Хімія. Рівень стандарту. 10 клас. Савчин

§ 18. РОЗРАХУНКОВІ ЗАДАЧІ НА ОБЧИСЛЕННЯ ЗА ХІМІЧНИМИ РІВНЯННЯМИ КІЛЬКОСТІ РЕЧОВИНИ, МАСИ АБО ОБ'ЄМУ ЗА КІЛЬКІСТЮ РЕЧОВИНИ, МАСОЮ АБО ОБ'ЄМОМ РЕАГЕНТУ, ЩО МІСТИТЬ ПЕВНУ ЧАСТКУ ДОМІШОК

Вивчивши матеріал параграфа, ви зможете:

  • розв’язувати задачі заданого типу, обґрунтовуючи обраний спосіб розв'язання;
  • формувати досвід практичного застосування знань і ціннісні установки в ситуаціях прийняття рішень.

Розв'язування задач цього типу має практичне значення, оскільки формує математичну компетентність і практичний досвід у ситуаціях вибору та прийняття рішень. Вивчення способів добування речовин та їх застосування сприяє формуванню ініціативи й підприємливості. Під час роботи в малих групах — виховує відповідальне ставлення до виконання різних видів навчальної діяльності, сприяє подальшому вибору напряму навчання та обрання професії.

Особливістю цього типу задач є те, що речовини, які вступають у реакцію (реагенти), містять у своєму складі певну кількість домішок — речовин, маса чи об'єм яких не впливає на перебіг реакцій. Тому, розв'язуючи задачі такого типу, спочатку треба відрахувати домішки та знайти кількість речовини, масу й об'єм чистої речовини.

Отже, розглянемо розв'язування задач цього типу.

Задача 1. Кальцій карбід масою 160 г з масовою часткою домішок 20 % прореагував з водою. Обчисліть об'єм газу (н. у.), що утворився. Назвіть газ.

Задача 2. Етанол масою 230 г піддали окисненню в присутності каталізатора. Утворилася етанова кислота кількістю речовини 4 моль. Обчисліть масову частку домішок у реагенті.

Задача 3. Під час термічного розкладу метану об'ємом 1 м3 утворився етин об'ємом 480 л (н. у.). Обчисліть об'ємну частку домішок у метані та об'єм водню, що виділився при цьому.

ПІДСУМОВУЄМО ВИВЧЕНЕ

• Розв'язування задач цього типу має практичне значення: формує математичну компетентність і практичний досвід у ситуаціях вибору й прийняття рішень, сприяє формуванню ініціативи й підприємливості, фінансової грамотності, вибору майбутньої професії.

• Особливістю задач цього типу є те, що речовини, які вступають у реакцію, містять домішки, які не впливають на перебіг реакцій. Тому, розв'язуючи аналогічні задачі, спочатку треба відрахувати вміст домішок і тільки потім обчислювати кількість речовини, масу та об'єм чистої речовини.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

  • 1. Етен масою 2,8 г вступив у реакцію з бромом. Утворився продукт масою 18 г. Обчисліть масову частку домішок в етені.
  • 2. З природного газу об'ємом 2 м3, що містить метан з масовою часткою домішок 20 %, добули етин. Обчисліть об'єм етину (н. у.), що утворився.
  • 3. Етаналь масою 10 г з масовою часткою домішок 12 % відновили до етанолу. Обчисліть масу та кількість речовини утвореного продукту.
  • 4. Бензен масою 30 г з масовою часткою домішок 9 % прореагував із хлором за наявності каталізатора. Обчисліть маси продуктів реакції.
  • 5. Етанова кислота вступила в реакцію з магнієм масою 40 г з масовою часткою домішок 10 %. Обчисліть масу солі та об'єм газу (н. у.), що утворилися під час перебігу реакції. Назвіть утворені речовини.
  • 6. Унаслідок взаємодії кальцій карбіду масою 256 г з водою виділився етин об'ємом 67,2 л (н. у.). Обчисліть масову частку домішок у технічному карбіді. Визначте масу кальцій гідроксиду, що утворилася при цьому.