Хімія. 9 клас. Савчин

ПЕРІОДИЧНА СИСТЕМА ХІМІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ

Шановні дев'ятикласники!

У цьому навчальному році ви завершуєте вивчення курсу хімії основної школи й отримаєте загальноосвітні та культурологічні знання, набудете досвіду в роботі з речовинами.

За програмою 9 класу ви вивчатимете чотири теми.

Вивчення розчинів у першій темі важливе не лише для практичного використання, а й для розуміння їхнього значення в різних галузях народного господарства, побуті й життєдіяльності всіх живих організмів.

Поглибити та розширити знання про хімічні реакції, закономірності їхнього перебігу, швидкість і залежність швидкості від зовнішніх чинників, узагальнити ці знання на якісно новому рівні допоможе вивчення другої теми.

Третя тема розкриває широкий світ органічних сполук, що входять до складу клітин живих організмів на молекулярному рівні. Вивчення органічних речовин сприятиме розумінню біологічних процесів, з якими ви ознайомитеся в курсі біології.

Узагальнення знань з курсу хімії основної школи (четверта тема) системно об'єднує ключові світоглядні питання про багатоманітність речовин і взаємозв'язки між ними, дає змогу усвідомити наукову картину світу, значення хімії в житті суспільства й екологічні проблеми, зумовлені розвитком хімічних виробництв. Крім того, ви дізнаєтеся про українських учених-хіміків, які зробили неоціненний внесок у розвиток хімічної науки.

Опанувавши й узагальнивши знання, уміння та досвід роботи з речовинами, за позитивного ставлення до вивчення хімії ви сформуєте необхідні для подальшого навчання й життя предметні та базові компетентності. У цьому вам допоможе виконання лабораторних робіт, розрахункових та експериментальних задач, різнорівневих завдань, уміщених у рубриці «Завдання для самоконтролю» у порядку зростання складності, а також практичних робіт, навчальних пошукових і дослідницьких проектів, демонстраційних і домашніх експериментів.

У тексті параграфів подано завдання, виконуючи які, ви зможете пригадати вже відомий вам матеріал або поглибити знання під час вивчення нового. Інформація, уміщена в рубриках підручника, допоможе вам навчитися досліджувати властивості речовин і спостерігати результати досліджень, самостійно виконувати практичні роботи, формулювати висновки, готувати навчальні проекти.

Для полегшення роботи з підручником подано умовні позначення рубрик.

Бажаю успіхів у навчанні!

Авторка

ПОВТОРЕННЯ НАЙВАЖЛИВІШИХ ПИТАНЬ КУРСУ ХІМІЇ 8 КЛАСУ

§ 1. ОСНОВНІ КЛАСИ НЕОРГАНІЧНИХ СПОЛУК

Повторивши матеріал параграфа, ви зможете:

  • називати представників основних класів неорганічних сполук;
  • наводити приклади назв і формул оксидів, кислот, основ, амфотерних гідроксидів і солей;
  • класифікувати неорганічні сполуки за складом;
  • порівнювати склад неорганічних сполук різних класів.

Світ неорганічних речовин є надзвичайно багатоманітним. Ці речовини мають різну форму, що залежить від їхнього складу, будови та властивостей. Запам'ятати всі неорганічні речовини практично неможливо. Проте якщо згрупувати їх за складом, будовою та властивостями, то можна передбачати, прогнозувати чи визначати за аналогією будь-яку з них, знаючи окремих представників. Саме тому в природничих дисциплінах, зокрема й у хімії, використовують класифікацію. Це полегшує засвоєння знань про речовини, виявляє внутрішні взаємозв'язки між ними, сприяє кращому розумінню явищ, пов'язаних з їхніми перетвореннями. Отже, класифікація дає змогу об'єднати речовини за спільними ознаками в певну систему, що вказує як на спорідненість, так і на відмінності між ними.

З такою системою ви ознайомилися у 8 класі в темі «Основні класи неорганічних речовин». Ця тема об'єднує відомі вам класи: оксиди, кислоти, основи, солі й амфотерні гідроксиди. Знаючи їхні властивості, легко зрозуміти, що під час хімічних реакцій вони проявляють здатність до перетворень. Унаслідок цього речовини одних класів перетворюються на речовини інших класів.

Оксиди — це складні речовини, до складу яких входять два хімічні елементи, один з яких — Оксиген у ступені окиснення -2. Як і кожний з названих класів, оксиди поділяють на групи, подібні за складом, будовою та властивостями. Класифікацію оксидів на основ ні, кислотні, амфотерні зображено на рисунку 1.

Рис. 1. Схема класифікації оксидів

• Пригадайте, які речовини називають оксидами. Наведіть приклади основних, кислотних та амфотерних оксидів і назвіть їх.

Також розрізняють солетворні й несолетворні оксиди. До солетворних належать основні, кислотні й амфотерні оксиди. Несолетворними оксидами, тобто такими, що не виявляють ні основних, ні кислотних властивостей, є СО, SiO, N2O, NO (рис. 1).

Серед великого розмаїття неорганічних сполук виокремлюють клас кислот. Кислоти — це складні речовини, до складу молекул яких входять один або кілька атомів Гідрогену, здатних заміщуватися на йони металічних елементів, і кислотні залишки.

Найпоширенішими в природі є органічні кислоти: оцтова, лимонна, яблучна, щавлева, молочна. З неорганічних кислот найчастіше використовують хлоридну HCl, сульфатну H2SO4, нітратну HNO3, ортофосфатну H3PO4.

Кислоти класифікують за двома ознаками: за кількістю атомів Гідрогену в складі молекули кислоти й за вмістом Оксигену (рис. 2).

Рис. 2. Схема класифікації кислот

• Наведіть приклади кислот, що зазначені в класифікації на рисунку 2 (с. 5).

Основи — складні речовини, до складу яких входять катіони металічних елементів й один або два гідроксид-аніони (гідроксильні групи). Основи вважають сполуками оксидів із водою, тому вони належать до гідроксидів. Основи класифікують за розчинністю у воді й за кількістю гідроксид-аніонів у складі формульної одиниці (рис. 3).

Рис. 3. Схема класифікації основ

• Наведіть приклади основ за класифікацією, зображеною на рисунку 3.

До четвертого класу речовин належать солі — складні речовини, утворені катіонами металічних елементів та аніонами кислотних залишків.

У 8 класі ви вивчали тільки середні солі, тобто продукти повного заміщення атомів Гідрогену в кислоті катіонами металічних елементів. Однак є й інші групи солей. Їх класифікацію зображено на рисунку 4.

Рис. 4. Схема класифікації солей

• Проаналізуйте склад зазначених у схемі (рис. 4) солей та поясніть походження назви кожної з наведених груп.

Амфотерні гідроксиди — тверді речовини немолекулярної будови. Їхня загальна формула ідентична загальній формулі основ:

До амфотерних належать гідроксиди, утворені елементами Берилієм, Алюмінієм, Цинком. До елементів, що проявляють змінну валентність, належать Ферум, Хром, Плюмбум. Кожному амфотерному гідроксиду відповідає амфотерний оксид. Наприклад: Zn(OH)2 - ZnO, Al(OH)3 - Al2O3, Be(OH)2 - BeO, Fe(OH)3 - Fe2O3, Sn(OH)2 - SnO. На відміну від основ, амфотерні гідроксиди проявляють подвійну хімічну природу. Взаємодіючи з кислотами, вони реагують як основи, а в реакціях з лугами — як кислоти.

ПІДСУМОВУЄМО ВИВЧЕНЕ

• У класифікації неорганічних речовин виокремлюють такі основні класи: оксиди, кислоти, основи, солі, амфотерні гідроксиди.

Оксиди — складні речовини, до складу яких входять два елементи, один з яких — Оксиген у ступені окиснення -2. Крім основних, кислотних та амфотерних оксидів, які є солетворними, окрему групу утворюють несолетворні оксиди.

Кислоти — складні речовини, до складу молекул яких входять один або кілька атомів Гідрогену, здатних заміщуватися на йони металічних елементів, і кислотні залишки. Кислоти класифікують за вмістом: а) атомів Гідрогену — одноосновні, двоосновні, триосновні; б) Оксигену — оксигеновмісні й безоксигенові.

Основи — складні речовини, до складу яких входять катіони металічних елементів й один або два гідроксид-аніони. Основи класифікують за: а) розчинністю у воді (розчинні — луги та не розчинні); б) кількістю гідроксид-аніонів (одно-, двокислотні).

Солі — складні речовини, утворені катіонами металічних елементів та аніонами кислотних залишків. Крім середніх, є кислі, основні , подвійні, комплексні солі.

Амфотерні гідроксиди — складні речовини немолекулярної будови, що проявляють подвійну хімічну природу.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

  • 1. Сформулюйте визначення понять: а) «оксиди»; б) «кислоти»; в) «основи»; г) «солі». Поясніть їхній склад. Наведіть приклади.
  • 2. Назвіть речовини за хімічними формулами: CaCO3, Al2O3, Be(OH)2, H3PO4, Fe(OH)2, MgSiO3, Al(OH)3, HCl, Na2S, MgO, FeSO4, CO2, Ca(OH)2, Al(NO3)3, NaOH, KCl, LiOH, ZnI2, HNO3, Ba(OH)2, H2S, Zn(OH)2, H2SO4, BaO, CuCl2, SO3.
  • 3. Класифікуйте речовини, подані формулами в завданні 2, на основні класи.

ЦІКАВО ЗНАТИ

• Харчова сода створює в організмі лужне середовище, у якому не можуть жити й розмножуватися ракові клітини, віруси та бактерії. Крім того, харчова сода сприяє підвищенню імунітету. Тому радять пити її водний розчин для профілактики й лікування онкологічних захворювань, пом'якшення кашлю під час застуди, використовувати для інгаляцій, відбілювання зубів, лікування грибкових захворювань і хвороб шлунково-кишкового тракту.

Увага! Пам'ятайте, що будь-яке застосування харчової соди з лікувальною метою треба узгодити з медиками. Потрібно знати й суворо дотримуватися правил уживання цієї сполуки, бо неправильне використання харчової соди може зашкодити організмові! (За матеріалами сайта http://uarp.org).

Попередня
Сторінка
Наступна
Сторінка

Зміст