Підручник з Біології і екології (профільний рівень). 10 клас. Царик

§ 2. Предмет, об’єкт, завдання і методи науки про довкілля

• Предмет, об’єкт і завдання науки про довкілля. У розвинутих країнах світу під терміном «екологія» традиційно розуміють «біоекологію». Для широкого трактування сучасної екології використовують терміни «наука про довкілля», «система наук про довкілля», «енвайронментологія» тощо. Підтвердженням цьому є визначення екології сучасними провідними вченими.

«Екологія - міждисциплінарна галузь знань про будову і функціонування багаторівневих систем у природі і суспільстві та їхні взаємозв’язки. Нині екологія оформилася в принципово нову інтегральну дисципліну, яка пов’язує фізичні і біологічні явища і створює міст між природничими і суспільними науками» (Ю. Одум, 1980, 1986).

«Сучасна екологія - нова галузь знань, наука про виживання у навколишньому середовищі, фундаментальна основа для природоохоронного і середовищеохоронного знання... Для неї характерний широкий, системний міжгалузевий погляд, вона із суто біологічної науки перетворилася на значний цикл знань, увібравши в себе розділи багатьох наук» (М. Реймерс, 1992).

«Екологія - у недалекому минулому одна з біологічних наук стала міждисциплінарною наукою, проблеми якої набули глобального характеру» (К. Ситник, 1997).

Отже, сучасна екологія - це комплекс наук про будову, функціонування, взаємозв’язки полікомпонентних і багаторівневих систем «природа - суспільство» та засоби кореляції взаємного впливу техносфери і біосфери з метою збереження життя на Землі.

Об’єктом дослідження науки про довкілля є екосистеми всіх рівнів та їхні елементи.

Основи концепції про екосистеми розробив англійський ботанік. А. Тенслі (мал. 3) у 1935 р., а вчення про них оформилося в 50-х роках XX ст. Найпростішу модель екосистеми зображено на малюнку 4.

Предметом дослідження науки про довкілля є взаємозв’язки між живими організмами, їхніми групами різних рангів, живою і неживою природою, а також особливості впливу природних і антропогенних чинників на функціонування екосистем біосфери.

Мал. 3. А. Тенслі

Мал. 4. Найпростіша модель екосистеми

Серед основних завдань сучасної науки про довкілля варто назвати такі:

• Вивчення загального стану сучасної біосфери, умов і чинників його формування, причин і обсягів змін під впливом різних природних і антропогенних чинників.

• Прогнозування динаміки стану екосистем і біосфери загалом у часі і просторі.

• Розробка способів гармонізації взаємовідносин суспільства і природи, збереження здатності біосфери до саморегуляції і самовідновлення внаслідок оптимізації антропогенних навантажень на природні системи.

• Методи дослідження науки про довкілля. Оскільки екологія - це комплексна наука, вона використовує багатий арсенал різноманітних методів дослідження (мал. 5). Так, до загальнонаукових методів дослідження, які вона використовує, відносять: описовий, історичний, спостережень, порівняльний, статистичний та ін. До сучасних спеціальних методів потрібно віднести: аерокосмічний, картографічний, моделювання, прогнозування тощо.

Будь-яке екологічне дослідження розпочинається зі спостережень. Сучасні спостереження проводяться за допомогою різноманітних приладів і технічних засобів. Для реалізації інтегральних спостережень застосовують комплексні стаціонари, які розміщують у типових і особливих біотопах так, щоб вони давали найхарактернішу інформацію про екосистему. Глобальний фоновий моніторинг екосистем земної кулі проводиться за програмою «Людина і біосфера» з 1972 р. мережею біосферних заповідників і резерватів.

У зв’язку зі складністю екологічних систем і обмеженням безпосереднього втручання у природні процеси в екології застосовують методи моделювання. Моделювання екологічних об’єктів є обов’язковою передумовою прийняття виважених рішень. Залежно від умов досліджень застосовують такі види моделей: вербальні (словесні), графічні, математичні, геоінформаційні тощо.

Нині важливими екологічними методами є методи прогнозного моделювання змін і динаміки як природних процесів, так і компонентів природи. На завершальному етапі екологічних досліджень використовують оптимізаційні методи, які дають можливість пошуку оптимальних антропогенних навантажень на природу, оптимальної ландшафтно-екологічної оптимізації території тощо.

Мал. 5. Методи науки про довкілля

Аргументи і факти

У сучасних екологічних дослідженнях широко використовують методи суміжних наук. їх можна об’єднувати у різні групи за різноманітними критеріями. Наприклад, Г. Білявський розглядає 11 груп методів екологічних досліджень:

• оціночні та реєстраційні методи;

• методи кількісного обліку;

• методи вивчення взаємозв’язків у екосистемах;

• методи моделювання;

• геоінформаційні методи;

• геоекологічні методи;

• техноекологічні методи;

• медико-екологічні методи;

• соціоекологіні методи;

• методи екоконтролю;

• оптимізаційні методи.

Ключові категорії і поняття

• екологія

• об’єкт

• предмет

• завдання

• методи

ВИСНОВКИ

1. Сучасна екологія вивчає переважно системи вище рівня організмів.

2. Об’єктом сучасної екології є екосистеми, геосистеми, соціоекосистеми, техноекосистеми тощо.

3. Під час досліджень екологія послуговується багатим методичним апаратом, в якому розрізняють загальнонаукові і спеціальні методи дослідження.

ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

1. Що є об’єктом дослідження екології?

2. Як сформулювати предмет дослідження екології?

3. Відтворіть найпростішу модель екосистеми.

4. Сформулюйте основні завдання сучасної науки про довкілля.

5. Які основні методи досліджень використовує сучасна екологія?

6. *Обґрунтуйте найцінніші властивості космічних методів дослідження.

7. *Чому екологію називають «філософією виживання людства»?