Підручник з Історії України. 8 клас. Сорочинська - Нова програма

УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗА ТЕМОЮ «КУЛЬТУРА УКРАЇНИ НАПРИКІНЦІ XVI - У ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ XVII ст. РОЗВИТОК ОСВІТИ, ЛІТОПИСАННЯ, ЛІТЕРАТУРИ, КНИГОВИДАННЯ»

1. Складіть перелік подій з історії України першої половини XVII ст., які ви вважаєте найважливішими. Обґрунтуйте свій вибір.

2. Поясніть значення понять і термінів: «Берестейська унія», «греко-католицька церква», «полемічна література», «героїчні походи», «Хотинська війна», «національно-визвольна боротьба», «Куруківська угода», «драма», «інтермедія», «козацьке бароко».

3. Назвіть видатних історичних діячів цієї доби. У чому ви вбачаєте їхній внесок в історію України першої половини XVII ст.?

4. Виконайте завдання за історичною картою.

1) Які нові території були заселені українцями станом на середину XVII ст.?

2) Покажіть українські землі, які в першій половині XVII ст. змінили свою державну приналежність.

3) Де в цей період була розташована Запорозька Січ?

4) Укажіть місця, до яких здійснювали свої морські походи козаки-запорожці. Розкажіть про події Хотинської війни, участь козаків у війнах з Московською державою.

5) Окресліть райони, охоплені козацько-селянськими повстаннями у 20-30-х рр. XVII ст.

6) Покажіть на карті місця, де відбулися найважливіші історичні події цього періоду.

5. Складіть розгорнутий план «Особливості політичного становища українців у першій половині XVII ст.»

6. Яку роль відіграло створення греко-католицької церкви у релігійному житті українських земель?

7. Складіть історичний портрет П. Конашевича-Сагайдачного або П. Могили (на вибір).

8. Розкрийте значення козацько-селянських повстань 20-30-х рр. XVII ст. у боротьбі українців за свої права.

9. Визначте історичне значення Хотинської битви.

10. Якими, на вашу думку, були найважливіші досягнення культури України першої половини XVII ст.? Обґрунтуйте свою думку.

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ЗА ТЕМОЮ «КУЛЬТУРА УКРАЇНИ НАПРИКІНЦІ XVI - У ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ XVII СТ. РОЗВИТОК ОСВІТИ, ЛІТОПИСАННЯ, ЛІТЕРАТУРИ, КНИГОВИДАННЯ»

1. Коли була утворена греко-католицька церква?

А 1569 р.

Б 1572 р.

В 1586 р.

Г 1596 р.

2. Який гетьман здійснив воєнний похід на Москву?

А Дмитро Вишневецький

Б Петро Сагайдачний

В Богдан Хмельницький

Г Іван Виговський

3. Який король Речі Посполитої погодився офіційно визнати (легалізувати) відновлення православної ієрархії?

А Стефан Баторій

Б Сигізмунд II Август

В Сигізмунд III

Г Владислав IV

4. Який митрополит греко-католицької церкви об’єднав греко-католицьке чернецтво у Василіанський орден?

А М. Рогоза

Б І. Потій

В Й.В. Рутський

Г П. Скарга.

5. Який тип корабля козаки використовували для морських походів першої чверті XVII ст.?

6. Коли відбулася Хотинська битва, в якій польсько-козацьке військо зупинило наступ Османської імперії?

А 1616 р.

Б 1620 р.

В 1621 р.

Г 1624 р.

7. Хто очолював козацьке повстання в 1630 р.?

А М. Жмайло

Б Т. Федорович

В І. Сулима

Г П. Бут

8. Коли сейм Речі Посполитої прийняв документ, що скасовував на вічні часи всі права й привілеї реєстровців, якими вони користувалися в нагороду за послуги, «надані нашим предкам...»?

А 1617 р.

Б 1625 р.

В 1635 р.

Г 1638 р.

9. Який навчальний заклад було утворено на українських землях у 1632 р.?

А Острозька школа

Б Львівська братська школа

В Києво-Могилянський колегіум

Г Київська братська школа.

10. Хто автор видатного твору полемічної літератури «Тренос»?

А П. Могила

Б М. Смотрицький

В З. Копистенський

Г К. Сакович

11. Як називають коротенькі сценки переважно гумористично-комедійного характеру, що виконувалися в перервах між актами серйозної драми?

А декламація

Б інтермедія

В кант

Г містерія

12. Що таке вертеп?

А духовна драма на біблійний сюжет

Б церковна пісня для триголосного ансамблю

В пересувний ляльковий театр

Г багатоголосий спів без нот і музичного супроводу