Підручник з Історії України 8 клас "Швидько 2016" - Нова програма

Передмова

Період історії України ХVIVІІІ ст., який вивчається у 8-му класі, надзвичайно цікавий розмаїттям подій, явищ, історичних осіб, радикальних суспільно-політичних і культурних змін. Водночас він є дуже складним для вивчення. Українські землі одночасно знаходилися в складі різних держав, що передбачає й особливості їхнього розвитку. Український народ не мав у цей період своєї державності, але вже визрівали умови для боротьби за її відродження. Це відбулося в середині XVII ст., коли внаслідок Національно-визвольної війни українського народу було створено козацьку державу.

Матеріал курсу охоплює три періоди історії України: литовсько-польський, козацький та частково імперський, а за внутрішньою ознакою суспільного розвитку - початковий етап її новітньої історії.

На початку XVI ст. українські землі входили до складу різних держав. З кінця XIV ст. Галичина перебувала під владою Польщі, Закарпаття - Угорщини, Буковина - Молдовського князівства, Чернігово-Сіверщина і Слобожанщина - Московської держави. Більшість же українських земель належала Великому князівству Литовському.

Оскільки одночасно українські землі перебували під владою декількох держав з різним державним устроєм, системою господарювання і суспільних відносин, культурою, то дати повний огляд подій і процесів практично неможливо в межах відведених навчальних годин. Тому в підручнику відповідно до програми висвітлено лише основні історичні віхи, які свідчать про поступальний розвиток суспільства в зазначений період.

Завданням курсу є вивчення шляхів і рівня розвитку українського народу в конкретних політичних умовах. У підручнику розглядаються питання соціально-економічні (господарство, становище різних категорій населення, відносини між станами тощо), релігійні, культурні, політичні чинники, які сприяли розгортанню боротьби українського народу за національне визволення і формування власної держави, аналізуються причини її втрати.

Структуру курсу побудовано за хронологічно-проблемним принципом з урахуванням особливостей історичних процесів у рамках одного і того самого періоду на різних територіях України. Адже були періоди, коли на цих територіях відбувалися абсолютно різні події і процеси.

Методологічною основою курсу є принципи історизму, об’єктивності та системності, тобто виявлення закономірностей і розгляд явищ у їх розвитку в конкретних історичних умовах, правдиве висвітлення подій минулого, аргументована оцінка явищ, подій та діяльності історичних постатей, формування цілісного уявлення про історичний процес. Він спрямований на те, щоб зацікавити учня історією своєї держави, і дає йому змогу отримати додаткову інформацію з інших джерел. Матеріал структуровано і підібрано таким чином, щоб учні усвідомили зв’язки між явищами й процесами в часі та просторі. У підручнику подано практичні заняття, які поглиблюють вивчений у відповідному розділі матеріал, надаючи йому образності сприйняття і доказовості оцінок.

Пункти з текстом на кольоровому тлі не є обов’язковими для вивчення кожним учнем. У кожному параграфі підручника вміщено рубрику «Згадайте!». За її допомогою учні пригадають раніше вивчений матеріал, який буде корисним під час засвоєння нової теми. Рубрика «Робота в групах» передбачає формування у класі двох та більше груп з метою обговорення поставленого завдання. Рубрика «Поміркуйте!» спонукає учнів проаналізувати вивчений матеріал і дати йому свою оцінку. У підручнику використано ще один метод надання історичної інформації учневі. Під рубрикою «Це цікаво!» розкривається історія виникнення деяких слів, термінів та їхнє значення в різний час. «Ключові поняття та постаті» ставлять за мету з’ясувати, чи належним чином учні засвоїли зміст параграфа. Наприкінці кожного розділу розміщено «Узагальнення до розділу», щоб перевірити набуті знання. На форзацах підручника подано «Хронологію основних подій української історії».

Попередня
Сторінка
Наступна
Сторінка