Підручник з Основ правознавства. 9 клас. Святокум - Нова програма

Шановні дев'ятикласники та дев'ятикласниці!

Декларація прав дитини проголошує: «Людство зобов’язане давати дитині краще, що воно має». Дорослі — батьки та вчителі — піклуються про харчування, добробут, інтелектуальний розвиток маленької людини, але не менш важливим їхнім обов’язком є підготовка дитини до самостійного життя в суспільстві.

Із кожним роком ви стаєте дорослішими, а це означає, що збільшується кількість запитань, над якими ви замислюєтесь і які ставите до навколишнього світу, збільшується й кількість викликів з боку вашого оточення. Навіть невеликий життєвий досвід, напевне, дозволив вам переконатися, що цивілізована людина у відносинах із суспільством керується, як правило, нормами права.

Цього року ви починаєте вивчати новий предмет — «Основи правознавства». Наука права — непроста, проте надзвичайно цікава і, головне, дуже потрібна кожній людині, відколи вона поставила за мету впорядкувати свої відносини з іншими представниками людської спільноти. Отже, є сенс ознайомитися з основними положеннями теорії держави і права, а також окремих галузей права України, які є найбільш важливими для вас, юних громадян і громадянок України. Дуже важливим є також розвиток ваших умінь застосовувати набуті знання на практиці. Саме з такою метою створювався цей підручник. Хочеться вірити, що він допоможе вам не тільки на уроках правознавства та під час виконання домашніх завдань, але й при вирішенні численних життєвих ситуацій, адже право — це дуже важливий регулятор суспільних відносин. Його дієвість значною мірою залежить від того, наскільки цей інструмент забезпечення суспільного спокою поважають і вміють застосовувати окремі громадяни.

Успіхів вам, друзі!

Мета закону — не нищення, не обмеження свободи, а її збереження і розширення. Бо там, де законів немає, немає й свободи.

Джон Локк

ВСТУП

Право і закони в житті людини й суспільства

ПРИГАДАЙТЕ!

1. Де виникли перші в історії людства держави?

2. Які правові пам'ятки є найдавнішими?

1. Як і чому в людському суспільстві з'явилися право і закони

Розвиток людського суспільства тісно пов’язаний зі становленням правових норм. З ускладненням відносин між людьми виникала потреба й у більш складних та детальних законах, які б регулювали людську поведінку.

Однією з найдавніших збірок законів, що дійшли до нас, стали закони Хаммурапі, створені у Вавилоні у XVIII ст. до нашої ери. Цей документ містив норми як кримінального права (тобто встановлював покарання за злочини), так і цивільного права, регулюючи майнові відносини жителів Вавилона.

У II ст. до нашої ери — II ст. нашої ери в Індії були створені закони Ману. Поряд із суто релігійними нормами індуїзму цей документ містив правила здійснення правосуддя, набуття власності, поради щодо управління державою.

Закони Давньої Греції не збереглися до нашого часу, і ми їх знаємо лише із праць античних істориків та філософів. Так, в Афінах першими відомими законами стали закони Драконта (VII ст. до нашої ери), що відрізнялися надзвичайною суворістю: навіть за незначні злочини встановлювалася смертна кара. Звідси й походить вираз «драконівські закони». Пізніше, наприкінці VII — на початку VI ст. до нашої ери, їх змінили закони Солона. Вони впорядкували державний устрій Афін, ставши основою для подальшого формування демократичного устрою. У Спарті діяли закони Лікурга (VIII ст. до нашої ери), у яких знайшли відображення мілітаристичний устрій та надзвичайно високий рівень втручання держави в повсякденне життя громадян.

У Давньому Римі були укладені закони 12 таблиць. На жаль, вони не збереглися до наших днів, але ми можемо частково відтворити їхній текст за цитатами римських юристів. Зокрема, вони містили норми сімейного, кримінального, спадкового та цивільного права. Закони 12 таблиць стали основою для формування римського права, яке прямо чи опосередковано й досі має величезний вплив на всі правові системи. Римляни вважали створену ними правову систему одним зі своїх найбільших досягнень. За часів пізньої імперії, у 529 р., комісія на чолі з юристом Требоніаном за наказом імператора Юстиніана уклала Звід цивільного права, який об’єднав і впорядкував напрацювання римських юристів у всіх сферах права (приватне, публічне), правові акти імператорів, у тому числі й акти самого Юстиніана (частина Зводу відома як Кодекс Юстиніана). Саме із цим документом був пов’язаний початок поширення римського права в Західній Європі.

Стела царя Хаммурапі

Родина князя Ярослава Мудрого. Фреска із собору Святої Софії в Києві

Із падінням Західної Римської імперії та утворенням нових держав германських племен у Європі почали з’являтися «варварські правди». Найвідомішою є Салічна правда, яка діяла в Королівстві франків. Джерелами правд варварських племен було звичаєве право германців, і вони регулювали передусім судове вирішення спорів, як майнових, так і з приводу скоєних злочинів (наприклад завдання тілесних ушкоджень, убивства). Схожою за змістом на «варварські правди» є й перша важлива пам’ятка права на українських землях — Руська правда, укладена за часів правління Ярослава Мудрого (1016—1054) та доповнена за його синів. Вона містила норми кримінального, спадкового, торговельного та процесуального права і мала значний вплив на розвиток права на українських землях.

ПРИГАДАЙТЕ!

Як саме вплинуло укладення першого зводу законів на суспільно-політичний розвиток Київської держави? У яких ще державах судочинство здійснювалося з використанням норм Руської правди?

2. Які правові знання і навички мають отримати сучасні дев'ятикласники

ЗАВДАННЯ 1. Ознайомтеся з наведеними нижче висловлюваннями. Як ви розумієте їхній зміст?

Як вони пов'язані між собою та з метою предмета «Основи правознавства», який ви вивчатимете в 9 класі? Як би ви визначили мету навчального курсу, спираючись на наведені висловлювання?

1) Те, чого сьогодні навчається в класі одне покоління, стане нормою життя наступного. (А. Лінкольн)

2) Право не повинне так регулювати життя, щоб людина втратила свободу дій. Право за своєю суттю має давати орієнтири, але напрямок людина обирає сама. А далі діє принцип: дозволено все, що не заборонено. У нас є суд, свобода сторін, які можуть домовитися тим або іншим чином. Неможливо (та й не потрібно) закріплювати в законі всі можливі варіанти поведінки людини. (А. Сулейманова)

Успішність людини в сучасному світі значною мірою визначається тим, як складаються її відносини з найближчим оточенням, громадою, державою. На уроках правознавства в 9 класі ви маєте з’ясувати, яку важливу роль у впорядкуванні суспільних відносин відіграє право. Отже, головною метою вивчення цього курсу можна визначити підготовку до активного життя у правовій державі, де знання своїх прав, уміння їх реалізувати та захистити, виконання своїх обов’язків є нормою для кожного громадянина.

На вас чекає знайомство з положеннями теорії держави і права, на основі яких ви зможете зрозуміти державно-правові реалії сучасного українського суспільства.

Курс також покликаний підвищити ваш рівень обізнаності з таких питань: соціальні норми взагалі й правові зокрема, сутність і структура системи права, галузі права, правовідносини, правопорядок, правопорушення та юридична відповідальність.

Відомо, що існують різні причини дотримання людиною правових норм: хтось робить це з остраху перед покаранням, інші — свідомо, розуміючи соціальну цінність права, необхідність дотримуватися положень права з метою забезпечення загального суспільного порядку. Зрозуміло, що в демократичній державі має бути якомога більше людей, які поважають право та свідомо дотримуються його норм.

Громадяни демократичної держави мають не тільки право вибору, але й несуть великий тягар відповідальності за свій вибір — навчального закладу, місця роботи, супутника життя, представників органів державної влади та місцевого самоврядування тощо. Як не помилитися у виборі? Крім знання й розуміння правових норм і принципів їх реалізації, у пригоді, звичайно, стануть уміння аналізувати суспільно-політичні події, користуватися правовими актами, юридичною літературою. Не будуть зайвими навички діяти згідно з нормами права в конкретних життєвих ситуаціях, сформовані під час вивчення курсу.

3. Як працювати за підручником

Відповідно до навчальної програми, з урахуванням окресленої мети й завдань курсу підручник містить п’ять розділів:

I. Основи теорії держави і права

II. Правовідносини. Правопорушення. Юридична відповідальність

III. Взаємозв’язок людини і держави

IV. Неповнолітні як суб’єкти цивільних, сімейних, трудових, адміністративних і кримінальних правовідносин

V. Якщо право — це професія

При цьому перший і другий розділи розкривають загальнотеоретичні положення, що характеризують державу і право як соціальні явища, а третій, четвертий і п’ятий — присвячені характеристиці держави Україна та її правової системи, правовідносинам, учасниками яких є неповнолітні особи.

Отже, підручник включає п’ять розділів, кожен із яких, у свою чергу, містить певну кількість тем. Як правило, кожна тема висвітлюється в межах параграфа.

На початку кожного розділу вміщено очікувані результати, яких ви маєте досягти після його вивчення. Завершується розділ підсумками. Визначити рівень засвоєння матеріалу, а також узагальнити вивчене ви зможете, звернувшись до рубрики «Завдання для систематизації та узагальнення матеріалу». Вона містить різні за формою та рівнями складності завдання.

Запитання з рубрики «Пригадайте!» спонукають вас пригадати матеріал, розглянутий на уроках історії чи попередніх уроках правознавства, і допоможе краще засвоїти матеріал, що вивчається.

Рубрика «Поміркуйте!» дасть вам змогу дещо під іншим кутом розглянути відомі речі: порівняти, зробити висновки, висловити своє бачення розв’язання тієї чи іншої проблеми.

Перед текстом параграфа вміщено основні поняття, передбачені програмою курсу. їх визначення при викладанні теми виділені кольором.

Зверніть увагу, що кожен параграф, крім теоретичного тексту, містить завдання, мета яких — допомогти пов’язати теоретичні положення та життєві реалії, зрозуміти, де і коли вам знадобляться знання права. Виконуючи завдання, ви зможете застосувати щойно отримані знання.

Окремі параграфи також містять рубрику «Для допитливих», матеріали якої доповнюють основний текст або ілюструють його прикладами.

Після тексту параграфа наводяться «Висновки», які дають стислий виклад ключових положень теми.

Вивчення кожного параграфа завершується низкою запитань і завдань. Пам’ятайте, що їх виконання є неодмінною складовою успішної роботи над темою. Завдання покликані акцентувати вашу увагу на найважливіших питаннях теми, закріпити здобуті знання, допомогти узагальнити вивчене. Водночас запропоновані завдання спрямовані на те, щоб пов’язати ці знання з вашим життєвим досвідом. Вони також дадуть вам можливість проявити свої дослідницькі здібності.

У підручнику ви зустрінете такі типи завдань:

• Дайте визначення понять. Право, як і кожна наука, базується на системі понять. Щоб розуміти мову права, треба розуміти зміст понять, які ця наука використовує. Вони будуть зустрічатися вам у нормативних актах, пресі, документах, які ви згодом укладатимете. Отже, варто їх розуміти.

• Виберіть правильний варіант відповіді. Завдання, які передбачають вибір правильного варіанта з кількох запропонованих, є надзвичайно поширеними в усіх шкільних предметах. Виконання таких завдань під час вивчення правознавства урізноманітнить вашу роботу.

• Доповніть схему. Більшість правових понять і явищ являють собою систему, зрозуміти яку буде значно простіше, подавши її у вигляді схеми. Схеми часто зустрічатимуться безпосередньо в темах — вони ілюструватимуть текст. У завданні вам необхідно буде доповнити схему елементом, якого не вистачає. Для цього краще перенести схему в зошит і в разі потреби звернутися ще раз до тексту підручника. У результаті виконання завдання ви матимете не тільки міцніші знання, а й викладення частини теми в зошиті (конспект).

• Подайте у вигляді схеми. Цей тип завдань складніший, ніж попередній, але й більш цікавий. Схему ви будете складати самостійно: виокремлювати її елементи й встановлювати між ними зв’язки. Як зразок можна використовувати схеми, вміщені на сторінках підручника.

• Порівняйте поняття. Для того щоб порівняти поняття, необхідно знайти в них спільне та відмінне. Виконання завдань такого типу передбачає глибоке розуміння сутності понять, яке досягається через аналіз їх змісту.

• Попрацюйте із джерелом права. Завдання під такою рубрикою передбачають роботу з уривками з нормативно-правових актів. До текстів будуть запропоновані різні запитання, які слід опрацювати самостійно, у парах або групі. Мета таких вправ — допомогти вам навчитися розуміти специфіку мови нормативно-правового акта, використовувати правові норми для вирішення життєвих ситуацій.

• Проаналізуйте ситуацію з правової точки зору. До цього типу віднесено завдання, які характерні для правознавства і надають вам можливість виступити в ролі адвокатів, тобто надати кваліфіковану консультацію, спираючись на положення закону.

• Заповніть таблицю. Цей тип завдань допоможе вам систематизувати здобуті знання. Таблиця, виконана в зошиті, буде ще однією складовою вашого конспекту теми.

• Цікава ваша думка! Ми живемо в складному й суперечливому світі. Як він буде розвиватися далі, значною мірою залежить від утвердження принципів справедливості й законності. На це, у свою чергу, впливатиме наша повага до цих принципів. Отже, багато залежить саме від вас, а тому цікава ваша думка з приводу важливих питань, що стосуються правового регулювання суспільних відносин, про які повідомляють ЗМІ, щодо яких дискутують науковці, які обговорюють ваші знайомі. Щоб ваша думка була зрозумілою та почутою, намагайтеся дотримуватися алгоритму її викладення. Сформулюйте тезу, наведіть кілька переконливих аргументів, проілюструйте їх прикладами, зробіть висновок.

• Проведіть міні-дослідження. Ці завдання є різновидом проектної діяльності. Працювати над темою дослідження (проектом) ви можете самостійно або об’єднавшись у групу з однокласниками.

Наприкінці підручника розміщено додатки, де подано рекомендації щодо організації різних форм роботи — у парах, групах, над проектом. Крім цього, вони включають нормативно-правові акти, які стануть вам у пригоді під час практичних занять, термінологічний словник, список рекомендованої літератури та посилань на інтернет-ресурси.

ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ

1. Перегляньте назви тем у змісті підручника. Які з них вам уже знайомі?

2. Які теми вам видаються найбільш цікавими?

Попередня
Сторінка
Наступна
Сторінка

Зміст