Підручник з Історії України. 7 клас. Свідерський - Нова програма

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ. Етнічний склад населення України. Повсякденне життя

1. Учні першої групи повторюють § 23 «Суспільне життя в Україні».

2. Учні другої групи повторюють § 24 «Господарське життя в Україні».

3. Учні першої групи складають план розповіді про суспільне життя в Україні, використовуючи прочитане.

4. Учні другої групи складають план розповіді про господарське життя в Україні, використовуючи прочитане.

5. Учні першої групи виконують завдання від А-1 до А-4.

А-1 Накресліть і заповніть у зошиті схему «Соціальна піраміда суспільства в другій половині XIV—XV ст.».

А-2 Яка нова верства населення утворилася? Запишіть у зошиті її назву та хто з галицько-волинських князів започаткував на своїх землях формування цієї верстви населення.

A-3 Заповніть у зошиті таблицю.

Привілеї шляхти

Обов’язки шляхти

А-4 Дайте письмово відповіді на запитання.

1. Скільки відсотків становила шляхта в українському суспільстві?

2. На які три категорії поділявся шляхетський стан у XIV—XV ст.?

3. З якої верстви населення Русі-України походили магнати?

4. Яка верства населення Великого князівства Литовського була «замкненою»? Що означає цей термін?

5. Коли були утворені дві митрополії: Київсько-Литовська та Московська?

6. Представники яких народів проживали на українських землях в XIX—XV ст.?

6. Учні другої групи виконують завдання від Б-1 до Б-4.

Б-1 Запишіть, чому в XIV—XV ст. не було сенсу займатися землеробством у родючих південних степах.

Б-2 Намалюйте і заповніть у зошиті схему «Галузі сільського господарства».

Б-3 Запишіть, який законодавчий акт ознаменував початок закріпачення селян у Галичині.

Б-4 Запишіть у зошиті, які українські міста першими отримали магдебурзьке право.

7. Виконавши всі завдання, кожна група робить коротке повідомлення про суспільне й господарське життя всіх верств населення українців XIV—XVст.