Географія. Україна у світі: природа, населення. 8 клас. Топузов

§ 29. Підземні води. Використання та охорона водних ресурсів

  • Пригадайте, що таке підземні води.
  • Які заходи допомагають раціонально використовувати водні ресурси?

ПІДЗЕМНІ ВОДИ ЯК РІЗНОВИД ВОД СУХОДОЛУ. Підземні води — це води, що течуть у верхній частині земної кори. Залягають підземні води шарами (горизонтами) на водопроникних породах. Запаси підземних вод становлять 20 км3 на рік. Прісні води розташовані в північних регіонах України — на глибині 300-400 м, у південних — 100-150 м. Глибше — засолені води. Просочуючись, води фільтруються шарами різних гірських порід. Якість підземних вод вища, ніж у поверхневих.

Підземні води поділяються на ґрунтові, міжпластові й артезіанські (мал. 100). Ґрунтові води — це перший від земної поверхні водоносний горизонт, нагромадження вод від атмосферних опадів. Ґрунтові води мають зональний характер залягання. Ними живляться річки, озера, болота. Їх використовують для водопостачання населених пунктів, ферм, зрошення.

Мал. 100. Структура підземних вод: а — верховодка; б — артезіанські води; в — ґрунтові води; г — міжпластові води; д — водотривкі породи

Міжпластові води — горизонт між водотривкими шарами порід. Живляться ці води атмосферними опадами, але тільки в тих місцях, де водопроникні породи виходять на поверхню. Артезіанські води — це горизонт між двома водотривкими шарами. Горизонт, де містяться водотривкі породи, — увігнутий, напір води — посилений.

Підземні води (у верхніх шарах літосфери) розчиняють гази земних надр і мінерали, збагачують їх хімічними елементами. Так, у поєднанні особливостей води, породи та газів, утворюються мінеральні води. Біологічно активні й корисні мінеральні води зосереджені в Українських Карпатах. Термальні води — теплі (+20 °С). Залягають в Україні в районі Вулканічного хребта, що в Українських Карпатах.

Чи знаєте ви, що...

• Якість води залежить від її хімічного та бактеріологічного складу, що у свою чергу визначає стан здоров'я та рівень захворюваності населення.

• Середньостатистична людина, користуючись водопровідною водою, за своє життя пропускає через організм 80-100 кг хімічного бруду. Саме тому важливо бути впевненим у якості води, яку ви вживаєте.

• У складі мантії Землі води міститься в 10-12 разів більше, ніж у Світовому океані.

ОСНОВНІ АРТЕЗІАНСЬКІ БАСЕЙНИ. Артезіанський басейн — це гідрогеологічна структура, заповнена осадовими відкладами, які вміщують пластові артезіанські води. В Україні є три артезіанські басейни: Дніпровсько-Донецький, Волино-Подільський та Причорноморський (мал. 101).

Дніпровсько-Донецький артезіанський басейн розташований у межах однойменної западини. Цей басейн найбільший: у ньому зосереджено 49 % усіх підземних вод України. Прісні води самостійно піднімаються з глибин 500-600 м. З Дніпровсько-Донецького артезіанського басейну здійснюється водопостачання для Києва, Чернігова, Сум, Харкова, Полтави, Луганська.

Волино-Подільський артезіанський басейн розташований на північному заході України. Води піднімаються з глибини 600 і більше метрів. З цього басейну постачають воду для Львова, Луцька, Хмельницького, Рівного, Тернополя.

Причорноморський артезіанський басейн пов'язаний з однойменною западиною. Глибина залягання в ньому прісної води сягає 200 м. Її постачають для міст Одеської, Миколаївської, Херсонської, Запорізької областей та Криму.

Картографічний навігатор

Мал. 101. Артезіанські басейни України

  • 1. Установіть зв'язок між особливостями геологічної будови та розташуванням артезіанських басейнів.
  • 2. Який басейн має найбільшу площу?
  • 3. До яких міст України здійснюється постачання води з Волино-Подільського артезіанського басейну?
  • 4. Водами якого артезіанського басейну користуються на півдні України?
  • 5. Схарактеризуйте географічне положення Дніпровсько-Донецького артезіанського басейну.

РАЦІОНАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ ТА ОХОРОНА ВОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ. Усі води — поверхневі та підземні — становлять водні ресурси. Для сільського господарства й населення в основному використовують води річок. Показник річкового стоку (210 км3 на рік) є одним з найбільших у Європі. Проте за рівнем забезпеченості питною водою на душу населення Україна далеко не лідер. Основну роль у водозабезпеченості країни відіграють води басейну Дніпра. Найбільш забезпечені прісною водою північні й західні області України, найменше — Крим, Донецька, Харківська, Одеська й Миколаївська області.

Водні ресурси річок використовують: для забезпечення питною водою населення й технічною водою — підприємств; для зрошувальних робіт у сільському господарстві; у гідроенергетиці — як джерело енергії; з метою рекреації. У сучасних умовах водні баланси основних басейнів річок є позитивними. Водозабір на побутові й господарські потреби не перевищує в середньому 5-7 % від щорічно поновлюваних ресурсів. Не очікується істотного зростання споживання води й у найближчі 10-15 років.

Отже, проблема раціонального водокористування потребує державного контролю й нових наукових ідей.

Україна і світ

Запаси водних ресурсів (річкового стоку) в Україні на одну людину становлять близько 1,8 тис. м3 на рік, що є одним з найменших показників у Європі. Для порівняння: у Норвегії — 96,9; Швеції — 24,1; Фінляндії — 22,5; Франції — 4,6; Італії — 3,9; Англії — 2,7; Польщі — 1,7; Німеччині — 1,3; Угорщині — 0,8 тис. м3 на рік.

ЩОДЕННИК ДОСЛІДНИКА

1. Підземні води залягають шарами (горизонтами) на водопроникних породах.

2. За типами підземні води бувають: ґрунтові, міжпластові, артезіанські.

3. Артезіанський басейн — це гідрогеологічна структура, заповнена осадовими відкладами, які вміщують пластові артезіанські води.

4. В Україні є три артезіанські басейни: Дніпровсько-Донецький, Волино-Подільський та Причорноморський.

ЗНАЮ, РОЗУМІЮ, ВМІЮ ПОЯСНИТИ

1. Які розрізняють типи підземних вод?

2. Яка роль підземних вод у природному комплексі?

3. Що таке артезіанські басейни? Які з них є на території України?

4. Які райони України мають найбільшу забезпеченість водними ресурсами? Які — найменшу?

5. Назвіть критерії раціонального водокористування. Чому води річок треба охороняти?

ПРАКТИЧНА РОБОТА 7

Позначення на контурній карті найбільших річок, озер, водосховищ, каналів України

Для виконання цієї практичної роботи вам знадобляться: фізична карта України, контурна карта.

1. Зазначте на контурній карті водні об’‎єкти України:

річкові системи: Дніпра, Сіверського Донця, Південного Бугу, Дністра, Дунаю;

озера: Ялпуг, Сасик, Шацькі, Синевир;

водосховища: Київське, Канівське, Кременчуцьке, Каховське, Дніпровське, Дніпродзержинське;

канали: Північнокримський, Дніпро — Донбас, Каховський.

2. Складіть рейтинг «Топ 8 річок України» за їхньою довжиною в межах нашої країни.

3. Заповніть у зошиті таблицю 12 «Класифікація озер за походженням їхніх улоговин».

Таблиця 12

Походження улоговини

Утворення

Назви озер

Дельтові

При зміні течії водотоків серед наносів дельт

Ялпуг, Кагул

4. Побудуйте схему «Води суходолу», на якій зобразіть їхні типи й укажіть три-чотири приклади до кожного з них.

Проведіть ДОСЛІДЖЕННЯ

Аналіз забезпеченості водними ресурсами різних територій України

Робота виконується на окремому аркуші у вигляді шаблона (контурів) території України.

1. На контурі позначте за номенклатурою річки.

2. Обведіть олівцем вододіл кожної річки.

3. Штриховкою (або кольором) покажіть регіони України:

- забезпечені водними ресурсами;

- недостатньо забезпечені;

- погано забезпечені.

4. Оформіть легенду картосхеми.

5. Напишіть висновок: від чого залежить забезпеченість водними ресурсами. Відповідь обґрунтуйте письмово.