Підручник з Історії України. 8 клас. Струкевич - Нова програма

УЗАГАЛЬНЕННЯ ДО РОЗДІЛУ III «НАЦІОНАЛЬНО-ВИЗВОЛЬНА ВІЙНА УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ середини XVII ст.»

Національне й релігійне приниження, наступ на культуру й самобутність, втрата прав усіх українських станів і верств, посилення феодального визиску підняли український народ на Національно-визвольну війну. Богдан Хмельницький і його сподвижники протягом 1648 р. зуміли завдати Речі Посполитій значних жорстоких поразок і провести цілий ряд переможних битв. Наші предки відновили власну гідність і впевнилися у своїй рівновартості з іншими народами. Наслідком їхніх зусиль стало створення Української козацької держави — Війська Запорозького. Державна програма Б. Хмельницького включала: наголошення на спадкоємності з Київською державою; визволення всіх українських земель з-під влади Польщі; створення власної незалежної держави; досягнення ідеалу соборності, підтримання держави всіма суспільними станами.

Проте роки боротьби за незалежність і соборність зводилися нанівець ненадійним союзником — кримським ханом Ісламом-Преєм. Український уряд постав перед необхідністю укладення нового союзницького договору з надійнішим партнером — Московською державою. У березні 1654 р. було укладено українсько-московський договір. За його умовами Україна визнавалася незалежною державою, очолюваною гетьманом. Вона зберігала недоторканною свою форму правління, усі державні установи, які проводили незалежну внутрішню й узгоджену, стосовно Польщі й Туреччини, зовнішню політику. Договір визнавав українську державну територію й територіально-адміністративний поділ на полки й сотні. Він визнавав наявність в Україні власної судової системи, що ґрунтувалася на власних законах, окремої фінансової системи, армії, соціально-економічних відносин, які склалися після вигнання польських землевласників.

Україна стала активним учасником міжнародної політики. Її намагалися задіяти у своїх зовнішньополітичних планах європейські держави, а гетьман використовував співвідношення сил, що складалося в Європі, для зміцнення Української козацької держави.

Створення власної держави дало змогу здійснити грандіозну перебудову економічних відносин на засадах справедливості та вільної праці. В Україні було ліквідовано магнатське й шляхетське землеволодіння, фільварково-панщинне господарювання, кріпацтво. Селяни отримали землю, волю та право переходити в козацтво й інші стани.

Козацькі та старшинські господарства перетворювалися на господарства фермерського типу, пов’язані з ринком і використанням найманої праці. В Україні формувався новий тип господарювання, який відповідав засадам вільного господарювання в Європі.

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ ДО РОЗДІЛУ III

1. Поміркуйте, яку політичну мету повсталих засвідчує уривок з листа Б. Хмельницького до польського короля від 2 червня 1648 р. (див. с. 101).

А прагнення утвердити козацьку автономію

Б готовність боротися за незалежну Українську державу

В захистити майнові інтереси українського народу

Г домагатися гарантій станових привілеїв козацтва

2. Установіть хронологічну послідовність.

А створення антиукраїнської коаліції

Б переговори з шведським послом

В подвиг оборонців Буші

Г укладення Переяславського договору

3. Установіть відповідність між іменами та їхніми характеристиками.

1 Михайло Кричевський

2 Максим Кривоніс

3 Іван Богун

4 Філон Джеджалій

А натхненник народної війни на Правобережжі влітку 1648 р.

Б зупинив у 1649 р. під Лоєвом наступ війська Великого князівства Литовського

В організатор переходу реєстрових козаків на бік повсталих

Г прихильник політичного союзу з мусульманським світом

Д опонент політичного курсу на союз із Московією

4. Визначте складові програми побудови Української козацької держави, розроблені Б. Хмельницьким.

А уключення козацької України до складу Речі Посполитої

Б визволення всіх українських земель з-під влади Польщі

В опора держави на всі суспільні стани

Г укладення союзницьких відносин із Кримським ханством

Д створення соборної Української держави

Е відновлення держави в кордонах княжої Русі

5. Визначте умови українсько-московського договору 1654 р.

А визнання суспільних та економічних відносин, які склалися в Україні після вигнання польських землевласників та урядовців

Б Україна визнавалася незалежною державою, очолюваною гетьманом

В Україна втрачала державний суверенітет

Г українська сторона брала на себе зобов’язання бути надійним воєнним союзником

Д Україна запроваджувала московський адміністративно-територіальний поділ на чолі з воєводами

Е скасовувалися українські закони й запроваджувалися московські