультивовані землі тощо). Зони відновлення природної рослинності можуть бути в межах природних ядер, екокоридорів чи буферних зон для відновлення природного стану порушених екосистем.

Створення національної екомережі відбувається двома шляхами: перший - розробка концептуальних основ та обґрунтування базових структурних елементів національного значення науковими установами Академії наук України, другий - розробка концептуальних основ формування регіональних екомереж та обґрунтування їхніх структурних елементів місцевого значення регіональними науковими закладами.

• Функції національної екомережі. Національна екомережа та її регіональні підрозділи виконуватимуть низку важливих екологічних, соціальних та економічних функцій, зокрема:

• цілісної природоохоронної системи, що стабілізуватиме екоситуацію в Україні;

• балансира пропорційного та екобезпечного природокористування;

• системи, що сприятиме збереженню і відновленню природних ресурсів і поліпшенню природних умов життєдіяльності людей;

• сфери цілеспрямованого розвитку туристсько-рекреаційного господарства.

Концепція екомережі нині інтегрує всі наявні підходи і концепції у сфері охорони природи й раціонального природокористування. Вона є одним із дієвих напрямків реалізації на практиці принципів міжнародної стратегії сталого розвитку.

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 11

Соціально-екологічна значимість і роль екомережі у природних регіонах

Виконавши міні-дослідження, розкрийте соціально-екологічну значимість і роль екомережі на матеріалах свого регіону.

Аргументи і факти

Мал. 76. Видатки Державного бюджету України па охорону навколишнього природного середовища та раціональне використання природних ресурсів у 2001-2007 рр., млн грн. (Національна доповідь, 2007)

Ключові категорії і поняття

• сталий розвиток

• концепція екомережі

• природні ядра

• екокоридори

• буферні зони

• території відновлення

ВИСНОВКИ

1. Реалізація Україною Загальнодержавної програми формування національної екомережі на 2000-2015 роки свідчить про європейські устремління держави та ефективні форми міжнародного природоохоронного співробітництва.

2. Перспективна національна екомережа матиме багатофункціональне призначення, зокрема природоохоронне, рекреаційне, середовище-утворювальне, соціально-господарське, еколого-виховне.

ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

1. У чому проявляється новаційність концепції екомережі?

2. У чому проявляється природоохоронна сутність екомережі як цілісної системи?

3. Які базові структурні елементи екомережі ви знаєте? Розкрийте їх функціональне призначення.

4. Низку яких еколого-соціально-економічних функцій виконуватимуть екомережі?

5. *Обґрунтуйте середовищеутворювальну роль екомережі.