Географія. Україна у світі: природа, населення. 8 клас. Топузов

Маршрут 3. Етнічний склад населення

Мої орієнтири:

  • розуміти сутність понять: «раса», «нація», «мовна сім'я»; райони розселення національних меншин в Україні;
  • знаходити в різних джерелах інформацію, що характеризує етнічний склад населення України й окремих країн;
  • характеризувати національний склад населення України за картографічними і статистичними матеріалами;
  • порівнювати етнічний склад населення регіонів України;
  • оцінювати важливість толерантного ставлення до представників інших рас, національностей

§ 51. Етнічна палітра світу

  • Пригадайте з попередніх курсів географії, у чому полягає основна відмінність між народами планети.

ЕТНОСИ СВІТУ. У результаті тривалого історичного розвитку людства на планеті формувався етнічний склад населення. Важливою умовою виникнення й функціонування етносу є географічне середовище. Воно визначає рівень розвитку етносу, його культуру, здатність продукувати й використовувати науково-технічні досягнення у природному середовищі. Отже, етнос — це спільнота людей, що історично сформувалася на певній території й характеризується єдиною мовою, спільними особливостями культури та рисами самосвідомості й самовираження.

На планеті існують найрізноманітніші типи етносів: нації, народності, групи споріднених племен, окремі племена. Нація (від лат. natio — плем’я, народ) — конкретно-історична форма спільності людей, об'єднаних єдиною мовою і територією, сталими внутрішньо-економічними зв'язками, певними рисами культури й характеру. Народність — історична форма спільності людей, що утворюється з племені й передує нації. Народність має всі ознаки нації, проте вони перебувають у зародковому стані.

Етнічний склад населення світу постійно змінюється у зв'язку з появою нових етносів. Відбуваються процеси консолідації (гуртування) та асиміляції (злиття) етносів, що призводять до втрати рідної мови, культури, традицій, національної самосвідомості тощо.

У сучасному світі існує близько 5 тис. народів, кожен з яких об’єднує від кількох десятків до сотень мільйонів осіб. Більш як 320 народів налічує у своєму складі понад 1 млн осіб, а сім народів — понад 100 млн осіб. Зокрема, китайці — понад 1 млрд; хіндустанці, американці, бенгальці — більш як 200 млн кожний; бразильці, росіяни, японці — по 120 млн. У Європі живуть 62 народи, 43 з яких налічують понад 1 млн осіб.

Пригадайте, що вивчає наука етнографія. Яких вітчизняних науковців-етнографів ви знаєте? Яких внесок вони зробили в розвиток географічних наук?

НАЙПОШИРЕНІШІ МОВНІ СІМ'Ї. Головними ознаками, за якими розрізняють етнічні спільноти, є мова й культура. У світі налічується більше 5 тис. різних мов, які об'єднуються в мовні сім'ї, групи (гілки) та підгрупи. Наприклад, кавказька сім'я включає картвельську групу (грузини) та адиго-абхазьку групу (абхази, кабардинці, черкеси та адигейці) (мал. 178). Культуру й побут народів планети вивчає наука етнографія.

Чи знаєте ви, що...

Поняття «китайська мова» є дещо узагальненим. Річ у тім, що китайці в побуті користуються вісьмома основними діалектами. Відмінності між ними такі, що жителі різних регіонів іноді не розуміють один одного. Тому й була сформована літературна китайська мова — «путун хуа» (зрозуміла для всіх).

Найбільшою є індоєвропейська мовна сім’я. Вона об’єднує близько 3 млрд осіб, що становить майже половину населення Землі. До її складу належать такі мовні групи: слов’янська (росіяни, українці, білоруси, поляки, чехи, словаки, болгари, серби, словенці та ін.); германська (німці, англійці, американці, норвежці, голландці та ін.); романська (французи, італійці, іспанці, португальці та ін.). Китайсько-тибетська мовна сім’я є другою за чисельністю, її мовами (китайською, тибетською, бірманською) розмовляють більш як 1 млрд осіб.

Картографічний навігатор

Мал. 178. Карта народів світу

  • 1. У яких частинах світу поширені індоєвропейські мови?
  • 2. Зазначте, які мовні сім'ї представлені в Євразії та Африці.
  • 3. Народи якої мовної сім'ї переважають в Австралії?

Пригадайте, до якої мовної сім'ї, групи та підгрупи належить українська мова.

Чи знаєте ви, що...

Найбільш поширеними мовами світу є: китайська, англійська, хінді, іспанська, російська, арабська, бенгальська, португальська, індонезійська, японська, французька та німецька. Ними розмовляють дві третини всього населення світу. Кожною із цих мов розмовляють більш як 120 млн осіб, а китайською — майже мільярд людей.

ОДНОНАЦІОНАЛЬНІ ТА БАГАТОНАЦІОНАЛЬНІ КРАЇНИ. Країни світу, у яких живуть представники кількох народів, десятки й навіть сотні етносів, є багатонаціональними. До них належать: Індія, Росія, США, Індонезія, Пакистан, Іран та ін. У Швейцарії, наприклад, мирно співіснують чотири народи: германо-швейцарці (швейцарські німці), франко-швейцарці, італо-швейцарці та ретороманці.

Двонаціональними країнами є Канада та Бельгія. Однонаціональними (мононаціональними) вважаються такі країни, як Алжир, Бангладеш, Болгарія, Данія, Греція, Ірландія, Італія, Республіка Корея, Німеччина, Польща, Португалія, Угорщина, Швеція, Японія. У них переважна частина населення є представниками одного народу. До однонаціональних країн належить й Україна, адже близько 80 % населення нашої держави — українці, які за кількісними показниками домінують майже в усіх регіонах.

Початок XXІ ст. характеризувався міграційними процесами, що торкнулися й однонаціональних країн. До них поступово переселяються інші народи, які утворюють національні меншини. Наприклад, греки — у Туреччині, албанці — в Італії, українці — в Італії, Польщі, Португалії.

За допомогою ресурсів Інтернету дізнайтеся: які європейські мови є маловживаними; чи трапляються такі мови на території України; які заходи щодо збереження мов здійснюють у Європі. (Ключові слова для пошуку: маловживані мови, збереження мов.)

ЩОДЕННИК ДОСЛІДНИКА

1. Етнос — це спільнота людей, що історично сформувалася на певній території й характеризується єдиною мовою, спільними особливостями культури та рисами самосвідомості та самовираження.

2. У світі налічується більш як 5 тис. різних мов. Вони згруповані в численні мовні сім'ї. Найбільшими з них є: індоєвропейська, китайсько-тибетська, семітсько-хамітська, нігеро-кордофанська.

3. Країни світу поділяються на одно-, дво- та багатонаціональні.

4. Україна належить до однонаціональних країн.

ЗНАЮ, РОЗУМІЮ, ВМІЮ ПОЯСНИТИ

1. Дайте визначення понять: «етнос», «народність», «нація».

2. За яких умов формуються етноси?

3. Поясніть, чому деякі народи світу поступово зникають.

4. Схарактеризуйте основні мовні групи індоєвропейської мовної сім'ї.

5. Визначте за картою (мал. 178) території проживання представників різних мовних сімей (на вибір). Дізнайтеся за допомогою додаткових джерел інформації, якими мовами вони розмовляють.

6. Наведіть приклади одно-, дво- та багатонаціональних країн.