Підручник з Основ правознавства. 9 клас. Святокум - Нова програма

Завдання для систематизації та узагальнення матеріалу

Виберіть правильний варіант відповіді (за кожну правильну відповідь на завдання 1—5 — 1 бал).

1. Визначте, яке з наведених понять характеризує форму державного правління.

А імперія

Б федерація

В республіка

Г демократія

2. Визначте тип республіки за наведеною характеристикою.

Президент, як і парламент, обирається всім населенням. Він формує та очолює уряд, є головою держави і формально не підзвітний парламенту.

А президентська

Б президентсько-парламентська

В парламентсько-президентська

Г парламентська

3. Укажіть, яке джерело права є основним у правовій системі України.

А правовий звичай

Б правовий прецедент

В нормативно-правовий договір

Г нормативно-правовий акт

4. Визначте вид правопорушення в наведеній ситуації.

У свій робочий день громадянин Л., слюсар приватного підприємства «Індекс», не з’явився на робочому місці. Коли він прийшов наступного дня, поважних причин своєї відсутності назвати не зміг.

А дисциплінарне

Б адміністративне

В цивільне

Г злочин

5. Укажіть обставину, яка виключає юридичну відповідальність у наведеній ситуації.

Начальник цеху віддав токареві розпорядження розпочати роботу на новому верстаті. Через деякий час верстат вийшов із ладу, оскільки були допущені технологічні відхилення при його установці.

А крайня необхідність

Б виправданий ризик

В виконання законного наказу або розпорядження

Г фізичний або психічний примус

6. Визначте та охарактеризуйте суб’єктів правовідносин, про які йдеться у правовій нормі. Назвіть об’єкт цих правовідносин (3 бали).

Цивільний кодекс України

Стаття 509. Поняття зобов'язання та підстави його виникнення 1. Зобов'язанням є правовідношення, у якому одна сторона (боржник) зобов'язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов'язку.

7. Дайте розгорнуту відповідь (4 бали).

Філософи стверджують, що «свобода як духовна категорія тісно пов’язана з відповідальністю, бо свобода — то і є відповідальність» .

Як ви розумієте зміст цього висловлювання? Чи погоджуєтесь ви з ним? Аргументуйте свою позицію.

Тестові завдання онлайн