Підручник з Основ правознавства. 9 клас. Ремех - Нова програма

Розділ 2. Правовідносини. Правопорушення. Юридична відповідальність

Співпрацюємо в навчальному проекті

«Порушення - відповідальність»

Розробіть опитувальник на тему «Як співвідносяться правопорушення і юридична відповідальність», поставивши запитання на кшталт:

- Чи знаєте ви, що таке правопорушення? Як би ви визначили це поняття?

- Свідками яких правопорушень ви були (2-3)?

- Чи доводилося вам порушувати правові норми? За яких обставин це відбувалося?

- Чи знали ви, що порушуєте приписи закону?

- Що, на вашу думку, змушує людей вчиняти правопорушення?

- Як люди відповідають за правопорушення?

- Чи можете ви визначити поняття «юридична відповідальність»?

- Чому положення щодо юридичної відповідальності за правопорушення закріплені в законах?

- Чи знаєте ви про те, з якого віку настає юридична відповідальність за вчинене правопорушення?

Працюючи в малих групах, проведіть соціологічне опитування учнів різних класів вашої школи (наприклад, 4, 8, 10). Опрацюйте результати опитування і зробіть висновки про рівень правової обізнаності учнів вашої школи з проблеми проекту. Викладіть ці результати у невеличкому (не більше ніж 1,5 сторінки) звіті з використанням таблиць, діаграм або графіків. Оприлюдніть результати проекту на сайті школи чи у стіннівці.

§ 6. ЩО ТАКЕ ПРАВОВІДНОСИНИ

1. У чому особливості правовідносин.

2. Що утворює склад правовідносин.

3. Що таке юридичні факти.

1. У чому особливості правовідносин

Наведіть приклади суспільних відносин. Поясніть, чим правові відносини відрізняються від інших видів суспільних відносин.

З-поміж безлічі суспільних відносин (економічних, релігійних, моральних тощо) для кожної людини неабияк важливі правові. Саме в них норми права ніби «оживають» - перетворюються на конкретні права й обов’язки кожного з нас у стосунках із іншими людьми, організаціями, державними органами. Ми щодня вступаємо в різні правовідносини, навіть не помічаючи цього. Однак взаємні права й обов’язки продавця і покупця, працівника і роботодавця, подружжя, батьків і дітей, перевізника і пасажира визначено відповідними правовими нормами. Правовідносини існують і тоді, коли хтось дарує якусь річ, здає багаж на зберігання до камери схову, купує туристичну путівку, оформлює субсидію чи пенсію тощо.

Правові відносини важливі для нас усіх, оскільки через них проявляється основне призначення права - впорядковувати й урегульовувати суспільні відносини, які цього потребують.

Правовідносини відрізняються від інших суспільних відносин тим, що вони:

- відображають зв’язок людей у суспільстві;

- виникають на основі приписів норм права і регулюються ними;

- передбачають права і обов’язки їх учасників;

- охороняються державою так само, як і право.

Правовідносини - це суспільні відносини, що виникають на основі норм права, учасники яких наділені певними правами й обов’язками.

Наведіть 1-2 приклади правовідносин та схарактеризуйте їх за наведеними в схемі критеріями.

2. Що утворює склад правовідносин

Визначте і поясніть кожен із елементів структури правовідносин.

Правові відносини мають певну структуру, до якої належать: суб’єкти - учасники, сторони правовідносин; об’єкти - реальні соціальні блага, що задовольняють інтереси й потреби осіб, на які спрямовано їхні дії; зміст правовідносин - поєднання суб’єктивних прав, юридичних обов’язків (юридична сторона) та поведінки суб’єктів (фактична сторона).

Людина як учасник правовідносин - це фізична особа, тобто така, що фізично існує. А організація (установа, підприємство тощо), яка зареєстрована у встановленому законом порядку і бере участь у правовідносинах, - це юридична особа.

Найважливіші властивості учасників (суб’єктів або сторін) правовідносин - їхні правоздатність (можливість мати права й обов’язки) і дієздатність (можливість реалізовувати свої права й обов’язки). Разом вони становлять правосуб’єктність особи.

Правоздатність - це юридична можливість особи користуватися конкретним, встановленим законом правом. Утім, не всі суб’єкти з тих або тих причин реалізовують ці можливості. Скажімо, всі мають право влаштуватися на роботу, укласти шлюб, придбати будь-яку річ, але не кожен це робить. Правоздатністю людина наділена з народження й втрачає її по смерті.

Дієздатність - це надана суб’єктові можливість самостійно реалізовувати свої права й обов’язки. Її обсяг у фізичної особи залежить від віку та особистих властивостей - здатності до усвідомлених дій, розуміння їхніх наслідків і значення.

Ви знаєте, що фізичні особи народжуються і помирають. А от юридичні - створюються і ліквідовуються. їх також наділено правоздатністю і дієздатністю. Але правоздатність і дієздатність юридичних осіб виникають одночасно з моменту легалізації державою (реєстрації або затвердження статуту) та реалізуються через їхні органи. Юридичні особи мають право займатися тими видами діяльності, задля яких їх створювали і які зафіксовано в їхньому статуті чи установчому договорі.

У правовідносинах суб’єкти наділені не лише правоздатністю і дієздатністю, а й конкретними суб’єктивними правами та юридичними обов’язками, зумовленими цими правовідносинами. Суб’єктивні права і юридичні обов’язки відображають зміст правовідносин. Вони характеризують юридичний зв’язок між суб’єктами. Наприклад, на ринку покупець домовляється з продавцем про товар та його ціну. Це договір купівлі-продажу, де в кожної зі сторін виникають взаємні права й обов’язки: продавець зобов’язаний передати предмет договору покупцеві й має право на певну суму грошей, у яку оцінено цю річ; натомість покупець зобов’язаний сплатити за товар і має право на річ, яку придбаває.

Що ж до об’єктів правовідносин, то це блага, з приводу яких суб’єкти вступають у правовідносини. Ними можуть бути речі, гроші, рухоме й нерухоме майно, немайнові блага (життя, честь, ділова репутація людини, публічний порядок та інше), результати дій, послуги тощо.

У групах, скориставшись схемою, проілюструйте прикладами складові правовідносин.

Представте результати своєї роботи іншим групам.

3. Що таке юридичні факти

Визначте, що таке юридичні факти. Випишіть у зошит зазначені в тексті юридичні факти й, наводячи приклади, схарактеризуйте кожен із них своїми словами.

Для того щоб почав функціонувати механізм правовідносин, потрібен певний привід. Виникнення, зміна й припинення правовідносин пов’язані з конкретними життєвими обставинами, в яких опиняються суб’єкти правовідносин. Такі обставини називають юридичними фактами. Вони зумовлюють правові наслідки, конкретизують зміст взаємних прав і обов’язків сторін.

Юридичні факти виникають навколо нас постійно. Багато з них залежать від внутрішнього бажання або спонукання людини. Приміром, купимо ми чи не купимо якусь річ, залежить від нашої волі. Натомість юридичним фактом, який спричиняє, змінює або припиняє правовідносини, буде і стихійне лихо, й народження дитини, і смерть людини.

Юридичні факти, які виникають поза волею людини, називають подіями, а ті, що постають унаслідок вольової поведінки особи, - діями.

Дії осіб також бувають різними: одні відтворюють закладений у нормі права зразок поведінки і є правомірними, інші - порушують приписи правових норм (їх називають правопорушеннями). При цьому вчинення правопорушення особою - це також юридичний факт.

Юридичні факти - конкретні життєві обставини, що призводять до виникнення, зміни або припинення правовідносин.

Визначте, які з юридичних фактів - дії, а які - події. Виокреміть правомірні та протиправні дії. Свою думку поясніть.

A. Укладання договору оренди земельної ділянки між односельцями.

Б. Сходження снігової лавини, що зруйнувала будівлі туристичної бази.

B. Загибель у ДТП особи, яка має договір банківського кредиту.

Г. Викрадення підлітком гаманця з валізи жінки.

Д. Народження у подружжя двійні.

Е. Реєстрація шлюбу між громадянином України і громадянкою Польщі.

Перевірте засвоєне на уроці

1. Які суспільні відносини називають правовими? У чому полягають їхні особливості?

2. Які елементи становлять структуру правовідносин?

3. Що таке юридичні факти? Як вони пов’язані з правовідносинами?

4. Проаналізуйте наведені ситуації, визначивши елементи правовідносин:

A. Анатолій подав заяву про прийом на роботу.

Б. Дмитрові на день народження батьки подарували велосипед.

B. Тетяна придбала у книжковому магазині юридичну енциклопедію.

Г. Олеся з необережності завдала легких тілесних ушкоджень Єлизарові.

5. Поставте одне одному 2-3 запитання за темою уроку.

Найцікавіше з них і відповідь на нього запишіть у зошит.

Домашнє завдання

1. Назвіть нові поняття теми. Поясніть кілька з них.

2. Доведіть, використовуючи ознаки правовідносин, що, купуючи товар у магазині, ви вступаєте у правові відносини. Зобразіть схематично або у вигляді малюнка їхню структуру.

3. Пригадайте свій учорашній день (або попросіть одного з членів вашої родини коротко описати свій). Віднайдіть приклади правовідносин. Запишіть у зошит учасників цих правовідносин і те, з чого вони виникли.