Підручник з Основ правознавства. 9 клас. Ремех - Нова програма

§ 5. ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ. СОЦІАЛЬНІ НОРМИ В ЖИТТІ ЛЮДЕЙ

1. Які є соціальні норми.

2. Яке значення норм права в житті суспільства.

3. Чому правові норми важливі для кожного з нас.

1. Які є соціальні норми

Які види соціальних норм вам відомі? Коли виникли ці соціальні норми? Як люди відповідають за їх порушення? Яке значення мають соціальні норми для людей?

Прочитайте наведені нижче соціальні норми і визначте, до якого виду вони належать. Поясніть свою думку.

1. У громадському транспорті поступайтеся місцем людям похилого віку.

2. За злочин відповідають особи, яким до його вчинення виповнилося шістнадцять років.

3. Не кажіть неправди.

4. Переходьте вулицю у визначеному місці.

5. Не крадіть.

6. Не залишайте друзів у біді.

7. Вітайте рідних з Новим роком і днем народження.

8. Конституційний обов’язок кожного громадянина - сплата податків.

9. Любіть ближнього свого, як самого себе.

В українській мові слово «право» має кілька значень - ним позначають і можливості людини, і систему правил, санкціонованих державою. Натомість в англійській використовують два слова: right (право) і law (закон). Порівняйте наведені нижче твердження і поясніть, чи відрізняється в них слово «право» за змістом. Якщо так, то як саме:

а) право - це система загальнообов’язкових правил поведінки;

б) у правоохоронній сфері спеціальні органи забезпечують дотримання публічної безпеки і порядку;

в) правозахисні організації опікуються захистом прав людини.

2. Яке значення норм права в житті суспільства

Перепишіть у зошит текст, вставляючи пропущені слова, які подано нижче.

Право - це різновид... норм. Воно регулює ... людей і не стосується їхніх думок і почуттів.

Право постало пізніше за мораль, але воно тісно пов’язане з ... нормами й грунтується на них. Тож мораль допомагає ... нормам встановлювати справедливість у суспільстві, забороняючи, наприклад, те саме, що й правові... : жорстокість, крадіжку, зраду, наклеп, продажність тощо. Так само, як колись у людей з’явилася потреба в колесі та хлібі, на певному етапі еволюції людського суспільства виникла потреба в ... , що було, є й залишається одним із значущих засобів упорядкування ... відносин.

Слова: суспільні, діяння, норми, право, моральні, правові, соціальні.

У групах прочитайте текст і визначте, які соціальні норми необхідні для врегулювання описаної ситуації.

Свою відповідь поясніть іншим групам.

ЯБЛУНЕВИЙ САД

На збори племені прийшли шість осіб, троє з яких були господарями яблуневих садів, а троє інших - крали в них яблука. Вони звернулися до старійшини зі своїми історіями, де сюжет однаковий, а фінал - різний:

- перший господар відпустив крадія яблук;

- другий господар побив крадія;

- третій господар яблуневого саду відібрав у крадія яблук його майно.

Крадії запитали старійшину:

«Як це? За однаковісіньку провину нас покарано по-різному! Розсуди нас, як судили наші предки!»

А старійшина їм у відповідь:

«Раніше у нас не було яблуневих садів та їхніх господарів!..»

Пригадайте і поясніть ознаки правової норми:

Норми права встановлює (санкціонує) держава. Це означає...

Правова норма має загальну дію. Це означає...

Правова норма формально визначена. Це означає...

Правова норма - загальнообов’язкове правило поведінки. Це означає...

Правова норма охороняється від порушень заходами державного примусу. Це означає...

Серед усіх соціальних норм найбільш поширені й суспільно значущі - це мораль і право. Порівняйте їх, заповнивши в зошиті таблицю.

Запитання для порівняння

Норми моралі

Норми права

Коли виникли

Що регулюють

Де існують

Чим підтримуються

Ступінь обов’язковості

Наслідки порушення

У групах прочитайте статтю Конституції України. Поясніть значення зафіксованої в ній норми у житті суспільства.

Із Конституції України

Стаття 52. Діти рівні у своїх правах незалежно від походження, а також від того, народжені вони у шлюбі чи поза ним.

Будь-яке насильство над дитиною та її експлуатація переслідуються за законом. Утримання та виховання дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, покладається на державу. Держава заохочує і підтримує благодійницьку діяльність щодо дітей.

3. Чому правові норми важливі для кожного з нас

На основі тексту доведіть, що правові норми важливі для кожного з нас. Скористайтесь наведеними нижче порадами.

Добрі поради

Якщо вам потрібно захистити свою позицію, довести щось, формулюйте відповіді за методом «Прес», дотримуючись такої послідовності:

Позиція: я вважаю...

Пояснення: тому що...

Приклади: наприклад...

Висновок: отже...

Норми права як моделі, зразки поведінки людей у типових, повторюваних, значущих для суспільства ситуаціях передбачають жорстко розписану поведінку у вигляді певних прав та обов’язків. Наприклад, у нормі, яка регулює звернення громадян до суду за захистом власних прав, встановлено, що громадянин має право подати до суду позовну заяву, а суд повинен її прийняти.

Норми права виходять із формальної рівності між тими, на кого поширюється їхня дія. Приміром, наше виборче законодавство закріплює за всіма громадянами рівне право на один голос, незалежно від того, хто цей виборець. Норма права не може діяти інакше, бо тут вона охороняє й виражає інтереси кожного виборця, а їхні інтереси рівні.

Можна сказати, що норма права покликана врівноважувати взаємні інтереси: якщо хочеш, щоб задовольняли твій інтерес, вчиняй так само стосовно тих, хто тебе оточує. Зовнішня примусова сила має знадобитися лише в разі спроби однієї зі сторін порушити встановлену нормою права рівновагу або тоді, коли хтось не бажає діяти справедливо. Отже, норми права визначають межі свободи і рівність людей у реалізації й захисті їхніх інтересів.

Так само, як погодні умови кожної пори року різні, норми права різняться за характером правил поведінки, що містяться в них. Є норми, що встановлюють обов’язок: ти мусиш зробити так, а не інакше. Наприклад, у статті 51 Конституції України зазначено, що батьки зобов’язані утримувати своїх дітей до їхнього повноліття, а повнолітні діти зобов’язані піклуватися про своїх непрацездатних батьків. Є й такі, що надають нам права, тобто уповноважують діяти певним чином, робити конкретні дії для задоволення своїх потреб: ти можеш чинити ось так. Скажімо, стаття 42 Конституції України стверджує, що кожен має право на не заборонену законом підприємницьку діяльність.

Безумовно, є й правові норми, які забороняють вчиняти недозволені дії чи зловживати своїми можливостями (правами): не роби цього. Наприклад, стаття 30 Конституції України попереджає, що не допускається проникнення до житла чи іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

Життя суспільства загалом і кожної людини зокрема надзвичайно різноманітне. А тому норм права сила-силенна. При цьому це не застиглі раз і назавжди вказівки - правові норми змінюються й удосконалюються разом зі змінами в суспільстві.

У групах прочитайте висловлювання про право. Поміркуйте, як ви розумієте кожне з них. Яке ваше ставлення до цих думок? Представте ваші міркування іншим групам.

А. «У всіх справах, особливо у праві, треба пам’ятати про справедливість».

(Латинський вислів)

Б. «Головний і найістотніший зміст права становить свобода».

(Богдан Кістяківський, український правознавець, філософ і соціолог)

В. «Братайся не з тим, хто зло ховає,

Знай: добрий лише добро в серці має.

Ти завжди роби не як вітрогони,

А як тебе вчать мудротні закони».

(Григорій Сковорода, український філософ, письменник, педагог)

Г. «Якщо люди не можуть дати силу праву, вони дають право силі».

(Блез Паскаль, французький математик, фізик, філософ)

Д. «Ми в нашому суспільному житті... так призвичаїлися до існування правил і норм, які врегульовують нашу поведінку і наші взаємовідносини з іншими, що не думаємо про них... виконуючи їх чи підлягаючи їм та керуючись ними раз по раз цілком механічно».

(Лев Окіншевич, український правознавець)

Перевірте засвоєне на уроці

Пригадайте свою роботу на уроці. У зошиті, зберігаючи нумерацію пунктів, оцініть у балах, наскільки ви погоджуєтеся з такими твердженнями (2 бали - повністю погоджуюся, 1 - частково, 0 балів - зовсім не погоджуюся).

№ з/п

Твердження

Бали

1.

Я знаю, що таке соціальні норми

2.

Я вмію порівнювати соціальні норми

3.

Я знаю особливості норм права

4.

Я знаю види правових норм

5.

Я вмію описувати основні ознаки права

6.

Я можу висловити думку щодо важливості права в житті людини, суспільства, держави

Домашнє завдання

Напишіть короткий (до 100 слів) твір-роздум на тему «Якою є роль норм права у житті суспільства та моєму особистому».

Добрі поради

Як написати твір-роздум

1. Перед написанням твору визначте власний підхід до заявленої теми. Обміркуйте, на чому ви акцентуватимете й що доводитимете або спростовуватимете.

2. Пам'ятайте, що основні складники твору-роздуму такі: формулювання власної позиції, аргументи на її підтримку, приклади, що ілюструють аргументи, висновки.

3. Уявіть запитання, які поставили б вам люди з теми твору-роздуму, та спробуйте відповісти на них:

- яка ваша позиція?

- чому ви обрали саме таку позицію?

- які ваші основні аргументи?

- які приклади підтверджують ваші висновки?

Довго не роздумуйте і запишіть відповіді на ці запитання.

4. Уникайте занадто довгих цитат, загальних слів і фраз. Намагайтеся зацікавити ймовірного читача змістом і логікою викладу ваших думок.

5. Розпочніть із чіткого вступу, далі перейдіть до основної частини й завершіть лаконічним висновком. Під час написання твору-роздуму не відхиляйтеся від теми!

6. Будьте переконливими у своїх аргументах, вірте в те, що викладаєте на папері.

7. Перечитайте свою роботу. Приберіть повтори, попрацюйте над занадто короткими чи занадто довгими реченнями. Прочитайте написане вголос та оцініть свою роботу з погляду сприйняття.

Якщо ви хочете поглибити свої знання й уміння

Подумайте над такими запитаннями й обговоріть їх з однокласниками та однокласницями:

1. Яка, на вашу думку, роль держави як суспільно-політичного утворення в сучасному світі?

2. Чи є необхідність виокремлення додаткових гілок державної влади до тих, що вже існують?

3. Чим є реалізація принципу поділу влади: єдністю влади чи автономністю (незалежністю) її гілок?

4. Як співвідносяться суверенітет народу та державний суверенітет?

5. Чим, на вашу думку, викликана поява нових галузей права в Україні - вимогами сучасності чи недосконалістю правового регулювання?

Викладіть свої думки з проблемного питання в невеличкому (не більше 100 слів) правовому творі-роздумі:

1. Верховенство права і правова держава: питання співвідношення.

2. Громадянське суспільство і правова держава: проблема взаємодії.

3. Шляхи формування правової держави в Україні.

4. Європейський Союз: федерація чи конфедерація.