Підручник з Історії України. 8 клас. Сорочинська - Нова програма

УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗА ТЕМОЮ «УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ НАПРИКІНЦІ 50-х РР. XVII ст. — НА ПОЧАТКУ XVIII ст.»

1. Складіть перелік подій, що відбулися на українських землях упродовж 60- 80-х рр. XVII ст., які ви вважаєте найважливішими. Обґрунтуйте свій вибір.

2. Поясніть значення понять і термінів: «Лівобережна Гетьманщина», «Слобожанщина», «Руїна», «Чортомлицька Січ», «протекторат», «козацьке бароко», «Чигиринські походи», «Повстання С. Палія», «Конституція П. Орлика».

3. Проаналізуйте зміст найважливіших угод між іноземними державами, що стосувалися українських земель: Андрусівське перемир’я (1667 р.), Бучацький мирний договір (1672 р.), Журавненський мирний договір (1676 р.), Бахчисарайський договір (1681 р.).

4. Назвіть імена видатних історичних діячів цієї доби. У чому ви вбачаєте їхній внесок в історію України XVII ст.?

5. Виконайте завдання за історичною картою: а) простежте, як змінювалася територія Гетьманщини у подіях 60-80-х рр. XVII ст.; б) порівняйте територію Гетьманщини за Б. Хмельнцького і після завершення Руїни; в) назвіть території Гетьманщини, які перебували під контролем Польщі, Московії та Туреччини; г) покажіть на карті: події українсько-московської війни 1658- 1659 рр.; похід польських військ і козацьких полків гетьмана П. Тетері на Лівобережжя; походи гетьмана П. Дорошенка; Чигиринські походи турецько-татарських військ; місця найголовніших битв; підписання найважливіших договорів; центри полків Лівобережної Гетьманщини та Слобідської України; резиденції лівобережних та правобережних гетьманів; ґ) визначте адміністративно-територіальні зміни, що зазнали українські землі у цей період; д) покажіть події Північної війни (1700-1721 рр.), напрямки козацьких походів, найважливіших битв і подій; е) укажіть територію, охоплену повстанням С. Палія.

6. Чому, на вашу думку, в подіях 60-80-х рр. XVII ст. не вдалося зберегти єдність України? Назвіть факти, які підтверджують, що жоден із союзників українських гетьманів не обстоював інтереси України, а лише переймався власними.

7. Установіть хронологічну послідовність правління гетьманів з 1657 по 1687 рр.

8. Порівняйте внутрішню і зовнішню політику лівобережних та правобережних гетьманів. Визначте спільне і відмінне, вкажіть значення та наслідки.

9. Складіть таблицю «Московсько-українські договори 1659-1687 рр.».

10. Складіть розгорнутий план «Особливості соціально-економічного та політичного становища українських земель наприкінці XVII — у першій половині XVIII ст.».

11. Визначте наслідки Полтавської битви для подальшої долі українських земель.

12. Якими, на вашу думку, були найважливіші досягнення культури України кінця XVII — першої половини XVIII ст.? Обґрунтуйте свою думку.

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ЗА ТЕМОЮ «УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ НАПРИКІНЦІ 50-х РР. XVII ст. — НА ПОЧАТКУ XVIII ст.»

1. Вищим органом влади в Українській козацькій державі була...

А Генеральна (військова) рада.

Б старшинська рада.

В Генеральна військова канцелярія.

Г кошова рада.

2. З якою державою гетьман І. Виговський уклав Гадяцький договір?

А Московським царством

Б Річчю Посполитою

В Шведським королівством

Г Кримським ханством.

3. У якому році відбулася Конотопська битва між українсько-татарсько-польськими і московськими військами?

А 1657 р.

Б 1658 р.

В 1659 р.

Г 1660 р.

4. Територіальний поділ козацької України на Лівобережну і Правобережну був політично закріплений виникненням двох окремих гетьманатів в...

А 1662 р.

Б 1663 р.

В 1664 р.

Г 1665 р.

5. Діяльність кого з гетьманів можна характеризувати, спираючись на подану карту?

А П. Тетері

Б І. Самойловича

В Ю. Хмельницького

Г І. Мазепи

6. Який гетьман уклав угоду, про яку йдеться в уривку джерела?

«...Ми — генеральна старшина, кошовий отаман і все Військо Запорозьке — склали угоду і затвердили закон, який повинен мати вічну силу у Війську Запорозькому...»?

А П. Полуботок

Б П. Орлик

В І. Скоропадський

Г Д. Апостол

7. Який з гетьманів намагався відновити єдність Української козацької держави за допомогою протекторату Османської імперії?

8. Поштовхом до прийняття польським сеймом у 1699 р. ухвали про ліквідацію козацького війська у Правобережній Україні стало...

А початок козацького повстання під проводом С. Палія.

Б укладення між Річчю Посполитою і Османською імперією Карловицького миру.

В похід І. Мазепи на Правобережжя.

Г укладення україно-московських Коломацьких статей.

9. Слобідські полки в адміністративному та військовому відношенні підпорядковувалися...

А лівобережному гетьманові.

Б слобідському гетьманові.

В бєлгородському воєводі.

Г кошовому отаманові Запорозької Січі.

10. Плани гетьмана І. Мазепи на визволення Гетьманщини з-під влади російського царя перекреслила подія...

А повстання під проводом С. Палія.

Б знищення російськими військами Батурина.

В Полтавська битва.

Г підписання Коломацьких статей.

11. Найбільше споруд у стилі козацького бароко в Україні було збудовано у період правління гетьмана...

А І. Самойловича.

Б І. Мазепи.

В І. Скоропадського.

Г П. Дорошенка.

12. Унаслідок якої події гетьман І. Мазепа поширив свою владу на територію, заштриховану на карті?

А Другого Кримського походу об’єднаної московсько-української армії

Б укладення українсько-шведського союзу в роки Північної війни

В Прутського походу об’єднаної московсько-української армії

Г придушення повстання під проводом Семена Палія