Підручник з Біології. 8 клас. Соболь - Нова програма

Вища нервова діяльність забезпечує найглибшу

та найдосконалішу пристосованість організму до умов існування.

З підручника

Узагальнення знань теми 9. ВИЩА НЕРВОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

ВИЩА НЕРВОВА ДІЯЛЬНІСТЬ - сукупність нервових процесів, що відбуваються у вищих відділах ЦНС, мають індивідульний характер та забезпечують перебіг поведінкових реакцій людини.

ОСОБИСТІСТЬ - це цілісна людська індивідуальність у єднанні її природних і соціальних якостей Загальна характеристика особистості:

- народившись як індивід, людина завдяки спілкуванню поступово засвоює соціальний досвід людства, приєднується до суспільства та розвивається як особистість;

- відмінності психофізіологічних процесів визначаються особливостями будови та функцій великого мозку, розмірами нервових центрів кори, кількістю нейронів, особливостями будови та функцій аналізаторів тощо;

- у формуванні особистості важливе значення має самовиховання як свідома діяльність людини, пов'язана із здатністю до самоаналізу й самооцінки, з умінням контролювати свою поведінку й діяльність.

Структура особистості:

1) підструктура спрямованості (ставлення до людей, до самого себе, до праці та моральні якості людини);

2) підструктура соціального досвіду (знання, уміння, навички, набуті через навчання та виховання);

3) підструктура відображення (індивідуальні особливості відчуттів, сприйняття, уявлення та мислення);

4) біологічно зумовлена підструктура (індивідуальні особливості, що визначаються типом ВНД, домінантністю півкуль і типом темпераменту, а також статеві та вікові особливості).

Біологічною основою розвитку особистості є спадковість, становлення якої залежить від умов середовища.

Соціальною основою розвитку особистості є праця, суспільний спосіб життя, мова та мислення. Особистість формується тільки з виникненням свідомості.

Самоконтроль знань

Тест-оцінювання 9. ВИЩА НЕРВОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

І. Завдання на вибір правильної відповіді (1 бал)

1. Сервірування обіднього стола спричиняє вироблення організмом людини апетитного шлункового соку. Назвіть рефлекс.

А умовний вегетативний харчовий

Б безумовний вегетативний харчовий

В умовний соматоруховий харчовий

Г безумовний соматоруховий харчовий

2. Який із процесів відображення дає змогу вам після відвідування ботанічного саду відтворити вигляд гарної квітки, яку ви вперше побачили, понюхали й уважно розглянули?

А відчуття

Б сприйняття

В уявлення

Г мислення

3. Укажіть вид научіння, що використовується для формування умінь їзди на велосипеді:

А звикання

Б закарбування

В осяяння

Г научіння шляхом спроб і помилок

4. Д. Менделєєв під час сну винайшов принцип побудови Періодичної системи хімічних елементів. Назвіть фазу сну, у якій це відбулося:

А засинання

Б поверховий сон

В глибокий сон

Г парадоксальний сон

II. Завдання на зіставлення (2 бали за кожне):

5. Приведіть у відповідність види пам'яті з її сутністю:

1 Образна

2 Моторна

3 Словесно-логічна

4 Емоційна

А Пам'ять рухів

Б Пам'ять на пережиті почуття

В Пам'ять на раніше сприйняті предмети і явища

Г Пам'ять думок

6. Приведіть у відповідність етапи відображення з їхніми визначеннями:

1 Відчуття

2 Сприйняття

3 Уявлення

4 Мислення

А Відображення навколишнього у взаємозв'язках

Б Відображення предметів поза їх упливом на органи

В Відображення окремих властивостей предметів

Г Відображення предмета в цілому

7. Приведіть у відповідність розумові операції з їхніми визначеннями:

1 Аналіз

2 Синтез

3 Порівняння

4 Абстрагування

А Зіставлення явищ для встановлення їх подібності та відмінності

Б Поділ об'єктів і явищ на складові, виокремлення в них елементів

В Об'єднання ознак, елементів або частин об'єкта в єдине ціле

Г Виділення головних і відокремлення другорядних ознак

8. Приведіть у відповідність ознаки ВНД та тип темпераменту:

1 Сильний, інертний, урівноважений

2 Сильний, рухливий, неврівноважений

3 Сильний, рухливий, урівноважений

4 Слабкий, неврівноважений

А Сангвінічний

Б Холеричний

В Флегматичний

Г Меланхолічний