Підручник з Біології і екології (профільний рівень). 10 клас. Царик

§ 20. Економіка природокористування як одна із складових частин екології

• Економіка природокористування як наука. Економіка природокористування - це міждисциплінарна наука, один з основних узагальнювальних розділів екології. Економіка природокористування має безпосередні зв’язки з основними структурними одиницями сучасної екології - біоекологією, геоекологією, техноекологією, соціоекологією, а також з національною та глобальною екополітикою. Мета і завдання цієї науки - створення активних економічних механізмів регулювання процесів використання природи. Критеріями ефективності такого природокористування є комплексне і раціональне використання природних ресурсів з отриманням не лише економічної, а й соціальної та екологічної вигод.

• Предмет економіки природокористування. За підходами до досліджуваного об’єкта економіка природокористування розглядає декілька блоків питань:

• оцінку природних ресурсів і економічні важелі регулювання ефективного ресурсокористування;

• оцінку втрат, зумовлених негативними наслідками господарської діяльності на навколишнє природне середовище, створення економічних механізмів регулювання природокористування;

• управління природокористуванням і визначення раціональних пропорцій у співвідношенні економічних, правових, управлінських та інших методів природокористування.

Предметом економіки природокористування є дослідження механізму відносин суспільства і природи щодо використання природних ресурсів у виробничо-господарській діяльності та охорони навколишнього середовища.

• Основні завдання економіки природокористування. До основних завдань економіки природокористування необхідно віднести такі:

• вивчення економічних закономірностей використання суспільством природних ресурсів з метою задоволення своїх потреб;

• розробка методів оцінки природних ресурсів з метою їх ефективного використання;

• створення економічних механізмів управління раціональним використанням природних ресурсів і охорони навколишнього середовища;

• оцінка збитків, заподіяних природі та населенню в результаті непродуманої господарської діяльності;

• розробка методів розрахунку економічної ефективності капітальних вкладень у раціональне використання природних ресурсів і охорону природи;

• розробка підходів до регулювання і управління природокористуванням у господарському механізмі;

• обґрунтування економічних аспектів регіональної та національної екологічної політики.

• Історія розвитку економіки природокористування відносно коротка, оскільки наука виникла порівняно недавно. Вона формувалася на стику природокористування і економічної науки. Серед учених, які розробляли наукові аспекти розвитку природокористування, слід назвати В.А. Анучіна, І.П. Лаптева, М.Я. Лемешева, П.Г. Олдака, О.П. Зайцева, М.Ф. Реймерса, І.В. Комара. Серед учених-економістів, які зробили вагомий внесок у розвиток економіки природокористування, варто зазначити праці С.Г. Струмиліна, В.С. Немчінова, К.Х. Гофмана, Т.М. Хачатурова, Л.Г. Мельника, В.В. Немченка та ін.

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 4

Аналіз схеми структури природокористування. Класифікація природних ресурсів

1. На основі статистичних даних проаналізуйте структуру природокористування в Україні та визначне ступінь її збалансованості і оптимальності.

2. Проаналізуйте класифікації природних ресурсів і зверніть увагу на категорії невідновних і вичерпних природних ресурсів.

Аргументи і факти

Економіку природокористування деякі вчені трактують так:

«Економіка природокористування - це нова галузь науки, що вивчає методи найефективнішого впливу людини на природу з метою підтримання динамічної рівноваги» (В.П. Єфимов, 1968).

«Економіка природокористування висвітлює дві групи пов'язаних між собою проблем: по-перше, як найбільш економічно ефективно використовувати необхідні у виробництві і споживанні ресурси і, по-друге, які економічно найбільш доцільні методи запобігання або ліквідації забруднення навколишнього середовища» (Т.С. Хачатуров, 1987).

Ключові категорії і поняття

• економіка природокористування

• екологічна економіка

• економічна оцінка

ВИСНОВКИ

1. Екологічна економіка формує екологічно обґрунтовані пріоритети еколого-соціально-економічного розвитку суспільства і шукає найефективніші способи досягнення поставлених цілей.

2. Складовими частинами економіки природокористування є економіка оцінки і використання природних ресурсів і економіка оцінки відшкодування збитків за забруднення та інші порушення природного середовища.

ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

1. Що вивчає економіка природокористування?

2. Що є об’єктом та предметом економіки природокористування?

3. Місце економіки природокористування в структурі сучасної екології.

4. Чому економіку природокористування називають одним з основних узагальнювальних розділів екології?

5. *Чи тотожні категорії «економіка природокористування» та «екологічна економіка»? Відповідь обґрунтуйте.