Підручник з Історії України. 8 клас. Сорочинська - Нова програма

УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗА ТЕМОЮ «УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ В XVI ст.»

1. Складіть перелік подій з історії України XVI ст., які ви вважаєте найважливішими. Обґрунтуйте свій вибір.

2. Поясніть значення понять і термінів: «шляхта», «фільварок», «низове козацтво», «реєстрове козацтво», «Запорозька Січ», «клейноди», «козацька республіка», «братства», «магдебурзьке право», «федеративна держава», «козацтво».

3. Назвіть імена видатних історичних діячів цієї доби. У чому ви вбачаєте їхній внесок в історію України XVI ст.?

4. Виконайте завдання за історичною картою:

1) простежте, як змінювалася територія розселення українців у XVI ст. Порівняйте її із сучасними кордонами України;

2) як змінювалася впродовж XVI ст. державна приналежність українських земель? Визначте, які українські землі під владою яких держав перебували;

3) назвіть воєводства, утворені на українських землях у складі Речі Посполитої, та їхні центри;

4) покажіть місця розташування Запорозьких Січей та володіння Війська Запорозького в XVI ст.;

5) визначте, які території були охоплені козацькими повстаннями у 90-х рр. XVI ст.;

6) покажіть, де були створені найвизначніші культурні пам’ятки цієї доби.

5. Якою була структура українського суспільства в XVI ст.? Порівняйте становище його верств і прошарків.

6. Схарактеризуйте причини і наслідки виникнення українського козацтва.

7. Якими були передумови і причини укладання Люблінської унії? Проаналізуйте, які зміни відбулися на українських землях унаслідок утворення Речі Посполитої.

8. Як розвивалося церковне життя на теренах України в XVI ст.?

9. Найкраще уявлення про архітектуру та містобудування XVI ст. створює ансамбль площі Ринок у Львові та квартали Кам’янця-Подільського. Спираючись на сучасні фото, складіть розповідь про нові риси в тогочасному містобудуванні.

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ЗА ТЕМОЮ «УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ В XVI ст.»

1. Який стан українського суспільства в XVI ст. вважався напівпривілейованим?

А шляхта

Б селяни

В міщани

Г духівництво

2. На які адміністративно-територіальні одиниці поділялися українські землі у складі Речі Посполитої?

А князівства

Б полки

В воєводства

Г губернії

3. Коли було прийнято «Уставу на волоки»?

А 1529 р.

Б 1557 р.

В 1566 р.

Г 1569 р.

4. У якому з українських міст виникли перші православні церковні братства?

А Львів

Б Київ

В Луцьк

Г Брацлав

5. Укажіть місто, у якому на спільному сеймі представників привілейованих станів відбулося об’єднання Польського королівства і Великого князівства Литовського в одну державу.

А Варшава

Б Вільно

В Люблін

Г Краків

6. Перша згадка про українських козаків у писемних джерелах датована...

А 1475 р.

Б 1489 р.

В 1524 р.

Г 1569 р.

7. Як називали заплаву Дніпра, що простягалася з обох його боків від острова Хортиця приблизно на 100 км і була завширшки від 3 до 25 км?

А Дике Поле

Б Дніпровський Низ

В Запорожжя

Г Великий Луг

8. Яку назву мала перша Запорозька Січ, що утворилася наприкінці 70 — на початку 80-х рр. XVI ст.?

А Томаківська

Б Микитинська

В Базавлуцька

Г Чортомлицька

9. Який король Речі Посполитої погодився прийняти на державну службу і вписати до реєстру 500 козаків, визначивши у спеціальній «Постанові щодо низовців» їхні права й обов’язки?

А Сигізмунд І

Б Сигізмунд II Август

В Стефан Баторій

Г Сигізмунд III

10. Коли було видано Острозьку Біблію?

А 1578 р.

Б 1581 р.

В 1585 р.

Г 1595 р.

11. Який предмет, крім граматики, риторики, арифметики, геометрії, астрономії та музики, входив до «семи вільних мистецтв»?

А географія

Б історія

В діалектика

Г природознавство

12. На якому фото зображено пам’ятку архітектури XVI ст.?